IBPB-2-1/4515-8/16/MK | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe darowizny znaków towarowych?
IBPB-2-1/4515-8/16/MKinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. nabycie
  3. podatek od spadków i darowizn
  4. znak towarowy
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 stycznia 2016 r. (data wpływu do Organu – 25 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny znaków towarowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2016 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny znaków towarowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, posiada status polskiego rezydenta podatkowego oraz prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa.

Wnioskodawca w poprzednim roku kalendarzowym otrzymał od swojej matki w drodze darowizny prawa do dwóch znaków towarowych, których warstwa słowno-graficzna stanowi utwór w rozumieniu przepisów o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Ww. znaki towarowe na dzień darowizny nie były zgłoszone do Urzędu Patentowego RP ani do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). W wyniku przedmiotowej darowizny matka Wnioskodawcy przeniosła na Wnioskodawcę majątkowe prawa autorskie do ww. znaków towarowych.

Wnioskodawca wykorzystuje nabyte w ten sposób znaki towarowe w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, tj. m.in. prawa te są przedmiotem licencji.

Wnioskodawca zastanawia się, czy w związku z otrzymaną w poprzednim roku podatkowym darowizną powinien złożyć jakiekolwiek zeznanie, deklarację lub informacją w podatku dochodowym od osób fizycznych lub w podatku od spadków i darowizn...

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej powyżej sytuacji Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania lub zgłoszenia uzyskanego przychodu z tytułu otrzymanej darowizny znaków towarowych do organu podatkowego na jakimkolwiek zeznaniu, deklaracji, czy informacji przewidzianych przepisami prawa podatkowego w zakresie m.in. podatku od spadków i darowizn...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z otrzymaną od matki darowizną niezarejestrowanych znaków towarowych, których warstwa słowno-graficzna stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych nie będzie musiał wykazywać lub zgłaszać uzyskanego w ten sposób przychodu na jakimkolwiek zeznaniu, deklaracji, czy informacji przewidzianych przepisami prawa podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn.

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymanie przez niego w drodze darowizny znaków towarowych, których warstwa słowno-graficzna stanowi utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, nie będzie podlegało ustawie o podatku od spadków i darowizn.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny. Stosownie jednak do art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Wnioskodawca otrzymał w drodze darowizny (tj. w sposób nieodpłatny, bez świadczenia wzajemnego i kosztem majątku darczyńcy), niezarejestrowane znaki towarowe, których warstwa słowno-graficzna stanowi utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego a nabyte w ten sposób znaki towarowe będą wykorzystywane do celów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej. Niezarejestrowany znak towarowy spełnia wymogi ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ponieważ jest oznaczeniem słowno-graficznym stanowiącym utwór w rozumieniu art. 1 ustawy. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Na mocy art. 1 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

Z powyższego wynika zatem, że nabycie w drodze darowizny wartości niematerialnej i prawnej w postaci niezarejestrowanego znaku towarowego, którego warstwa słowno-graficzna stanowi utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego nabytego w drodze umowy darowizny zostało wyłączone spod władztwa ustawy o podatku od spadków i darowizn. Prawa autorskie zostały wprost wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Organ nadmienia, iż przywołując pytanie oraz stanowisko Wnioskodawcy pominięto tę jego część, która odnosi się do podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od spadków i darowizn.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Natomiast, stosownie do art. 3 pkt 2 tej ustawy podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w poprzednim roku kalendarzowym otrzymał od swojej matki w drodze darowizny prawa do dwóch znaków towarowych, których warstwa słowno-graficzna stanowi utwór w rozumieniu przepisów o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Ww. znaki towarowe na dzień darowizny nie były zgłoszone do Urzędu Patentowego RP ani do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). W wyniku przedmiotowej darowizny matka Wnioskodawcy przeniosła na Wnioskodawcę majątkowe prawa autorskie do ww. znaków towarowych.

Wnioskodawca wykorzystuje nabyte w ten sposób znaki towarowe w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, tj. m.in. prawa te są przedmiotem licencji.

Biorąc pod uwagę powyżej przywołane przepisy i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że nabycie w drodze darowizny od matki prawa do znaków towarowych, na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie podlega podatkowi od spadków i darowizn, jest wyłączone spod władztwa tej ustawy.

Zgodzić się więc należy z Wnioskodawcą, że darowizna ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zatem darowiznę tą Wnioskodawca nie będzie musiał wykazywać lub zgłaszać na jakimkolwiek zeznaniu, deklaracji, czy informacji przewidzianych przepisami prawa podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.