IPPB2/4515-121/15-2/AF | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca z tytułu darowizny mieszkania otrzymanej od teściowej będzie mógł skorzystać z ulgi zawartej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Należy wskazać, że okres 5 lat, który jest jednym z warunków zastosowania ulgi wymienionej w art. 16 ustawy, jest liczony jako 5 pełnych lat. Dodatkowo należy nadmienić, że posiadanie piwnicy oraz nabycie działki budowlanej przed otrzymaniem mieszkania w drodze darowizny, nie ma wpływu na zastosowanie ulgi zawartej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
IPPB2/4515-121/15-2/AFinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. podatek od spadków i darowizn
 3. przedmiot opodatkowania
 4. ulga mieszkaniowa
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku
 2. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Wysokość podatku -> Nabycie budynku mieszkalnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Teściowa Marcina R. planuje przekazać w drodze darowizny mieszkanie o powierzchni ok. 55 m.kw., na rzecz Marcina R. oraz jego żony Doroty R. Małżonkowie R. nie są właścicielami żadnego lokalu ani budynku mieszkalnego, nie są najemcami budynku ani lokalu, nie przysługuje im też spółdzielcze prawo lokatorskie do lokalu lub budynku mieszkalnego, są natomiast właścicielami piwnicy o powierzchni 2,76 m.kw. oraz działki budowlanej o pow. 1001 m.kw. Małżonkowie R. są zameldowani na pobyt stały w opisywanym lokalu mieszkalnym oraz posiadają ustawową majątkową wspólność małżeńską.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

W przypadku przekazania w drodze darowizny, w formie aktu notarialnego, mieszkania opisanego w punkcie 68 na rzecz małżonków R., czy podlegają oni zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn, jeżeli będą zamieszkiwać w tym lokalu mieszkalnym przez okres 5 lat od daty otrzymania mieszkania...

Czy okres 5 lat, który jest jednym z warunków zwolnienia, jest liczony jako 5 pełnych lat (np. od 10 stycznia 2016 do 10 stycznia 2021), czy też jest to 5 lat do końca roku, w jakim upływa okres rzeczonych 5 lat (np. od 10 stycznia 2016 do 31 grudnia 2021)...

Czy w przypadku posiadania przez małżonków R. opisywanej w punkcie 67 piwnicy oraz działki budowlanej są oni nadal zwolnieniu od podatku od darowizny omawianego mieszkania...

Zdaniem Wnioskodawcy, małżonkowie R. po otrzymaniu od matki żony mieszkania w drodze darowizny, byliby zwolnieni od podatku od spadków i darowizn, mieszkając w darowanym lokalu przez 5 lat od daty darowizny (w formie aktu notarialnego), liczonych jako 5 pełnych lat np. od 10 stycznia 2016 r. do 10 stycznia 2021 r.

W przypadku posiadania przez małżonków R. działki gruntu (działka budowlana) oraz piwnicy nadal byliby zwolnieni z podatku od spadków i darowizn jaki wiąże się z opisywanym mieszkaniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy tylko i wyłącznie Wnioskodawcy jako osoby występującej z wnioskiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Natomiast na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje - przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Według art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9.637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

W myśl art. 14 ust. 2 ww. ustawy zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie - w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej – nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

W myśl art. 16 ust. 2 tej ustawy z omawianej ulgi mogą skorzystać nabywcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 1. spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4;
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 3. nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 5. będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:
  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Z powołanego zapisu ustawy wynika, że powyższe warunki zastosowania ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn odnoszą się wyłącznie do osób, które są właścicielami lokalu lub budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie dotyczą natomiast osób, które są współwłaścicielami działki budowlanej lub piwnicy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że teściowa Wnioskodawcy planuje przekazać w drodze darowizny mieszkanie o powierzchni ok. 55 m.kw., na rzecz Wnioskodawcy oraz jego żony. Małżonkowie nie są właścicielami żadnego lokalu ani budynku mieszkalnego, nie są najemcami budynku ani lokalu, nie przysługuje im też spółdzielcze prawo lokatorskie do lokalu lub budynku mieszkalnego, są natomiast właścicielami piwnicy o powierzchni 2,76 m.kw. oraz działki budowlanej o pow. 1001 m.kw. Małżonkowie są zameldowani na pobyt stały w opisywanym lokalu mieszkalnym oraz posiadają ustawową majątkową wspólność małżeńską.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że Wnioskodawca z tytułu darowizny mieszkania otrzymanej od teściowej będzie mógł skorzystać z ulgi zawartej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Należy wskazać, że okres 5 lat, który jest jednym z warunków zastosowania ulgi wymienionej w art. 16 ustawy, jest liczony jako 5 pełnych lat. Dodatkowo należy nadmienić, że posiadanie piwnicy oraz nabycie działki budowlanej przed otrzymaniem mieszkania w drodze darowizny, nie ma wpływu na zastosowanie ulgi zawartej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Końcowo wskazać należy, że przedmiotowa interpretacja - zgodnie ze złożonym wnioskiem - została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy. Stosownie bowiem do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.