IBPB-2-1/4515-227/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku udokumentowania przekazania pieniędzy potwierdzeniem przelewu środków pieniężnych pochodzących z zaciągniętego przez syna Wnioskodawczyni kredytu hipotecznego, dokonanego przez bank bezpośrednio na rachunek sprzedających lokal?
IBPB-2-1/4515-227/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. dokumentowanie
 3. nabycie
 4. podatek od spadków i darowizn
 5. zwolnienie
 6. środki pieniężne
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 28 grudnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 29 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych tytułem darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. do Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych tytułem darowizny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni wspólnie z mężem i synem nabyła 15 grudnia 2015 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w W. (dalej: „lokal”) za cenę 295.000 zł. Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży lokalu, każdemu z kupujących przypadł udział w wysokości 1/3 części lokalu, przy czym udziały należące do Wnioskodawczyni i jej męża weszły do ich majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Syn Wnioskodawczyni wystąpił do banku z wnioskiem o kredyt hipoteczny na zakup udziału w lokalu. Kredyt został mu przyznany w wysokości 211.200 zł, zaś stosowną umowę kredytową syn Wnioskodawczyni – jako jedyny kredytobiorca – podpisał z bankiem 23 listopada 2015 r.

W dniu 24 listopada 2015 r. syn Wnioskodawczyni oraz Wnioskodawczyni i jej mąż zawarli umowę darowizny w zwykłej formie pisemnej, zgodnie z którą syn Wnioskodawczyni dokonał na rzecz Wnioskodawczyni i jej męża darowizny środków pieniężnych w kwocie 111.666,66 zł z przeznaczeniem na zapłatę części ceny za udziały w lokalu przypadające Wnioskodawczyni i jej mężowi. W umowie zapisano, że przedmiotowa darowizna zostanie dokonana w formie przelewu środków pochodzących z kredytu przyznanego synowi Wnioskodawczyni, bezpośrednio przez bank na rachunek bankowy sprzedających lokal. Ponadto strony umowy darowizny zgodziły się, że z uwagi na uwarunkowania techniczne banku, pełna kwota darowizny zostanie przelana łącznie z kwotą płatności za udział syna Wnioskodawczyni w formie pojedynczego przelewu.

Przelew stanowiący wykonanie darowizny został dokonany przez Bank na konto sprzedających lokal 21 grudnia 2015 r.

W związku z otrzymaniem darowizny, Wnioskodawczyni planuje złożyć deklarację podatkową w terminie przewidzianym w art. 4a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, na formularzu SD-Z2 wraz z dowodami w postaci: umowy darowizny, umowy sprzedaży lokalu oraz potwierdzenia przekazania środków pieniężnych na konto sprzedających lokal.

Wnioskodawczyni nadmieniła, że analogiczny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w przedstawionym stanie faktycznym został złożony również przez jej męża.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że w przedstawionym stanie faktycznym będzie ona mogła skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku udokumentowania przekazania pieniędzy potwierdzeniem przelewu środków pieniężnych pochodzących z zaciągniętego przez syna Wnioskodawczyni kredytu hipotecznego, dokonanego przez bank bezpośrednio na rachunek sprzedających lokal...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przedstawionym stanie faktycznym będzie ona mogła skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku udokumentowania przekazania pieniędzy potwierdzeniem przelewu środków pieniężnych pochodzących z zaciągniętego przez syna Wnioskodawczyni kredytu hipotecznego, dokonanego przez bank bezpośrednio na rachunek sprzedających lokal.

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn:

1.Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny lub polecenia darczyńcy (art. 1 ust. 1 pkt 2).

2.Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
 2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym (art. 4a ust. 1).

3.W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do l grupy podatkowej (art. 4a ust. 3).

Zdaniem Wnioskodawczyni, w analizowanej sytuacji:

1.Warunkiem skorzystania ze zwolnienia opisanego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn jest zgłoszenie nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny oraz udokumentowanie ich otrzymania „dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”.

2.Reguły wykładni językowej wskazywałyby na utożsamienie pojęcia „rachunek płatniczy nabywcy” jedynie z rachunkiem bankowym w rozumieniu art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzonym przez bank dla nabywcy środków pochodzących z darowizny. Przy takim rozumieniu tego zwrotu, skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn byłoby możliwe jedynie w przypadku bezpośredniego przekazania środków pieniężnych przez darczyńcę na rachunek bankowy obdarowanego, zaś w każdej innej sytuacji nabywca środków pieniężnych tytułem darowizny musiałby uiścić należny podatek od spadków i darowizn na zasadach ogólnych, tj. jak dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

3.Jednakże, jak wskazują sądy administracyjne (por. m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 stycznia 2012 r., sygn. II FSK 1419/10), zastosowana wykładnia językowa nie może sprowadzać się do szukania sensu poszczególnych wyrazów, lecz powinna być połączona z analizą celu regulacji prawnej.

