IBPB-2-1/4515-153/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

Wynajem turystom całego lokalu mieszkalnego przez 4-5 m-cy w roku a zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej określonej w art. 16 ustawy psd
IBPB-2-1/4515-153/15/MCZinterpretacja indywidualna
 1. podatek od spadków i darowizn
 2. spadek
 3. ulga mieszkaniowa
 4. wynajem
 5. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 września 2015 r. (data wpływu do Biura – 20 października 2015 r.), uzupełnionym 10 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania prawa do ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania prawa do ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 20 listopada 2015 r. znak: IBPB-2-1/4515-153/15/MCZ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 10 grudnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku i jego uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca złożył w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy i praw majątkowych (SD-3). Na podstawie złożonych dokumentów 23 lipca 2015 r. dla Wnioskodawcy została wydana decyzja, która określa zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn w kwocie zero złotych, pod warunkiem spełnienia wymogów dotrzymania warunków uprawniających do skorzystania z ulgi wynikającej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W szczególności, jeśli Wnioskodawca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w nabytym lokalu w ciągu roku od złożenia zeznania podatkowego oraz nie dokona jego zbycia przez 5 lat od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu.

Wnioskodawca mieszka w lokalu mieszkalnym będącym przedmiotem spadku jak również dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od złożenia zeznania podatkowego oraz nie ma zamiaru zbywać lokalu mieszkalnego przez okres 5 lat.

W okresie wakacyjnym, tj. od czerwca do września Wnioskodawca planuje w przyszłości wynajmować lokal mieszkalny przyjeżdżającym turystom i osiągać opodatkowany przychód z tytułu krótkotrwałego wynajmu na doby bądź na tygodnie.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w przyszłości planuje wynajmować cały lokal przyjeżdżającym turystą w okresie od maja do września. Wnioskodawca mieszka w nabytym w spadku mieszkaniu oraz po „nowym roku” zamelduje się na stałe, aczkolwiek w okresie od maja do końca września przebywa w innej miejscowości gdzie spędza cyklicznie co roku ciepły okres roku opiekując się domem rodzinnym. Od przychodu z najmu odprowadzałby podatek od wynajmu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca korzystający z ulgi z tytułu podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 16 ustawy nie straci tej ulgi w związku z czasowym, krótkotrwałym, wakacyjnym wynajmem lokalu mieszkalnego dla turystów...

W ocenie Wnioskodawcy, z analizy przepisów dotyczących przedmiotowej ulgi nie wynika zakaz krótkotrwałego wynajmu lokalu mieszkalnego w okresie wakacyjnym powodującego utratę ulgi z tytułu podatku od spadków i darowizn. Podatnik spełni wszystkie warunki określone w decyzji naczelnika urzędu skarbowego z dnia 23 lipca 2015 r. W szczególności dotyczące art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a mianowicie że zamieszka i zamelduje się w lokalu będącym przedmiotem spadku, nie sprzeda go w okresie 5 lat, oraz że lokal mieszkalny posiada powierzchnię 39,72 m2.

Analiza warunków na jakich otrzymywana jest ulga podatkowa, w ocenie Wnioskodawcy nie wyklucza możliwości wykorzystywania przedmiotu dziedziczenia (lokalu mieszkalnego) dla celów związanych z czasowym, krótkotrwałym, wakacyjnym wynajmem dla turystów przy zachowaniu równocześnie innych wymogów, od których uzależnione zostało udzielenie ulgi zgodnie z ustawą.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r. poz. 86, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego.

Zgodnie z art. 5 ww. ustawy, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie – w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej – nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

Stosownie do art. 16 ust. 2 cyt. ustawy, ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4;
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 3. nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 5. będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:
  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Mając na uwadze ww. przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzić należy, że zasadniczym celem ustawodawcy jest zwolnienie bliskich spadkodawcy lub darczyńcy od obciążeń podatkowych z tytułu nabycia substancji mieszkaniowej (np. lokalu mieszkalnego lub nieruchomości mieszkaniowej), gdy nie dysponują innym mieszkaniem czy domem (nie są ich właścicielami) i będą zamieszkiwać w uzyskanym lokalu/domu przez 5 lat od dnia określonego w cytowanym wyżej przepisie art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, będąc w nim zameldowanym na pobyt stały. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 16 ww. ustawy jest łączne spełnienie wszystkich zawartych w tym przepisie warunków.

Należy również podkreślić, że przewidziana w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn ulga podatkowa jest odstępstwem od zasady powszechności i równości opodatkowania, a warunkiem skorzystania z ulgi jest spełnienie przesłanek w niej określonych. Jeśli zatem spadkobierca nie spełni warunków wskazanych powyżej, nie może korzystać z ulgi wymienionej w cyt. art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Z treści wniosku i jego uzupełnienia wynika, iż Wnioskodawca nabył w spadku lokal mieszkalny. W związku z jego nabyciem, Wnioskodawca skorzystał z przysługującej mu ulgi mieszkaniowej. Wnioskodawca mieszka w nabytym w spadku mieszkaniu oraz po „nowym roku” zamelduje się w nim na stałe. Wnioskodawca nie ma zamiaru zbywać lokalu mieszkalnego przez okres 5 lat. W okresie od maja do końca września Wnioskodawca przebywa w innej miejscowości gdzie spędza cyklicznie ciepły okres roku opiekując się domem rodzinnym. Wnioskodawca w przyszłości planuje wynajmować całe mieszkanie przyjeżdżającym turystą w okresie od maja do września i osiągać opodatkowany przychód z tytułu krótkotrwałego wynajmu na doby bądź na tygodnie.

Mając na uwadze treść wniosku i jego uzupełnienie oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że wynajem turystom od maja do końca września całego mieszkania, z tytułu nabycia którego została zastosowana ulga mieszkaniowa, określono w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, spowoduje utratę prawa do tej ulgi.

Jak wynika z treści cyt. wyżej art. 16 ust. 2 ww. ustawy ulga mieszkaniowa przysługuje osobom, które łącznie spełniają warunki w nim wymienione, w tym spełniają wymóg zamieszkiwania będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat od dnia określonego w art. 16 ust. 2 pkt 5 lit. a) lub b) ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jednym z warunków skorzystania z ulgi mieszkaniowej, jest wymóg związany z zamieszkiwaniem w nabytym w spadku budynku lub lokalu mieszkalnym. Jeżeli zatem Wnioskodawca wynajmie turystom cały lokal mieszkalny nabyty w spadku, objęty ulgą mieszkaniową, na okres 4-5 miesięcy, to tym samym nie spełni warunku zamieszkiwania: cały lokal zostanie bowiem oddany do dyspozycji turystom. W przypadku opisanym we wniosku czasowy brak możliwości zamieszkiwania w odziedziczonym lokalu wynika z zawarcia umowy najmu. Zawierając taka umowę Wnioskodawca nie będzie mógł w danym okresie dysponować lokalem mieszkalnym, nie będzie więc mógł w nim mieszkać.

W konsekwencji wynajmowanie całego mieszkania innym osobom będzie równoznaczne z niespełnieniem warunku pięcioletniego zamieszkiwania i tym samym mimo spełnienia przez Wnioskodawcę pozostałych warunków, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn Wnioskodawca utraci prawo do ulgi mieszkaniowej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył kserokopie dokumentu. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny (weryfikacji); jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Zatem dołączone do wniosku dokument pozostaje bez wpływu na załatwienie sprawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.