ILPB2/4511-1-767/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zwrotu wkładu mieszkaniowego.
ILPB2/4511-1-767/15-2/TRinterpretacja indywidualna
  1. podatek od spadków i darowizn
  2. spadek
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, zastępowanej przez pełnomocnika – radcę prawnego, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zwrotu wkładu mieszkaniowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zwrotu wkładu mieszkaniowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 1979 r. do 2010 r. Wnioskodawczyni pozostawała w związku małżeńskim. W 1983 r. ówczesny małżonek Zainteresowanej dostał przydział lokalu mieszkalnego. W lipcu 2012 r. wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne o egzekucję świadczeń niepieniężnych – eksmisji z ww. lokalu ówczesnego małżonka Wnioskodawczyni, Wnioskodawczyni oraz jeszcze jednej osoby. Postępowanie zostało zakończone eksmisją 27 maja 2013 r.

Spółdzielnia mieszkaniowa określiła wartość rynkową lokalu na 183 024,00 zł; po potrąceniu należności wobec spółdzielni do wypłaty pozostało 72 819,48 zł.

W dniu 31 października 2013 r. odnaleziono zwłoki byłego męża Zainteresowanej. W lipcu 2014 roku, po odebraniu od Wnioskodawczyni oświadczenia o pozostawaniu w trakcie trwania małżeństwa we wspólności majątkowej z mężem, wypłacono na jej rzecz kwotę 36 529,04 zł.

Na początku 2015 roku Zainteresowana dostała PIT-8C od spółdzielni mieszkaniowej. Jako przychód wskazano kwotę 91 510,33 zł. Od tej wysokości przychodu Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek w wysokości 18 968 zł.

W związku z powyższym Zainteresowana napisała do spółdzielni mieszkaniowej wniosek o wyjaśnienie tak wskazanej kwoty przychodu. W odpowiedzi spółdzielnia wskazała, że w informacji PIT-8C wykazano podlegającą opodatkowaniu nadwyżkę pomiędzy faktycznie uzyskanym przychodem odpowiadającym wartości rynkowej lokalu a wysokością uprzednio wniesionego wkładu, tj. kwotę 183 020, 65 zł (183 024 zł - 3,35 zł) proporcjonalnie do wysokości udziału spadkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy spółdzielnia mieszkaniowa prawidłowo określiła przychód Zainteresowanej w PIT-8C...
  2. Czy przychód Zainteresowanej nie powinien wynosić 36 529,04 zł...

Zdaniem Wnioskodawczyni, spółdzielnia mieszkaniowa źle określiła przychód jako połowę z różnicy między wartością rynkową lokalu a wysokością uprzednio wniesionego wkładu, podczas gdy w istocie Zainteresowana otrzymała zaledwie kwotę 36 529,04 zł i to ona stanowi wysokość jej przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl natomiast art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86, z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

Przedmiot spadku – stosownie do art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) – stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Natomiast na mocy art. 922 § 2 Kodeksu cywilnego, do spadku nie należą prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Wśród praw majątkowych można wyróżnić: prawa rzeczowe (prawo własności, użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone), wierzytelności, czyli prawa wierzyciela do żądania od dłużnika pewnego zachowania się, prawa na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym (ich przedmiotem są dobra niematerialne, np. utwory, wynalazki), prawa rodzinne o charakterze majątkowym (np. prawo do świadczeń alimentacyjnych), prawo do spadku.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w lipcu 2012 r. wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne o egzekucję świadczeń niepieniężnych – eksmisji z lokalu mieszkalnego ówczesnego małżonka Wnioskodawczyni, Wnioskodawczyni oraz jeszcze jednej osoby. Postępowanie zostało zakończone eksmisją 27 maja 2013 r. Na początku 2015 roku Zainteresowana dostała PIT-8C od spółdzielni mieszkaniowej. Jako przychód wskazano kwotę 91 510,33 zł. Spółdzielnia wskazała, że w informacji PIT-8C wykazano podlegającą opodatkowaniu nadwyżkę pomiędzy faktycznie uzyskanym przychodem odpowiadającym wartości rynkowej lokalu a wysokością uprzednio wniesionego wkładu, tj. kwotę 183 020, 65 zł (183 024 zł - 3,35 zł) proporcjonalnie do wysokości udziału spadkowego.

Odnosząc się do powyższego należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.), spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Dziedziczeniu podlega natomiast wkład mieszkaniowy, co wynika z art. 14 ww. ustawy.

Oznacza to, że nabycie w drodze spadku wkładu mieszkaniowego związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W konsekwencji, należy stwierdzić że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego do zwrotu Zainteresowanej (spadkobierczyni) kwoty wkładu mieszkaniowego nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w tym przepisów dotyczących powstania przychodu oraz obowiązków płatnika – w związku z wypełnieniem dyspozycji art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, z rzeczonego tytułu Wnioskodawczyni nie osiągnęła przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, stanowisko Zainteresowanej oparte na niewłaściwej ocenie prawnej zaistniałego stanu faktycznego – pomimo korzystnego pod względem ekonomicznym rozstrzygnięcia – należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Końcowo informuje się również, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony, do oceny dokumentów załączonych do wniosku; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego, bądź zdarzenia przyszłego, przedstawionym przez Zainteresowaną i stanowiskiem Zainteresowanej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek od spadków i darowizn
IBPB-2-1/4515-66/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

spadek
ITPB2/436-290/14/TJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.