IBPB-2-1/4515-29/15/MD | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe darowizny mieszkania Wnioskodawcy przez rodziców, spłata kredytu wyłącznie przez rodziców, na mieszkanie, które uprzednio było ich własnością.
IBPB-2-1/4515-29/15/MDinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. hipoteka
  3. podatek od spadków i darowizn
  4. zwolnienia podatkowe
  5. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 20 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych spłaty rat kredytu zaciągniętego na nabycie darowanego lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych spłaty rat kredytu zaciągniętego na nabycie darowanego lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Na podstawie umowy sprzedaży z 19 czerwca 2013 r., rodzice Wnioskodawcy nabyli lokal mieszkalny w K. o powierzchni 76,77 m2. Na zakup lokalu w banku zaciągnęli kredyt w wysokości 320.413,44 zł. Na dzień dzisiejszy pozostało do spłaty 221.873,96 zł. Kredyt został zabezpieczony hipoteką wpisaną w dziale IV księgi wieczystej. Kwota raty miesięcznej z odsetkami wynosi około 1.351,03 zł. Rodzice chcą przekazać Wnioskodawcy w drodze umowy darowizny wyżej opisany lokal mieszkalny. Wnioskodawca nie przejmie do spłaty wyżej opisanego kredytu. Rodzice Wnioskodawcy po dokonaniu darowizny nadal z własnych środków będą spłacać zaciągnięty przez siebie kredyt. Nie nastąpi przejęcie długu. Wartość mieszkania wynosi 454.000,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po przeniesieniu na rzecz Wnioskodawcy własności lokalu mieszkalnego, dokonywane przez rodziców spłaty rat kredytowych będą traktowane jako darowizna i będą korzystały ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem zgłaszania ich w ustawowym terminie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, stosownie do postanowień art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn...

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli darowizna lokalu mieszkalnego dokonana przez rodziców Wnioskodawcy na jego rzecz aktem notarialnym, jest wolna od podatku z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, to bez znaczenia pozostaje fakt, że lokal ten jest obciążony hipoteką, a rodzice nadal będą spłacać zaciągnięte przez siebie zobowiązanie kredytowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 83, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny i polecenia darczyńcy.

Zgodnie z art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż rodzice nabyli lokal mieszkalny, na zakup którego zaciągnęli kredyt. Rodzice zamierzają przekazać Wnioskodawcy, w drodze umowy darowizny, ww. lokal. Wnioskodawca nie przejmie do spłaty kredytu, kredyt nadal spłacać będą rodzice. Na dzień dzisiejszy pozostało do spłaty 221.873,96 zł. Kwota raty miesięcznej wraz z odsetkami wynosi około 1.361,03 zł.

Wątpliwość Wnioskodawcy sprowadza się do ustalenia czy spłata rat ww. kredytu przez rodziców będzie rodziła u niego skutki podatkowe.

Przyjmując za Wnioskodawcą, iż przedmiotem darowizny będzie lokal mieszkalny, a Wnioskodawca nie przejmie od rodziców zobowiązania związanego ze spłatą kredytu, to bez znaczenia pozostaje fakt, iż rodzice nadal będą spłacać kredyt, który zaciągnęli na zakup przedmiotu darowizny. Jeżeli istotnie, jak twierdzi Wnioskodawca, nie przejmie do spłaty zaciągniętego przez rodziców kredytu (kredyt pozostanie odrębnym zobowiązaniem rodziców Wnioskodawcy wobec banku), to dla Wnioskodawcy spłata tegoż kredytu nie wywoła żadnych skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo wskazać należy, iż przedmiotowa interpretacja – zgodnie ze złożonym wnioskiem – została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.