IBPB-2-1/4515-116/16/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Darowizna środków pieniężnych siostry B. na rzecz siostry H., tj. osoby wymienionej w zamkniętym katalogu określonym w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie w całości korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a powołanej ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli zostaną spełnione łącznie warunki wymienione w powołanych wyżej przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 24 marca 2016 r. (data wpływu do Organu – 25 marca 2016 r.), uzupełnionym 9 i 11 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania nabycia środków pieniężnych otrzymanych tytułem darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2016 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania nabycia środków pieniężnych otrzymanych tytułem darowizny.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 2 maja 2016 r. znak: IBPB-2-1/4515-115/16/AD, znak: IBPB-2-1/4515-116/16/AD, znak: IBPB-2-1/ 4515-117/16/AD, znak: IBPB-2-1/4514-223/16/AD, znak: IBPB-2-1/4514-224/16/AD i znak: IBPB-2-1/4514-225/16/AD wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 9 maja 2016 r. (poprzez uiszczenie dodatkowej opłaty) oraz 11 maja 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Siostry B. i H. (Zainteresowane) uzyskały akty poświadczenia dziedziczenia po zmarłych rodzicach (ojcu zmarłym w 1993 r. i matce zmarłej w 2015 r.).

W Organie podatkowym zostały złożone druki SD-3 każdej z sióstr; wydane zostały decyzje o naliczeniu podatku z tytułu nabycia spadku po ojcu.

W ciągu pół roku od uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia zostaną złożone w Organie podatkowym druki SD-Z3 (winno być: SD-Z2) każdej z sióstr, w celu uzyskania zwolnienia z podatku z tytułu nabycia spadku po matce.

W skład spadku wchodzi nieruchomość gruntowa zabudowana (geodezyjnie 2 działki z budynkiem mieszkalnym).

Siostry mają zamiar dokonać działu spadku i rozważają różne możliwości.

Jedna z nich to: w wyniku nieodpłatnego działu spadku siostra B. przejmie cały spadek. Nastąpiłoby to w najbliższym terminie, tj. przed upływem 5 lat od daty nabycia spadku.

Siostra B. ewentualnie przekaże darowiznę – pieniądze na rzecz drugiej Zainteresowanej – siostry H.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy ewentualna darowizna siostry B. na rzecz siostry H. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn po stronie żadnej z Zainteresowanych (pod warunkiem dokonania darowizny przelewem i zgłoszenia jej w Organie podatkowym w ciągu pół roku od jej dokonania)...

Zdaniem Zainteresowanych, ewentualna darowizna siostry B. na rzecz siostry H. – pod warunkiem dokonania darowizny przelewem i zgłoszenia jej przez siostrę H. w Organie podatkowym w ciągu pół roku od jej dokonania – nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadkowi darowizn po stronie żadnej z Zainteresowanych.

Zainteresowane wskazały, że nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 4a ust. 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez rodzeństwo (tu – środków pieniężnych), w przypadku dokonania darowizny przelewem i zgłoszenia jej przez siostrę H. w Organie podatkowym w ciągu pół roku od jej otrzymania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Zainteresowanych w zakresie podatku od spadków i darowizn dotycząca skutków podatkowych umowy darowizny.

W pozostałym zakresie wniosku zostały/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „darowizna”, dlatego w tym zakresie odwołać się należy do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Z kolei, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

W rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, do grupy I zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Zgodnie natomiast z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych dokonać należy na formularzu SD-Z2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U., poz. 2060.).

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do art. 4a ust. 4 ww. ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

  1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
  2. gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że siostry B. i H. (Zainteresowane) uzyskały akty poświadczenia dziedziczenia po zmarłych rodzicach (ojcu zmarłym w 1993 r. i matce zmarłej w 2015 r.).

W skład spadku wchodzi nieruchomość gruntowa zabudowana (geodezyjnie 2 działki z budynkiem mieszkalnym). Siostry mają zamiar dokonać dział spadku i rozważają różne możliwości.

Jedna z nich to: w wyniku nieodpłatnego działu spadku siostra B. przejmie cały spadek. Nastąpiłoby to w najbliższym terminie, tj. przed upływem 5 lat od daty nabycia spadku.

Siostra B. ewentualnie przekaże darowiznę – pieniądze na rzecz drugiej Zainteresowanej – siostry H.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że planowana darowizna środków pieniężnych siostry B. na rzecz siostry H., jeżeli spełnia istotnie definicję ustawową darowizny określoną w Kodeksie cywilnym, nie będzie rodziła obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn po stronie żadnej z sióstr. Darowizna ta – jak wynika z wniosku będzie dokonana pomiędzy osobami wymienionymi w zamkniętym katalogu określonym w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Będzie zatem w całości korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a powołanej ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli zostaną spełnione łącznie warunki wymienione w powołanych wyżej przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Siostra H. nie będzie zatem zobowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego dokona zgłoszenia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego na formularzu SD-Z2.

Natomiast po stronie siostry B. – darującej – obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn w ogóle nie wystąpi, gdyż jak wskazano powyżej – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy.

W świetle powyższego stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowane i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie postępowania oraz Zainteresowanej niebędącej stroną postępowania przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.