Podatek od spadków i darowizn | Interpretacje podatkowe

Podatek od spadków i darowizn | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od spadków i darowizn. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego, stanowiska garażowego oraz boksu gospodarczego.
Fragment:
Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, że czynność zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego, bez obowiązku spłat i dopłat na rzecz jednej ze stron umowy, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podstawę opodatkowania należy ustalić zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy. Ustanowiona na nieruchomości hipoteka stanowić będzie obciążenie, które należy zaliczyć do długów i ciężarów w rozumieniu art. 7 ww. ustawy. Zatem wartość 1/2 części lokalu mieszkalnego, nabytego przez Wnioskodawcę w drodze zniesienia współwłasności, powinna być pomniejszona o 1/2 część kwoty hipoteki. Dla kwestii ustalenia podstawy opodatkowania nie ma bowiem znaczenia jaka kwota kredytu pozostała do spłacenia. Istotna jest kwota hipoteki, którą została obciążona opisana we wniosku nieruchomość. Skoro więc w analizowanej sprawie wartość hipoteki (przypadająca na nabywany udział) przekroczy wartość nabywanego udziału w lokalu mieszkalnym, to podstawa opodatkowania w takim przypadku wyniesie zero. W niniejszej sprawie nie dojdzie zatem do powstania zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn a tym samym konieczności zapłaty przez Wnioskodawcę podatku od spadków i darowizn z tytułu nabytego udziału w lokalu mieszkalnym. Przyjmując za Wnioskodawcą, że stanowisko garażowe i boks garażowy zostały nabyte za gotówkę i nie ustanowiono na nich hipoteki, na Wnioskodawcy z tytułu dokonania powyższej czynności będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.
2017
16
gru

Istota:
Utrata prawa do ulgi mieszkaniowej w sytuacji przeznaczenia środków ze sprzedaży lokalu w części na spłatę kredytu.
Fragment:
(...) podatku od spadków i darowizn, przepisy te dają możliwość zachowania przez Wnioskodawcę – jako osobę zaliczaną do pierwszej grupy podatkowej – ulgi mieszkaniowej w przypadku sprzedaży nieruchomości przez upływem 5 lat od daty złożenia deklaracji podatkowej i przeznaczeniu środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży w przeciągu 2 lat od daty sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. W przypadku Wnioskodawcy budowa nowego domu i spłata bankowego kredytu hipotecznego rozpoczną się przed datą sprzedaży obecnie posiadanej nieruchomości. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Na wstępie Organ zaznacza, iż przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest wyłącznie zagadnienie dotyczące podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania prawa do ulgi mieszkaniowej. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.
2017
14
gru

Istota:
Czy ze względu na zaistniały stan faktyczny, tj. sprawowanie opieki nad zmarłą spadkodawczynią przez okres dłuższy niż dwa lata przysługuje Wnioskodawcy ulga określona w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy ze względu na zaistniały stan faktyczny, tj. sprawowanie opieki nad zmarłą spadkodawczynią przez okres dłuższy niż dwa lata przysługuje Wnioskodawcy ulga określona w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Zdaniem Wnioskodawcy ze względu na zaistniały stan faktyczny, tj. faktyczne sprawowanie opieki nad zmarłą spadkodawczynią przez okres dłuższy niż dwa lata, co zostało potwierdzone pisemnymi oświadczeniami osób z najbliższego otoczenia zmarłej oraz spełnienie przez Wnioskodawcę pozostałych warunków określonych w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, oraz faktyczne zawarcie umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, według Wnioskodawcy powinna mu przysługiwać ulga podatkowa określona w ww. artykule ustawy o podatku od spadków i darowizn. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Ponieważ w przedmiotowej sprawie nabycie tytułem spadku nastąpiło w sierpniu 2015 r. znajdą zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego.
2017
13
gru

Istota:
Skutki podatkowych zamiany nieruchomości
Fragment:
Jak z powyższego wynika, ustawa o podatku od spadków i darowizn ściśle określa granice przedmiotu opodatkowania, tj. nabycie według określonych tytułów, wyczerpująco wymieniając tytuły, na podstawie których nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Powyższy katalog czynności ujęty w art. 1 i art. 1a ww. ustawy ma charakter zamknięty. Zatem opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko takie nabycie, które zostało w nim wymienione w sposób wyraźny. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wraz z żoną i jego rodzice postanowili dokonać między sobą zamiany posiadanych nieruchomości (dom w zabudowie szeregowej oraz mieszkanie), bez jakichkolwiek dopłat wyrównujących wartości przedmiotów przez strony. Biorąc pod uwagę przywołane przepisy i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż nieodpłatna zamiana nieruchomości dokonana pomiędzy Wnioskodawca i jego żoną oraz jego rodzicami nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jako że czynność ta nie została wskazana w przywołanych przepisach ww. ustawy jako przedmiot opodatkowania. Zatem w związku z planowaną zamianą nieruchomości na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. (...)
2017
9
gru

