IBPB-2-1/4515-196/16-1/ASz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy otrzymanie darowizny Prawa (znak towarowy Unii Europejskiej) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 czerwca 2016 r. (data wpływu do Organu – 24 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny znaku towarowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2016 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny znaku towarowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca na dzień złożenia niniejszego wniosku nie prowadzi działalności gospodarczej zarejestrowanej na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wnioskodawca jest jednak czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z racji prowadzonego najmu prywatnego.

Brat Wnioskodawcy ma zamiar w przyszłości przekazać Wnioskodawcy w formie darowizny prawo własności intelektualnej. Przedmiotem darowizny będzie prawo z rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej, udzielone na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej: „Prawo”).

Wyżej wymieniony znak towarowy Unii Europejskiej został już zarejestrowany przez brata Wnioskodawcy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, Hiszpania. Znak towarowy został zarejestrowany jedynie na brata Wnioskodawcy i znajduje się w jego majątku odrębnym mimo pozostawania w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej (stosownie do art. 33 pkt 9 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Brat Wnioskodawcy nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od ww. Prawa. Innymi słowy Prawo nigdy nie podlegało i do dnia darowizny nie będzie podlegać amortyzacji. Umowa darowizny zostanie zawarta na terytorium Polski.

Podsumowując, w chwili zawarcia umowy darowizny Prawo będzie należeć do majątku odrębnego brata Wnioskodawcy i zostanie − w wyniku zawartej umowy darowizny − przekazane do osobistego majątku Wnioskodawcy.

W umowie darowizny Prawa zostanie określona jego wartość, która zostanie przyjęta na podstawie wyceny dokonanej przez biegłego (profesjonalistę w tym zakresie) zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn − wartość rynkowa. Brat Wnioskodawcy poniósł wydatki związane z wytworzeniem Prawa (np. wydatki na opracowanie logo, itp.), jego ustanowieniem oraz utrzymaniem (koszty obsługi prawnej, koszty odpowiednich zgłoszeń, itp.). Poniesione przez brata Wnioskodawcy koszty wytworzenia oraz ustanowienia i utrzymania Prawa są lub będą niższe od wartości rynkowej Prawa ustalonej przez biegłego.

Przed otrzymaniem darowizny, Wnioskodawca zarejestruje działalność gospodarczą w rejestrze CEIDG i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wykorzystywał otrzymane tytułem darowizny Prawo przez okres dłuższy niż rok. Z tej też przyczyny Wnioskodawca zamierza wprowadzić otrzymane Prawo do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Wnioskodawca zamierza również zawrzeć umowę lub umowy z osobami trzecimi (lub osobą trzecią), na mocy których upoważni takie osoby trzecie (lub osobę trzecią) do odpłatnego korzystania z Prawa i będzie wykazywać przychody z tytułu opłat licencyjnych, na podstawie wystawianych faktur VAT. Taką umowę Wnioskodawca może zawrzeć m.in. ze spółką (dalej: „Spółka”), w której wspólnikiem będzie on sam i/lub jego brat. Zgodnie z umową podmiot upoważniony do korzystania z Prawa będzie uiszczać na rzecz Wnioskodawcy opłaty. Opłaty te będą uiszczane cyklicznie, np. miesięcznie lub kwartalnie. W zawartej umowie określone zostaną zasady korzystania z Prawa. Wnioskodawca zakłada, że będzie ponosić koszty i inne ciężary związane z Prawem, w szczególności będzie uiszczać opłaty okresowe z tytułu ochrony Prawa oraz będzie pokrywać koszty postępowań przed sądami i innymi organami powołanymi do orzekania w sprawach Prawa. Wnioskodawca będzie też zobowiązany do przyjęcia na siebie odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich, jeśli takie roszczenia zgłaszane byłyby względem Prawa. Po zawarciu umowy Wnioskodawca będzie zatem prowadzić m.in. działalność w zakresie dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z; podklasa ta obejmuje działalności związane z dzierżawą własności intelektualnej i podobnych produktów, za którą pobierane są opłaty w formie tantiemów lub opłat licencyjnych). Wnioskodawca nie wyklucza w przyszłości wniesienia aportem Prawa do spółki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy otrzymanie darowizny Prawa (znak towarowy Unii Europejskiej) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie darowizny Prawa (znaku towarowego Unii Europejskiej) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny.

Natomiast, zgodnie z art. 3 pkt 2 tej ustawy podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Wobec faktu, iż Wnioskodawca otrzyma od swojego brata − w drodze darowizny − prawo własności intelektualnej (znak towarowy Unii Europejskiej) należy wskazać, iż nabycie to na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie podlega podatkowi od spadków i darowizn; jest wyłączone spod władztwa tej ustawy.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny znaku towarowego. W pozostałym zakresie wniosku właściwym do rozpatrzenia sprawy jest Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizny.

Stosownie jednak do art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż brat Wnioskodawcy ma zamiar w przyszłości przekazać Wnioskodawcy w formie darowizny prawo własności intelektualnej. Przedmiotem darowizny będzie prawo z rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej, zarejestrowanego przez brata Wnioskodawcy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante w Hiszpanii.

Znak towarowy został zarejestrowany jedynie na brata Wnioskodawcy i znajduje się w jego majątku odrębnym mimo pozostawania w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Umowa darowizny zostanie zawarta na terytorium Polski.

W umowie darowizny Prawa zostanie określona jego wartość, która zostanie przyjęta na podstawie wyceny dokonanej przez biegłego (profesjonalistę w tym zakresie) zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn − wartość rynkowa. Brat Wnioskodawcy poniósł wydatki związane z wytworzeniem Prawa (np. wydatki na opracowanie logo, itp.), jego ustanowieniem oraz utrzymaniem (koszty obsługi prawnej, koszty odpowiednich zgłoszeń, itp.). Poniesione przez brata Wnioskodawcy koszty wytworzenia oraz ustanowienia i utrzymania Prawa są lub będą niższe od wartości rynkowej Prawa ustalonej przez biegłego.

Przed otrzymaniem darowizny, Wnioskodawca zarejestruje działalność gospodarczą w rejestrze CEIDG i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wykorzystywał, otrzymane tytułem darowizny Prawo przez okres dłuższy niż rok. Z tej też przyczyny Wnioskodawca zamierza wprowadzić otrzymane Prawo do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Wnioskodawca zamierza również zawrzeć umowę lub umowy z osobami trzecimi (lub osobą trzecią), na mocy których upoważni takie osoby trzecie (lub osobę trzecią) do odpłatnego korzystania z Prawa i będzie wykazywać przychody z tytułu opłat licencyjnych, na podstawie wystawianych faktur VAT.

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę powyżej przywołane przepisy i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że nabycie od brata w drodze darowizny znaku towarowego Unii Europejskiej, na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn i będzie wyłączone spod władztwa tej ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.