2461-IBPB-2-1.4515.365.2016.1.PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w świetle zaprezentowanego zdarzenia przyszłego w związku z rozważaną darowizną utworów (utworu) w postaci niezarejestrowanych jeszcze w EUIPO/Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znaków towarowych Unii Europejskiej / znaków towarowych (znaku towarowego Unii Europejskiej / znaku towarowego), jako wartości niematerialnych i prawnych w postaci autorskich praw majątkowych, powstanie po stronie Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2016 r. (data wpływu do Biura – 26 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny znaku towarowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2016 r. do Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny znaku towarowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni – osoba fizyczna – posiada miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej oraz zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług czynny. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię będzie m.in. zarządzanie i licencjonowanie wartości niematerialnych i prawnych. Prawdopodobnym jest, że Wnioskodawczyni otrzyma w drodze darowizny (zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.) zawartej w formie aktu notarialnego prawa do niezarejestrowanych jeszcze w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (dalej jako: „EUIPO”) lub w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oznaczeń (oznaczenia) przedstawionych w formie graficznej, składających się w szczególności z wyrazów, rysunków, liter, kształtu towarów oraz/lub opakowań (dalej jako: „oznaczenia identyfikacyjne” lub „oznaczenia”), które umożliwiają odróżnienie od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Darowizna zostanie dokonana przed zakończeniem procedury rejestracji tych oznaczeń (oznaczenia). Dzięki darowiźnie Wnioskodawczyni będą przysługiwały wyłączne autorskie prawa majątkowe (zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.)) do utworów lub utworu (art. 1 ust. 2 ww. ustawy). Darowizna zostanie dokonana z majątku osobistego męża Wnioskodawczyni jako dysponenta autorskich praw majątkowych do oznaczeń identyfikacyjnych, do majątku osobistego Wnioskodawczyni. Następnie autorskie prawa majątkowe do ww. utworów (utworu) zostaną wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawczyni, prowadzonej w ramach wykonywanej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, jako nabyte przez Wnioskodawczynię, zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, autorskie prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię. Zaliczenie zostanie dokonane według wartości określonej w umowie darowizny, przyjętej z dokonanej uprzednio wyceny wartości rynkowej ww. utworów (utworu) przez wyspecjalizowany podmiot. Po otrzymaniu ww. utworów (utworu) Wnioskodawczyni zamierza wykorzystywać je w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowej. Możliwe jest również udzielenie innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą licencji do odpłatnego użytkowania utworów lub zawarcie innego rodzaju umowy lub umów, której (których) przedmiotem byłoby odpłatne używanie lub używanie i pobieranie pożytków z ww. utworów (utworów).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w świetle zaprezentowanego zdarzenia przyszłego w związku z rozważaną darowizną utworów (utworu) w postaci niezarejestrowanych jeszcze w EUIPO/Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znaków towarowych Unii Europejskiej / znaków towarowych (znaku towarowego Unii Europejskiej / znaku towarowego), jako wartości niematerialnych i prawnych w postaci autorskich praw majątkowych, powstanie po stronie Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

W ocenie Wnioskodawczyni, w związku z rozważaną darowizną utworów (utworu) w postaci niezarejestrowanych jeszcze w EUIPO/Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znaków towarowych Unii Europejskiej / znaków towarowych (znaku towarowego Unii Europejskiej / znaku towarowego) jako wartości niematerialnych i prawnych w postaci autorskich praw majątkowych nie powstanie po stronie Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizn (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Jednak zgodnie z art. 3 pkt 2 ww. ustawy, podatkowi od spadków i darowizn nie podlega m.in.: „nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających

W związku z jednoznacznym brzmieniem cytowanego przepisu, w ocenie Wnioskodawczyni, darowizna oznaczeń identyfikacyjnych będzie dla Wnioskodawczyni neutralna na gruncie podatku od spadków i darowizn.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawczyni przywołała stanowisko zaprezentowane przez organ podatkowy w wydanej interpretacji indywidualnej.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Wnioskodawczyni, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego ustawy o podatku od spadków i darowizn objętego pytaniem nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni tylko w zakresie podatku od spadków i darowizn.

W pozostałym zakresie wniosku, tj. podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie z 25 listopada 2016 r., znak: 2461-IBPP1.4512.738.2016.1.BM.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Natomiast, zgodnie z art. 3 pkt 2 tej ustawy podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni otrzyma w drodze darowizny zawartej w formie aktu notarialnego prawa do niezarejestrowanych jeszcze w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (dalej jako: „EUIPO”) lub w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oznaczeń (oznaczenia) przedstawionych w formie graficznej, składających się w szczególności z wyrazów, rysunków, liter, kształtu towarów oraz/lub opakowań, które umożliwiają odróżnienie od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Darowizna zostanie dokonana przed zakończeniem procedury rejestracji tych oznaczeń (oznaczenia). Dzięki darowiźnie Wnioskodawczyni będą przysługiwały wyłączne autorskie prawa majątkowe do utworów lub utworu. Darowizna zostanie dokonana z majątku osobistego męża Wnioskodawczyni jako dysponenta autorskich praw majątkowych do oznaczeń identyfikacyjnych, do majątku osobistego Wnioskodawczyni.

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę powyżej przywołane przepisy i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że nabycie w drodze darowizny praw do znaków towarowych (autorskich praw majątkowych), stanowiących majątek odrębny męża Wnioskodawczyni, na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Jest wyłączone spod władztwa tej ustawy, gdyż z treści tego przepisu wynika, iż podatkowi temu nie podlega nabycie w drodze darowizny praw autorskich oraz znaków towarowych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanej we wniosku interpretacji indywidualnej wskazać należy, iż rozstrzygnięcie w niej zawarte nie jest wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.