IBPB-2-1/4515-30/15/MZ | Interpretacja indywidualna

Czy na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn?
IBPB-2-1/4515-30/15/MZinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od spadków i darowizn
 4. spadek
 5. udział
 6. współwłasność
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 14 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 20 maja 2015 r.), uzupełnionym 3 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 28 lipca 2015 r. znak: IBPB-2-1/4515-30/15/MZ, IBPB-2-1/4514-46/15/MZ, IBPB-2-2/4511-190/15/ZuK wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 3 sierpnia 2015 r. (uiszczenie opłaty).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

13 czerwca 2006 r. zmarła babcia Wnioskodawczyni, po której w wyniku postępowania spadkowego przeprowadzonego przed notariuszem w dniu 4 marca 2010 r., Wnioskodawczyni odziedziczyła udział w mieszkaniu przy ul. B. i udział w nieruchomości przy ul. K. w B. oraz grunty orne zlokalizowane w U. Od spadku Wnioskodawczyni odprowadziła należny podatek. Następnie Wnioskodawczyni zbyła udział w mieszkaniu przy ul. B. za kwotę 200.000 zł i skorzystała z ulgi mieszkaniowej przenosząc ją na zakupioną przez siebie za środki ze sprzedaży i częściowo w kredycie nieruchomość, w której mieszka przy ul. P. Kwota zakupu domu przy ul. P. w stanie surowym zamkniętym wyniosła 310.000 zł a kredyt zaciągnięty na jej zakup 235.000 zł.

W dniu 13 kwietnia 2015 r. Wnioskodawczyni zbyła swój udział w nieruchomości przy ul. K. za kwotę 160.000 złotych, którą przeznaczyła na spłatę kredytu hipotecznego, wpłacając do banku kwotę ze sprzedaży powiększoną o oszczędności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wobec stanu faktycznego Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty jakiegokolwiek podatku lub też wykonania jakichkolwiek działań względem Urzędu Skarbowego...

W związku z faktem, że babcia Wnioskodawczyni zmarła w 2006 r. (a spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca z chwilą śmierci nabywa spadek) i wówczas to zgodnie z prawem Wnioskodawczyni odziedziczyła nieruchomość przy ul. K., którą zbyła po 9 latach, Wnioskodawczyni uważa, że nie powinna zapłacić z tego tytułu podatku.

W związku z faktem, że babcia Wnioskodawczyni zmarła w roku 2006 Wnioskodawczyni uważa, że nie powinna ponosić żadnych opłat, gdyż nieruchomość nabyła w roku śmierci a sprzedała w roku 2015 więc posiadała ją ponad 5 lat. Ponadto całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży Wnioskodawczyni przeznaczyła na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości, w której mieszka, tj. przy ul. P. w B.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni tylko w zakresie podatku od spadków i darowizn. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Ponieważ nabycie przez Wnioskodawczynię udziałów w nieruchomościach w drodze spadku po babci nastąpiło 13 czerwca 2006 r. (z datą śmierci babci), tj. przed 1 stycznia 2007 r., w niniejszej sprawie zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Zgodnie bowiem z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 222, poz. 1629, z późn. zm.) do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, który w przedstawionym stanie faktycznym nie ma zastosowania.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r., Nr 142, poz. 1514, z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. spadku;
 2. darowizny;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu.

W myśl art. 1 ust. 2 ww. ustawy podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Należy zaznaczyć, iż z treści art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika wprost, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie jedynie z tytułów ściśle określonych w tej ustawie. Tym samym zbycie własności rzeczy lub praw majątkowych nie podlega regulacji ww. ustawy.

Skutki podatkowe zbycia mogą wystąpić jedynie wówczas, gdy podatnik skorzystał z ulgi mieszkaniowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn a następnie nie dochował warunków do jej zastosowania.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej – nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

W myśl art. 16 ust. 2 ww. ustawy z omawianej ulgi mogą skorzystać nabywcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 1. są obywatelami polskimi lub mają miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy,
 3. nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dysponowania spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego,
 4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu,
 5. będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:
  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego – jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkiwania w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Zgodnie z art. 16 ust. 7 powołanej powyżej ustawy, nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia.

Warunek określony w ust. 2 pkt 5 uważa się za spełniony również wtedy, gdy budynek lub lokal został zbyty przed rozpoczęciem zamieszkiwania ze względu na konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia (art. 16 ust. 8 ww. ustawy).

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni tytułem spadku po babci, zmarłej 13 czerwca 2006 r., nabyła (w wyniku postępowania spadkowego przeprowadzonego przed notariuszem 4 marca 2010 r.) udział w mieszkaniu przy ul. B. i udział w nieruchomości przy ul. K. w B. oraz grunty orne zlokalizowane w U. Od spadku Wnioskodawczyni odprowadziła należny podatek. Następnie Wnioskodawczyni zbyła udział w mieszkaniu przy ul. B. za kwotę 200.000 zł i zakupiła za środki ze sprzedaży i częściowo z kredytu nieruchomość przy ul. P., w której mieszka Kwota zakupu nieruchomości przy ul. P. w stanie surowym zamkniętym wyniosła 310.000 zł a kredyt zaciągnięty na jej zakup 235.000 zł. W dniu 13 kwietnia 2015 r. Wnioskodawczyni zbyła swój udział w nieruchomości przy ul. K. za kwotę 160.000 złotych, którą przeznaczyła na spłatę kredytu hipotecznego, wpłacając do banku kwotę ze sprzedaży powiększoną o oszczędności.

Z treści wniosku nie wynika aby Wnioskodawczyni skorzystała z ulgi mieszkaniowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia udziału w nieruchomości, który zbyła w 2015 r. Skoro tak, to na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku Wnioskodawczyni dołączyła dokumenty. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny (weryfikacji) dołączanych dokumentów; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.