IPPB2/436-679/14-2/MZ | Interpretacja indywidualna

Gdyby Wnioskodawczyni chciała podarować w najbliższym czasie swojej wnuczce z udziału wynoszącego 1/2 części w lokalu mieszkalnym – stanowiącego wcześniej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 10 przy ulicy Raabego 8, który nabyła w udziale 1/2 części na podstawie umowy sprzedaży z dnia 29 sierpnia 1991 roku (czy nie z udziału nabytego na podstawie dziedziczenia testamentowego po mężu Tadeuszu C.) udział wynoszący 1/3 części w tym lokalu, to czy odpadłby warunek o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 5, a więc jeden z warunków na podstawie którego została przyznana Wnioskodawczyni ulga z art. 16 ust. 1ustawy o podatku od spadków i darowizn i czy w związku z tym czy powstałoby zobowiązanie podatkowe?
IPPB2/436-679/14-2/MZinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. lokal mieszkalny
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od spadków i darowizn
 5. przedmiot opodatkowania
 6. ulga mieszkaniowa
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku
 2. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Wysokość podatku -> Nabycie budynku mieszkalnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania ulgi zawartej w art. 16 ww. ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania ulgi zawartej w art. 16 ww. ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 29 sierpnia 1991 roku wraz z mężem Tadeuszem C. na podstawie umowy sprzedaży Wnioskodawczyni nabyła do majątku wspólnego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 48,31 m2.

W dniu 18 września 2010 roku mąż Wnioskodawczyni Tadeusz C. zmarł, a spadek po nim na mocy dziedziczenia testamentowego Wnioskodawczyni nabyła w całości co zostało stwierdzone postanowieniem z dnia 04 sierpnia 2011 roku Sądu Rejonowego Wydział Cywilny. W skład spadku wchodził udział wynoszący 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

W dniu 21 czerwca 2012 roku Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe SD-3 oraz opisane powyżej postanowienie Sądu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w dniu 17.07.2012 wydał decyzję na podstawie art. 1,6,7,8,9,14,16 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn ustalającą, ustalając zobowiązanie podatkowe w podatku od spadku w wysokości 0,00 zł.

W uzasadnieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, między innymi, że:

 • udział w nabytym spadku wynosi 1/1, wartość nabytych rzeczy 150.000,00 zł, podstawa opodatkowania 150.000,00 zł,
 • zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez spadkobiercę zaliczonego do I grupy podatkowej własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł,
 • w myśl art. 16 ust. 1 osobom zaliczonym do I grupy podatkowej łącznie spełniającym wymogi określone w ust. 2 pkt 1-5 tego artykułu nie wlicza się do podstawy opodatkowania nabycia w drodze spadku wartości budynku lub lokalu mieszkalnego lub (...) a w przypadku nabycia udziału – stosownie do wielkości udziału do łącznej wartości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej,
 • w przedmiotowej sprawie kwoty 150.000,00 zł stanowiącej wartość 24,155 m2 powierzchni użytkowej nabytego lokalu mieszkalnego.

Wobec powyższego, ulga o której mowa w art. 16 ust. 1 dotyczyła tylko 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu czyli tej nabytej w spadku po Tadeuszu C.

W dniu 08.10.2012 roku na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przez notariuszem spółdzielcze własnościowe prawo, które nabyła w udziale 1/2 części na podstawie umowy sprzedaży z dnia 29 sierpnia 1991 roku oraz w udziale 1/2 części na podstawie dziedziczenia po mężu Tomaszu C. zostało przekształcone w nieruchomość tj. w stanowiący odrębną własność lokal mieszkalny - stosownie do przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku. Ksero decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz ksero umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu Wnioskodawczyni załącza do niniejszego wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Gdyby Wnioskodawczyni chciała podarować w najbliższym czasie swojej wnuczce z udziału wynoszącego 1/2 części w lokalu mieszkalnym – stanowiącego wcześniej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, który nabyła w udziale 1/2 części na podstawie umowy sprzedaży z dnia 29 sierpnia 1991 roku (czy nie z udziału nabytego na podstawie dziedziczenia testamentowego po mężu Tadeuszu C.) udział wynoszący 1/3 części w tym lokalu, to czy odpadłby warunek o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 5, a więc jeden z warunków na podstawie którego została przyznana Wnioskodawczyni ulga z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn i czy w związku z tym czy powstałoby zobowiązanie podatkowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, zaznaczając, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w którym przysługiwały Wnioskodawczyni udziały po 1/2 części z dwóch różnych podstaw nabycia zostało przekształcone w nieruchomość – lokal mieszkalnym na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych czyli z punktu widzenia przepisów podatkowych jest to ten sam przedmiot, Wnioskodawczyni uważa, że w przypadku gdy podaruje swojej wnuczce udział wynoszący 1/3 części w lokalu mieszkalnym z udziału wynoszącego 1/2 części w tym lokalu nabytego na inne podstawie prawnej tj. na podstawie umowy sprzedaży z dnia 29 sierpnia 1991 roku – czyli z udziału który Wnioskodawczyni nie nabyła w drodze spadku po mężu Tadeuszu C. to w dalszym ciągu spełnione są łącznie warunki o którym mowa w art. 16 ust. 2 w tym zakresie, bowiem ulga z art. 16 ust. 1 dotyczyła jedynie udziału wynoszącego 1/2 części w tym lokalu, nabytego w drodze spadku po mężu, którego zbycia nie dokona, a więc zobowiązanie podatkowe nie powstaje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.