IBPB-2-1/4515-57/16/MCZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Kwota wypłacona uposażonemu po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego - art. 3 pkt 5 psd

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 lutego 2016 r. (data wpływu do Biura – 25 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania kwoty wypłaconej po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania kwoty wypłaconej po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca został spadkobiercą zmarłego brata. Postanowienie Sądu o nabyciu spadku po bracie Wnioskodawcy uprawomocniło się 25 października 2014 r.

W styczniu 2015 r. Wnioskodawca, jako osoba uprawniona, otrzymał kwotę zgromadzoną przez zmarłego brata Wnioskodawcy na rachunku otwartego funduszu emerytalnego. Pieniądze zostały przekazane droga pocztową wraz ze szczegółowym rozliczeniem wypłaty. Z rozliczenia tego wynika, że na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został pobrany i odprowadzony do urzędu skarbowego 19% zryczałtowany podatek dochodowy od kwoty zgromadzonej na koncie zmarłego członka funduszu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy wypłacona Wnioskodawcy kwota jako uposażonemu po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn...
  2. Jak w tym przypadku należy prawidłowo wypełnić formularz SD-Z2, który Wnioskodawca złożył w urzędzie skarbowym uwzględniając w nim kwotę podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że nabył prawo do kwoty zgromadzonej na koncie otwartego funduszu emerytalnego zmarłego członka funduszu postanowieniem sądu, które uprawomocniło się 25 października 2014 r. jest on spadkobiercą a nie beneficjentem. W tym zakresie winna zatem być brana pod uwagę ustawa o podatku od spadków i darowizn – art. 3 pkt 5 tej ustawy.

Wnioskodawca całą kwotę (przed wypłatą z OFE) uwzględnił w formularzu SD-Z2, który złożył w urzędzie skarbowym.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawcy, która objęta jest zakresem niniejszej interpretacji.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy zajęta na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania kwoty wypłaconej po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych sprawa podlega rozpatrzeniu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Artykuł 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.) zawiera zamknięty katalog nabycia rzeczy i praw majątkowych, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci (art. 1 ust. 2 ustawy).

Oznacza to, że ustawodawca zawęża przedmiot opodatkowania, jakim jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych, tylko do tych przypadków, gdy nabycie wynika z wyżej wskazanych tytułów prawnych.

Natomiast na podstawie art. 3 pkt 5 ww. ustawy podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, że środki, które Wnioskodawca otrzymał w drodze dziedziczenia po bracie z otwartego funduszu emerytalnego, jako osoba uprawniona (spadkobierca brata) nie podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Stanowi o tym wyraźnie art. 3 pkt 5 ustawy

o podatku od spadków i darowizn. Do tej kwoty, mimo iż nabyta została w drodze spadku nie ma zastosowania ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wyłączenie w tym zakresie zawiera bowiem powołany przez Wnioskodawcę art. 3 pkt 5 ustawy.

Wnioskodawca nie był zatem zobowiązany do uwzględnienia na formularzu SD-Z2 kwoty otrzymanej z OFE.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył kserokopie dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny (weryfikacji); jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Zatem treść dołączonych do wniosku dokumentów pozostaje bez wpływu na załatwienie sprawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.