IBPBII/1/436-299/14/MCZ | Interpretacja indywidualna

Prawo do zachowania ulgi podatkowej w związku z planowanymi umowami darowizny udziału w gospodarstwie rolnym nabytego w spadku po ojcu
IBPBII/1/436-299/14/MCZinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. podatek od spadków i darowizn
 3. spadek
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 17 września 2014 r. (data wpływu do Biura – 30 września 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn – w zakresie zachowania prawa do ulgi podatkowej – w związku z planowanymi umowami darowizny – przysługującej z tytułu nabycia w spadku po ojcu udziału w gospodarstwie rolnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn – w zakresie zachowania prawa do ulgi podatkowej – w związku z planowanymi umowami darowizny – przysługującej z tytułu nabycia w spadku po ojcu udziału w gospodarstwie rolnym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

W dniu 12 lipca 2006 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni – S.W. Zmarły nie pozostawił testamentu. W dniu śmierci spadkodawca był żonaty z M.W. (matka Wnioskodawczyni). Postanowieniem Sądu z 22 kwietnia 2009 r. stwierdzono, że spadek po S.W., w wyniku dziedziczenia ustawowego nabyły:

 • Wnioskodawczyni (córka) w 1/2 części, oraz
 • M.W. (żona) w 1/2 części.

Postanowienie Sądu uprawomocniło się 14 maja 2009 r.

W skład majątku po ojcu wchodził udział we współwłasności pięciu niezabudowanych nieruchomości (małżonkowie byli współwłaścicielami pięciu nieruchomości, tj. posiadali po 1/2 udziału we własności każdej z nich). Działki wchodziły w skład gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni 1,6639 ha. W wyniku dziedziczenia po matce, Wnioskodawczyni i jej matka odziedziczyły po 1/4 udziału we własności ww. nieruchomości. W rezultacie, udział Wnioskodawczyni we własności nieruchomości wynosił 1/4, a jej matki 3/4.

W związku ze spadkiem po ojcu naczelnik urzędu skarbowego wezwał Wnioskodawczynię pismem z 3 lutego 2014 r. do złożenia zeznania podatkowego SD-3 (wcześniej zeznanie nie zostało złożone). W dniu 28 marca 2014 r. wydana została decyzja, na mocy której umorzono postępowanie w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn po S.W. jako bezprzedmiotowe. W toku przeprowadzonego postępowania podatkowego organ podatkowy stwierdził, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., nabycie własności gospodarstwa rolnego lub jego części korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Jednocześnie organ podatkowy uznał, że spadek korzysta ze zwolnienia z ww. podatku z uwagi na wartość gruntów.

Matka Wnioskodawczyni – M.W. zmarła 17 lipca 2013 r. Zmarła nie pozostawiła testamentu. Postanowieniem Sądu z 19 listopada 2013 r. Wnioskodawczyni, jako jedyny spadkobierca, w całości nabyła spadek po matce. Postanowienie Sądu uprawomocniło się 11 grudnia 2013 r.

W skład majątku po matce wchodził:

 • udział w wysokości 3/4 we własności pięciu niezabudowanych nieruchomości, oraz
 • własność dwóch innych nieruchomości, w tym jednej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które stanowiły w całości jej odrębny majątek.

Wspomniane nieruchomości wchodziły w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,6639 ha.

W związku z odziedziczeniem majątku po matce, 7 marca 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła w urzędzie skarbowym zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2. W związku ze złożonym zgłoszeniem Wnioskodawczyni otrzymała zaświadczenie dotyczące zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn z 29 kwietnia 2014 r. W zaświadczeniu tym Urząd stwierdził, że nabycie ww. majątku jest zwolnione z podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni jest jedyną właścicielką nieruchomości odziedziczonych po rodzicach, chce dokonać darowizny tych nieruchomości na rzecz dwóch córek. Plan dokonania darowizn jest następujący:

 • działki odziedziczone wyłącznie po matce (M.W.) (tj. dwie działki, które stanowiły jej majątek odrębny), chce w całości darować na rzecz jednej z córek,
 • pozostałe działki (tj. pięć działek odziedziczonych po ojcu i po matce) chce darować na rzecz obu córek wyznaczając stosowny udział we własności na rzecz każdej z nich.

