Podatek od spadków i darowizn | Interpretacje podatkowe

Podatek od spadków i darowizn | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od spadków i darowizn. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe pomocy finansowej otrzymanej od stowarzyszenia
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przekazanie Wnioskodawczyni przez Stowarzyszenie środków pieniężnych podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeśli tak, to w jakiej wysokości? Zdaniem Wnioskodawczyni, przekazane jej środki pieniężne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn z uwagi na fakt, iż przekazane były w formie wypłaty na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie były darowizną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, dlatego w tym zakresie odwołać się należy do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
2017
15
cze

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania nieodpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego
Fragment:
W związku z powyższym opisem po przeformułowaniu zadano m.in. następujące pytanie: Czy udzielenie przez brata na rzecz Wnioskodawcy nieodpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego spowoduje u Wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn ? Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne korzystanie ze znaku towarowego na podstawie czasowej umowy licencyjnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jako że czynność ta nie została wskazana jako przedmiot opodatkowania. Wnioskodawca nie otrzyma bowiem na własność rzecz bądź też prawo majątkowe, lecz jego brat umożliwi mu nieodpłatne korzystanie z prawa majątkowego. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał treść art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od spadków i darowizn w kwestii skutków podatkowych otrzymania nieodpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.), podatkowi od spadków (...)
2017
14
cze

Istota:
Czy w opisanej sytuacji powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn? Czy kwota wierzytelności zabezpieczonej hipoteką będzie pomniejszała podstawę opodatkowania?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w opisanej sytuacji powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn? Czy kwota wierzytelności zabezpieczonej hipoteką będzie pomniejszała podstawę opodatkowania? Zdaniem Wnioskodawcy transakcja jako nieodpłatne zniesienie współwłasności, będzie rodziła obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn na mocy art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności. Zgodnie z art. 7 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy, podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego – czysta wartość. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności, podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy.
2017
14
cze

Istota:
Czy darowizna pieniężna przekazana Wnioskodawczyni przez ojca – za pośrednictwem osoby trzeciej – przelewem na konto Wnioskodawczyni będzie objęta zwolnieniem od podatku od spadków i darowizn, przewidzianym w art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli obdarowana w ten sposób Wnioskodawczyni spełnia warunek złożenia w terminie deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oraz udokumentuje wpływ pieniędzy na jej konto przelewem pochodzącym od osoby trzeciej wykonującej w ten sposób polecenie darczyńcy?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy darowizna pieniężna przekazana Wnioskodawczyni przez ojca – za pośrednictwem osoby trzeciej – przelewem na konto Wnioskodawczyni będzie objęta zwolnieniem od podatku od spadków i darowizn, przewidzianym w art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli obdarowana w ten sposób Wnioskodawczyni spełnia warunek złożenia w terminie deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oraz udokumentuje wpływ pieniędzy na jej konto przelewem pochodzącym od osoby trzeciej wykonującej w ten sposób polecenie darczyńcy? Zdaniem Wnioskodawczyni jeżeli spełnia ona warunek przewidziany w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to przekazana jej w opisany sposób darowizna pieniężna od jej ojca będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 4a ww. ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m. in. darowizny. Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, dlatego w tym zakresie odwołać się należy do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).
2017
14
cze

Istota:
Czy zapłacenie przez obywatela polskiego w Wielkiej Brytanii podatku od nabycia spadku w skład którego wchodzi mieszkanie położone w Polsce zwalnia od zapłaty podatku od spadków i darowizn od tego nabycia?
Fragment:
W powołanym przepisie nie został natomiast wymieniony podatek od spadków i darowizn, który jest wprawdzie podatkiem majątkowym, ale uiszczanym nie od zysków majątkowych. Pod pojęciem zysków majątkowych Konwencja rozumie zyski osiągane z przeniesienia majątku nieruchomego, ruchomego, statków morskich itd. czyli np. ze sprzedaży. Jak wynika z powyższego przepisy Konwencji nie mają zastosowania do nabytych w obu krajach spadków, zatem zapłacenie w Wielkiej Brytanii określonej kwoty podatku od spadku oraz innych kosztów związanych z nabyciem majątku od spadkodawcy zgodnie z prawem angielskim, nie zwalnia od uiszczenia należnego podatku według prawa polskiego. W związku z powyższym po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wysokość podatku od spadków i darowizn dla spadkobiercy, który w chwili otwarcia spadku był obywatelem polskim zostanie ustalona w oparciu o przepisy art. 9 i 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn z uwzględnieniem ulg i zwolnień przewidzianych ustawą. Zgodnie z art. 7 ust.l ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych ( zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii ) rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.
2017
14
cze

