IBPBII/1/4515-38/15/MD | Interpretacja indywidualna

Czy darowizna składników przedsiębiorstwa z męża na żonę będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
IBPBII/1/4515-38/15/MDinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. majątek osobisty
 3. nabycie przedsiębiorstwa
 4. podatek od spadków i darowizn
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 4 marca 2015 r. (data wpływu do Biura – 16 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny składników przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny składników przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Mąż Wnioskodawczyni rozważa dokonanie darowizny do jej majątku osobistego składników przedsiębiorstwa, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, opisanych i oznaczonych w niniejszym wniosku jako ZCP 1. Po dokonaniu darowizny Wnioskodawczyni ma zamiar zgłosić nabycie własności ZCP 1 Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

Z uwagi na fakt, iż działalność gospodarcza została rozpoczęta przez męża Wnioskodawczyni przed zawarciem małżeństwa, darowizna ZCP 1 nastąpi z majątku osobistego męża do majątku osobistego Wnioskodawczyni – w konsekwencji wystąpi stan faktyczny pozwalający na zwolnienie od podatku na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Mąż Wnioskodawczyni od 2009 r. prowadzi w głównym zakresie działalność związaną z tłumaczeniami (kod PKD: 74.30.Z). Przez okres pierwszych dwóch lat, działalność gospodarcza męża Wnioskodawczyni związana była z wykonywaniem tłumaczeń przysięgłych oraz zwykłych (w zakresie tłumaczeń dokumentów samochodowych i innych). Po okresie dwóch lat mąż Wnioskodawczyni wprowadził dodatkowo usługi związane ze sporządzaniem projektów wniosków o zwrot podatku składanych do zagranicznych urzędów oraz z tłumaczeniem zagranicznej korespondencji urzędowej.

Mąż Wnioskodawczyni rozważa wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, której przedmiotem będzie działanie związane z sporządzeniem projektów wniosków do zagranicznych urzędów o zwrot nadpłaty podatku oraz z tłumaczeniem zagranicznej korespondencji urzędowej (roboczo nazwana ZCP 1). Poza strukturą zorganizowanej części przedsiębiorstwa pozostanie działalność w zakresie tłumaczeń przysięgłych, w tym tłumaczeń dokumentów samochodowych i innych.

Zamiar wyodrębnienia został powzięty z uwagi na kształtujące się od momentu wprowadzenia dodatkowych usług znaczące różnice między specyfiką działalności zarządczej i obsługi klienta prowadzanej przez przedsiębiorstwo męża Wnioskodawczyni w przedmiocie tłumaczeń przysięgłych (dokumentów samochodowych i innych), a zarządzaniem częścią działalności polegającą na sporządzaniu projektów wniosków do zagranicznych urzędów o zwrot nadpłaty podatku i tłumaczeniu korespondencji urzędowej (ZCP 1).

Mąż Wnioskodawczyni postanowił tak wyodrębnić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, aby wyszczególnić część przedsiębiorstwa dedykowaną i ukierunkowaną na prowadzenie określonego rodzaju działalności – sporządzania wniosków do zagranicznych urzędów oraz tłumaczeń zagranicznej korespondencji urzędowej (ZCP 1).

1.Wyodrębnienie organizacyjne.

Mąż Wnioskodawczyni planuje przekazanie lub przypisanie odpowiednich składników służących realizacji zadań gospodarczych powierzonych ZCP 1.

Strukturę zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP 1) tworzyć będzie funkcjonująca już sieć punktów obsługi klienta należących do partnerów męża Wnioskodawczyni. Partnerzy prowadzą biura rachunkowe na terenie Polski, z mężem Wnioskodawczyni łączą ich umowy współpracy dotyczące obsługi klienta. Rzeczone umowy współpracy dotyczą obsługi klienta wyłącznie w zakresie realizacji wniosków do zagranicznych urzędów oraz ich tłumaczeń (zakres działalności ZCP 1) i jako takie zostaną organizacyjnie przyporządkowane do ZCP 1.

Do struktury ZCP 1 zostaną także organizacyjnie przyporządkowane umowy z klientami zlecającymi realizacje wniosków do zagranicznych urzędów oraz ich tłumaczeń.

Do struktury ZCP 1 zostaną także organizacyjnie przyporządkowane umowy o pracę z pracownikami wykonującymi zadania ściśle związane z funkcjonowaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP 1).

Mąż Wnioskodawczyni planuje przypisanie do zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującego obecnie rozbudowanego systemu informatycznego stworzonego na wyłączne potrzeby obsługi i promocji tej części działalności, która jest związana ze sporządzaniem projektów wniosków do zagranicznych urzędów o zwrot podatku oraz tłumaczeń zagranicznej korespondencji urzędowej (ZCP 1).

Zostały także podjęte działania zmierzające do wyodrębnienia zespołu ZCP 1, poprzez przypisanie pracowników wykonujących zadania ściśle związane z funkcjonowaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP 1). Przypisany zespół pracowników jest przeszkolony pod kątem wyłącznej obsługi klientów zlecających sporządzanie projektów wniosków do zagranicznych urzędów o zwrot podatku oraz tłumaczeń zagranicznej korespondencji urzędowej.

2.Wyodrębnienie finansowe.

Wyodrębnienie finansowe nastąpi poprzez przypisanie do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP 1) należności i zobowiązań pozostających w związku z prowadzoną przez ZCP 1 działalnością gospodarczą za pomocą subkonta księgowego zapewniając tym samym prowadzenie ewidencji rachunkowej w sposób umożliwiający przypisanie do ZCP 1 generowanych przez nią przychodów i kosztów.

