ILPB2/4511-1-1317/15-4/WS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zwrotu wkładu mieszkaniowego.
ILPB2/4511-1-1317/15-4/WSinterpretacja indywidualna
  1. opodatkowanie
  2. podatek od spadków i darowizn
  3. spadek
  4. wyłączenie
  5. zwrot wydatków
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zwrotu wkładu mieszkaniowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zwrotu wkładu mieszkaniowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest córką I. i H. W 1983 r. jej ojciec H. dostał przydział lokalu mieszkalnego przy ul. „A”. W lipcu 2012 r. wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne świadczeń niepieniężnych - eksmisji z ww. lokalu H., I. oraz R. (brata B.). Postępowanie zostało zakończone eksmisją 27 maja 2013 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa określiła wartość rynkową lokalu na 183 024,00 zł, przy czym po dokonaniu potrąceń należności wobec spółdzielni, do wypłaty pozostało 72 819,48 zł. Połowę z kwoty 72 819,48 zł przekazano I.- matce Pani B. w zw. z obowiązującą w trakcie trwania małżeństwa wspólnością ustawową między I., a H. Do podziału pomiędzy spadkobierców pozostała kwota 36 529,04 zł.

W listopadzie 2014 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa wypłaciła na rzecz Pani B. kwotę 12 176,35 zł, wedle jej udziału w spadku. Na początku 2015 r. Wnioskodawczyni otrzymała PIT-8C od ww. spółdzielni mieszkaniowej, w której jako przychód wskazano kwotę 30 503,44 zł. Spółdzielnia twierdzi, że w informacji PIT-8C wykazano podlegającą opodatkowaniu nadwyżkę pomiędzy faktycznie wskazanym przychodem odpowiadającym wartości rynkowej lokalu, a wysokością uprzednio wniesionego wkładu, tj. kwotę 183 020,65 zł (183 024,00 zł - 3,35 zł), proporcjonalnie do wysokości udziału spadkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy wedle opisanego stanu faktycznego Wnioskodawczyni osiągnęła przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn, w tym przepisów dotyczących powstania przychodu oraz obowiązków płatnika. Nabycie w drodze spadku wkładu mieszkaniowego związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu podlega wyłącznie opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tym samym Wnioskodawczyni nie osiągnęła przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl natomiast art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

Przedmiot spadku – stosownie do art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) – stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Natomiast na mocy art. 922 § 2 Kodeksu cywilnego, do spadku nie należą prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Wśród praw majątkowych można wyróżnić: prawa rzeczowe (prawo własności, użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone), wierzytelności, czyli prawa wierzyciela do żądania od dłużnika pewnego zachowania się, prawa na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym (ich przedmiotem są dobra niematerialne, np. utwory, wynalazki), prawa rodzinne o charakterze majątkowym (np. prawo do świadczeń alimentacyjnych), prawo do spadku.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 1983 r. ojciec Wnioskodawczyni dostał przydział lokalu mieszkalnego. W lipcu 2012 r. wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne świadczeń niepieniężnych - eksmisji z ww. lokalu ojca, matki i brata Wnioskodawczyni. Postępowanie zostało zakończone eksmisją 27 maja 2013 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa określiła wartość rynkową lokalu na 183 024,00 zł, przy czym po dokonaniu potrąceń należności wobec spółdzielni, do wypłaty pozostało 72 819,48 zł. Połowę z kwoty 72 819,48 zł przekazano matce Wnioskodawczyni w zw. z obowiązującą w trakcie trwania małżeństwa wspólnością ustawową między rodzicami Zainteresowanej. Do podziału pomiędzy spadkobierców pozostała kwota 36 529,04 zł.

W listopadzie 2014 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa wypłaciła na rzecz Wnioskodawczyni kwotę 12 176,35 zł, wedle jej udziału w spadku. Na początku 2015 r. Wnioskodawczyni otrzymała PIT-8C od ww. spółdzielni mieszkaniowej, w której jako przychód wskazano kwotę 30 503,44 zł. Spółdzielnia twierdzi, że w informacji PIT-8C wykazano podlegającą opodatkowaniu nadwyżkę pomiędzy faktycznie wskazanym przychodem odpowiadającym wartości rynkowej lokalu, a wysokością uprzednio wniesionego wkładu, tj. kwotę 183 020,65 zł (183 024,00 zł - 3,35 zł), proporcjonalnie do wysokości udziału spadkowego.

Odnosząc się do powyższego należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.), spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Dziedziczeniu podlega natomiast wkład mieszkaniowy, co wynika z art. 14 ww. ustawy.

Oznacza to, że nabycie w drodze spadku wkładu mieszkaniowego związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W konsekwencji, należy stwierdzić że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego do nabytego w drodze spadku wkładu mieszkaniowego związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wypełnieniem dyspozycji art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, z rzeczonego tytułu Wnioskodawczyni nie osiągnęła przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie tutejszy Organ informuje, że w odniesieniu do podatku od spadków i darowizn wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.