IPPB2/436-369/14-4/AF | Interpretacja indywidualna

Czy darowanie Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 stanowi zdarzenie przyszłe objęte (dla Wnioskodawcy) przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn? Innymi słowy, czy darowanie Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 skutkuje nałożeniem na Wnioskodawcę przez ustawę o podatku od spadków i darowizn jakichkolwiek obowiązków czy też jest to zdarzenie dla Wnioskodawcy neutralne z punktu widzenia ustawy o podatku od spadków i darowizn?
IPPB2/436-369/14-4/AFinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. osoby prawne
 3. podatek od spadków i darowizn
 4. udział
 5. środki pieniężne
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2014 r. (data wpływu 11 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 września 2014 r. (data nadania 22 września 2014 r., data wpływu 25 września 2014 r.) na wezwanie z dnia 15 września 2014 r. Nr IPPB2/415-523/14-2/MG oraz Nr IPPB2/436-369/14-2/AF (data doręczenia 17 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy z tytułu darowania Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy z tytułu darowania Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, polski rezydent, jest fundatorem i głównym beneficjentem fundacji (dalej: „Fundacja”) z siedzibą w Liechtensteinie. Fundacja została założona w celu wspierania Wnioskodawcy oraz jego rodziny. Fundacja jest zarządzana przez niezależną Radę Dyrektorów (dalej: „Zarząd”), którzy rządzą nią wg własnego uznania. W szczególności, Wnioskodawca może przedkładać Zarządowi prośby - ten może je jednak zarówno zatwierdzić, jak i odrzucić zależnie od sytuacji Fundacji oraz swojej własnej oceny.

Kilka lat temu, Wnioskodawca pożyczył od Fundacji pewną sumę pieniędzy (dalej: „Dług Wnioskodawcy” lub „Dług”). Pożyczka została udzielona na czas nieokreślony.

Fundacja wkrótce utraci swoje źródła dochodu i cele, którym służy, nie będą już dłużej osiągalne. W związku z tym, Fundacja zostanie rozwiązana. Zanim rozwiązanie będzie miało miejsce, dług Wnioskodawcy wobec Fundacji musi zostać usunięty z jej aktywów. Wobec tego rozważane jest przyjęcie następującego rozwiązania:

Fundacja zakłada spółkę w kraju innym niż Polska i Liechtenstein lub na terytorium posiadającym swoją własną jurysdykcję podatkową. Fundacja obejmie 100% udziałów w tej spółce (Spółka 1) w zamian za wniesienie aportem Długu Wnioskodawcy. Wobec tego, Dług stanie się aktywem Spółki 1, a Fundacja przestanie być wierzycielem Wnioskodawcy. Fundacja jest właścicielem 100% udziałów w Spółce 1.

Następnie, w tej samej lub innej jurysdykcji, Wnioskodawca osobiście założy spółkę obejmując 100% jej udziałów (Spółka 2).

Ostatni krok polegać będzie na darowaniu Spółce 2 przez Fundację 100% udziałów w Spółce 1. W konsekwencji, zarówno Dług, jak i udziały w Spółce 1, przestaną być aktywami Fundacji.

Pismem z dnia 15 września 2014 r. nr IPPB2/415-523/14-2/MG oraz Nr IPPB2/436-369/ 14-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku m.in. poprzez:

 • wskazanie w zakresie przepisów jakiej ustawy ma być wydana interpretacja indywidualna, tj. w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też ustawy o podatku od spadków i darowizn w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z uwagi na to, że opłata została uiszczona w wysokości 40 zł, tj. w wysokości odpowiadającej jednemu zdarzeniu przyszłemu, natomiast winna być uiszczona w wysokości 80 zł. Jeżeli intencją Wnioskodawcy jest uzyskanie interpretacji indywidualnej w zakresie dwóch wyżej przywołanych ustaw podatkowych w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego wówczas należy uiścić dodatkową kwotę opłaty w wysokości 40 zł na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie i doręczyć kserokopię dowodu uiszczenia opłaty do tut Organu.

Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od spadków i darowizn dotyczy skutków podatkowych dla Pana jako Wnioskodawcy wówczas należy uzupełnić wniosek o:

 • przeformułowanie pytania w zakresie skutków podatkowych występujących po stronie Wnioskodawcy w zakresie przepisów prawa materialnego dotyczących podatku od spadków i darowizn w taki sposób, aby w konsekwencji możliwe było wydanie w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej - pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • jednoznaczne przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, adekwatnego do przedstawionego zdarzenia przyszłego i przyporządkowanego do niego pytania.

Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy skutków podatkowych dla Spółki 2, którą planuje Pan założyć wówczas należy uzupełnić wniosek o:

 • podanie danych umożliwiających identyfikację spółki, której założenie planuje Wnioskodawca, tj. określenie nazwy oraz podanie planowanego adresu jej siedziby,
 • wskazanie na jakim stopniu zaawansowania są przygotowania związane z założeniem przedmiotowej spółki, w szczególności poprzez określenie jakie działania w tym kierunku zostały już podjęte przez Wnioskodawcę,
 • przeformułowanie pytania w zakresie skutków podatkowych występujących po stronie Spółki 2, którą planuje Pan założyć w zakresie przepisów prawa materialnego dotyczących podatku od spadków i darowizn w taki sposób, aby w konsekwencji możliwe było wydanie w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej - pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • jednoznaczne przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, adekwatnego do przedstawionego zdarzenia przyszłego i przyporządkowanego do niego pytania.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie w zakresie wskazanym w wezwaniu. Wnioskodawca wyjaśnił, że w zakresie podatku od spadków i darowizn wniosek dotyczy skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, a nie zaś dla Spółki 2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy darowanie Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 stanowi zdarzenie objęte (dla Wnioskodawcy) przepisami PITU... Innymi słowy, czy darowanie Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 skutkuje nałożeniem na Wnioskodawcę przez PITU jakichkolwiek obowiązków, czy też jest to zdarzenie dla Wnioskodawcy neutralne z punktu widzenia PITU...
 2. Czy darowanie Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 stanowi zdarzenie przyszłe objęte (dla Wnioskodawcy) przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn... Innymi słowy, czy darowanie Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 skutkuje nałożeniem na Wnioskodawcę przez ustawę o podatku od spadków i darowizn jakichkolwiek obowiązków czy też jest to zdarzenie dla Wnioskodawcy neutralne z punktu widzenia ustawy o podatku od spadków i darowizn...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania Nr 2 w zakresie podatku od spadków i darowizn. W zakresie pytania Nr 1 dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, darowanie Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 jest dla Wnioskodawcy neutralne z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. ustawa o podatku od spadków i darowizn nie wywodzi z tego zdarzenia jakichkolwiek konsekwencji podatkowych dla Wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z art. 1 i art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlegają nabycia rzeczy lub praw majątkowych m.in. tytułem darowizny, ale wyłącznie przez osoby fizyczne. Darowizna udziałów w Spółce 1 zostanie przez Fundację dokonana na rzecz osoby prawnej (Spółki 2). Wobec tego, darowizna ta nie może być objęta przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, skoro zgodnie z jej art. 1 i art. 2, obejmuje ona nabycie rzeczy lub praw majątkowych wyłącznie przez osoby fizyczne. Ponadto, żaden przepis ustawy o podatku od spadków i darowizn, ani w ogóle żaden przepis polskiego prawa podatkowego czy też polskiego prawa w ogóle nie pozwala na przyjęcie tezy, iż nabycie tytułem darowizny przez osobę prawną (tutaj Spółkę 2) choćby i kontrolowana przez osobę fizyczną (tutaj Wnioskodawcę) jest równoznaczne z nabyciem przez tę osobę fizyczną. Przedmiotowe zdarzenie, rozpatrywane z punktu widzenia Wnioskodawcy, znajduje się – zdaniem Wnioskodawcy – poza zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od spadków i darowizn, wyznaczonym art. 1 i art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.