IBPB-2-1/4515-54/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Możliwość skorzystania ze zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z nabyciem działek tytułem zasiedzenia.
IBPB-2-1/4515-54/15/ASzinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. podatek od spadków i darowizn
 3. zasiedzenie
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 29 czerwca 2015 r. (data wpływu do Biura – 6 lipca 2015 r.), uzupełnionym 11 września 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości tytułem zasiedzenia:

 • w części dotyczącej zastosowania art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do nabycia gruntów stanowiących grunty rolne – jest prawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości tytułem zasiedzenia.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 31 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4515-54/15/ASz wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 11 września 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Postanowieniem Sądu z 21 stycznia 2014 r., po rozpoznaniu w tym dniu sprawy o zasiedzenie, Wnioskodawczyni nabyła na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej z dniem 1 stycznia 2013 r. prawo własności działek ewidencyjnych o numerach: 1676/4 o powierzchni 0,2253 ha, 1646/6 o powierzchni 0,0090 ha – stanowiących grunty rolne oraz nr 1675/4 o powierzchni 0,0127 ha i 1677/4 o powierzchni 0,0128 ha – stanowiących lasy.

Na dzień 1 stycznia 2013 r. Wnioskodawczyni prowadziła gospodarstwo rolne o powierzchni 1,6467 ha razem ze swoim mężem, z tym że powierzchnia gruntów stanowiących własność Wnioskodawczyni wynosiła 0,3064 ha, powierzchnia gruntów rolnych stanowiących majątek męża wynosiła 0,4508 ha. Pozostała część gruntów o powierzchni 0,8895 ha stanowiła współwłasność męża Wnioskodawczyni i jego siostry w 1/2 części (z obszaru 1,7124 ha).

Z uzupełnienia wniosku wynika, że przedmiotowe gospodarstwo rolne prowadzone będzie w stanie niezmienionym, tj. żadna jego część nie będzie zbyta przez okres 5 lat od chwili nabycia. Ponadto żadna z części działek rolnych, które Wnioskodawczyni nabyła w drodze zasiedzenia nie zostanie zbyta w okresie 5 lat od chwili nabycia, jak również przez ten okres będą one wchodzić w skład prowadzonego gospodarstwo rolnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jeżeli Wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo rolne razem z mężem o powierzchni 1,6467 ha, w którym wykorzystuje grunty rolne stanowiące jej własność, własność jej męża oraz grunty stanowiące współwłasność w 1/2 części męża i jego siostry, to czy nabywając prawo własności przez zasiedzenie działek ewidencyjnych o numerach 1676/4 o powierzchni 0,2253 ha, 1646/6, o powierzchni 0,0090 ha, które weszły w skład wspólnego gospodarstwa rolnego, Wnioskodawczyni jest zwolniona od podatku na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, natomiast pozostałe działki, tj. 1674/4 o powierzchni 0,0127 ha i 1677/4 o powierzchni 0,128 ha (w opisie stanu faktycznego wskazano 0,0128 ha) stanowiące lasy podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...

Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem zasiedzenia.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych, budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu, urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Następnie Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Na podstawie art. 2 ust. 1 cyt. ustawy za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej. Przepis art. 3 ust. 5 ww. ustawy o podatku rolnym stanowi, że jeżeli grunt, o którym mowa w art. 1 stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach z zastrzeżeniem ust. 6. Natomiast ust. 6 art. 3 ustawy o podatku rolnym stanowi, że jeżeli grunty o których mowa w ust. 5 stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości.

Zdaniem Wnioskodawczyni, skoro na podstawie przepisu art. 3 ust. 6 ustawy o podatku rolnym jest ona podatnikiem tego podatku, gdyż prowadzi gospodarstwo rolne wspólnie z mężem, to również ma prawo do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia współwłasności działek przez zasiedzenie.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem zasiedzenia.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:

 1. budynków mieszkalnych,
 2. budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
 3. urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców

-pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie definiują pojęcia „gospodarstwa rolnego”, odsyłając w tej kwestii do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.)

Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Art. 2 ust. 1 ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zgodnie natomiast z treścią art. 2 ust. 2 tej ustawy za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Przepis art. 3 ust. 5 ustawy o podatku rolnym stanowi, że jeżeli grunty, o których mowa w art. 1 stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach z zastrzeżeniem ust. 6. W myśl natomiast ust. 6 art. 3 ww. ustawy, jeżeli grunty o których mowa w ust. 5 stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego – co decyduje o zakresie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn takich gruntów – zawarte jest w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454, z późn. zm.) oraz w załączniku nr 6 do tego rozporządzenia.

Stosownie do § 67 ww. rozporządzenia użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. grunty rolne,
 2. grunty leśne,
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane,
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,
 5. (uchylony),
 6. grunty pod wodami,
 7. tereny różne oznaczone symbolem -Tr.

