IBPBII/1/4515-35/15/BD | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym przypadku można przyjąć, że zgromadzone środki stanowią darowiznę podlegającą zwolnieniu z opodatkowania?
IBPBII/1/4515-35/15/BDinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. obowiązek podatkowy
  3. podatek od spadków i darowizn
  4. zwolnienie
  5. środki pieniężne
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 02 czerwca 2015 r.) uzupełnionym 26 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie przedmiotu opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 czerwca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie przedmiotu opodatkowania.

Z uwagi na braki formalne wniosku, w piśmie z 14 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-1-1/4511-271/15/BK, IBPB-2-1/4515-35/15/BD wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 26 sierpnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2014 roku pragnąc wesprzeć afrykańską pomoc medyczną Wnioskodawca wraz z dwoma innymi lekarzami postanowił wyjechać z misją charytatywną do Ghany. W celu uzyskania pomocy w sfinansowaniu tego przedsięwzięcia rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na portalu www.. Wnioskodawca zajmował się realizacją projektu pn. „...” tzn. pełnił rolę administratora. W związku z powyższym środki finansowe, które udało się zebrać, tj. 11.763,46 zł – wpłynęły na konto Wnioskodawcy. Na konto projektu wpłynęło 13.056,00 zł, jednak środki, które znalazły się na koncie Wnioskodawcy zostały pomniejszone o prowizję dla portalu, który zajmował się przesyłaniem pieniędzy w czasie trwania akcji. Z tego konta Wnioskodawca dokonywał niezbędnych zakupów na wyprawę charytatywną (bilety lotnicze, transport w Ghanie, zakupy środków opatrunkowych, narzędzi medycznych). W trakcie pobytu w Ghanie (od 17 września do 4 października 2014 r.) poddanych leczeniu (nieodpłatnie) zostało około l00 pacjentów.

W związku z tym, iż wpłaty internautów wpływały na konto Wnioskodawcy, z którego realizował on wszystkie zakupy to uznać należy, że Wnioskodawca był osobą w pełni odpowiedzialną za finansową realizację projektu bowiem środki finansowe zbierane były na rzecz Wnioskodawcy jako osoby fizycznej. W ww. projekcie nie uczestniczył żaden podmiot.

W zamian za wpłaty internauci mogli zadeklarować chęć otrzymania drobnych prezentów (koszulki, wyroby etniczne itp.) o niskiej wartości. Większość z nich była w posiadaniu Wnioskodawcy wcześniej. Można było także uzyskać nagrody niematerialne np. podziękowania. W zbiórce wzięło udział 129 internautów. Zadeklarowało prezent materialny 61 osób, a niematerialny bądź wsparcie bez nagrody 68 osób. W trakcie realizacji projektu dodatkowo 11 osób zrezygnowało z prezentu.

Żadna kwota wpłacona przez indywidualnego internautę nie przekroczyła kwoty 4.902 zł.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w opisanym przypadku można przyjąć, że zgromadzone środki stanowią darowiznę podlegającą zwolnieniu z opodatkowania...

W opisanej sytuacji wydaje się zasadne zastosowanie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn – art. 9 ust. 1 pkt 3. Kwoty wpłacane w ramach „...” nie przekroczyły w żadnym przypadku kwoty przewidzianej dla nabywcy zaliczonego do III grupy podatkowej i w całości zostały wydatkowane na realizację misji charytatywnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od spadków i darowizn. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – tytułem m.in. darowizny.

Jako, że przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „darowizna” należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

Na podstawie art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Zgodnie z art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Przedmiotem darowizny mogą być rzeczy, prawa i inne świadczenia.

Stosownie do art. 5 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Przy czym, zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 cyt. ustawy jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

Stosownie do art. 17a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

Według art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 4.902 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie – ust. 2 art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca – art. 14 ust. 1 ww. ustawy.

Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe – art. 14 ust. 2 ww. ustawy.

Stosownie do art. 14 ust. 3 tejże ustawy do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

  1. do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  2. do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  3. do grupy III – innych nabywców.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Podatek naliczany jest zależnie od wartości otrzymanej darowizny, według tabeli określonej w tym przepisie.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w 2014 r. pragnąc wesprzeć afrykańską pomoc medyczną postanowił wyjechać z misją charytatywną do Ghany. W celu uzyskania pomocy w sfinansowaniu tego przedsięwzięcia Wnioskodawca rozpoczął zbiórkę pieniędzy na portalu www.polakpotrafi.pl. Wnioskodawca zajmował się realizacją projektu pn. „...” tzn. pełnił rolę administratora. W związku z powyższym środki finansowe, które udało się zebrać, tj. 11.763,46 zł – wpłynęły na konto Wnioskodawcy. Na konto projektu wpłynęło 13.056,00 zł, jednak środki, które znalazły się na koncie Wnioskodawcy zostały pomniejszone o prowizję dla portalu transferuj.pl, który zajmował się przesyłaniem pieniędzy w czasie trwania akcji. Z tego konta Wnioskodawca dokonywał niezbędnych zakupów na wyprawę charytatywną (bilety lotnicze, transport w Ghanie, zakupy środków opatrunkowych, narzędzi medycznych). W trakcie pobytu w Ghanie (od 17 września do 4 października 2014 r.) poddanych leczeniu (nieodpłatnie) zostało około l00 pacjentów. Żadna kwota wpłacona przez indywidualnego internautę nie przekroczyła kwoty 4.902 zł.

Jak wynika z wniosku, dokonywane przez darczyńców – internautów wpłaty środków finansowych na realizację określonego projektu („...”) nie wiązały się ze świadczeniem zwrotnym. Wpłaty te dokonywane są pod tytułem darmym. W zamian za wpłaty internauci mogli (ale nie musieli) zadeklarować chęć otrzymania drobnych prezentów – typu koszulki, wyroby etniczne itp. – o niskiej wartości. Większość z nich była w posiadaniu Wnioskodawcy. Można było także uzyskać nagrody niematerialne np. podziękowania. Część darczyńców zadeklarowała chęć otrzymania drobnych prezentów bądź podziękowań.

W związku z powyższym należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że do przedstawionego wyżej stanu faktycznego znajdą zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zatem jeżeli – jak wskazał Wnioskodawca – kwoty wpłacane przez darczyńców na realizację projektu „...” nie przekroczyły (każda z osobna) podanej w art. 9 ust. 1 pkt 3 kwoty, tj. 4.902 zł od jednego darczyńcy, jak również w przeciągu kolejnych 5 lat od tych samych osób Wnioskodawca nie uzyska kolejnych darowizn (art. 9 ust. 2 cyt. ustawy), to wówczas Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do uiszczenia podatku od spadków i darowizn z tytułu otrzymanej darowizny.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.