Podatek od spadków i darowizn | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od spadków i darowizn. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Obowiązki płatnika związane z zawarciem w formie aktu notarialnego umowy nieodpłatnego przekazania składników majątkowych.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie będzie on zobowiązany do obliczenia, pobrania i zapłacenia podatku od spadków i darowizn, w związku z wycofaniem Składników majątkowych z majątku Spółki i przekazaniem ich do majątku wspólnika, w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego? Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie składnika majątkowego lub składników majątkowych z majątku Spółki i przekazanie ich do majątków wspólników, w ten sposób, że wspólnicy nabędą na własność składniki majątkowe lub udziały we współwłasności składnika majątkowego odpowiadające przysługującym im udziałom w zyskach i stratach Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. A zatem, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i zapłacenia podatku od spadków i darowizn od przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowiznpodatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego; darowizny, polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

2018
23
gru

Istota:

Czy nabycie służebności gruntowej tytułem zasiedzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Fragment:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 644 ze zm.) – podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem zasiedzenia. Stosownie do postanowień art. 5 powołanej ustawy – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Z przywołanego powyżej art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika wprost, że podatkiem od spadków i darowizn opodatkowane jest nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej tytułem zasiedzenia, wyłącznie przez osoby fizyczne. Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym, uregulowanym przepisami działu III ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm). Przepisy prawa cywilnego, z uwagi na odrębność charakteru jak i funkcji, rozróżniają służebność osobistą i gruntową oraz służebność przesyłu. Na podstawie (...)

2018
19
gru

Istota:

Skutki podatkowe rezygnacji z części wynagrodzenia menadżera

Fragment:

Wnioskodawca uważa, że z tytułu rezygnacji z części zmiennej wynagrodzenia nie będzie on w żaden sposób obdarowany i zobowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 1 i 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ewentualnie można rozpatrywać, czy Spółka nie zostałaby „ obdarowana ” przez podatnika, jednak w ocenie podatnika nie mamy do czynienia z darowizną i przepisy ustawy w ogóle nie mają zastosowania. W ocenie Wnioskodawcy rezygnacja nie jest transakcją darowizny. Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji, przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawcy, która objęta jest zakresem niniejszej interpretacji, tj. odnosi się do zagadnienia dotyczącego podatku od spadków i darowizn (pytanie oznaczone we wniosku nr 3). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy zajęta na gruncie podatku od spadków i darowizn W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wydano odrębne rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r., poz. 644, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem (...)

2018
15
gru

Istota:

Czy otrzymane przez Wnioskodawcę jednorazowe świadczenie pieniężne z brytyjskiego funduszu emerytalnego będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy otrzymane przez Wnioskodawcę jednorazowe świadczenie pieniężne z brytyjskiego funduszu emerytalnego będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn został wymieniony enumeratywnie w art. 1 oraz w art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Z brzmienia ww. przepisów wynika, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych jedynie na podstawie ścisłe określonych tytułów prawnych. Otrzymanie środków pieniężnych z funduszu emerytalnego po śmierci uczestnika tego programu na podstawie jego dyspozycji na wypadek śmierci nie jest objęte zakresem przedmiotowym tej ustawy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że jednorazowe świadczenie pieniężne, które zostanie wypłacone na rzecz Wnioskodawcy przez brytyjski fundusz emerytalny nie będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Wnioskodawca wskazuje również, ze podobnie na ten temat wypowiedział się: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 30 lipca 2014 r. (Znak: ITPB2/436-109/14/IB ), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29 sierpnia 2014 r. (Znak: IBPBII/1/436-179/14/ASz ).

2018
7
gru

Istota:

W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn w związku z ustanowieniem nieodpłatnej renty na rzecz Wnioskodawcy? Czy ustanowienie nieodpłatnej renty na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn w związku z ustanowieniem nieodpłatnej renty na rzecz Wnioskodawcy? Czy ustanowienie nieodpłatnej renty na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn? Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn w związku z ustanowieniem nieodpłatnej renty powstanie wyłącznie z chwilą jej ustanowienia przypadającą na dzień zawarcia umowy nieodpłatnej renty. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 644; dalej: ustawa o PSiD), podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Stosownie do art. 5 ustawy o PSiD, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Legalna definicja renty nie została zamieszczona w ustawie o PSiD. W celu ustalenia, czy przedmiot umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a stroną umowy spełnia kryterium renty, należy odwołać się do regulacji zawartej w ustawie z 23 kwietnia 1964 r.

