IBPB-2-1/4515-164/15/AD | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie umowy użyczenia
IBPB-2-1/4515-164/15/ADinterpretacja indywidualna
  1. podatek od spadków i darowizn
  2. umowa użyczenia
  3. użyczenie
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 października 2015 r. (data wpływu do Organu – 20 października 2015 r.), uzupełnionym 9 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania umowy użyczenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania umowy użyczenia.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 30 listopada 2015 r. znak: IBPB-2-1/4515-164/15/AD wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 9 grudnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest między innymi wykonywanie na zamówienie instalacji elektrycznych.

W ramach umowy z 3 listopada 2014 r., zwanej dalej umową na udostepnienie aparatu IPhone, zawartej ze spółką S., Wnioskodawca otrzymał nieodpłatnie aparat IPhone 6 16 GB z zainstalowaną aplikacją X.

Przedmiotowy aparat IPhone Wnioskodawca użytkuje wyłącznie przy prowadzeniu samodzielnie działalności gospodarczej, natomiast opłaty za doładowanie konta abonenckiego w celu korzystania z usług telekomunikacyjnych i Internetu są w całości ponoszone przez spółkę S.

Przy czym w § 1 pkt 5 umowy strony ustaliły, iż koszty doładowań abonenckich w celu korzystania z usług telekomunikacyjnych oraz Internetu będzie ponosić Wnioskodawca. Umowa została zawarta na czas określony, tj. na okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

Celem w jakim Wnioskodawca i spółka S. podpisali przedmiotową umowę było podwyższenie obrotów handlowych pomiędzy stronami.

Wnioskodawca w 2014 r. oraz w 2015 r. jest zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na zasadach określonych rozporządzeniem w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca przewiduje, iż w następnych latach podatkowych będzie zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na zasadach określonych w rozporządzeniu.

Od dochodu uzyskanego z działalności Wnioskodawca opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych podatnik opłaca od dnia 1 stycznia 2015 r. w formie uproszczonej.

Na dzień zawarcia umowy wartość rynkowa otrzymanego urządzenia IPhone 6 16 GB wynosiła 2.500 zł.

W piśmie z 4 grudnia 2015 r. (wpływ do Biura – 9 grudnia 2015 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że strony umowy z 3 listopada 2014 r. w treści umowy nie wskazały podstawy prawnej zawarcia przedmiotowej umowy. Jednakże, zdaniem Wnioskodawcy, umowa na udostępnienie aparatu IPhone jest umową użyczenia, o której mowa w art. 710 ustawy Kodeks cywilny.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy na podatniku z uwagi na fakt zawarcia w dniu 3 listopada 2014 r. umowy ze spółką S., na podstawie której to umowy strona użytkuje aparat IPhone 6 przy prowadzeniu samodzielnie działalności gospodarczej, spoczywa obowiązek złożenia w terminie ustawowym zeznania w zakresie podatku od spadków i darowizn ...

Wnioskodawca wskazał, że co do zasady zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi temu podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. nieodpłatne użytkowanie urządzeń technicznych. W przedmiotowej jednakże sprawie Wnioskodawca użytkuje nieodpłatnie aparat IPhone 6 przy prowadzeniu działalności, gospodarczej, które to użytkowanie stanowi podstawę do uznania, że Wnioskodawca uzyskuje z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też w opinii Wnioskodawcy, z uwagi na fakt zawarcia w dniu 3 listopada 2014 r. umowy ze spółką S., na podstawie której Wnioskodawca użytkuje aparat IPhone przy prowadzeniu samodzielnie działalności gospodarczej, nie spoczywał na Wnioskodawcy w 2014 r. obowiązek złożenia w terminie ustawowym zeznania w zakresie podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od spadków i darowizn.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r. poz. 86, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

W myśl art. 1 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Zgodnie z art. 5 ww. ustawy, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że ustawa o podatku od spadków i darowizn ściśle określa krąg nabywców i granice przedmiotu opodatkowania, tj. nabycie według określonych tytułów, wyczerpująco wymieniając tytuły, na podstawie których nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Powyższy katalog czynności ujęty w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn ma charakter zamknięty. Zatem, opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko nabycie przez osoby fizyczne i to takie, które zostało w nim wymienione w sposób wyraźny.

Jak wynika z treści wniosku Wnioskodawca prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą.

W ramach umowy z 3 listopada 2014 r. zawartej ze spółką S., Wnioskodawca otrzymał nieodpłatnie aparat IPhone 6 16 GB z zainstalowaną aplikacją X.

Przedmiotowy aparat IPhone Wnioskodawca użytkuje wyłącznie przy prowadzeniu samodzielnie działalności gospodarczej. Celem w jakim Wnioskodawca i spółka S. podpisali przedmiotową umowę było podwyższenie obrotów handlowych pomiędzy stronami.

Strony umowy z 3 listopada 2014 r. w treści umowy nie wskazały podstawy prawnej zawarcia przedmiotowej umowy. Jednakże, zdaniem Wnioskodawcy, umowa na udostępnienie aparatu IPhone jest umową użyczenia, o której mowa w art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.).

Instytucję umowy użyczenia regulują przepisy ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z treścią art. 710 § 1 ustawy, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Ponieważ użyczenie jest umową zobowiązaniową, rodzącą stosunki obligacyjne między stronami, w szczególności regulującą używanie rzeczy, stanowi umowę bardzo zbliżoną do najmu i dzierżawy. Strony umów użyczenia, najmu i dzierżawy godzą się na oddanie innej osobie rzeczy do czasowego z niej korzystania przy zastrzeżeniu obowiązku zwrotu. Świadczenie użyczającego, wynajmującego oraz wydzierżawiającego polega na znoszeniu używania określonej rzeczy odpowiednio przez biorącego, najemcę bądź dzierżawcę.

Natomiast wskazane w ustawie o podatku od spadków i darowizn użytkowanie określone zostało w art. 252 ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z jego brzmieniem rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie).

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że użyczenie i użytkowanie to dwie odrębne instytucje uregulowane odrębnymi przepisami Kodeksu cywilnego. Jako, że nieodpłatne użyczenie nie zostało wymienione w ustawowym katalogu tytułów na podstawie, których nabycie rzeczy lub praw podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to tym samym nieodpłatne użyczenie aparatu IPhone 6 nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zatem w związku z zawarciem ww. umowy użyczenia na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek podatkowy w tymże podatku.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe, jednakże z innych względów niż wskazano we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazuje się, iż organ interpretacyjny rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach zdarzenia przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę. Organ nie ocenia zgodności opisu zdarzenia sformułowanego we wniosku z rzeczywistością. Jeżeli zdarzenie przedstawione we wniosku nie odpowiada rzeczywistości, interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.