IBPBII/1/436-179/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymanie środków zgromadzonych w Pracowniczym Programie Emerytalnym zmarłego przez Wnioskodawczynię - jako osobę uposażoną w przypadku śmierci uczestnika programu - podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
IBPBII/1/436-179/14/ASzinterpretacja indywidualna
  1. dziedziczenie
  2. podatek od spadków i darowizn
  3. programy emerytalne
  4. wyłączenie
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 29 maja 2014 r. (data wpływu do Biura - 29 maja 2014 r.), uzupełnionym w dniach: 3 czerwca 2014 r. oraz 21 sierpnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawczynię środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym przez zmarłego syna – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawczynię środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym przez zmarłego syna. W dniu 3 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła uzupełnienie do wniosku.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z 1 sierpnia 2014 r. znak: IBPB II/1/415-463/14/ASz oraz IBPB II/1/436-179/14/ASz wezwano do jego uzupełnienia. W dniu 21 sierpnia 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku oraz brakująca opłata.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest samotną wdową, której syn w latach osiemdziesiątych otrzymał święcenia kapłańskie i na stałe wyjechał do Szwajcarii sprawować tam posługę duszpasterską.

Dla celów podatkowych, syn Wnioskodawczyni był szwajcarskim rezydentem podatkowym, tj. w zakresie otrzymywanych z tytułu posługi kapłańskiej dochodów, podlegał w Szwajcarii nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Pod względem organizacyjnym, syn Wnioskodawczyni podlegał zwierzchnictwu Kurii Diecezjalnej w (...), która z tytułu pełnionych przez niego obowiązków kapłańskich, objęła go Pracowniczym Programem Emerytalnym (dalej jako: PPE), adresowanym do świeckich i duchownych pracowników Kurii, założonym i prowadzonym w oparciu o szwajcarskie przepisy o pracowniczych programach emerytalnych. Gromadzone przez syna Wnioskodawczyni środki pieniężne w ramach powołanego Pracowniczego Programu Emerytalnego, gromadzone były celem wypłaty świadczeń emerytalnych po osiągnięciu przez osobę ubezpieczoną wieku emerytalnego. Równocześnie, zgodnie z postanowieniami regulaminu Programu, w przypadku śmierci uczestnika programu przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego, środki takie podlegają przekazaniu osobom uposażonym (domyślnie: rodzicom zmarłego).

Na skutek powikłań pooperacyjnych oraz przebytej choroby, syn Wnioskodawczyni zmarł w szpitalu w (...), nie dożywając ustawowego wieku emerytalnego.

W oparciu o postanowienia regulaminu PPE, środki zgromadzone na imiennym rachunku zmarłego, wypłacone zostały Wnioskodawczyni, jako osobie uposażonej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy otrzymanie środków zgromadzonych w Pracowniczym Programie Emerytalnym zmarłego przez Wnioskodawczynię - jako osobę uposażoną w przypadku śmierci uczestnika programu - podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...

W ocenie Wnioskodawczyni, otrzymanie środków zgromadzonych w Pracowniczym Programie Emerytalnym zmarłego, jako wypłata dokonana na rzecz osoby uposażonej po śmierci uczestnika programu, nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.), podatkowi od spadków nie podlega m.in. nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego. W oparciu o powołany przepis środki pieniężne, wypłacone z imiennego rachunku zmarłego w PPE, wprost wyłączone zostały z zakresu opodatkowania w Polsce podatkiem od spadków i darowizn, co przesądza o braku opodatkowania otrzymanych przez Wnioskodawczynię środków podatkiem od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna stanowi interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawczynię środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym przez zmarłego syna, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie znak: IBPB II/1/415-463/14/ASz.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułów ściśle w tym przepisów wymienionych, w tym m.in. tytułem dziedziczenia (pkt 1).

Natomiast w myśl art. 3 pkt 4 ww. ustawy podatkowi nie podlega nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że syn Wnioskodawczyni był objęty Pracowniczym Programem Emerytalnym (dalej jako: PPE), adresowanym do świeckich i duchownych pracowników Kurii, założonym i prowadzonym w oparciu o szwajcarskie przepisy o pracowniczych programach emerytalnych. Gromadzone przez syna Wnioskodawczyni środki pieniężne w ramach powołanego Pracowniczego Programu Emerytalnego, gromadzone były celem wypłaty świadczeń emerytalnych po osiągnięciu przez osobę ubezpieczoną wieku emerytalnego; równocześnie, zgodnie z postanowieniami regulaminu Programu, w przypadku śmierci uczestnika programu przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego, środki takie podlegają przekazaniu osobom uposażonym (domyślnie: rodzicom zmarłego).

Na skutek powikłań pooperacyjnych oraz przebytej choroby, syn Wnioskodawczyni zmarł w szpitalu w (...), nie dożywając ustawowego wieku emerytalnego. W oparciu o postanowienia regulaminu PPE, środki zgromadzone na imiennym rachunku zmarłego, wypłacone zostały Wnioskodawczyni, jako osobie uposażonej.

Zgodnie z treścią art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami (art. 922 § 2 cyt. Kodeksu).

Z brzmienia tegoż przepisu (tj. § 2) wynika, że nie wszystkie prawa i obowiązki zmarłego należą do spadku, przy czym bez znaczenia jest czy prawa te nabyły osoby, które są spadkobiercami czy też nie są. I tak, do spadku nie wchodzą między innymi prawa wynikające z różnego rodzaju umów ubezpieczeniowych, jeśli ubezpieczona osoba dokonała odpowiedniego wskazania w umowie ubezpieczeniowej (wskazała osoby uprawnione (uposażone)). Taka sama sytuacja dotyczy także programów emerytalnych. Powyższe wynika z treści art. 831 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela czy też z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1207 z późn. zm.), w myśl którego w deklaracji uczestnik może dokonać rozrządzenia środkami zgromadzonymi na jego rachunku w ramach programu przez wskazanie osoby fizycznej uprawnionej do odbioru środków na wypadek jego śmierci.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że w sytuacji nabycia środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym, nabycie takich środków jest wyłączone z opodatkowania bez względu na to, czy nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia (wyłączenie wynikające z art. 3 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn) czy też w inny sposób (tj. przez wskazanie w umowie – deklaracji przystąpienia do programu – osoby uprawnionej (uposażonej). W takim przypadku nabycie nie następuje bowiem z żadnych tytułów wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zatem otrzymane przez Wnioskodawczynię środki zgromadzone przez zmarłego syna w pracowniczym programie emerytalnym, działającym na podstawie przepisów o pracowniczych programach emerytalnych obowiązujących w Szwajcarii, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Stanowisko Wnioskodawczyni należało zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.