IPPB2/4515-13/15-6/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Należy stwierdzić, że przyznane odszkodowanie nie zostało nabyte w drodze spadku (dziedziczenia), ponieważ w dacie tej nie istniało. Tym samym przyznane odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. A zatem, na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek składania żadnych dokumentów do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od spadków i darowizn z tytułu wypłaconego odszkodowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych wypłaconego odszkodowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych wypłaconego odszkodowania.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 10 lutego 2015 r. Nr IPPB4/415-1009/14-2/MSi Nr IPPB2/4515-13/15-2/MZ, (data nadania 10 lutego 2015 r., data doręczenia 13 lutego2015 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię o wskazanie, którego stanu faktycznego (podatku) dotyczy wpłata w wysokości 40 zł, dokonana przez Wnioskodawczynię na konto Izby Skarbowej w Warszawie oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego w zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Pismem (data nadania 16 lutego 2015 r., data wpływu 18 lutego 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

Pismem z dnia 23 lutego 2015 r. Nr IPPB4/415-702/14-4/MS i Nr IPPB2/4515-13/15-4/MZ (data nadania 23 lutego 2015 r., data doręczenia ... lutego 2015 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez ponowne przesłanie uzupełnienia, opatrzonego własnoręcznym podpisem Wnioskodawczyni w oryginale.

Pismem (data nadania 2 marca 2015 r., data wpływu 3 marca 2015 r.) Wnioskodawczyni powyższe uzupełniła w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W sierpniu 2014 r. zostało Wnioskodawczyni wypłacone (jako następcy prawnemu) odszkodowanie za gospodarstwo rolne Jej babci, które zostało przejęte dekretem z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Gospodarstwo to było własnością babci Wnioskodawczyni i jej pierwszego męża (który poległ podczas I wojny światowej). Gospodarstwo rolne było uprawiane do lat 60-tych, wpierw przez babcię i jej pierwszego męża, następnie przez babcię i jej drugiego męża oraz dzieci babci. W latach 60-tych zostało ono przejęte przez spółdzielnię mieszkaniową.

W dniu 24 listopada 1993 r. został złożony wniosek, przez jedną z córek babci Wnioskodawczyni (w tym czasie już nie żyła babcia ani jej mężowie) o odszkodowanie za gospodarstwo rolne położone w Warszawie.

Po 21 latach czyli w bieżącym roku na postawie: art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 561z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), art. 4 pkt 9b i art. 11 ust. 1 i art. 129 ust. 5 pkt 3 i art. 132 ust. 1a i ust. 5 oraz art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 516, z późn. zm.) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ustaliła i wypłaciła odszkodowanie następcom prawny (czyli wnukom i prawnukom, ponieważ dzieci babci i współmałżonkowie dzieci również nie żyją).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy przyznane odszkodowanie podlega podatkowi od osób fizycznych i podlega zwolnieniu...
  2. Czy przyznane odszkodowanie podlega podatkowi od spadków i darowizn...
  3. Jakie dokumenty należy złożyć w Urzędzie Skarbowym...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od spadków i darowizn, w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, przyznane pieniężne odszkodowanie za gospodarstwo rolne przejęte przez Państwo na mocy dekretu Bieruta podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Nie jest to darowizna, ani spadek ponieważ ostatni żyjący właściciel (czyli babcia Wnioskodawczyni) zmarł 1979 roku, a wówczas te ziemie były przejęte przez Państwo i ze względu na panujący ustrój w Polsce następcy prawni nie mogli ubiegać się o ich zwrot i wykazywać w masie spadkowej.

W Urzędzie Skarbowym Wnioskodawczyni dowiedziała się, że odszkodowanie za gospodarstwo rolne zabrane Dekretem Bieruta nie podlega ustawie o spadkach i darowiznach, że to podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni została poinformowana, że nie płaci się od takiego odszkodowania podatku i nie trzeba wypełniać żadnych formularzy. Ponieważ nie wierzy, że nie trzeba tego odszkodowania nigdzie wykazywać to kieruje zapytanie o interpretację indywidualną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

Przy nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia przez osoby fizyczne, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy), a jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, którym było orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia (art. 6 ust. 4 tej ustawy). Przepis ten stosuje się odpowiednio do zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz.121). W myśl art. 922 § 1 tej ustawy przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.

Stosownie do § 2 tego przepisu nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Zgodnie z art. 924 ww. ustawy spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tej ustawy spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Prawomocne postanowienie sądu ma natomiast charakter deklaratoryjny i stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego). Wobec tego nabycie spadku ma miejsce z chwilą śmierci spadkodawcy. Zgodnie bowiem z treścią art. 1015 § 1 i § 2 zdanie pierwsze Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku.

Z powołanych powyżej artykułów wynika, że spadkobiercy w zasadzie wchodzą w sytuację prawną, w jakiej pozostawał spadkodawca. Oznacza to, że w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki, ale także uzasadnione prawnie nadzieje na nabycie prawa. Prawa majątkowe są składnikiem masy spadkowej dającym nabywcy w drodze dziedziczenia legitymację prawną do występowania z wnioskiem o ich dochodzenie. Roszczenie o odszkodowanie jest prawem majątkowym. Jeżeli takie prawo wchodzi do masy spadkowej, to co do zasady jego nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w sierpniu 2014 r. zostało Wnioskodawczyni wypłacone (jako następcy prawnemu) odszkodowanie za gospodarstwo rolne Jej babci, które zostało przejęte dekretem z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Gospodarstwo to było własnością babci Wnioskodawczyni i jej pierwszego męża (który poległ podczas I wojny światowej). Gospodarstwo rolne było uprawiane do lat 60-tych, wpierw przez babcię i jej pierwszego męża, następnie przez babcię i jej drugiego męża oraz dzieci babci. W latach 60-tych zostało ono przejęte przez spółdzielnię mieszkaniową. W dniu 24 listopada 1993 r. został złożony wniosek, przez jedną z córek babci Wnioskodawczyni (w tym czasie już nie żyła babcia ani jej mężowie) o odszkodowanie za gospodarstwo rolne położone w Warszawie. Po 21 latach czyli w bieżącym roku na postawie: art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 561z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), art. 4 pkt 9b i art. 11 ust. 1 i art. 129 ust. 5 pkt 3 i art. 132 ust. 1a i ust. 5 oraz art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 516, z późn. zm.) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ustaliła i wypłaciła odszkodowanie następcom prawny (czyli wnukom i prawnukom, ponieważ dzieci babci i współmałżonkowie dzieci również nie żyją).

W tym miejscu należy wyjaśnić, że gdyby prawo majątkowe – występujące w chwili nabycia spadku w postaci roszczenia nie istniało, to przedmiotowego odszkodowania Wnioskodawczyni nie miała by przyznanego. Oznacza to, że w skład spadku wchodziło roszczenie odszkodowawcze odziedziczone po spadkodawcy. Przyznane więc Wnioskodawczyni później odszkodowanie nie wchodziło w skład masy spadkowej. Na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek złożenia zeznania podatkowego z tytułu nabycia spadku po spadkodawcy.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że przyznane odszkodowanie nie zostało nabyte w drodze spadku (dziedziczenia), ponieważ w dacie tej nie istniało. Tym samym przyznane odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. A zatem, na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek składania żadnych dokumentów do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od spadków i darowizn z tytułu wypłaconego odszkodowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.