0111-KDIB4.4015.2.2017.1.MCZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe dokonania darowizny na rzecz matki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 28 lutego 2017 r. (data wpływu – 1 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych dokonania darowizny na rzecz matki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2017 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych dokonania darowizny na rzecz matki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Dnia 17 września 2014 r. członkowie rodziny, tj. matka, córka i dwóch synów zakupili wspólnie mieszkanie (odrębną własność lokalu) za cenę 196.000 zł. W wyniku tego zakupu udział we współwłasności ww. mieszkania ukształtował się następująco: matka Wnioskodawczyni – 5/8 części ww. lokalu mieszkalnego, natomiast Wnioskodawczyni (córka) oraz jej dwaj bracia (synowie), każdy po 1/8 części.

W tym samym dniu, w którym nastąpił zakup mieszkania, tym samym aktem notarialnym, każde z dzieci darowało matce swoją część (udział).

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w tej sytuacji dzieci mają obowiązek zapłacenia podatku od podarowanej matce części (udziału) w nieruchomości, której zakup nastąpił przed upływem 5 lat?

Zdaniem Wnioskodawczyni, każdy z darczyńców powinien być zwolniony z podatku; darowizna nastąpiła na rzecz osoby najbliższej – matki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie podatku od spadków i darowizn w kwestii skutków podatkowych dokonania darowizny na rzecz matki. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „darowizna”, dlatego w tym zakresie odwołać się należy do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu

w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia
w zamian za uczynioną darowiznę.

Art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Z treści wniosku wynika, że w 2014 r. Wnioskodawczyni darowała swojej matce udział (1/8 część) w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność.

Wobec powyższego, skoro Wnioskodawczyni dokonała darowizny udziału w nieruchomości (lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość) na rzecz swojej wstępnej (matki) to czynność ta nie wywoła dla niej skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn. Co prawda umowa darowizny – co do zasady – podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jednak obowiązek podatkowy – w przypadku darowizny – ciąży na obdarowanym (nabywcy).

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że przekazanie w drodze umowy darowizny udziału w nieruchomości na rzecz matki nie skutkuje powstaniem u Wnioskodawczyni, jako darczyńcy, obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

W tym przypadku nie ma znaczenia, że darowizna nastąpiła na rzecz osoby najbliższej bowiem zgodnie z przepisami na darczyńcy, w związku z uczynioną darowizną, nie ciąży obowiązek podatkowy. Wnioskodawczyni nie jest zatem zobowiązana do zapłaty podatku z tego tytułu (upływ 5 lat, o których mowa w treści pytania również nie ma znaczenia w przedmiotowym przypadku).

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe, gdyż istotnie Wnioskodawczyni jest wolna od obowiązku uiszczenia podatku z tytułu dokonania darowizny. Nie ma zatem potrzeby analizowania niniejszego wniosku pod kątem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w treści stanowiska, gdyż aby można skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania na danej osobie winien ciążyć obowiązek podatkowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazuje się, iż organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach zdarzenia przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawczynię. Organ podatkowy nie ocenia zgodności opisu zdarzenia sformułowanego we wniosku z rzeczywistością. Jeżeli zdarzenie przedstawione we wniosku nie odpowiada rzeczywistości, interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Końcowo wskazać należy, iż przedmiotowa interpretacja – zgodnie ze złożonym wnioskiem – została wydana wyłącznie dla Wnioskodawczyni. Stosownie bowiem do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Co oznacza, że pozostali darczyńcy, o których mowa we wniosku nie mogą czerpać ochrony prawnej z niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.