0114-KDIP3-2.4015.33.2017.1.MZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie umowy darowizny
0114-KDIP3-2.4015.33.2017.1.MZinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. obowiązek podatkowy
  3. podatek od spadków i darowizn
  4. przedmiot opodatkowania
  5. umowa darowizny
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2017 r. (data wpływu 27 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie umowy darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie umowy darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca Dmytro K. jest nierezydentem, obywatelem Ukrainy, nie posiada stałego miejsca pobytu w Polsce. W 2017 roku planuje nabycie 100 % udziałów w drodze darowizny w polskiej spółce: K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W chwili obecnej jedynym wspólnikiem spółki jest Anatoliy K., ojciec Wnioskodawcy. Pan Anatoliy K. posiada 100 % udziałów spółki, jest prezesem zarządu K. Sp. z o.o., jest nierezydentem, obywatelem Ukrainy, nie posiada miejsca stałego pobytu w Polsce. Wysokość kapitału spółki wynosi 2.000.000,00 zł. Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowej. Umowa darowizny 100 % udziałów pomiędzy Anatoliyem a Dmytro K. zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Darowizna 100 % udziałów w spółce zostanie dokonana na terytorium Polski.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie przez Wnioskodawcę 100 % udziałów w spółce z o.o. w drodze darowizny dokonanej pomiędzy: Anatoliyem K., jedynym wspólnikiem i jedynym udziałowcem K. spółka z o.o., nierezydentem, obywatelem Ukrainy, nie mającym miejsca stałego pobytu w Polsce, ojcem Wnioskodawcy a Wnioskodawcą: Dmytro K., nierezydentem, obywatelem, Ukrainy, nie mającym miejsca stałego pobytu w Polsce, synem Pana Anatoliya K. podlegać będzie podatkowi od spadków i darowizn? Przekazanie udziałów w drodze darowizny nastąpi na terytorium Polski.

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez Wnioskodawcę 100 % udziałów w spółce z o.o. w drodze darowizny dokonanej pomiędzy: Anatoliyem K., jedynym wspólnikiem i jedynym udziałowcem K. spółka z o.o., nierezydentem, obywatelem Ukrainy, nie mającym miejsca stałego pobytu w Polsce, ojcem Wnioskodawcy a Wnioskodawcą Dmytro K., nierezydentem, obywatelem Ukrainy, nie mającym miejsca stałego pobytu w Polsce, synem Anatoliya K. nie będzie podlegać podatkowi od spadków i darowizn. Przekazanie udziałów w spółce z o.o. nastąpi w drodze darowizny na terytorium Polski.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi nie podlega „nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Ponieważ ani darczyńca, ani obdarowany nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyżej opisana darowizna nie będzie podlegać podatkowi od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r., poz. 833) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „darowizna”, a zatem należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z powyżej zacytowanego przepisu wynika, że podstawową cechą umowy darowizny jest bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem jego majątku.

W myśl art. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn powyższemu podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca Dmytro K. jest nierezydentem, obywatelem Ukrainy, nie posiada stałego miejsca pobytu w Polsce. W 2017 roku planuje nabycie 100 % udziałów w drodze darowizny w polskiej spółce: K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W chwili obecnej jedynym wspólnikiem spółki jest Anatoliy K., ojciec Wnioskodawcy. Pan Anatoliy K. posiada 100 % udziałów spółki, jest prezesem zarządu K. Sp. z o.o., jest nierezydentem, obywatelem Ukrainy, nie posiada miejsca stałego pobytu w Polsce. Wysokość kapitału spółki wynosi 2.000.000,00 zł. Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowej. Umowa darowizny 100 % udziałów pomiędzy Anatoliyem a Dmytro K. zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Darowizna 100 % udziałów w spółce zostanie dokonana na terytorium Polski.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż nabycie przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z o.o. na podstawie umowy darowizny nie będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.