IBPBII/1/436-220/14/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy świadczenie pieniężne z francuskiej polisy ubezpieczeniowej wypłacone Wnioskodawcy, jako upoważnionemu po śmierci stryja, podlega podatkowi od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 lipca 2014 r. (data wpływu do Biura – 9 lipca 2014 r.), uzupełnionym 16 i 17 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 12 września 2014 r. znak: IBPB II/1/436-220/14/MZ, IBPB II/1/415-579/14/MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wniosek uzupełniono 16 września 2014 r. (data wpływu dodatkowej opłaty) oraz 17 września 2014 r. (data wpływu pisma).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 2 września 2006 r. zmarł we Francji stryj Wnioskodawcy (brat ojca), tam zamieszkały i posiadający obywatelstwo francuskie. Zmarły posiadał ubezpieczenie na życie, do którego Wnioskodawca został upoważniony.

W dniu 20 grudnia 2013 r. Wnioskodawca otrzymał informację o świadczeniu z tytułu ubezpieczenia na życie:

Pan J.K. życzył sobie przekazać Panu kapitał. Dlatego obdarzył zaufaniem Bank P. i firmę ubezpieczeniową C., z którym zawarł umowę ubezpieczeniową na życie...

Po dostarczeniu firmie ubezpieczeniowej wymaganych dokumentów, w marcu 2014 r. na konto Wnioskodawcy wpłynęła kwota z ww. tytułu oraz informacja, iż we Francji został pobrany podatek od (przysługujących) wpłaconych pieniędzy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy świadczenie z polisy ubezpieczeniowej wypłacone Wnioskodawcy, jako upoważnionemu po śmierci stryja, podlega podatkowi od spadków i darowizn...

Wnioskodawca wyraża pogląd, że otrzymane pieniądze z polisy jego stryja nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn, ponieważ zgodnie z art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego – suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym, a więc nie podlega przepisom prawa spadkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od spadków i darowizn. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Ponadto, zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy podatkowi od spadków i darowizn podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

W myśl art. 2 ww. ustawy nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz.121). W myśl art. 922 § 1 tej ustawy przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.

Stosownie do § 2 tego przepisu nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Zgodnie z art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że w marcu 2014 r. wypłacono Wnioskodawcy środki pieniężne pochodzące z polisy ubezpieczeniowej na życie z francuskiej firmy ubezpieczeniowej, po zmarłym stryju – J.K. Wnioskodawca był upoważniony do otrzymania kapitału z ww. polisy na życzenie stryja, wyrażone przed francuską firmą ubezpieczeniową.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułów wymienionych enumeratywnie w art. 1 tej ustawy. Świadczenie pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z polisy ubezpieczeniowej zmarłego stryja, zgodnie z art. 922 § 2 i art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego nie jest zatem nabyte tytułem spadku skoro Wnioskodawca jest osobą uposażoną, zgodnie z umową ubezpieczeniową (jest upoważniony). Zatem wypłacona Wnioskodawcy, jako uposażonemu (upoważnionemu), kwota pieniężna z tytułu ubezpieczenia osobowego (polisy na życie, jaką posiadał stryj) w firmie ubezpieczeniowej we Francji, nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.