Stosownie natomiast do treści § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia grunty rolne dzielą się na:

1.użytki rolne, do których zalicza się:

 1. grunty orne, oznaczone symbolem - R,
 2. sady, oznaczone symbolem - S,
 3. łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
 4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
 5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br,
 6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,
 7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W,
 8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem - Lzr,

2.nieużytki, oznaczone symbolem - N.

W świetle powyższej definicji gospodarstwo rolne stanowią wyłącznie grunty sklasyfikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych. To oznacza, że zwolnieniem określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn może być objęte nabycie tylko takich gruntów (tj. gruntów stanowiących użytki rolne lub gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych), pod warunkiem, że w chwili nabycia te grunty stanowią gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że na dzień 1 stycznia 2013 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem prowadziła gospodarstwo rolne o powierzchni 1,6467 ha. Powierzchnia gruntów stanowiących własność Wnioskodawczyni wynosiła 0,3064 ha, powierzchnia gruntów rolnych stanowiących majątek męża wynosiła 0,4508 ha. Pozostała część gruntów o powierzchni 0,8895 ha stanowiła współwłasność męża Wnioskodawczyni i jego siostry w 1/2 części. Na podstawie postanowienia Sądu z 21 stycznia 2014 r., z dniem 1 stycznia 2013 r. Wnioskodawczyni nabyła przez zasiedzenie, na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej, prawo własności działek ewidencyjnych o numerach: 1676/4 o powierzchni 0,2253 ha, 1646/6 o powierzchni 0,0090 ha – stanowiących grunty rolne oraz nr 1675/4 o powierzchni 0,0127 ha i 1677/4 o powierzchni 0,0128 ha – stanowiących lasy.

Ww. gospodarstwo rolne prowadzone będzie w stanie niezmienionym, tj. żadna jego część nie będzie zbyta przez okres 5 lat od chwili nabycia. Ponadto żadna z części działek rolnych, które Wnioskodawczyni nabyła w drodze zasiedzenia nie zostanie zbyta w okresie 5 lat od chwili nabycia, jak również przez ten okres będą one wchodzić w skład prowadzonego gospodarstwo rolnego.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawczynię tytułem zasiedzenia przedmiotowych działek (udziału w tych działkach), skorzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy ale wyłącznie w odniesieniu do nabytych działek nr 1676/4 o powierzchni 0,2253 ha oraz nr 1646/6 o powierzchni 0,0090 ha (udziału w tych działkach) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne. Zwolnienie to wystąpi pod warunkiem, że grunty te istotnie weszły w skład gospodarstwa rolnego – w rozumieniu wyżej powołanej ustawy o podatku rolnym – będącego własnością (współwłasnością) Wnioskodawczyni i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez Wnioskodawczynię przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Zaznaczyć należy, że dniem nabycia ww. działek tytułem zasiedzenia jest dzień nabycia wskazany w postanowieniu sądu o nabyciu działek tytułem zasiedzenia.

W kontekście przywołanych przepisów nabycie tytułem zasiedzenia działek stanowiących las (udziału w tych działkach), tj. działki nr 1675/4 o powierzchni 0,0127 ha oraz nr 1677/4 o powierzchni 0,0128 ha, które nie zostały sklasyfikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych nie korzysta ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w powołanym wyżej art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Grunty te bowiem nie stanowią, nie utworzą, jak również nie mogą wejść w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Grunty leśne sklasyfikowane są bowiem w grupach odrębnych od gruntów rolnych i gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na gruntach rolnych.

Wobec tego nabycie tychże działek (udziału w nich) rodzi obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu zasiedzenia. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodatkowania. Natomiast obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze zasiedzenia powstał z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie – art. 6 ust. 1 pkt 6 powołanej ustawy.

Zajmując stanowisko Wnioskodawczyni w sposób ogólny wskazała, iż ma prawo do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn nabycia współwłasności działek przez zasiedzenie. Z tak sformułowanym stanowiskiem Organ nie może się zgodzić. Jak bowiem wyżej wskazano zwolnieniem objęte są jedynie grunty rolne. Nabyte tytułem zasiedzenia działki, które stanowią lasy nie korzystają ze zwolnienia. W ten sposób zostało co prawda sformułowane przez Wnioskodawczynię pytanie, jednakże Organ wydając interpretację ocenia stanowisko wnioskodawcy, a z przedstawionego we wniosku stanowiska w sposób jednoznaczny wynikało, iż zwolnione z opodatkowania winno być nabycie wszystkich działek, co do których nastąpiło zasiedzenie.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni w części dotyczącej zwolnienia od podatku nabycia przez Wnioskodawczynię tytułem zasiedzenia działek stanowiących grunty rolne (udziału w tych działkach) należało uznać za prawidłowe, natomiast w pozostałym zakresie stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.