Istota:
Czy ulga z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn przysługuje w sytuacji, gdy środki finansowe pochodzące ze sprzedaży (przed upływem 5 lat od zamieszkania) odziedziczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zostaną w całości przeznaczone na wniesienie wkładu własnego do kredytu hipotecznego na zakup większej nieruchomości w okresie 2 lat od dnia sprzedaży odziedziczonego lokalu, w której Wnioskodawca będzie faktycznie zamieszkiwał będąc zameldowanym ponad 5 lat od dnia zakupu?
Fragment:
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 marca 2017 r. (data wpływu – 31 marca 2017 r.), uzupełnionym 24 maja 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania prawa do ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 marca 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania prawa do ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 11 maja 2017 r. znak: 0111-KDIB4.4015.22.2017.1.BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 24 maja 2017 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w K. z 30 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca w całości nabył w spadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego po zmarłej 26 grudnia 2014 r. ciotce. Dnia 31 sierpnia 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w K., zważając, że zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn umorzył postępowanie w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.
2017
9
cze

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych z zagranicznej polisy na życie w związku ze śmiercią krewnego
Fragment:
Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca przywołał treść art. 831 § 1 i § 3 ustawy Kodeks cywilny oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, na podstawie których stwierdził, że w ich świetle, otrzymana przez uprawnioną osobę suma ubezpieczenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawcy, która objęta jest zakresem niniejszej interpretacji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od spadków i darowizn. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydano odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m. in. dziedziczenia. W myśl art. 1 ust. 2 ww. ustawy podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.
2017
8
cze

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania od męża darowizny środków pieniężnych
Fragment:
Przysporzenie uzyskane wskutek darowizny od męża jest co do zasady zwolnione od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 4a tej ustawy. Z przepisu tego wynika, że dokonywane między małżonkami darowizny są zwolnione od podatku od spadków i darowizn pod warunkiem dokonania zgłoszenia nabycia darowizny w terminie wskazanym w ust. 1 tego przepisu. Jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze wówczas ich przekazanie musi nastąpić w drodze przelewu (a tak jest w przypadku Wnioskodawczyni), przekazu pocztowego pieniężnego i zostać udokumentowane kopią jego polecenia. Podsumowując, Wnioskodawczyni uważa, że w przedstawionym stanie faktycznym darowizna jaką otrzyma od męża będzie zwolniona od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Na potwierdzenie swego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretację indywidualną dotyczącą poruszonego we wniosku zagadnienia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r. poz. 205, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.
2017
8
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanego odszkodowania jako podlegającego opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, czy też Wnioskodawca nie jest zobowiązany do rozliczenia podatku od spadków i darowizn z tytułu tego odszkodowania, ponieważ doszło do upływu terminu przedawnienia?
Fragment:
W rezultacie wskazać należy, iż wypłacone odszkodowanie, jako że nie zostało nabyte w drodze spadku, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i w związku z jego otrzymaniem Wnioskodawca nie podlega obowiązkowi podatkowemu w podatku od spadków i darowizn. Zatem to nie z uwagi na upływ terminu przedawnienia Wnioskodawca nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od spadków i darowizn lecz z uwagi na fakt, iż otrzymane przez niego odszkodowanie w ogóle nie podlega regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Końcowo wskazać należy, iż zgodnie ze złożonym wnioskiem przedmiot interpretacji dotyczy podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymanego odszkodowania. W niniejszej interpretacji Organ nie rozstrzyga zatem o ewentualnych skutkach podatkowych jakie w związku z otrzymanym odszkodowaniem mogą wystąpić na gruncie innych ustaw podatkowych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul.
2017
7
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekazania środków pieniężnych na przechowanie
Fragment:
Jak z powyższego wynika, ustawa o podatku od spadków i darowizn ściśle określa granice przedmiotu opodatkowania, tj. nabycie według określonych tytułów, wyczerpująco wymieniając tytuły, na podstawie których nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zatem opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko takie nabycie, które zostało w nim wymienione w sposób wyraźny. Wyliczenie zawarte w art. 1 przytoczonej ustawy ma charakter katalogu zamkniętego, tzn. opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega wyłącznie nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem w nim wymienionym. Oznacza to, że ustawodawca wyłączył spod opodatkowania inne podobne czynności, które nie zostały wymienione we wskazanym przepisie. W konsekwencji czynności niewymienione wprost w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Z powołanego powyżej przepisu art. 1 ust. 1 wynika, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych, m.in. tytułem darowizny.
2017
6
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy cesji książeczki mieszkaniowej
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 205 ze zm.)? Jeśli otrzymana oszczędnościowa książeczka mieszkaniowa w drodze nieodpłatnej cesji i późniejsza jej likwidacja (realizacja) podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r., poz. 205 ze zm.), to czy Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a tej ustawy po spełnieniu ustawowych warunków zawartych w tym przepisie? Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatna cesja książeczki mieszkaniowej pomiędzy rodzeństwem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Umowa cesji nie została wymieniona w ustawie o podatku od spadków i darowizn jako tytuł prawny nabycia praw majątkowych, a tym samym, prawa nabyte w drodze cesji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Przedmiotowa umowa cesji nie miała charakteru umowy darowizny. Obowiązek, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przedmiotowej sprawie znalazłby zastosowanie w przypadku, gdy umowa cesji miałaby charakter umowy darowizny i wtedy ciążyłby na Wnioskodawcy obowiązek złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych SD-ZD2 w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny w celu skorzystania ze zwolnienia z podatku. Ustawa o podatku od spadków i darowizn ściśle określa granice przedmiotu opodatkowania, tj. nabycie według określonych tytułów, wyczerpująco wymieniając tytuły, na podstawie których nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
2017
6
cze

