IBPB-2-1/4515-61/15/MK | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe darowania żonie połowy udziałów w nieruchomości darowanej wcześniej przez rodziców?
IBPB-2-1/4515-61/15/MKinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. nabycie
  3. nieruchomości
  4. podatek od spadków i darowizn
  5. zwolnienie
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 lipca 2015 r. (wpływ do Biura – 15 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowania żonie udziału w nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowania żonie udziału w nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

We wrześniu 2010 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński. Z żoną posiada wspólność majątkową.

W styczniu 2011 r. Wnioskodawca otrzymał od rodziców w darowiźnie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, która weszła do jego majątku odrębnego.

Obecnie Wnioskodawca chciałby połowę udziału w wyżej opisanej nieruchomości przekazać w drodze darowizny swojej żonie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku dokonania darowizny przed upływem 5 lat od jej otrzymania Wnioskodawca podlega z żoną obowiązkowi zapłaty podatku od spadków o darowizn...

Wnioskodawca uważa, że zgodnie z art. 4a ustawy od spadków i darowizn małżonek zwolniony jest od podatku za nabycie własności rzeczy bez obowiązku zgłoszenia tego faktu gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Podstawa do zwolnienia od podatku jest niezależna od momentu dokonywania darowizny.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska w zakresie skutków podatkowych powstałych dla Wnioskodawcy z tytułu darowania żonie udziału w nieruchomości.

W pozostałym zakresie zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy.

Stosownie do art. 5 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Jak z powyższych przepisów wynika zawarcie umowy darowizny co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Obowiązek uiszczenia podatku ciąży na osobie, która darowiznę otrzymała (na obdarowanym).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że we wrześniu 2010 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński. Z żoną posiada wspólność majątkową. W styczniu 2011 r. Wnioskodawca otrzymał od rodziców w darowiźnie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, która weszła do jego majątku odrębnego.

Obecnie Wnioskodawca chciałby połowę udziału w wyżej opisanej nieruchomości przekazać w drodze darowizny swojej żonie.

Wnioskodawca ma wątpliwość czy z tytułu dokonania przez niego na rzecz żony darowizny będzie zobowiązany do zapłaty podatku.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego i powołanych powyżej przepisów prawa należy zauważyć, że stosownie do postanowień art. 5 powołanej ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Dlatego też Wnioskodawca z tytułu przekazania darowizny w postaci połowy udziału w nieruchomości swojej żonie, nieruchomości uprzednio podarowanej Wnioskodawcy przez rodziców – nie może podlegać obowiązkowi podatkowemu z tytułu tej darowizny w podatku od spadków i darowizn, ponieważ w tym przypadku nie jest on nabywcą (obdarowanym) tylko darczyńcą. Tym samym nie można zgodzić się z jego stanowiskiem, w którym odwołuje się on do zwolnienia określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Skoro bowiem po stronie Wnioskodawcy nie nastąpi nabycie – to zwolnienie określone tym przepisem nie może mieć zastosowania.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.