ILPB2/415-960/14-3/TR | Interpretacja indywidualna

Zwrot wkładu mieszkaniowego dla spadkobierców.
ILPB2/415-960/14-3/TRinterpretacja indywidualna
  1. masa spadkowa
  2. mieszkania
  3. podatek od spadków i darowizn
  4. spadek
  5. spółdzielnie
  6. wkład
  7. wkład do spółdzielni mieszkaniowej
  8. wyłączenie
  9. zwrot wkładów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 grudnia 2014 r. (data wpływu za pośrednictwem urządzenia faksowego 16 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Członek Spółdzielni (Wnioskodawcy) w 1983 r. otrzymał lokal mieszkalny na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu. Dokonał wpłaty wymaganego wkładu mieszkaniowego oraz spłaty kredytu.

W lipcu 2012 r. nastąpił zgon członka Spółdzielni. W sierpniu 2012 r. lokal mieszkalny został zdany do Spółdzielni. Spółdzielnia organizowała przetargi celem ustanowienia odrębnej własności w dniach: 27 września 2012 r.; 23 października 2012 r.; 22 listopada 2012 r.; 12 lutego 2013 r.; 14 marca 2013 r.; 25 kwietnia 2013 r.; 23 maja 2013 r.; 28 czerwca 2013 r. i 26 września 2013 r.

We wrześniu 2013 r. lokal został sprzedany w drodze przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię. Nowy właściciel wpłacił wylicytowaną w przetargu kwotę w dniu 19 listopada 2013 r. Zgodnie z postanowieniami par. 107 ust. 2 obowiązującego w Spółdzielni statutu: „Wypłata kwot należnych byłemu członkowi, spadkobiercom zmarłego członka lub prawnym następcom członka-osoby prawnej, powinna być dokonana z tyt. uzyskanej w wyniku przetargu wartości rynkowej lokalu po dokonaniu potrąceń wobec spółdzielni nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wpłaty kwoty wylicytowanej przez nowego właściciela”.

Prawomocne postanowienie sądu wydane dnia 29 kwietnia 2014 r. o nabyciu spadku po zmarłym członku Spółdzielni, Spółdzielnia otrzymała dopiero w czerwcu 2014 r. W związku z tym dopiero wtedy możliwe było dokonanie rozliczenia ze spadkobiercami.

Z wartości uzyskanej w wyniku przeprowadzonego przetargu po dokonaniu potrąceń zgodnie z art. 11 ust. 21 i ust. 22 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. z późn. zm. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222) Spółdzielnia dokonała podziału tej kwoty na poszczególnych spadkobierców w częściach zgodnych z postanowieniem sądu oraz dokonała zwrotu należnych im kwot na wskazane rachunki bankowe w 2014 r.

Jednocześnie Spółdzielnia nie posiada informacji czy spadkobiercy dopełnili obowiązku wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) i po odziedziczeniu spadku zgłosili jego nabycie w urzędzie skarbowym w ustawowym terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy należność z tytułu rozliczenia wartości rynkowej lokalu mieszkalnego, w związku z opróżnieniem i zdaniem go do dyspozycji Spółdzielni wypłacana spadkobiercom, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł i w związku z tym, czy na Spółdzielni ciąży obowiązek wystawienia PIT-8C informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółdzielnia dokonała rozliczenia ze spadkobiercami przedmiotowego lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami biorąc pod uwagę postanowienie sądu o nabyciu spadku i dokonała zwrotu kwot należnych spadkobiercom.

Na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. z późn. zm., Spółdzielnia zamierza wystawić spadkobiercom informację PIT-8C i w myśl art. 21 ust.1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać w poz. 25, w części D, należną każdemu spadkobiercy część z wartości lokalu uzyskanej w wyniku przetargu pomniejszonej o zwolnioną od podatku kwotę wniesionego w nominale wkładu mieszkaniowego, spłaconego kredytu oraz zwróconą do budżetu państwa nominalną wartość umorzenia kredytu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Kwestię zwrotu wniesionego wkładu mieszkaniowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale.

Przyczynami wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mogą być (oprócz wykluczenia ze spółdzielni) m.in. śmierć uprawnionego i wykreślenie z rejestru członków, a także rezygnacja z członkostwa.

W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu (art. 11 ust. 21 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu (art. 11 ust. 24 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Na podstawie zaś art. 11 ust. 22 cyt. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że członek Spółdzielni posiadał lokatorskie prawo do lokalu. Wskutek jego śmierci ustało członkostwo i wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo. Z wartości uzyskanej w wyniku przeprowadzonego przetargu po dokonaniu potrąceń zgodnie z art. 11 ust. 21 i ust. 22 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Spółdzielnia dokonała podziału tej kwoty na poszczególnych spadkobierców w częściach zgodnych z postanowieniem sądu oraz dokonała zwrotu należnych im kwot na wskazane rachunki bankowe w 2014 r.

Przechodząc na grunt przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Z literalnej treści przywołanego przepisu wynika zatem, że wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Na podstawie zaś art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

Z kolei, z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że spadkobiercy zmarłego lokatora dziedziczą po nim w częściach zgodnych z postanowieniem sądu.

Tym samym, wynika z tego – biorąc pod uwagę przedstawiony wyżej zakres przedmiotowy ustawy o podatku od spadków i darowizn – że otrzymanie przez owych spadkobierców – jako osoby uprawnione – przedmiotowego świadczenia podlega przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Reasumując: skoro otrzymanie przez owych spadkobierców – jako osoby uprawnione – przedmiotowego świadczenia podlega przepisom o podatku od spadków i darowizn – gdyż świadczenie to zostało nabyte przez nich jako prawo majątkowe tytułem dziedziczenia po zmarłym spadkodawcy – to w rezultacie powyższego, opisany przychód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy zacytowanego przepisu ww. art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, na Zainteresowanym nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przedmiotowego zwrotu wkładu mieszkaniowego spadkobiercom, skutkiem czego jest brak obowiązku wystawienia opisanym spadkobiercom z rzeczonego tytułu informacji PIT-8C.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.