IBPB-2-1/4515-26/16/ASz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie darowizny.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 19 stycznia 2016 r. (data wpływu do Biura − 19 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest wdową, ukończyła 70 lat, ma troje dzieci. Od września 2005 r., po śmierci męża prowadzi jednoosobową firmę handlową. Majątek firmy składa się z trzech oddzielnych budynków na oddzielnych działkach. W każdym z tych budynków jest prowadzona działalność handlowa. W jednym z nich Wnioskodawczyni posiada sklep z artykułami przemysłowymi i tam ma siedzibę swojej firmy. Drugi obiekt w całości wynajmuje dzierżawcy. W trzecim budynku znajdują się dwa pomieszczenia, które Wnioskodawczyni również wynajmuje dzierżawcom, a na piętrze mieszka syn Wnioskodawczyni. Ten właśnie budynek Wnioskodawczyni chciałaby darować na rzecz syna.

Majątek firmy jest dorobkiem wspólnym Wnioskodawczyni i jej zmarłego męża. Wnioskodawczyni chciałaby majątek podzielić i obdarować swoje dzieci.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy dzieląc majątek firmy i dokonując tej darowizny na rzecz syna Wnioskodawczyni będzie płacić podatek, jaki i w jakiej wysokości?
  2. Czy obdarowany będzie płacił podatek i w jakiej wysokości?

Wnioskodawczyni wskazała, że na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn powinni być zwolnieni z podatku od spadków i darowizn, gdyż Wnioskodawczyni nadal będzie prowadzić swoją firmę, a syn będzie wynajmować dzierżawcom lokale handlowe i będzie odprowadzać podatek od wynajmu do urzędu skarbowego. Przekazanie darowizny będzie mieć formę aktu notarialnego. Mając na względzie szczególną ochronę majątkową rodziny zwolnieniu podatkowemu podlega nieodpłatne przekazanie majątku miedzy osobami najbliższymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni dotycząca wyłącznie podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych jakie mogą wyniknąć dla Wnioskodawczyni w związku z darowizną na rzecz syna. W zakresie skutków podatkowych jakie w przedmiocie podatku od spadków i darowizn ciążą na synu Wnioskodawczyni wydano odrębne rozstrzygnięcie. Z kolei w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wniosek podlega rozpatrzeniu przez właściwego w tym przedmiocie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Stosownie do art. 5 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „darowizna”, dlatego w tym zakresie odwołać się należy do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.).

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni chce przekazać swojemu synowi w formie darowizny budynek. W ww. budynku dwa pomieszczenia, wynajmowane są w celu prowadzenia działalności handlowej, a na piętrze mieszka syn Wnioskodawczyni.

Zgodnie z powołanym powyżej art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym a nie na darczyńcy.

Zatem, bez względu na to czy opisana darowizna jest zwolniona z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn czy też nie, po stronie Wnioskodawczyni nie powstaną z tytułu darowizny skutki podatkowe na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawczyni występuje bowiem w roli darczyńcy. Tym samym Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe – aczkolwiek z innych powodów niż wskazane w treści zajętego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wskazać należy, że z uwagi na to, że wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn został złożony przez Wnioskodawczynię, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla syna Wnioskodawczyni.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.