IPPB2/4515-2/15-2/MZ | Interpretacja indywidualna

Należy stwierdzić, że przedstawiona we wniosku czynność spłaty nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jako podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym, spłata ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
IPPB2/4515-2/15-2/MZinterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od spadków i darowizn
 4. przedmiot opodatkowania
 5. spadek
 6. spłata
 7. zniesienie współwłasności
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2015 r. (data wpływu 7 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych uzyskania spłaty w związku z działem spadku po ojcu i zniesieniem współwłasności - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych uzyskania spłaty w związku z działem spadku po ojcu i zniesienia współwłasności.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 30.01.2012 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni Tadeusz K. Po śmierci ojca Postanowieniem Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny - z dnia 28.V.2012 r. spadek po zmarłym nabyli po 1/4 (jednej czwartej) części spadku: żona Krystyna K. oraz dzieci: Zbigniew K., Ewa G., Krystyna L. Orzeczenie stało się prawomocne w dn. 19.06.2012 r.

W skład spadku po ojcu Wnioskodawczyni Tadeuszu K. wchodziło jedynie 1/2 (jedna druga) udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu przy ul. P. w W., w budynku znajdującym się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej. 50% udziałów otrzymała w dniu 26.08.2010 r. żona Krystyna K. - aktem darowizny. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu w dn. 13.07.2012 r. Wnioskodawczyni złożyła SD-Z2 w Urzędzie Skarbowym o nabyciu 1/8 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego określając wartość całego mieszkania na kwotę 300.000 zł. Zawiadomienie zostało przyjęte przez Urząd Skarbowy bez zastrzeżeń i informacją, że Wnioskodawca nie płaci żadnego podatku.

W kwietniu 2013 r. rozpoczęła się sprawa sądowa o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności, dział spadku - zakończyła się 6.05.2014 r. postanowieniem Sądu Rejonowego, które uprawomocniło się 19.06.2014 r.

W w/w postanowieniu sąd ustalił, że w skład spadku po Tadeuszu K. wchodzi 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu przy ul. P. w W. o wartości 146 230,00 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści zł) złotych. Dokonał podziału majątku wspólnego małżonków Tadeusza K. oraz Krystyna K., działu spadku po Tadeusza K. oraz zniesienia współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w budynku przy ul. P. w W. znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w ten sposób, że:

 1. prawo do opisanego lokalu przyznać na wyłączną własność Krystyny K.,
 2. zasądzić od Krystyny K. tytułem spłaty na rzecz Krystyny Elżbiety L., Zbigniewa Eugeniusza K. oraz Ewy G. kwotę po 30.125,96 (trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia pięć 96/100) złotych i oznaczyć termin jej zapłaty na 6 (sześć) miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia, liczonymi od dnia następującego po tym terminie do dnia zapłaty.

W dniu 23.12.2014 r. wpłynęła na rachunek Wnioskodawczyni kwota 30.125, 96 zł. Otrzymana kwota nie przekracza 1/4 części spadku (146.230,00:4 = 36.557,50) nabytego na podstawie prawomocnego orzeczenia z dnia 28.V.2012 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy kwota uzyskana z tytułu spłaty w związku z działem spadku po ojcu i zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy kwota uzyskana z tytułu spłaty w związku z działem spadku po ojcu i zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od spadków i darowizn, w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota uzyskana z tytułu spłaty w związku z działem spadku po ojcu i zniesieniu współwłasności została zwolniona od podatku na podstawie zgłoszenia na formularzu SD-Z2 nabytych w drodze spadku składników majątkowych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego z zachowaniem 6 miesięcznego terminu licząc od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Stanowisko zostało oparte na przepisach prawa podatkowego wyszczególnionych w poz. 61 wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 2. darowizny, polecenia darczyńcy;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci (art. 1 pkt 2 ustawy).

Określony w zacytowanym przepisie przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wskazuje, iż jest nim co do zasady nieodpłatne nabycie własności rzeczy i praw majątkowych, wyłącznie z tytułów w nim wymienionych. Istota ekonomiczna tego podatku tkwi więc w przyroście majątkowym podatnika, a konkretnie we wzbogaceniu podatnika na skutek przejęcia majątku pod tytułem darmym. Koncentruje się on nie tyle na prawnym akcie obrotu, co na będącym jego następstwem wzbogaceniu podatnika.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że dnia 30.01.2012 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni Tadeusz K.. Ostatnio zamieszkały ul. P. w W.. Po śmierci ojca Postanowieniem Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny - z dnia 28.V.2012 r. spadek po zmarłym nabyli po 1/4 (jednej czwartej) części spadku: żona Krystyna K. oraz dzieci: Zbigniew K., Ewa G., Krystyna L.. Orzeczenie stało się prawomocne w dn. 19.06.2012 r.

W skład spadku po ojcu Wnioskodawczyni Tadeuszu K. wchodziło jedynie 1/2 (jedna druga) udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 31 przy ul. P. w W., w budynku znajdującym się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej. 50% udziałów otrzymała w dniu 26.08.2010 r. żona Krystyna K. – aktem darowizny r. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu w dn. 13.07.2012 r. Wnioskodawczyni złożyła SD-Z2 w Urzędzie Skarbowym o nabyciu 1/8 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego określając wartość całego mieszkania na kwotę 300.000 zł. Zawiadomienie zostało przyjęte przez Urząd Skarbowy bez zastrzeżeń i informacją, że Wnioskodawca nie płaci żadnego podatku. W kwietniu 2013 r. rozpoczęła się sprawa sądowa o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności, dział spadku - - zakończyła się 6.05.2014 r. postanowieniem Sądu Rejonowego, które uprawomocniło się 19.06.2014 r. W w/w postanowieniu sąd ustalił, że w skład spadku po Tadeuszu K. wchodzi 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 31 przy ul. P. w W. o wartości 146 230,00 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści zł) złotych. Dokonał podziału majątku wspólnego małżonków Tadeusza K. oraz Krystyna K., działu spadku po Tadeusza K. oraz zniesienia współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w budynku przy ul. P. w W. znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w ten sposób, że: a) prawo do opisanego lokalu przyznać na wyłączną własność Krystyny K., b) zasądzić od Krystyny K. tytułem spłaty na rzecz Krystyny Elżbiety L., Zbigniewa Eugeniusza K. oraz Ewy G. kwotę po 30.125,96 (trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia pięć 96/100) złotych i oznaczyć termin jej zapłaty na 6 (sześć) miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia, liczonymi od dnia następującego po tym terminie do dnia zapłaty. W dniu 23.12.2014 r. wpłynęła na rachunek Wnioskodawczyni kwota 30.125, 96 zł. Otrzymana kwota nie przekracza 1/4 części spadku (146.230,00:4 = 36.557,50) nabytego na podstawie prawomocnego orzeczenia z dnia 28.V.2012 r.

A zatem, należy stwierdzić, iż w przypadku otrzymanej spłaty, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn nie powstanie. Czynność taka nie jest bowiem wymieniona w określającym przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn art. 1, a zgodnie z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Oznacza to, że jeżeli określona czynność nie została wskazana w ustawie (w tym wypadku w ustawie o podatku od spadków i darowizn), to jej dokonanie nie może powodować powstania obowiązku podatkowego.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przedstawiona we wniosku czynność spłaty nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jako podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym, spłata ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.