IBPB-2-1/1/4515-126/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe zwiększenia udziału w zyskach spółki
IBPB-2-1/1/4515-126/15/MCZinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. nabycie
 3. osoby fizyczne
 4. podatek od spadków i darowizn
 5. spółka komandytowa
 6. umowa
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 1 czerwca 2015 r. (data wpływu do Biura – 9 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 24 i 27 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zwiększenia udziału w zyskach spółki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie m.in. skutków podatkowych zwiększenia udziału w zyskach spółki.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 13 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4515-40/15/MCZ i znak: IBPB-1-1/4511-305/15/EN wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 24 sierpnia 2015 r. (przez uiszczenie dodatkowej opłaty) oraz 27 sierpnia 2015 r. (pozostałe braki formalne).

W uzupełnieniu Wnioskodawczyni zmodyfikowała oznaczenie rodzaju sprawy będącej przedmiotem wniosku wskazując, że przedmiotem wniosku są obecnie dwa zagadnienia z zakresu podatku od spadków i darowizn, oraz dwa zagadnienia z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni planuje przystąpić do spółki komandytowej (dalej jako: „Spółka”) w charakterze komandytariusza.

Istotne jest, iż wspólnikiem Spółki, do której przystąpi Wnioskodawczyni będzie jej ojciec (dalej jako: „Darczyńca”).

Zgodnie z otrzymanym przez Wnioskodawczynię zapewnieniem Darczyńca zobowiąże się, aby po przystąpieniu Wnioskodawczyni do Spółki nieodpłatnie (bez wynagrodzenia z tego tytułu) doprowadzić do zmiany umowy Spółki, w wyniku której przysługujące Wnioskodawczyni prawo do udziału w zyskach Spółki ulegnie zwiększeniu do 15%, a prawo do udziału w zyskach Spółki Darczyńcy ulegnie zmniejszeniu o różnicę pomiędzy udziałem obdarowanej w zysku Spółki po zmianie umowy Spółki a udziałem w zyskach Spółki przysługującym Wnioskodawczyni przed tą zmianą.

Na skutek zmiany umowy Spółki zwiększeniu ulegnie prawo do udziału w zyskach Spółki posiadane przez Wnioskodawczynię wraz z odpowiednim zmniejszeniem się prawa do udziału w zyskach Spółki Darczyńcy. Osoby fizyczne będące wspólnikami Spółki na dzień zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku będą posiadały miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Wspólnik będący osobą prawną oraz sama Spółka będą posiadali miejsce siedziby na terytorium Polski.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni doprecyzowała zdarzenie przyszłe wniosku i wskazała, że:

Podjęte przez ojca Wnioskodawczyni zobowiązanie do doprowadzenia do zmiany umowy spółki w taki sposób, aby przysługujące Wnioskodawczyni prawo do udziału w zyskach Spółki zwiększyło się kosztem prawa do udziału w zyskach Spółki przysługującego ojcu Wnioskodawczyni, będzie miało na celu przekazanie przez jej ojca części jego majątku na rzecz Wnioskodawczyni.

W wyniku opisanej we wniosku zmiany umowy Spółki, wartość rynkowa udziału ojca Wnioskodawczyni w Spółce ulegnie obniżeniu, a wartość rynkowa udziału w Spółce Wnioskodawczyni wzrośnie. Niewątpliwie zatem w wyniku realizacji podjętego przez ojca Wnioskodawczyni zobowiązania dojdzie do zwiększenia majątku Wnioskodawczyni kosztem majątku jej ojca.

Wnioskodawczyni nie jest w stanie rozstrzygnąć, czy wiąże ją ze swoim ojcem umowa darowizny i czy zmiana umowy Spółki, nastąpi w wyniku zawarcia umowy darowizny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego czy też innej umowy. Dlatego wnosi o rozpatrzenie wniosku o interpretację w zakresie dwóch możliwych zdarzeń przyszłych:

 1. W przypadku, w którym opisana we wniosku zmiana umowy Spółki zostanie dokonana w wyniku zawarcia przez Wnioskodawczynię i jej ojca umowy darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku, w którym opisana we wniosku zmiana umowy Spółki zostanie dokonana w wyniku zawarcia przez Wnioskodawczynię i jej ojca umowy innej niż umowa darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy dokonanie zmiany umowy Spółki w taki sposób, że prawo do udziału w zysku Spółki posiadane przez Wnioskodawczynię zwiększy się kosztem prawa do udziału w zysku Spółki Darczyńcy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn po stronie Wnioskodawczyni...

Zdaniem Wnioskodawczyni, dokonanie zmiany umowy Spółki w taki sposób, że prawo do udziału w zysku Spółki posiadane przez Wnioskodawczynię zwiększy się kosztem prawa do udziału w zysku Spółki Darczyńcy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn po stronie Wnioskodawczyni.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium kraju tytułem darowizny.

