IBPB-2-1/4515-120/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe nabycia od męża autorskich prawa majątkowych w postaci utworów
IBPB-2-1/4515-120/15/MCZinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. nabycie
  3. podatek od spadków i darowizn
  4. prawa majątkowe
  5. umowa
  6. utwory
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku 18 sierpnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 1 września 2015 r.), uzupełnionym 6 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania od męża darowizny autorskich praw majątkowych (utworów) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie w zakresie skutków podatkowych otrzymania od męża darowizny autorskich praw majątkowych (utworów).

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 23 października 2015 r. znak: IBPB-2-1/4515-120/15/MCZ wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 6 listopada 2015 r.

W przedmiotowym wniosku i jego uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce; podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Prawdopodobnym jest, że Wnioskodawczyni otrzyma w drodze darowizny od męża (art. 888 § 1 ustawy Kodeks cywilny) zawartej w formie aktu notarialnego, na terytorium Polski, majątkowe prawa autorskie (art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) do utworów (art. 1 ust. 2 tej ustawy). Utworem będą w tym przypadku zgłoszone, lecz jeszcze niezarejestrowane (art. 4 rozporządzenia Rady (WE) Nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego) w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (dalej, jako „OHIM”) oznaczenia przedstawione w formie graficznej, składające się w szczególności z wyrazów, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów oraz/lub opakowań, które umożliwiać będą odróżnienie od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Dzięki rejestracji wspólnotowych znaków towarowych jego właścicielowi będą przysługiwały wyłączne prawa do tych znaków szczegółowo określone w ww. rozporządzeniu Rady (WE) Nr 207/2009.

Darowizna zostanie dokonana z majątku osobistego męża Wnioskodawczyni, jako właściciela ww. wspólnotowych znaków towarowych (oraz praw z rejestracji tych znaków), do majątku osobistego Wnioskodawczyni.

Następnie autorskie prawa majątkowe do ww. utworów zostaną wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawczyni, prowadzonej w ramach wykonywanej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, jako nabyte przez Wnioskodawczynię, zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, autorskie prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię. Zaliczenie zostanie dokonane według wartości określonej w umowie darowizny, przyjętej z dokonanej uprzednio wyceny wartości rynkowej ww. utworów przez wyspecjalizowany podmiot.

Po otrzymaniu ww. utworów Wnioskodawczyni zamierza wykorzystywać je w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowej. Wykorzystanie utworów może nastąpić np. przez oznaczanie nim własnych towarów i usług, w następstwie czego zwiększy się identyfikacja przedsiębiorstwa oraz jego rozpoznawalność, co będzie miało odzwierciedlenie w zwiększeniu przychodów. Możliwe jest również udzielenie innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą prawa do odpłatnego użytkowania utworów.

W związku z powyższym – z uwzględnieniem zmian wynikających z uzupełnienia wniosku – zadano następujące pytanie:

Czy w świetle zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, darowizna utworów w postaci zgłoszonych, lecz niezarejestrowanych jeszcze w OHIM wspólnotowych znaków towarowych, jako wartości niematerialnych i prawnych w postaci autorskich praw majątkowych, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...

Zgodnie z generalną regułą z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny.

Jednakże z mocy art. 3 pkt 2 tej ustawy podatkowi nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Zdaniem Wnioskodawczyni należy uznać, że przepis ten stanowi podstawę do zwolnienia od opodatkowania nie tylko polskich znaków towarowych, lecz również wspólnotowych znaków towarowych, praw z ich rejestracji, a tym bardziej majątkowych praw autorskich do zgłoszonych, lecz niezarejestrowanych jeszcze w OHIM przedstawionych w formie graficznej, składające się w szczególności z wyrazów, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów oraz/lub opakowań jako wartości niematerialnych i prawnych. Inaczej mówiąc, zgłoszone, lecz jeszcze niezarejestrowane w OHIM oznaczenia przedstawione w formie graficznej, składające się w szczególności z wyrazów, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów oraz/lub opakowań stanowią

– w zgodzie z art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn – autorskie prawa majątkowe stanowiące przedmiot darowizny zwolniony z opodatkowania tym podatkiem.

Wnioskodawczyni wskazała, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 lipca 2014 r., znak: IBPB II/1/436-124/14/MCZ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny.

Natomiast, zgodnie z art. 3 pkt 2 tej ustawy podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Z treści wniosku i jego uzupełnienia wynika, iż Wnioskodawczyni prawdopodobnie otrzyma w przyszłości od swojego męża – tytułem darowizny – autorskie prawa majątkowe (będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr. 90, poz. 631, ze zm.)) w postaci nie zarejestrowanych jeszcze w Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) przedstawionych wspólnotowych znaków towarowych, wchodzących w skład majątku osobistego męża Wnioskodawczyni. Przenoszone na Wnioskodawczynię prawa wejdą do jej majątku osobistego. Wnioskodawczyni będzie wykorzystywać otrzymane tytułem darowizny prawa w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

To oznacza, iż organ uprawniony do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego posiada kompetencje jedynie do rozstrzygania w zakresie uregulowań zawartych w przepisach podatkowych. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie jest kompetentny do stwierdzenia co jest przedmiotem nabycia tytułem darowizny od męża. Ustalenia w tym zakresie dokonane w niniejszej sprawie przez Wnioskodawczynię, iż przedmiotem darowizny będą majątkowe prawa autorskie w postaci utworów Organ przyjmuje więc jako element opisu zdarzenia przyszłego, który nie podlega ocenie, gdyż nie regulują go przepisy prawa podatkowego.

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę powyżej przywołane przepisy i przedstawione we wniosku i jego uzupełnieniu zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że nabycie w drodze darowizny praw własności intelektualnej stanowiących majątek odrębny męża Wnioskodawczyni, na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Jest wyłączone spod władztwa tej ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazuje się, iż organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach zdarzenia przedstawionego we wniosku przez wnioskodawcę. Organ podatkowy nie ocenia zgodności opisu zdarzenia sformułowanego we wniosku z rzeczywistością. Jeżeli zdarzenie przedstawione we wniosku nie odpowiada rzeczywistości, interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-015 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.