IBPB-2-1/4515-225/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe przekazania spadkobiercy środków pieniężnych zgromadzonych przez spadkodawcę przez współposiadacza wspólnych ze spadkodawcą rachunków bankowych
IBPB-2-1/4515-225/15/MCZinterpretacja indywidualna
 1. konto
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od spadków i darowizn
 4. spadkobiercy
 5. środki pieniężne
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 29 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych przekazania przez współwłaściciela rachunków oszczędnościowych na rzecz spadkobiercy środków pieniężnych zgromadzonych przez spadkodawcę na wspólnych rachunkach – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn m.in. w zakresie skutków podatkowych przekazania przez współwłaściciela rachunków oszczędnościowych na rzecz spadkobiercy środków pieniężnych zgromadzonych przez spadkodawcę na wspólnych rachunkach.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni była współwłaścicielką trzech rachunków oszczędnościowych wraz ze swoją kuzynką. Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowego były zawierane z bankiem w 1984 r. i dwukrotnie w 2011 r. Wszystkie środki pieniężne zgromadzone na powyższych rachunkach stanowiły własność kuzynki Wnioskodawczyni. Powodem, dla którego Wnioskodawczyni została współwłaścicielką powyższych rachunków był zły stan zdrowia i wiek kuzynki oraz opieka sprawowana przez Wnioskodawczynię nad kuzynką. Wnioskodawczyni na polecenie kuzynki wypłacała z powyższych rachunków oszczędnościowych gotówkę na cele związane z zaspokojeniem potrzeb kuzynki. Pod koniec 2011 r. kuzynka zmarła. Jedynym spadkobiercą kuzynki jest jej brat, okoliczność ta została stwierdzona w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. W związku z powyższym bank przekazał bratu kuzynki połowę środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych, a przelew pozostałej połowy pieniędzy bank uzależnił od polecenia Wnioskodawczyni jako współwłaścicielki rachunków.

Wnioskodawczyni zamierza złożyć w banku dyspozycję przekazania pozostałych środków z ww. rachunków oszczędnościowych na rzecz brata kuzynki. Następnie Wnioskodawczyni zlikwiduje powyższe rachunki.

Wnioskodawczyni nigdy nie uzyskała i nie uzyska żadnego przychodu lub przysporzenia z tytułu posiadania statusu współwłaściciela rachunków oszczędnościowych oraz wypłat dokonywanych na potrzeby kuzynki, a także z tytułu zakończenia postępowania spadkowego i przekazania pozostałych pieniędzy na rzecz brata kuzynki.

Wnioskodawczyni nie otrzymała i nie otrzyma również jakichkolwiek innych korzyści związanych z powyższymi działaniami. W szczególności Wnioskodawczyni nie jest spadkobiercą kuzynki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy na Wnioskodawczyni będzie ciążyło zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn w związku z zakończeniem postępowania spadkowego i przekazaniem środków spadkobiercy wskazanemu w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku...

Zdaniem Wnioskodawczyni nie będzie na niej ciążyło zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn w związku zakończeniem postępowania spadkowego.

Wnioskodawczyni wskazała, że skoro po zakończeniu postępowania spadkowego cały majątek po zmarłej kuzynce odziedziczył brat kuzynki, to nie można rozważać u Wnioskodawczyni powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn, z tytułu dziedziczenia.

Wnioskodawczyni zaznaczyła, że połowa środków z rachunków oszczędnościowych została już przekazana bratu kuzynki przez bank, natomiast pozostałą część pieniędzy Wnioskodawczyni zamierza niebawem przelać na rzecz brata zmarłej kuzynki. Również i w tym przypadku, w wyniku powyższych działań, Wnioskodawczyni nie otrzyma jakiegokolwiek przysporzenia lub korzyści majątkowej.