Zgodnie natomiast z art. 888 ustawy Kodeks cywilny przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

W ocenie Wnioskodawczyni, nie ulega wątpliwości, że prawo do udziału w zyskach Spółki reprezentuje prawo posiadające nieujemną wartość rynkową. Prawo do udziału w zyskach umożliwia nie tylko wystąpienie przez wspólnika z roszczeniem o wypłatę zysku spółki, ale także związane jest z prawem do udziału w majątku spółki po jej rozwiązaniu. Niewątpliwie zatem zwiększenie prawa do udziału w zyskach Spółki stanowić będzie po stronie Wnioskodawczyni przysporzenie o charakterze majątkowym. Będzie miało ono charakter nieodpłatny oraz związane będzie z obniżeniem prawa Darczyńcy do udziału w zyskach Spółki a więc dokonane zostanie kosztem majątku Darczyńcy. Biorąc pod uwagę charakter świadczenia, a więc jego:

 1. bezpłatność,
 2. skutek w postaci zwiększenia majątku Wnioskodawczyni kosztem majątku Darczyńcy,

–przysporzenie po stronie Wnioskodawczyni, które wystąpi na skutek zmiany umowy Spółki w zakresie wskazanym w opisie zdarzenia przyszłego będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że:

Z ekonomicznego punktu widzenia, niezależnie od klasyfikacji zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku w świetle Kodeksu cywilnego, w związku ze zmianą umowy Spółki po stronie Wnioskodawczyni będzie miało miejsce przysporzenie, które dokona się kosztem majątku ojca Wnioskodawczyni.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawczyni, które odnosi się do zagadnień dotyczących podatku od spadków i darowizn.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie podatku od spadków i darowizn w części dotyczącej skutków podatkowych zwiększenia udziału w zyskach spółki.

W zakresie pozostałych zagadnień poruszonych we wniosku zostały/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 2. darowizny, polecenia darczyńcy;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

W myśl ust. 2 tegoż przepisu podatkowi od spadków i darowizn podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Jak z powyższego wynika, ustawa o podatku od spadków i darowizn ściśle określa granice przedmiotu opodatkowania, tj. nabycie według określonych tytułów, wyczerpująco wymieniając tytuły, na podstawie których nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Powyższy katalog ujęty w art. 1 ww. ustawy ma charakter zamknięty. Zatem opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko takie nabycie, które zostało w nim wymienione w sposób wyraźny.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni planuje przystąpić do spółki komandytowej w charakterze komandytariusza.

Wspólnikiem Spółki, do której przystąpi Wnioskodawczyni będzie jej ojciec (dalej jako: „Darczyńca”).

Zgodnie z otrzymanym przez Wnioskodawczynię zapewnieniem, jej ojciec zobowiąże się, aby po przystąpieniu Wnioskodawczyni do Spółki nieodpłatnie (bez wynagrodzenia z tego tytułu) doprowadzić do zmiany umowy Spółki, w wyniku której przysługujące Wnioskodawczyni prawo do udziału w zyskach Spółki ulegnie zwiększeniu do 15%, a prawo do udziału w zyskach Spółki Darczyńcy ulegnie zmniejszeniu o różnicę pomiędzy udziałem obdarowanej w zysku Spółki po zmianie umowy Spółki, a udziałem w zyskach Spółki przysługującym Wnioskodawczyni przed tą zmianą. Powyższa zmiana umowy Spółki zostanie dokonana w wyniku zawarcia przez Wnioskodawczynię i jej ojca umowy innej niż umowa darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego.

Skoro więc – jak wskazała Wnioskodawczyni – zwiększenie jej udziału w zyskach Spółki nie przyjmie formy darowizny, to wskazane we wniosku nabycie praw majątkowych w postaci zwiększenia udziału przysługującego Wnioskodawczyni w zyskach Spółki nie będzie podlegało ustawie o podatku od spadków i darowizn. Z opisu zdarzenia przyszłego nie wynika, by planowane zwiększenie udziału w zyskach Spółki przybrało postać któregokolwiek z tytułów wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. A zatem opisane we wniosku zwiększenie udziałów w zyskach Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe, w jego treści bowiem Wnioskodawczyni wskazała, iż zwiększenie udziałów w zyskach Spółki podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazuje się, iż organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach zdarzenia przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawczyni. Organ podatkowy nie ocenia zgodności opisu zdarzenia sformułowanego we wniosku z rzeczywistością. Jeżeli zdarzenie przedstawione we wniosku nie odpowiada rzeczywistości, interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.