2018
6
gru

Istota:

Skutki podatkowe darowizny otrzymanej od biologicznego ojca przez Wnioskodawczynię, która została przysposobiona przez małżonka matki.

Fragment:

W związku z powyższym, udzielając odpowiedzi na pierwsze z postawionych pytań nabycie majątku tytułem darowizny po biologicznym ojcu będzie wobec tego podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn dla osób zaliczonych do I grupy podatkowej. W ocenie Wnioskodawczyni, jako córce biologicznej przysługiwałoby zwolnienie z podatku od spadków i darowizn po spełnieniu warunków określonych w art. 4a ust. 1 ww. ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 644) – podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Ponieważ ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). Na podstawie art. 888 § 1 ww. Kodeksu – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

2018
8
lis

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności.

Fragment:

(...) podatku od spadków i darowizn a więc niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od zbycia udziału we współwłasności odziedziczonej nieruchomości. Mając na uwadze przedmiot niniejszej interpretacji, tj. podatek od spadków i darowizn, Organ powyżej przywołał stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się tylko do podatku od spadków i darowizn. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Na wstępie należy wskazać, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r., poz. 644) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego; darowizny, polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

2018
25
paź

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych na rozwój serwisu internetowego.

Fragment:

Opodatkowanie będzie się kształtowało w sposób określony w tabeli zawartej w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawca będzie zobowiązany do składania zeznania podatkowego z tytułu otrzymania darowizny od każdej osoby fizycznej odrębnie, w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli od dnia otrzymania darowizny, w sytuacji, w której kwota otrzymana od jednej osoby przekroczy 4.902 zł jednorazowo, lub też sumarycznie w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Zgłoszenia dokonuje się na druku zeznania podatkowego SD-3, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 2068). W celu udowodnienia kwot otrzymanych darowizn Wnioskodawca, jako obdarowany, powinien posiadać imienną listę darczyńców i wpłaconych przez nich kwot darowizn. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
12
paź

Istota:

Czy wycofanie składnika majątku z majątku Spółki cywilnej i przekazanie go do majątków wspólników w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Fragment:

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Z powyższego wynika, że ustawa o podatku od spadków i darowizn ściśle określa granice przedmiotu opodatkowania, tj. nabycie według określonych tytułów, wyczerpująco wymieniając tytuły, na podstawie których nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Powyższy katalog czynności ujęty w art. 1 ww. ustawy ma charakter zamknięty. Zatem opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko takie nabycie, które zostało w nim wymienione w sposób wyraźny. Z powołanego powyżej przepisu art. 1 ust. 1 ww. ustawy wynika, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych, m.in. tytułem darowizny. Ponieważ ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). Na podstawie art. 888 § 1 tej ustawy – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

2018
12
paź

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania zachowku z odsetkami

Fragment:

Podsumowując, należy wskazać, że Wnioskodawca z tytułu otrzymania zachowku (bez odsetek) po dziadku ze strony matki, korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, po spełnieniu warunków zawartych w tym przepisie. Natomiast odsetek od zachowku stanowiących formę odszkodowania za zwłokę przy spełnieniu świadczeń pieniężnych nie można uznać za należną osobie uprawnionej wartość zachowku. Tym samym, odsetki nie są objęte zakresem ustawy o podatku od spadków i darowizn. Skoro nie są objęte zakresem cyt. wyżej ustawy, to nie mają do nich zastosowania zwolnienia podatkowe zawarte w tej ustawie. Rację ma więc Wnioskodawczyni, że nie będzie zobowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn z tytułu otrzymania kwoty pieniężnej tytułem wykonania zachowku. Nie można jednak zgodzić się z Wnioskodawczynią co do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn kwoty odsetek ustawowych od kwoty zachowku, z przyczyn wyżej wskazanych. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni dotyczące podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania zachowku jest prawidłowe. Natomiast stanowisko to, w części dotyczącej otrzymania odsetek ustawowych od zachowku jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.