Kolejnym elementem zapewniającym wyodrębnienie finansowe będzie wydzielenie konta bankowego, służącego do wyłącznej obsługi ZCP 1.

3.Wyodrębnienie funkcjonalne.

Pracownicy przyporządkowani do wyłącznej obsługi klientów zlecających sporządzanie projektów wniosków do zagranicznych urzędów o zwrot podatku oraz tłumaczeń zagranicznej korespondencji urzędowej (ZCP 1) zajmują się przyjmowaniem zleceń od klientów, podpisywaniem umów, kontaktem z klientami, udzielaniem im informacji oraz obsługą administracyjną związaną z wystawianiem faktur, itd.

Podobnie opisana w pkt 1 sieć punktów obsługi klienta należących do partnerów męża Wnioskodawczyni prowadzących biura rachunkowe, z którymi łączą go umowy współpracy dotyczące obsługi klienta jest ukierunkowana na współpracę w zakresie przyjmowania zleceń wyłącznie od klientów zlecających sporządzanie projektów wniosków do zagranicznych urzędów o zwrot podatku oraz tłumaczeń zagranicznej korespondencji urzędowej, a także podpisywaniem z nimi umów, kontaktem oraz udzielaniem im informacji.

Podsumowując powyższy opis, Wnioskodawczyni stwierdza, iż działalność zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP 1) posiadać będzie zdolność do pełnienia wszystkich funkcji biznesowych, które są potrzebne dla prowadzenia działalności w zakresie sporządzania projektów wniosków do zagranicznych urzędów o zwrot podatku oraz tłumaczeń zagranicznej korespondencji urzędowej niezależnie od działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo męża Wnioskodawczyni w pozostałym zakresie.

Wyodrębnienie nastąpi poprzez darowiznę ZCP 1 dokonaną przez męża Wnioskodawczyni na jej rzecz w formie umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi. Wnioskodawczyni zgłosi nabycie własności ZCP 1 w drodze darowizny Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w N.

Następnie Wnioskodawczyni wniesie ZCP 1 w formie aportu jako wkład na pokrycie kapitału zakładowego do nowo zawiązywanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziałowcami/wspólnikami mają zostać osoby fizyczne. Mąż Wnioskodawczyni rozważa udział w spółce.

Wybór tej formy prowadzenia działalności jest istotny z perspektywy biznesowej i wizerunkowej – forma spółki kapitałowej wzmocni pozycję przedsiębiorstwa w oczach klientów jako stabilny podmiot gospodarczy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w obliczu opisanego stanu faktycznego, czynność darowizny opisanych składników przedsiębiorstwa (określonych w opisie jako ZCP 1), dokonana przez męża Wnioskodawczyni na jej rzecz, wejdzie do majątku osobistego Wnioskodawczyni i nie zostanie obciążona podatkiem od spadków i darowizn w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn...

Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9.637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do pierwszej grupy podatkowej.

Natomiast stosownie do przepisu art. 4a ust. 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy.

Z uwagi na fakt, iż działalność gospodarcza została rozpoczęta przez męża Wnioskodawczyni przed zawarciem małżeństwa, darowizna ZCP 1 nastąpi z majątku osobistego męża do majątku osobistego Wnioskodawczyni – w konsekwencji wystąpi stan faktyczny pozwalający na zwolnienie od podatku na podstawie art. 4a ust. 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W obliczu powyższego, zdaniem Wnioskodawczyni, zostanie zwolniona z podatku od czynności darowizny ZCP 1 (opisanej we wniosku).

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawczyni, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawczyni dotycząca podatku od spadków i darowizn. W pozostałym zakresie, dotyczącym podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz stwierdzenia, czy otrzymana darowizna wejdzie do majątku osobistego Wnioskodawczyni, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r. poz. 86, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Jako, że przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „darowizna” należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Darowizna jest więc czynnością, której celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego), a zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne.

Stosownie do art. 5 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9.637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

W myśl art. 14 ust. 2 ww. ustawy zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Natomiast stosownie do przepisu art. 4a ust. 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
 2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych dokonać należy na formularzu SD-Z2 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych (Dz.U. Nr 243, poz. 1762,ze zm.).

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do art. 4a ust. 4 ww. ustawy, obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
 2. gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Wyżej wymienione zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa (art. 4 ust. 4 cyt. ustawy).

Z treści wniosku wynika, że mąż zamierza wyodrębnić ze swej działalności gospodarczej część przedsiębiorstwa i darować Wnioskodawczyni (żonie), składniki tej wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, a dalej prowadzić działalność gospodarczą w węższym zakresie (działalność związana z tłumaczeniami).

Zatem należy stwierdzić, że dokonanie darowizny ww. składników przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawczyni przez jej męża będzie podlegało regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jako, że umowa darowizny zostanie zawarta pomiędzy osobami wymienionymi w zamkniętym katalogu określonym w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a powołanej ustawy o podatku od spadków i darowizn, o ile zostaną spełnione łącznie warunki wymienione w powołanych wyżej przepisach art. 4 ust. 4 i art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przy czym jeżeli istotnie umowa darowizny składników przedsiębiorstwa zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego nie będzie obowiązku zgłoszenia jej do urzędu skarbowego.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Końcowo Organ interpretacyjny pragnie nadmienić, że co prawda, ze złożonego wniosku nie wynika, iżby z planowaną umową darowizny wiązało się przejęcie przez Wnioskodawczynię (obdarowaną) długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Jednak nadmienić należy, że gdyby tak było, to do zawieranej umowy miałyby zastosowanie regulacje ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.