4.Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu zmiany ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (druk sejmowy nr 736 z 28 czerwca 2006 r.), w odniesieniu do art. 4a wprowadzonego do ustawy o podatku od spadków i darowizn wzmiankowaną wyżej ustawą zmieniającą, „projektowane zmiany (...) mają na celu zapewnienie ochrony interesów majątkowych członków najbliższej rodziny”. W uzasadnieniu podkreślono także, że zniesienie obciążeń podatkowych dla nabywających nieodpłatnie majątek od osób najbliższych ma na względzie „konieczność szczególnej ochrony sytuacji majątkowej rodziny”. Judykatura (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 kwietnia 2010 r. sygn. II FSK 2028/08 oraz sygn. II FSK 1952/08) wskazuje ponadto, że ustawodawca miał na celu „dążenie do uszczelnienia systemu podatkowego oraz uzyskanie pewności prawnopodatkowej odnośnie nabywanego przez podatników majątku”.

5.W ocenie Wnioskodawczyni, tak przedstawione cele stoją w znacznej sprzeczności z literalną, zawężającą wykładnią warunku opisanego w art. 4a ust. 1 pkt 2. Do takiej oceny przychyla się także Naczelny Sąd Administracyjny w przytaczanym już wyroku z 19 stycznia 2012 r., zgodnie z którym: „przyjęcie rygorystycznego stanowiska reprezentowanego w tej sprawie przez organy podatkowe utożsamiającego pojęcie rachunku bankowego nabywcy z rachunkiem bankowym w rozumieniu art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tj. indywidualnym rachunkiem prowadzonym przez bank dla obdarowanego, wprowadza „sztuczny” wymóg przekazywania kwoty darowizny na rachunek bankowy obdarowanego w celu jej przekazania na rachunek zbywcy mieszkania. Tymczasem celem, który w opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego, przyświecał ustawodawcy tworzącemu powyższą regulację, nie było pomnażanie zysków prywatnych instytucji finansowych, którymi są banki, lecz uzyskanie pewności co do pochodzenia środków będących przedmiotem darowizny. Cel ten zostanie osiągnięty także w przypadku udokumentowania darowizny środków pieniężnych dowodem ich przekazania na rachunek bankowy należący do innego – niż obdarowany – podmiotu, ale na jego rzecz”.

6.Prezentowane wyżej stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego jest zgodne z utrwaloną linią orzeczniczą w omawianej kwestii, w szczególności z:

 • wyrokiem z 12 kwietnia 2013 r., sygn. II FSK 1627/11, zgodnie z którym: „ustanowiony przepisem art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wymóg udokumentowania dokonanej darowizny należy traktować jedynie jako wymóg natury technicznej mający na celu potwierdzenie faktycznego, rzeczywistego charakteru dokonanej darowizny (...). Także rezultaty wykładni celowościowej nie prowadzą do wniosku, aby warunkiem skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania była osobista wpłata kwoty darowizny przez darczyńcę na rachunek bankowy obdarowanego”.
 • wyrokiem z 14 marca 2012 r., sygn. II FSK 1534/11, zgodnie z którym: „podlega zwolnieniu od podatku nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy prowadzony dla innego, niż obdarowany, podmiotu, ale na rzecz osoby obdarowanej. Sformułowanie użyte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn „na rachunek bankowy nabywcy” nie oznacza, że musi to być konto, jakie bank prowadzi dla obdarowanego”.

7.Wnioskodawczyni wskazuje także, że podobną, rozszerzającą wykładnię przyjął Minister Finansów w interpretacji ogólnej wydanej w dniu 15 lutego 2012 r., znak: PL/LM/834/10/ BNJ/12/41, zgodnie z którą: „w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, warunek określony w tym przepisie jest spełniony także wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezpośrednio na rachunek dewelopera w wykonaniu zawartej z nim umowy”. Wnioskodawczyni zdaje sobie sprawę, że zakres przedmiotowy przytoczonej interpretacji ogólnej nieznacznie różni się od stanu faktycznego przedstawionego w niniejszym wniosku (środki pieniężne zostały przelane na rachunek sprzedających lokal – osób fizycznych, a nie dewelopera), jednakże w jej ocenie dopuszczalne jest zastosowanie per analogiam wykładni rozszerzającej i w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni powinna mieć możliwość skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Na potwierdzenie swego stanowiska Wnioskodawczyni przywołała interpretacje indywidualne organów podatkowych.

