0111-KDIB4.4015.62.2018.3.BD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe wynikające z zawarcia umowy cesji książeczki mieszkaniowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 9 kwietnia 2018 r. (data wpływu – 11 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym 28 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy cesji książeczki mieszkaniowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy cesji książeczki mieszkaniowej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 17 maja 2018 r. znak: 0111-KDIB4.4015.62.2018.2.BD, 0114-KDIP3-3.4011.187.2018.3.IM wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 28 maja 2018 r. (wpływ pisma wyjaśniającego oraz dodatkowej opłaty).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 20 stycznia 2018 r. w Banku dokonano cesji książeczki mieszkaniowej. Stronami cesji było rodzeństwo (rodzone siostry). Nowa właścicielka książeczki mieszkaniowej (Wnioskodawczyni) nabyła prawo do likwidacji książeczki mieszkaniowej i uzyskania premii gwarancyjnej. Następnie w Banku złożyła wniosek o jej likwidację i 15 lutego 2018 r. przelewem na konto bankowe otrzymała kwotę w wysokości 35 243,52 zł, na którą składa się:

 • 3 400,00 zł – wkład na książeczce mieszkaniowej,
 • 28 226,71 zł – premia gwarancyjna,
 • 3 662,80 zł – odsetki.

Opłata za likwidację książeczki mieszkaniowej wyniosła – 45,99 zł. Cesja książeczki mieszkaniowej została dokonana nieodpłatnie pomiędzy stronami w oddziale Banku na bankowym druku. Bank pobrał jedynie opłatę za dokonanie cesji w wysokości 70 zł.

Nie sporządzono żadnych innych dokumentów, np.: aktu notarialnego, umowy darowizny czy też umowy sprzedaży, itp.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy fakt otrzymania książeczki mieszkaniowej w drodze nieodpłatnej cesji i jej późniejsza likwidacja (realizacja), w następstwie której bank wypłaca określoną (wynikającą z odrębnych przepisów) kwotę pieniędzy (znaną dopiero po jej wyliczeniu przez bank) podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
 2. Czy nowy właściciel książeczki mieszkaniowej jest zobowiązany do złożenia deklaracji SD-Z2?

Zdaniem Wnioskodawczyni, umowa cesji książeczki mieszkaniowej nie miała cech umowy darowizny, darczyńca nie złożył oświadczenia o przekazaniu darowizny, a obdarowany o jej przyjęciu. Zatem powyższa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a na nowym właścicielu książeczki mieszkaniowej nie ciąży obowiązek zgłoszenia w urzędzie skarbowym nabytych praw na formularzu SD-Z2. Powyższa czynność regulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego i nie znajdują do niej zastosowania przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Wnioskodawczyni, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawczyni tylko i wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn (pytania nr 1 i 2). W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r., poz. 644), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 2. darowizny, polecenia darczyńcy;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

W myśl ust. 2 tegoż przepisu podatkowi od spadków i darowizn podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Jak z powyższego wynika, ustawa o podatku od spadków i darowizn ściśle określa granice przedmiotu opodatkowania, tj. nabycie według określonych tytułów, wyczerpująco wymieniając tytuły, na podstawie których nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Powyższy katalog ujęty w art. 1 ww. ustawy ma charakter zamknięty. Zatem opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko takie nabycie, które zostało w nim wymienione w sposób wyraźny.

Z wniosku wynika, że w Banku dokonano cesji książeczki mieszkaniowej. Stronami cesji było rodzeństwo. Nowa właścicielka książeczki mieszkaniowej (Wnioskodawczyni) nabyła prawo do likwidacji książeczki mieszkaniowej i uzyskania premii gwarancyjnej. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o jej likwidację i przelewem na konto bankowe otrzymała kwotę w wysokości 35 243,52 zł. Nie sporządzono żadnych innych dokumentów, np.: aktu notarialnego, umowy darowizny czy też umowy sprzedaży, itp.

Instytucję przelewu (cesji) regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025). Zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Przelew wierzytelności jest swoistą konstrukcją prawną, przewidzianą w ogólnych zasadach zobowiązań prowadzącą do zmiany osoby wierzyciela podczas, gdy przedmiot zobowiązania pozostaje ten sam. Umowy cesji wierzytelności należą do czynności prawnych rozporządzających o skutkach zbliżonych do umowy przenoszącej własność.

Art. 510 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Zatem, przyjmując za Wnioskodawczynią, że cesja książeczki mieszkaniowej nie przybrała cech umowy darowizny, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tym samym na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.