Istota:
Skutki podatkowe nabycia zachowku
Fragment:
Jak wskazano już wyżej – nabycie własności rzeczy i praw majątkowych tytułem zachowku, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, co do zasady podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Nabycie tytułem zachowku następuje z chwilą wykonania tego prawa – zaspokojenia roszczenia lub jego części. Zatem w rozpatrywanej sprawie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstał w momencie otrzymania przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych tytułem zachowku. Wobec tego – mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny – Wnioskodawczyni z tytułu otrzymania zachowku po rodzicach od siostry, korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
7
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości
Fragment:
Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, że czynność zniesienia współwłasności nieruchomości, bez obowiązku spłat i dopłat na rzecz jednej ze stron umowy, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podstawę opodatkowania należy ustalić zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy. Ustanowiona na nieruchomości hipoteka stanowić będzie obciążenie, które należy zaliczyć do długów i ciężarów w rozumieniu art. 7 ww. ustawy. Zatem wartość 1/2 części nieruchomości, nabytej przez Wnioskodawcę w drodze zniesienia współwłasności, powinna być pomniejszona o 1/2 część kwoty hipoteki. Dla kwestii ustalenia podstawy opodatkowania nie ma bowiem znaczenia jaka kwota kredytu pozostała do spłacenia. Istotna jest kwota hipoteki, którą została obciążona opisana we wniosku nieruchomość. Skoro więc w analizowanej sprawie wartość hipoteki (przypadająca na nabywany udział) przekroczy wartość nabywanego udziału w nieruchomości, to podstawa opodatkowania w takim przypadku wyniesie zero. W niniejszej sprawie nie dojdzie zatem do powstania zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn a tym samym konieczności zapłaty przez Wnioskodawcę podatku od spadków i darowizn z tego tytułu. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2017
7
gru

Istota:
Czy stowarzyszenie jako ułomna osoba prawna podlega z tytułu nabycia nieruchomości przez zasiedzenie podatkowi od spadków i darowizn?
Fragment:
Na wstępie należy wskazać, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem zasiedzenia. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz zakres podmiotowy ustawy o podatku od spadków i darowizn należy stwierdzić, że Wnioskodawca – posiadający status stowarzyszenia – wyłączony jest z zakresu jej stosowania, a co za tym idzie, nie ma obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia nieruchomości przez zasiedzenie. Z przywołanego powyżej art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika wprost, że podatkiem od spadków i darowizn opodatkowane jest nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie przez osoby fizyczne.
2017
6
gru

Istota:
Jeżeli ww. darowizna zostanie dokonana w formie aktu notarialnego, wyłącznie między Wnioskodawczynią a jej siostrą (za zgodą jej małżonka) to czy w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie mogło mieć zastosowanie pełne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
Z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, iż jedynym z warunków skorzystania ze zwolnienia, jest zgłoszenie przez osoby objęte zwolnieniem właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron (art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że darowizna nieruchomości od siostry, tj. osoby wymienionej w zamkniętym katalogu określonym w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a powołanej ustawy, jeżeli zostanie spełniony warunek wymieniony w powołanym wyżej przepisie. Bez wpływu na niniejsze rozstrzygnięcie pozostaje fakt, że darowizna pochodzić będzie z majątku wspólnego siostry i jej męża. Okoliczność ta wywiera bowiem skutki jedynie w sferze prawa rodzinnego, gdyż stosownie do art. 37 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 682), zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.
2017
6
gru

Istota:
Jakie ewentualnie podatki ciążą na Zainteresowanych jako spadkobiercach swojej matki (U.M.) z tytułu nabycia udziału w ww. nieruchomości, jeżeli Zainteresowani zgłoszą nabycie w drodze dziedziczenia własności rzeczy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia?
Fragment:
Mając na uwadze treść wniosku oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że istotnie Zainteresowanych, jako spadkobierców po matce (U.M) w związku z nabyciem udziału w nieruchomości będącej przedmiotem zasiedzenia, obciąża jedynie podatek od spadków i darowizn z tytułu nabycia tegoż udziału w drodze dziedziczenia po matce. Takie dziedziczenie co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jednakże w sytuacji gdy Zainteresowani, którzy nabyli spadek po matce w czerwcu 2017 r. (w dacie jej śmierci) i dla których obowiązek podatkowy z tytułu dziedziczenia po matce powstał 14 czerwca 2017 r. (w dacie notarialnego zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia), zgłoszą nabycie majątku tytułem spadku po matce (U.M.), na druku SD-Z2, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia po U.M., to zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nabycie to z ww. tytułu przez Zainteresowanych korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku.
2017
6
gru

Istota:
Czy Zainteresowanych dziedziczących po swojej matce (U.M.) obciąża obowiązek podatkowy od nabycia własności nieruchomości tytułem zasiedzenia, jeżeli nabycie to sąd orzekł wyłącznie na rzecz A.S. i L.S. (ich dziadków), a w postanowieniach o stwierdzeniu nabycia spadku sąd stwierdził, że po A.S. dziedziczą U.M. i M.Z., a po M.Z. dziedziczą W.Z. i U.M.?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem zasiedzenia. W związku z tym, że przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie definiują pojęcia „ zasiedzenie ” należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.). W myśl art. 172 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Zasiedzenie jest tzw. instytucją dawności, służącą korygowaniu rzeczywistego stanu posiadania ze stanem prawnym. Prowadzi ono do nabycia przez posiadacza własności na skutek długotrwałego posiadania przez niego rzeczy, czemu towarzyszy utrata własności przez dotychczasowego właściciela, który w przeszłości utracił posiadanie rzeczy.
2017
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.