Reasumując powyższe rozważania, zdaniem Wnioskodawczyni, w przedstawionym stanie faktycznym będzie ona mogła skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku udokumentowania przekazania pieniędzy potwierdzeniem przelewu środków pieniężnych pochodzących z zaciągniętego przez syna Wnioskodawczyni kredytu hipotecznego, dokonanego przez bank bezpośrednio na rachunek sprzedających lokal.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m. in. darowizny.

Art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „darowizna”, dlatego w tym zakresie odwołać się należy do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.).

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Z kolei, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

W rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, do grupy I zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Zgodnie natomiast z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
 2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych dokonać należy na formularzu SD-Z2.

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do art. 4a ust. 4 ww. ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
 2. nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Wyżej wymienione zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa (art. 4 ust. 4 ww. ustawy).

Z zacytowanego powyżej art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że podstawowym kryterium uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli przedmiotem darowizny są środki pieniężne, poza zgłoszeniem, za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 4a ust. 4, nabytych środków pieniężnych naczelnikowi urzędu skarbowego, jest udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Wskazać jednak należy, że warunek określony w tym przepisie jest spełniony także wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezpośrednio na rachunek osoby trzeciej, w wykonaniu zawartej z nim umowy lub tytułem zobowiązania ciążącego na obdarowanym wobec tej osoby trzeciej.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni wspólnie z mężem i synem nabyła 15 grudnia 2015 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego za cenę 295.000 zł. Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży lokalu, każdemu z kupujących przypadł udział w wysokości 1/3 części lokalu. Syn Wnioskodawczyni wystąpił do banku z wnioskiem o kredyt hipoteczny na zakup udziału w lokalu. Kredyt został mu przyznany w wysokości 211.200 zł, zaś stosowną umowę kredytową syn Wnioskodawczyni – jako jedyny kredytobiorca – podpisał z bankiem 23 listopada 2015 r. W dniu 24 listopada 2015 r. syn Wnioskodawczyni oraz Wnioskodawczyni i jej mąż zawarli umowę darowizny w zwykłej formie pisemnej, zgodnie z którą syn Wnioskodawczyni dokonał na rzecz Wnioskodawczyni i jej męża darowizny środków pieniężnych w kwocie 111.666,66 zł z przeznaczeniem na zapłatę części ceny za udziały w lokalu przypadające Wnioskodawczyni i jej mężowi. W umowie zapisano, że przedmiotowa darowizna zostanie dokonana w formie przelewu środków pochodzących z kredytu przyznanego synowi Wnioskodawczyni, bezpośrednio przez bank na rachunek bankowy sprzedających lokal. W związku z otrzymaniem darowizny, Wnioskodawczyni planuje złożyć deklarację podatkową w terminie przewidzianym w art. 4a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, na formularzu SD-Z2.

Jak wynika z powyższych przepisów, jeżeli przedmiotem darowizny są środki pieniężne, dodatkowym warunkiem zwolnienia od podatku, poza zgłoszeniem nabytych środków pieniężnych naczelnikowi urzędu skarbowego, jest udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

W świetle powyższego, rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy warunek określony w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczący udokumentowania otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy jest spełniony także w przypadku, gdy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny zostały przekazane na rzecz Wnioskodawczyni, zgodnie z zawartą umową, lecz na rachunek bankowy osoby trzeciej – sprzedawcy.

W sytuacji, gdy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny zostały przekazane bezpośrednio na rachunek bankowy osoby trzeciej (np. zbywcy lokalu mieszkalnego), lecz na rzecz obdarowanego, należy uwzględnić linię orzeczniczą w takich sprawach wyznaczoną przez Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie z poglądem tego Sądu, podlega zwolnieniu od podatku nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy prowadzony dla innego, niż obdarowany, podmiotu, ale na rzecz osoby obdarowanej. W konsekwencji przyjętej przez Naczelny Sąd Administracyjny interpretacji przepisu art. 4a pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, należy stwierdzić, że w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, warunek określony w tym przepisie jest spełniony także wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezpośrednio na rachunek osoby trzeciej, w wykonaniu zawartej z nim umowy lub tytułem zobowiązania ciążącego na obdarowanym wobec tej osoby trzeciej.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie zwolnienie zawarte w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, po spełnieniu warunków wymienionych w tym przepisie. Należy więc zgodzić się z Wnioskodawczynią, że może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, w sytuacji udokumentowania przekazania pieniędzy potwierdzeniem przelewu środków pieniężnych pochodzących z zaciągniętego przez syna kredytu hipotecznego, dokonanego przez bank bezpośrednio na rachunek sprzedających lokal.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.