IBPBII/1/436-350/14/AŻ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe przeniesienia (cesji) uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową
IBPBII/1/436-350/14/AŻinterpretacja indywidualna
  1. cesja
  2. książeczka mieszkaniowa
  3. podatek od spadków i darowizn
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 września 2014 r. (data wpływu do Biura – 09 października 2014 r.), uzupełnionym 10 i 12 listopada 2014 r. oraz 15 i 17 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych przeniesienia (cesji) uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej skutków podatkowych przeniesienia (cesji) uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Ponieważ wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 31 października 2014 r. znak: IBPB II/2/415-894/14/MM oraz w piśmie z 05 grudnia 2014 r. znak: IBPB II/2/415-894/14/MM i IBPB II/1/436-350/14/AŻ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wniosek uzupełniono 10 listopada i 15 grudnia 2014 r. (uiszczono brakujące opłaty) oraz 12 listopada i 17 grudnia 2014 r. ( pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada rachunek oszczędnościowo-kredytowy w banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Umowa o rachunek została zawarta w 2000 r. Wnioskodawca korzystał z odpisów (ulgi podatkowej) z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Obecnie kwota na rachunku wynosi 106.540,00 zł. Rachunek jest aktywny.

Wnioskodawca zamierza scedować uprawnienie do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową na rzecz swojego syna.

W związku z powyższym, po przeformułowaniu, zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku cesji Wnioskodawca będzie podlegał opodatkowaniu z tytułu darowizny (czy cesja jest darowizną)...

Wnioskodawca uważa, że w związku z cesja uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową nie podlega opodatkowaniu podatkiem od darowizny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych przeniesienia (cesji) uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową. W pozostałym zakresie wniosku wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

W myśl natomiast art. 1 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Zgodnie z art. 5 ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że ustawa o podatku od spadków i darowizn ściśle określa granice przedmiotu opodatkowania, tj. nabycie według określonych tytułów, wyczerpująco wymieniając tytuły, na podstawie których nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Powyższy katalog czynności ujęty w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn ma charakter zamknięty. Zatem, opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko nabycie i to takie, które zostało w nim wymienione w sposób wyraźny.

Instytucję przelewu (cesji) regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r., poz. 121 ze zm.). Zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Przelew wierzytelności jest swoistą konstrukcją prawną, przewidzianą w ogólnych zasadach zobowiązań prowadzącą do zmiany osoby wierzyciela podczas, gdy przedmiot zobowiązania pozostaje ten sam. Umowy cesji wierzytelności należą do czynności prawnych rozporządzających o skutkach zbliżonych do umowy przenoszącej własność.

Art. 510 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, iż umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Z kolei w myśl art. 888 § 1 ustawy Kodeks cywilny przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że jeżeli Wnioskodawca dokona na rzecz syna cesji uprawnień do rachunku kasy mieszkaniowej i czynność ta nie będzie dokonana w formie umowy darowizny to nie będzie ona podlegać regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jak bowiem wyżej wskazano opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko takie nabycie, które zostało w sposób wyraźny wymienione w art. 1 cyt. ustawy. Umowa cesji, która nie przybierze zatem formy umowy darowizny nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

Przy czym wskazać należy, iż Organ uprawiony jest jedynie do interpretacji przepisów ustaw podatkowych. Zatem rozstrzyganie czy dana umowa jest w istocie umową darowizny nie może stanowić przedmiotu interpretacji, bowiem regulacje w tym zakresie objęte są przepisami ustawy Kodeks cywilny, do interpretowania której Organ nie jest uprawniony.

Niemniej wskazać należy, iż nawet jeżeliby opisana we wniosku cesja przybrała formę umowy darowizny, to na Wnioskodawcy, jako na darczyńcy, nie ciążyłby obowiązek w podatku od spadków i darowizn, bowiem jak wynika z treści powołanego wyżej art. 5 ustawy o podatku do spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. To oznacza, że z tytułu omawianej cesji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do uiszczenia podatku od spadków i darowizn (nie będzie z tego tytułu podlegał opodatkowaniu tym podatkiem).

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice; po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

cesja
IPPP1/443-719/14-2/KC | Interpretacja indywidualna

książeczka mieszkaniowa
IPTPB2/436-113/14-4/MP | Interpretacja indywidualna

podatek od spadków i darowizn
IBPBII/1/436-315/14/MZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.