IBPB-2-1/4515-137/15/BD | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku nieodpłatnego zbycia udziału w nieruchomości zostanie utrzymana ulga wynikająca z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Czy zawarcie umowy ustanowienia nieodpłatnej służebności osobistej pomiędzy córką i matką w formie aktu notarialnego wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego?
IBPB-2-1/4515-137/15/BDinterpretacja indywidualna
 1. podatek od spadków i darowizn
 2. spadek
 3. służebność osobista
 4. ulga mieszkaniowa
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Zwolnienia
 2. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Wysokość podatku -> Nabycie budynku mieszkalnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 14 września 2015 r. (data wpływu do Biura – 18 września 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania prawa do ulgi mieszkaniowej oraz skutków podatkowych zawarcie umowy ustanowienia nieodpłatnej służebności –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania prawa do ulgi mieszkaniowej oraz skutków podatkowych zawarcie umowy ustanowienia nieodpłatnej służebności.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w P. z dnia 7 stycznia 2014 r., spadek po zmarłym w dniu 24 lipca 1978 r. mężu Wnioskodawczyni, na podstawie ustawy nabyły żona (Wnioskodawczyni) oraz dwie córki, w udziale wynoszącym po 1/3 części każda z nich. Przedmiotem spadku była nieruchomość o powierzchni 0,2145 ha (działka nr 419), zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 89 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 36 m2, położona w miejscowości K. (objęta księgą wieczystą nr X) oraz 1/2 część gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,1892 ha (działka nr 187) łącznie z budynkiem gospodarczym o powierzchni 35 m2, położonego w miejscowości P. (objęta księgą wieczystą nr Y). Pozostały udział 1/2 części nieruchomości o powierzchni 1,1892 ha (działka nr 187) zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni 35 m2, położonej w P. jest własnością Wnioskodawczyni.

Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. w 2014 r. ustalono podatek od spadków i darowizn, pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W przedmiotowej decyzji poinformowano także, że o ewentualnym zbyciu lokalu/budynku mieszkalnego nabytego w drodze spadku należy niezwłocznie powiadomić organ podatkowy oraz o tym, że zbycie lokalu/budynku mieszkalnego lub niezamieszkiwanie w nim w okresie przewidzianym w wyżej wymienionym przepisie stanowi podstawę do wygaśnięcia decyzji i naliczenia należnego podatku.

Obecnie Wnioskodawczyni zamierza zbyć nieodpłatnie przysługujące jej udziały w przedmiotowych nieruchomościach, w tym w budynku mieszkalnym, na rzecz pozostałych spadkobierców – swoich córek, poprzez dokonanie przez spadkobierców nieodpłatnego działu spadku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności, w ten sposób, że nieruchomość objęta księgą wieczystą X będzie własnością córki D. a nieruchomość objęta księgą wieczystą nr Y będzie własnością córki B. oraz zawarcia z córką D. umowy ustanowienia nieodpłatnej służebności osobistej na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr X, polegającej na nieodpłatnym i dożywotnim prawie do zamieszkiwania w budynku mieszkalnym znajdującym się na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr X, z prawem do korzystania z całego budynku mieszkalnego i wszystkich urządzeń domowego użytku oraz całej zabudowanej nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przypadku nieodpłatnego zbycia udziału w nieruchomości zostanie utrzymana ulga wynikająca z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn...

Czy zawarcie umowy ustanowienia nieodpłatnej służebności osobistej pomiędzy córką i matką w formie aktu notarialnego wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego...

Wnioskodawczyni wskazała, że w myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast, zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Mąż Wnioskodawczyni zmarł w dniu 24 lipca 1978 r.

Powyższe oznacza więc, że w analizowanej sprawie będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie bowiem z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r.

Art. 16 ust. 2 tej ustawy brzmiał następująco: ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4;
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy;
 3. nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego;
 4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu;
 5. będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:
  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego – jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Wnioskodawczyni uważa, że wszystkie powyższe przesłanki uprawniające ją do ulgi zostaną zachowane w przypadku jej dalszego zamieszkiwania w nabytym drogą dziedziczenia budynku, ponieważ dopiero nowela ustawy podatku od spadków i darowizn obowiązująca od 1 stycznia 2007 r. oprócz wymogu zamieszkiwania w nabytym lokalu mieszkalnym przez okres 5 lat, nałożyła na spadkobiercę również obowiązek posiadania zameldowania w tym konkretnym lokalu na pobyt stały oraz utrzymaniu tytułu prawnego do nabytego, np. tytułem dziedziczenia, lokalu przez okres 5 lat. Ustawodawca nie przewidział takiego obowiązku w stosunku do nabycia rzeczy lub praw majątkowych, które miało miejsce do dnia 31 grudnia 2006 r.

Zdaniem Wnioskodawczyni, nieodpłatnie zbycie przysługujących jej udziałów w przedmiotowych nieruchomościach, w tym w budynku mieszkalnym, na rzecz pozostałych spadkobierców – jej córek, poprzez dokonanie przez spadkobierców nieodpłatnego działu spadku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności nie powinien pozbawiać Wnioskodawczyni prawa do ulgi określonej w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, ponieważ będzie ona w budynku nadal zamieszkiwała.

Zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, wobec czego Wnioskodawczyni uważa, że zawarcie umowy ustanowienia nieodpłatnej służebności osobistej pomiędzy córką i matką w formie aktu notarialnego nie wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Jako, że nabycie przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomościach w drodze spadku po zmarłym mężu nastąpiło 24 lipca 1978 r. tj., przed 01 stycznia 2007 r., to w niniejszej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie bowiem z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 222, poz. 1629, ze zm.) do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2007 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, który w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie ma zastosowania.

Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r., Nr 142, poz. 1514, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 01 stycznia 2007 r. podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. spadku.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,

-nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Według zapisu art. 16 ust. 2 ww. ustawy, ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4;
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy;
 3. nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dysponowania spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego;
 4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu;
 5. będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:
  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego – jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkiwania w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Podkreślenia wymaga fakt, że w katalogu warunków zastosowania (i zachowania) tzw. „ulgi mieszkaniowej” zawartym w cytowanym art. 16 ust. 2 ww. ustawy, nie został wymieniony zakaz zbycia nabytego w drodze dziedziczenia udziału w budynku lub lokalu mieszkalnym. Ustawodawca nie uzależnił również możliwości skorzystania z omawianej ulgi od faktu posiadania przez okres wskazany w art. 16 ust. 5 ww. ustawy, przez spadkobiercę (obdarowanego) prawa własności do nabytego w drodze dziedziczenia lub darowizny budynku lub lokalu. Powyższe wyjaśnienia prowadzą do wniosku, że zbycie udziału w nieruchomości innej osobie przez spadkobiercę (obdarowanego), nie powoduje utraty z tego powodu prawa do ulgi przewidzianej w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli spadkobierca (obdarowany) nadal będzie w tym lokalu (budynku) mieszkał przez okres 5 lat od dnia określonego w ust. 2 pkt 5 lit. a) lub lit. b) tego artykułu.

Wskazać również należy, że zgodnie z treścią przepisu art. 16 ust. 7 ww. ustawy, nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia.

Przenosząc treść zacytowanych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn na grunt niniejszej sprawy należy zatem stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie na rzecz córki (innej spadkobierczyni) udziału w budynku mieszkalnym nabytym przez Wnioskodawczynię w drodze spadku, w którym Wnioskodawczyni zamieszkuje i zamierza nadal zamieszkiwać, nie spowoduje utraty prawa do ulgi przewidzianej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Odnośnie skutków podatkowych ustanowienia nieodpłatnej służebności osobistej pomiędzy córką a Wnioskodawczynią, w formie aktu notarialnego, zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu aktualnie obowiązującym. I tak, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Stosownie do art. 5 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 tejże ustawy obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania – z chwilą ustanowienia tych praw.

Stosownie do przepisu art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

Zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych dokonać należy na formularzu SD-Z2 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych (Dz.U. Nr 243, poz. 1762, ze zm.).

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Stosownie do art. 4a ust. 4 ww. ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
 2. gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Wyżej wymienione zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa (art. 4 ust. 4 cyt. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć z córką D. umowę ustanowienia nieodpłatnej służebności osobistej na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr X, polegającej na nieodpłatnym i dożywotnim prawie do zamieszkiwania w budynku mieszkalnym znajdującym się na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr X, z prawem do korzystania z całego budynku mieszkalnego i wszystkich urządzeń domowego użytku oraz całej zabudowanej nieruchomości. Umowa ustanowienia nieodpłatnej służebności osobistej pomiędzy córką a matką (Wnioskodawczynią) zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.

Odnosząc powołane powyżej przepisy do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, wskazać należy, że nabycie prawa majątkowego w postaci ustanowienia nieodpłatnej służebności osobistej nieruchomości podlega regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przy czym, w przypadku, gdy ustanowienie to następuje na rzecz osób wymienionych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – jest zwolnione z opodatkowania, jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki wskazane w art. 4a ustawy.

W przedmiotowej sprawie służebność na rzecz Wnioskodawczyni zostanie ustanowiona przez jej córkę, czyli osobę wymienioną w treści art. 4a ust. 1 ww. ustawy. Tym samym będzie istniała podstawa do zastosowania zwolnienia podatkowego przewidzianego w powołanym wyżej art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Ustanowienie służebności zostanie dokonane na podstawie umowy, sporządzonej w formie aktu notarialnego. Jeżeli zatem przedmiotem tego aktu będzie umowa (a nie jednostronne oświadczenie woli złożone tylko przez córkę Wnioskodawczyni), tj. akt notarialny zostanie sporządzony przy udziale obu stron czynności – właściciela nieruchomości oraz nabywcy służebności, to Wnioskodawczyni – dla celu skorzystania za zwolnienia – nie będzie zobowiązana do zgłoszenia tego nabycia naczelnikowi urzędu skarbowego, stosownie do treści art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie zachowania prawa do ulgi mieszkaniowej oraz skutków podatkowych zawarcie umowy ustanowienia nieodpłatnej służebności osobistej należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.