Darowizny Wnioskodawczyni chce dokonać w 2014 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy darowizna nieruchomości nabytych w spadku zarówno po ojcu jak i po matce, korzysta w całości ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn...
 2. Czy darowizna nie będzie skutkowała utratą prawa do zwolnienia z tego podatku z tytułu nabycia nieruchomości tytułem dziedziczenia po ojcu...

Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 1 stycznia 1965 r. Kodeks Cywilny, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, a spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że Wnioskodawczyni i jej matka (M.W.) nabyły spadek po S. W. 2 lipca 2006 r.

W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2006, Nr 222, poz. 1629 ze zm.), do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., zwalnia się z podatku nabycie własności gospodarstwa rolnego lub jego części, za wyjątkiem budynków mieszkalnych. Jednocześnie, art. 4 ust. 5 ustawy stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Oznacza to, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest wyłącznie nabycie własności (np. w drodze spadku) gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W szczególności, ustawa w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. nie nakazuje prowadzenia gospodarstwa rolnego przez określony czas w celu zachowania prawa do zwolnienia.

W rezultacie, w wyniku dziedziczenia Wnioskodawczyni nabyła udział w gospodarstwie rolnym i skorzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Jednocześnie, dokonanie darowizny nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu dziedziczenia. W szczególności, nie zostanie utracone prawo do zwolnienia z ww. podatku w odniesieniu do majątku nabytego po ojcu.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawczyni, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego prawa do zachowania ulgi podatkowej w związku z planowanymi umowami darowizny udziału w gospodarstwie rolnym nabytego w spadku po ojcu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawczyni dotyczącego podatku od spadków i darowizn w zakresie prawa do zachowania ulgi podatkowej w związku z planowanymi umowami darowizny udziału w gospodarstwie rolnym nabytego w spadku po ojcu (pyt. Nr 2). W zakresie skutków podatkowych jakie powstaną po stronie córek Wnioskodawczyni (obdarowanych) z tytułu nabycia w drodze darowizny od Wnioskodawczyni udziału w gospodarstwie rolnym, zostało wydane odrębne rozstrzygniecie (pyt. Nr 1).

Z treści wniosku wynika, że zgodnie z postanowieniem Sądu z 29 kwietnia 2009 r., stwierdzającym nabycie spadku, Wnioskodawczyni nabyła spadek po zmarłym w 2006 r. ojcu, w udziale wynoszącym 1/4 części. W skład masy spadkowej wchodzi udział w gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Powyższe oznacza więc, że nabycie – tytułem dziedziczenia (spadku) - należącego do spadkodawcy majątku nastąpiło w dacie jego śmierci, tj. w 2006 r., dlatego w niniejszej sprawie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1514, ze zm.)

Zgodnie bowiem z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629, ze zm.) do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r.

W związku z tym wskazać należy, że w myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem spadku.

Zgodnie natomiast z art. 5 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku (art. 6 ust. 1 wskazanej ustawy).

Natomiast stosownie do art. 6 ust. 4 zd. 1 tejże ustawy, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności i prawa użytkowania wieczystego gospodarstwa rolnego lub jego części oraz innych praw do takiego gospodarstwa lub jego części, jak również działki przyzagrodowej, z wyjątkiem:

 1. budynków mieszkalnych,
 2. budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
 3. urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców,
 4. (skreślona).

Natomiast według art. 4 ust. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w związku z nabyciem w drodze dziedziczenia po ojcu udziału w gospodarstwie rolnym Wnioskodawczyni skorzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał w tym zakresie stosowną decyzję). W 2014 r. Wnioskodawczyni planuje darowiznę udziału w gospodarstwie rolnym będącego przedmiotem spadku.

Na tle powyższego należy stwierdzić, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia uregulowanego w treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r. jest wyłącznie nabycie w drodze spadku gospodarstwa rolnego lub jego części – w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. W konsekwencji powyższego planowane przez Wnioskodawczynię zbycie udziału w działkach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nabytego w 2006 r. w drodze spadku po ojcu, w sytuacji, gdy ustawodawca nie nałożył na spadkobierców obowiązku prowadzenia nabytego gospodarstwa rolnego przez określony czas, jak też nie wprowadził zakazu jego zbywania nie spowoduje utraty zwolnienia przedmiotowego w podatku od spadków i darowizn.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.