IBPB-2-1/4515-51/15/MD | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe powstałe dla Wnioskodawcy jako podmiotu, który gromadzi a następnie przekazuje środki obdarowanym
IBPB-2-1/4515-51/15/MDinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. podatek od spadków i darowizn
  3. środki pieniężne
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Obowiązek podatkowy -> Podmioty zobowiązane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 czerwca 2015 r. (data wpływu do Organu – 2 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych powstałych dla Wnioskodawcy z tytułu zebrania środków będących przedmiotem darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych powstałych dla Wnioskodawcy z tytułu zebrania środków będących przedmiotem darowizny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 31 stycznia 2015 r., w pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości D., gmina J., województwo P. – zginęła B.P., która osierociła czworo dzieci w wieku od 2 do 9 lat. W związku z tym, że rodzice dzieci nie żyją Sąd Rejonowy w K. ustanowił dziadków macierzystych rodziną zastępczą dla małoletnich dzieci – do czasu zakończenia postępowania w sprawie ustanowienia opieki nad dziećmi.

W wyniku pożaru małoletnie dzieci pozostały bez dachu nad głową, albowiem budynek spłonął i nie nadaje się do zamieszkania.

W związku z powyższym Wójt Gminy J. zwrócił się do mieszkańców o pomoc finansową dla poszkodowanych. Powstał też Komitet Społeczny Wsi D., któremu zostało udostępnione subkonto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w J., na które dokonywane były wpłaty od osób nieznajomych oraz okolicznych firm z dopiskiem „D. – pomoc dzieciom”.

Wpłaty dokonywane były w różnych wysokościach, wyższe kwoty były dokonywane przez firmy, najwyższa wpłata wynosiła 20.000,00 zł i pochodziła ze zbiórki.

Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na subkoncie są imiennie wskazani członkowie Komitetu Społecznego Wsi D.

Równocześnie Sąd ustanowił kuratora zarządu majątkiem małoletnich, upoważniając go w szczególności do założenia w instytucji bankowej lokat terminowych na nazwiska małoletnich i ulokowania na nich pieniędzy pochodzących z darowizn na rzecz małoletnich, które wpłynęły na konto otwarte przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w J.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy podatek od spadków i darowizn obciąża Wnioskodawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym obdarowanymi są małoletnie dzieci, a nie Wnioskodawca, zatem ewentualny obowiązek podatkowy ciążyłby na obdarowanych.

Powyżej powołano tylko tę część stanowiska, która odnosi się do skutków podatkowych powstałych dla Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca skutków podatkowych powstałych dla Wnioskodawcy. W zakresie skutków podatkowych powstałych dla obdarowanych dzieci, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 83, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Stosownie zaś do art. 2 przytoczonej ustawy, nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn – w myśl art. 5 powoływanej wyżej ustawy – ciąży na obdarowanym, jako nabywcy.

Zatem, w świetle powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawca jako podmiot, który gromadzi, a następnie przekazuje środki, nie będzie z tytułu wymienionych darowizn obciążony podatkiem od spadków i darowizn. Na Wnioskodawcy – z tytułu zgromadzenia jak również przekazania zgromadzonych kwot dla osób obdarowanych (na ich rachunki bankowe) – nie ciążą żadne obowiązki w podatku od spadków i darowizn.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

darowizna
IPPB2/4515-76/15-4/AF | Interpretacja indywidualna

podatek od spadków i darowizn
IPPB2/4515-73/15-2/AF | Interpretacja indywidualna

środki pieniężne
IBPB-1-1/4511-235/15/NL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.