W związku z tym, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że działania związane z zakończonym postępowaniem spadkowym nie spowodują u Wnioskodawczyni powstania zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn, gdyż takie czynności nie stanowią darowizny w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, ani tym bardziej dziedziczenia w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawczyni, która objęta jest niniejszą interpretacją.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawczyni zajęta na gruncie podatku od spadków i darowizn w przedmiocie skutków podatkowych przekazania przez współwłaściciela rachunków oszczędnościowych na rzecz spadkobiercy środków pieniężnych zgromadzonych przez spadkodawcę na wspólnych rachunkach. W pozostałym zakresie wniosku, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 2. darowizny, polecenia darczyńcy;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci (art. 1 ust. 2 ustawy).

Z treści wniosku wynika, że w roku 1987 i 2011 Wnioskodawczyni wraz ze swoją kuzynką założyły w banku wspólne rachunki oszczędnościowe. Wszystkie środki pieniężne zgromadzone na tych rachunkach stanowiły własność kuzynki Wnioskodawczyni. Powodem, dla którego Wnioskodawczyni została współwłaścicielką powyższych rachunków był zły stan zdrowia i wiek jej kuzynki oraz sprawowanie opieki nad kuzynką. Wnioskodawczyni na polecenie kuzynki wypłacała z powyższych rachunków oszczędnościowych gotówkę na cele związane z zaspokojeniem potrzeb kuzynki. Pod koniec 2011 r. kuzynka zmarła. Jedynym spadkobiercą kuzynki, zgodnie z postanowieniem sądu jest jej brat. Bank przekazał bratu kuzynki połowę środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych. Wnioskodawczyni również zamierza przekazać pozostałe środki z ww. rachunków oszczędnościowych na rzecz brata kuzynki. Wnioskodawczyni nigdy nie uzyskała i nie uzyska żadnego przychodu lub przysporzenia z tytułu posiadania statusu współwłaściciela rachunków oszczędnościowych oraz wypłat dokonywanych na potrzeby kuzynki a także z tytułu zakończenia postępowania spadkowego i przekazania pozostałych pieniędzy na rzecz brata kuzynki. Wnioskodawczyni nie otrzymała i nie otrzyma również jakichkolwiek innych korzyści związanych z powyższymi działaniami. W szczególności Wnioskodawczyni nie jest spadkobiercą kuzynki.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn określony w art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest katalogiem zamkniętym. Wobec tego, wymienione w nim tytuły nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych stanowią jedyne przypadki podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.

Skoro zatem Wnioskodawczyni – jak wynika z treści wniosku – nie jest spadkobierczynią swojej kuzynki, gdyż zgodnie z postanowieniem sądu o nabyciu spadku spadkobiercą jest jej brat, to bezzasadne jest rozważanie u Wnioskodawczyni powstania obowiązku podatkowego z tytułu dziedziczenia po kuzynce.

Z treści wniosku w sposób jednoznaczny wynika również, iż wszystkie pieniądze zgromadzone na wspólnym koncie należały do drugiej współwłaścicielki – kuzynki Wnioskodawczyni. Zatem planowane przez Wnioskodawczynię przekazanie na rzecz spadkobiercy kuzynki środków finansowych, zgromadzonych na wspólnych rachunkach oszczędnościowych, nie może być rozpatrywane w kategoriach przysporzenia w formie umowy darowizny. Skoro bowiem zgromadzone środki finansowe nie były własnością Wnioskodawczyni nie można w tym przypadku mówić o ich darowiźnie na rzecz spadkobiercy kuzynki. A zatem opisane we wniosku czynności związane z zakończeniem postępowania spadkowego i przekazaniem środków z rachunków oszczędnościowych na rzecz spadkobiercy kuzynki nie będą podlegały regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn bowiem nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem określonych w art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazuje się, iż organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach zdarzenia przedstawionego we wniosku przez wnioskodawcę. Organ podatkowy nie ocenia zgodności opisu zdarzenia sformułowanego we wniosku z rzeczywistością. Jeżeli zdarzenie przedstawione we wniosku nie odpowiada rzeczywistości, interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.