IPPB2/436-369/14-4/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy darowanie Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 stanowi zdarzenie przyszłe objęte (dla Wnioskodawcy) przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn? Innymi słowy, czy darowanie Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 skutkuje nałożeniem na Wnioskodawcę przez ustawę o podatku od spadków i darowizn jakichkolwiek obowiązków czy też jest to zdarzenie dla Wnioskodawcy neutralne z punktu widzenia ustawy o podatku od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2014 r. (data wpływu 11 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 września 2014 r. (data nadania 22 września 2014 r., data wpływu 25 września 2014 r.) na wezwanie z dnia 15 września 2014 r. Nr IPPB2/415-523/14-2/MG oraz Nr IPPB2/436-369/14-2/AF (data doręczenia 17 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy z tytułu darowania Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy z tytułu darowania Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, polski rezydent, jest fundatorem i głównym beneficjentem fundacji (dalej: „Fundacja”) z siedzibą w Liechtensteinie. Fundacja została założona w celu wspierania Wnioskodawcy oraz jego rodziny. Fundacja jest zarządzana przez niezależną Radę Dyrektorów (dalej: „Zarząd”), którzy rządzą nią wg własnego uznania. W szczególności, Wnioskodawca może przedkładać Zarządowi prośby - ten może je jednak zarówno zatwierdzić, jak i odrzucić zależnie od sytuacji Fundacji oraz swojej własnej oceny.

Kilka lat temu, Wnioskodawca pożyczył od Fundacji pewną sumę pieniędzy (dalej: „Dług Wnioskodawcy” lub „Dług”). Pożyczka została udzielona na czas nieokreślony.

Fundacja wkrótce utraci swoje źródła dochodu i cele, którym służy, nie będą już dłużej osiągalne. W związku z tym, Fundacja zostanie rozwiązana. Zanim rozwiązanie będzie miało miejsce, dług Wnioskodawcy wobec Fundacji musi zostać usunięty z jej aktywów. Wobec tego rozważane jest przyjęcie następującego rozwiązania:

Fundacja zakłada spółkę w kraju innym niż Polska i Liechtenstein lub na terytorium posiadającym swoją własną jurysdykcję podatkową. Fundacja obejmie 100% udziałów w tej spółce (Spółka 1) w zamian za wniesienie aportem Długu Wnioskodawcy. Wobec tego, Dług stanie się aktywem Spółki 1, a Fundacja przestanie być wierzycielem Wnioskodawcy. Fundacja jest właścicielem 100% udziałów w Spółce 1.

Następnie, w tej samej lub innej jurysdykcji, Wnioskodawca osobiście założy spółkę obejmując 100% jej udziałów (Spółka 2).

Ostatni krok polegać będzie na darowaniu Spółce 2 przez Fundację 100% udziałów w Spółce 1. W konsekwencji, zarówno Dług, jak i udziały w Spółce 1, przestaną być aktywami Fundacji.

Pismem z dnia 15 września 2014 r. nr IPPB2/415-523/14-2/MG oraz Nr IPPB2/436-369/ 14-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku m.in. poprzez:

  • wskazanie w zakresie przepisów jakiej ustawy ma być wydana interpretacja indywidualna, tj. w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też ustawy o podatku od spadków i darowizn w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z uwagi na to, że opłata została uiszczona w wysokości 40 zł, tj. w wysokości odpowiadającej jednemu zdarzeniu przyszłemu, natomiast winna być uiszczona w wysokości 80 zł. Jeżeli intencją Wnioskodawcy jest uzyskanie interpretacji indywidualnej w zakresie dwóch wyżej przywołanych ustaw podatkowych w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego wówczas należy uiścić dodatkową kwotę opłaty w wysokości 40 zł na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie i doręczyć kserokopię dowodu uiszczenia opłaty do tut Organu.

Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od spadków i darowizn dotyczy skutków podatkowych dla Pana jako Wnioskodawcy wówczas należy uzupełnić wniosek o:

  • przeformułowanie pytania w zakresie skutków podatkowych występujących po stronie Wnioskodawcy w zakresie przepisów prawa materialnego dotyczących podatku od spadków i darowizn w taki sposób, aby w konsekwencji możliwe było wydanie w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej - pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  • jednoznaczne przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, adekwatnego do przedstawionego zdarzenia przyszłego i przyporządkowanego do niego pytania.

Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy skutków podatkowych dla Spółki 2, którą planuje Pan założyć wówczas należy uzupełnić wniosek o:

  • podanie danych umożliwiających identyfikację spółki, której założenie planuje Wnioskodawca, tj. określenie nazwy oraz podanie planowanego adresu jej siedziby,
  • wskazanie na jakim stopniu zaawansowania są przygotowania związane z założeniem przedmiotowej spółki, w szczególności poprzez określenie jakie działania w tym kierunku zostały już podjęte przez Wnioskodawcę,
  • przeformułowanie pytania w zakresie skutków podatkowych występujących po stronie Spółki 2, którą planuje Pan założyć w zakresie przepisów prawa materialnego dotyczących podatku od spadków i darowizn w taki sposób, aby w konsekwencji możliwe było wydanie w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej - pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  • jednoznaczne przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, adekwatnego do przedstawionego zdarzenia przyszłego i przyporządkowanego do niego pytania.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie w zakresie wskazanym w wezwaniu. Wnioskodawca wyjaśnił, że w zakresie podatku od spadków i darowizn wniosek dotyczy skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, a nie zaś dla Spółki 2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
  1. Czy darowanie Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 stanowi zdarzenie objęte (dla Wnioskodawcy) przepisami PITU... Innymi słowy, czy darowanie Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 skutkuje nałożeniem na Wnioskodawcę przez PITU jakichkolwiek obowiązków, czy też jest to zdarzenie dla Wnioskodawcy neutralne z punktu widzenia PITU...
  2. Czy darowanie Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 stanowi zdarzenie przyszłe objęte (dla Wnioskodawcy) przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn... Innymi słowy, czy darowanie Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 skutkuje nałożeniem na Wnioskodawcę przez ustawę o podatku od spadków i darowizn jakichkolwiek obowiązków czy też jest to zdarzenie dla Wnioskodawcy neutralne z punktu widzenia ustawy o podatku od spadków i darowizn...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania Nr 2 w zakresie podatku od spadków i darowizn. W zakresie pytania Nr 1 dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, darowanie Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 jest dla Wnioskodawcy neutralne z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. ustawa o podatku od spadków i darowizn nie wywodzi z tego zdarzenia jakichkolwiek konsekwencji podatkowych dla Wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z art. 1 i art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlegają nabycia rzeczy lub praw majątkowych m.in. tytułem darowizny, ale wyłącznie przez osoby fizyczne. Darowizna udziałów w Spółce 1 zostanie przez Fundację dokonana na rzecz osoby prawnej (Spółki 2). Wobec tego, darowizna ta nie może być objęta przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, skoro zgodnie z jej art. 1 i art. 2, obejmuje ona nabycie rzeczy lub praw majątkowych wyłącznie przez osoby fizyczne. Ponadto, żaden przepis ustawy o podatku od spadków i darowizn, ani w ogóle żaden przepis polskiego prawa podatkowego czy też polskiego prawa w ogóle nie pozwala na przyjęcie tezy, iż nabycie tytułem darowizny przez osobę prawną (tutaj Spółkę 2) choćby i kontrolowana przez osobę fizyczną (tutaj Wnioskodawcę) jest równoznaczne z nabyciem przez tę osobę fizyczną. Przedmiotowe zdarzenie, rozpatrywane z punktu widzenia Wnioskodawcy, znajduje się – zdaniem Wnioskodawcy – poza zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od spadków i darowizn, wyznaczonym art. 1 i art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.