IBPB-2-1/4515-136/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wynikające z otrzymywania zasiłku rodzinnego na małoletnie dziecko z Wielkiej Brytanii
IBPB-2-1/4515-136/15/MCZinterpretacja indywidualna
 1. Wielka Brytania
 2. darowizna
 3. podatek od spadków i darowizn
 4. zasiłki
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 30 lipca 2015 r. (data wpływu do Organu – 6 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 11 września 2015 r. i 26 października 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych wynikających z otrzymywania z Wielkiej Brytanii zasiłku rodzinnego na małoletnie dziecko - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych wynikających z otrzymywania z Wielkiej Brytanii zasiłku rodzinnego na małoletnie dziecko.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 13 października 2015 r. znak: IBPB-2-1/4515-136/15/MCZ wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 26 października 2015 r.

W przedmiotowym wniosku i jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 2 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymuje regularnie (raz w miesiącu) zasiłek rodzinny, który został przyznany ojcu dziecka w Wielkiej Brytanii.

Wnioskodawczyni nie pozostaje w związku małżeńskim z ojcem dziecka. Z uwagi na wiek dziecka (2 lata) zasiłek wpływa na rachunek bankowy Wnioskodawczyni, z przeznaczeniem dla syna. Do tej pory zostało przekazane około 9.578,17 zł i kwota ta będzie się powiększać, ponieważ nadal jest pobierany zasiłek. Pieniądze są otrzymywane w funtach. Dla wyliczenia kwoty 9.578,17 zł Wnioskodawczyni przyjęła średni kurs NBP obowiązujący w dniu każdego przelewu środków. W tytule przelewu środków nie jest wpisane, iż jest to zasiłek dla dziecka a jedynie imię i nazwisko ojca dziecka – przelew jest automatyczny. Wnioskodawczyni posiada kopie decyzji wydanej przez HMRC w Wielkiej Brytanii o przyznaniu ojcu dziecka zasiłku rodzinnego (oryginał ma ojciec dziecka), a także pisemne oświadczenie ojca dziecka o przeznaczeniu tych pieniędzy dla syna.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że środki, które otrzymuje z Wielkiej Brytanii są świadczeniem rodzinnym należnym dziecku. Potwierdza to decyzja wydana przez organ właściwy w Wielkiej Brytanii. Ojciec dziecka tam mieszka i dlatego to jemu przysługuje prawo do ubiegania się o świadczenie rodzinne. Wnioskodawczyni wychowuje dziecko sama, więc te pieniądze ojciec dziecka przekazuje na jej rachunek bankowy i Wnioskodawczyni nimi dysponuje jako opiekun syna. Jednak jest to zasiłek przyznany dla syna.

Intencją ojca dziecka nie jest darowizna ww. środków pieniężnych. Zasiłek jest dla dziecka. Dziecko jest z Wnioskodawczynią w Polsce, więc po prostu ojciec dziecka oddaje zasiłek na dziecko ze zwykłej przyzwoitości. Syn Wnioskodawczyni jest niepełnoletni stąd to Wnioskodawczyni dostaje pieniądze na konto, a nie syn. Zasiłek ten jest wypłacany regularnie i na dzień dzisiejszy nie ma żadnych podstaw, aby miał być wstrzymany, więc Wnioskodawczyni zakłada, że ten stan rzeczy będzie trwał przez kolejne lata i nadal będzie otrzymywała ww. środki pieniężne.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Jakie są skutki podatkowe powstałe dla Wnioskodawczyni w związku z nabyciem środków pieniężnych tytułem przyznanego w Wielkiej Brytanii zasiłku rodzinnego dla dziecka...
 2. Czy środki te podlegają opodatkowaniu – a jeśli tak to jakiemu – i czy Wnioskodawczyni powinna je wykazywać w zeznaniu podatkowym i jak często...

Wnioskodawczyni uważa, że zasiłek przyznany na dziecko za granicą podlega takiemu samemu traktowaniu jak zasiłek przyznany w Polsce i powinien być on zwolniony z opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie ma ona obowiązku zgłaszania w urzędzie skarbowym tych kwot zasiłku. Pomimo tego, że to Wnioskodawczyni otrzymuje pieniądze i nimi dysponuje nie uważa, aby stanowiły one jej dochód.

W ocenie Wnioskodawczyni jest to pomoc jaką państwo (w tym przypadku brytyjskie) przeznacza na pomoc w utrzymaniu dziecka. Kwota różni się od tej przyznawanej w Polsce, ale poza tym sens i mechanizm pobierania świadczeń jest ten sam.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że zakres wniosku określa wnioskodawca. Wnioskodawca wskazuje zatem w zakresie jakiej ustawy podatkowej oczekuje interpretacji. W piśmie, które wpłynęło do Organu 11 września 2015 r. Wnioskodawczyni wyraźnie wskazała, że oczekuje interpretacji w zakresie podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem niniejszej interpretacji jest zatem ocena stanowiska Wnioskodawczyni wyłącznie w zakresie podatku od spadków i darowizn. Interpretacja nie dotyczy zatem ewentualnych skutków podatkowych, które mogą wyniknąć dla Wnioskodawczyni w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 2. darowizny, polecenia darczyńcy;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Stosownie do art. 1 ust. 2 tej ustawy podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Ponadto, zgodnie z art. 2 tejże ustawy nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 5 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, iż obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Uwzględniając zapis przytoczonych przepisów należy zauważyć, iż ustawa o podatku od spadków i darowizn zawiera zamknięty katalog zdarzeń objętych tych podatkiem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie zdarzenia wymienione w przytoczonych przepisach art. 1 i art. 2 tej ustawy i to jedynie wówczas, gdy nabycie następuje przez osoby fizyczne.

Z treści wniosku i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawczyni otrzymuje z Wielkiej Brytanii świadczenie rodzinne dla małoletniego dziecka. Potwierdza to decyzja wydana dla ojca dziecka przez organ właściwy w Wielkiej Brytanii. Ojciec dziecka mieszka w Wielkiej Brytanii i dlatego przysługuje mu prawo do ubiegania się o świadczenie rodzinne. Wnioskodawczyni wychowuje dziecko sama w Polsce, więc otrzymane pieniądze bezpośrednio na swój rachunek bankowy. Wnioskodawczyni dysponuje tymi pieniędzmi jako opiekun prawny syna. Intencją ojca dziecka nie jest darowizna ww. środków pieniężnych.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że skoro – jak wskazano w uzupełnieniu wniosku – otrzymywane przez Wnioskodawczynię środki pieniężne z Wielkiej Brytanii nie stanowią darowizny i nie są otrzymywane w związku z którymkolwiek zdarzeniem (czynnością) wymienionym w art. 1 i art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to ww. środki pieniężne nie podlegają regulacjom określonym w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

To oznacza, również że na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek zgłaszania w urzędzie skarbowym ww. środków pieniężnych, gdyż nie są one opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo wskazać należy, iż przedmiotowa interpretacja - zgodnie ze złożonym wnioskiem została wydana wyłącznie dla Wnioskodawczyni. Stosownie bowiem do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.