ILPB2/436-264/10-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w związku ze zbyciem przysługujących Wnioskodawczyni udziałów we współwłasności w ww. nieruchomości będzie Ona musiała uiścić podatek od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2010 r. (data wpływu 30 listopada 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2011 r. (data wpływu 7 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie sprzedaży udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie sprzedaży udziału w nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży udziału w nieruchomości.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 16 lutego 2011 r., nr ILPB2/415-1346/10-2/MK, ILPB2/436-264/10-2/MK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 16 lutego 2011 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 23 lutego 2011 r.), zaś w dniu 7 marca 2011 r. (data nadania: 1 marca 2011 r.) do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 6 marca 2008 r. na podstawie umowy darowizny Wnioskodawczyni nabyła udział wynoszący 2/6 we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym (domem). Darczyńcą była matka Wnioskodawczyni. Na podstawie tego samego aktu notarialnego udział wynoszący 2/6 we współwłasności w ww. nieruchomości nabył także brat Wnioskodawczyni. Nabycie udziałów w drodze darowizny zostało zgłoszone naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r.

Ponadto Wnioskodawczyni i Jej bratu przysługują udziały wynoszące po 1/6 we współwłasności w ww. nieruchomości, które nabyli na mocy postanowienia sądu rejonowego z dnia 18 września 2000 r. o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym w dniu 9 lipca 1998 r. ojcu. Z tytułu nabycia ww. majątku Wnioskodawczyni nie korzystała z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tak więc, jak Wnioskodawczyni zauważa, wspólnie z bratem posiadają obecnie 100% udziałów w prawie własności przedmiotowej nieruchomości. W domu znajdującym się na ww. nieruchomości Wnioskodawczyni była zameldowana na pobyt stały przez niemal 16 lat - w okresie od dnia 28 grudnia 1961 r. do dnia 18 lipca 1977 r.

Obecnie współwłaściciele zamierzają zbyć ww. nieruchomość na rzecz osoby trzeciej. Planowanie zbycie nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w podatku od spadków i darowizn.

Czy w związku ze zbyciem przysługujących Wnioskodawczyni udziałów we współwłasności w ww. nieruchomości będzie Ona musiała uiścić podatek od spadków i darowizn...

Zdaniem Wnioskodawczyni, z uwagi na fakt, że udziały we współwłasności w ww. nieruchomości nabyła w wyniku spadkobrania i darowizny od rodziców (I grupa podatkowa), zbycie przez Nią tych udziałów nie spowoduje naruszenia, czy też wygaśnięcia zwolnienia od podatku od spadków darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem spadku oraz darowizny.

Zauważyć należy, że w sytuacji, gdy ustawa o podatku od spadków i darowizn nie definiuje daty nabycia własności rzeczy i praw majątkowych tytułem spadku należy posiłkować się przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) regulującymi sprawy spadkowe.

Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego spadek stanowią prawa i obowiązki zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast, zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Powyższe oznacza więc, że posiadane udziały w opisanej we wniosku nieruchomości zabudowanej Wnioskodawczyni nabyła odpowiednio: w 1998 r. z chwilą śmierci ojca (1/6) oraz w 2008 r. w dacie zawarcia umowy darowizny (2/6). W konsekwencji w analizowanej sprawie będą miały zastosowanie przepisy ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązujące w różnych okresach czasu, tj. w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r. w odniesieniu do udziału 1/6 nabytego w spadku oraz w brzmieniu od dnia 1 stycznia 2007 r. w odniesieniu do udziału 2/6 nabytego w darowiźnie.

Zgodnie bowiem z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że z tytułu nabycia spadku Wnioskodawczyni nie korzystała z tzw. ulgi mieszkaniowej uregulowanej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Powyższe oznacza więc, że odpłatne zbycie na rzecz osoby trzeciej nieruchomości odpowiadającej udziałowi, jaki Wnioskodawczyni nabyła w spadku po ojcu zmarłym w 1998 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Natomiast w odniesieniu do udziału nabytego w drodze darowizny w 2008 r. wyjaśnić należy co następuje.

Powołaną wyżej ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wprowadzono art. 4a, zgodnie z którym zwolniono od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca (obecnie 6 miesięcy) od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca (obecnie 6 miesięcy) od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. W przypadku braku takiego zgłoszenia nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Jednocześnie w 4a ust. 4 pkt 2 znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn wskazano, że ww. obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że nabycie udziału 2/6 w ww. nieruchomości tytułem darowizny zostało zgłoszone naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązującymi od 1 stycznia 2007 r.

Na tle powyższego należy stwierdzić, że analizowane zwolnienie ma charakter podmiotowy i przysługuje, z mocy prawa, tj. w każdym przypadku, gdy nabywcą jest jedna z osób wymienionych w tym przepisie. W konsekwencji powyższego z tytuły zbycia udziału 2/6 w nieruchomości nabytej w 2008 r. tytułem darowizny Wnioskodawczyni nie utraci przedmiotowego zwolnienia, a tym samym nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Ponadto, tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, iż interpretacje prawa podatkowego wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie.

Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn został złożony przez Wnioskodawczynię - jednego ze współwłaścicieli zbywanej nieruchomości, zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla drugiego ze współwłaścicieli – brata Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie informuje się, że w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w dniu 11 marca 2011 r. zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-1346/10-4/MK.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.