IPPB2/4515-102/15-2/AF | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe zastosowania ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
IPPB2/4515-102/15-2/AFinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. nabycie spadku
 3. podatek od spadków i darowizn
 4. ulga mieszkaniowa
 5. zwolnienie
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Wysokość podatku -> Nabycie budynku mieszkalnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 19 lipca 2014 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu stwierdzające nabycie przez Wnioskodawcę spadku po zmarłej matce. Przedmiotem spadku jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 110 m2 ( m2). Jednocześnie Wnioskodawca jest współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej oraz jest najemcą lokalu (niemieszkalnego), który stanowi pracownię twórczą (bez aneksu mieszkalnego). Wnioskodawca jest zameldowany na pobyt stały i zamieszkuje w nabytym lokalu otrzymanym w spadku po zmarłej matce (od 22 czerwca 2015 r.). Wnioskodawca złożył zeznanie podatkowe SD-3 1 lipca 2015 r. do Urzędu Skarbowego. Wnioskodawca nie dokona zbycia nabytego w drodze spadku lokalu przez okres 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego. W tym lokalu zameldowana jest również córka Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca ma możliwość skorzystania z ulgi wskazanej w art . 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w sytuacji kiedy to będąc współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo prawo do lokalu mieszkalnego, nie przeniesie współwłasności tego lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa, gminy lub przekaże do dyspozycji spółdzielni w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego zgodnie z treścią art . 16 ust. 2 pkt 2, 3 przy spełnieniu warunków określonych w art . 16 ust. 2 ww. ustawy...
 2. Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi wskazanej w art . 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn kiedy będąc najemcą lokalu (niemieszkalnego) a jest nią pracownia twórcza (bez aneksu mieszkalnego) nie rozwiąże umowy najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego zgodnie z treścią art . 16 ust. 2 pkt 4 przy spełnieniu warunków określonych w art. 16 ust. 2 ww. ustawy jak również w całym art . 16...
 3. Czy będąc zameldowanym i zamieszkującym w nabytym przez Wnioskodawcę lokalu stanowiącym spadek (po zmarłej matce) i spełniającym wszystkie warunki określone w art . 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadku i darowizn, może być też w tym lokalu zameldowana inna osoba (np. córka) i ta sytuacja nie spowoduje utraty prawa do nabytej ulgi mieszkaniowej z art . 16 ustawy o podatku od spadku i darowizn...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 1)

Wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu mieszkalnego ale współwłaścicielem lokalu mieszkalnego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego na zasadzie współwłasności małżeńskiej (art. 16 ust. 2 pkt 2, 3).

Okoliczność bycia współwłaścicielem lokalu mieszkalnego na zasadzie współwłasności małżeńskiej, nie stanowi przesłanki wyłączającej możliwość skorzystania z ulgi określonej w art . 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym Wnioskodawca może skorzystać z ulgi wskazanej w art . 16 ust. 1 i nie będzie na nim ciążył obowiązek przeniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa, gminy lub przekaże do dyspozycji spółdzielni w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego zgodnie z art . 16 ust. 2 pkt 2, 3.

Dla potwierdzenia swojego stanowiska Wnioskodawca wskazuje wcześniej wydawane interpretacje:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 04.06.2012 r. sygn. IBPBII/1/436-77/12/MCZ,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29.07.2014 r. sygn. ITPB2/436-110/DSZ.

Ad 2)

Wnioskodawca jest najemcą lokalu (niemieszkalnego), który stanowi pracownię twórczą. Jest to lokal użytkowy bez aneksu mieszkalnego (art.16 ust. 2 pkt 4). Art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczy nabycia budynku mieszkalnego lub lokalu i związanej z tym ulgi mieszkaniowej (jest to informacja z Krajowej Informacji Podatkowej).

Tak więc najem lokalu niemieszkalnego jaki stanowi pracownia twórcza bez aneksu mieszkalnego (taka informacja jest zawarta w umowie najmu) nie stanowi przesłanki wyłączającej możliwość skorzystania z ulgi określonej art. 16 ustawy o podatku od spadku i darowizn. W związku z powyższym Wnioskodawca może skorzystać z ulgi określonej art. 16 ust. 1 i nie będzie na nim ciążył obowiązek rozwiązania umowy najmu pracowni twórczej bez aneksu mieszkalnego w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego (art. 16 ust. 2 pkt 4).

Podsumowując, ustawa z art. 16 mówi o lokalach mieszkalnych a Wnioskodawca jest najemcą, ale lokalu niemieszkalnego tj. pracowni twórczej.

Ad 3)

Będąc właścicielem lokalu (nabytego przez Wnioskodawcę w drodze spadku), będąc w nim zameldowanym i zamieszkującym, spełniając wszystkie warunki określone w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadku i darowizn i nie dokonując zbycia nabytego lokalu na rzecz innych przez okres 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego Wnioskodawca uważa, że może być w tym lokalu zameldowana inna osoba (np. córka). Nie stanowi to przesłanki wyłączającej możliwość skorzystania z ulgi określonej art. 16 ustawy o podatku od spadku i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Końcowo odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą konkretnych, indywidualnych spraw podatnika w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.