Istota:
Możliwość zaliczenia zapłaconego podatku od spadków i darowizn do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Kosztem uzyskania przychodu będzie więc kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. W przypadku zbycia jednej z kilku działek ewidencyjnych nabytych łącznie przez zasiedzenie, kosztem uzyskania przychodów będzie więc podatek od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej działki odpowiada łącznej wartości wszystkich nabytych przez zasiedzenie działek przyjętych do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Kosztem uzyskania przychodów będzie więc podatek od spadków i darowizn z tytułu zasiedzenia, w takim zakresie w jakim dotyczył nabycia zbywanej działki. Oznacza to, że w niniejszej sprawie kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia Działki 1 będzie podatek od spadków i darowizn z tytułu zasiedzenia, w takiej części w jakiej ten podatek przypada na Działkę 1 (dotyczy tej działki). Nie ma przy tym znaczenia, że podatek ten zostanie uiszczony już po zbyciu Działki 1 przez Wnioskodawcę. W podatku od spadków i darowizn zobowiązania podatkowe powstają z chwilą doręczenia podatnikowi decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania (art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej).
2017
3
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawczynię środków zgromadzonych na kontach rentowych powstałych w oparciu o umowy świadczenia renty dożywotniej
Fragment:
(...) podatku od spadków i darowizn, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawczyni, będąc wskazaną przez rezydenta USA jako osoba uprawniona do otrzymania środków zgromadzonych na kontach rentowych powstałych w oparciu o umowy świadczenia renty dożywotniej (Annuities) na podstawie dyspozycji tymi środkami na wypadek śmierci, nie będzie ona zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn w Polsce w odniesieniu do wypłat otrzymanych od instytucji A i B. Ad.2 Zdaniem Wnioskodawczyni, będąc wskazaną przez rezydenta USA jako osoba uprawniona do otrzymania środków zgromadzonych na kontach rentowych powstałych w oparciu o umowę świadczenia renty dożywotniej (Annuity) na podstawie dyspozycji tymi środkami na wypadek śmierci, nie będzie ona zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn w Polsce w odniesieniu do wypłaty otrzymanej od instytucji G. Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r. poz. 205, ze zm., dalej „ Upsd ”), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności (...)
2017
3
cze

Istota:
Nabycie przez Wnioskodawczynię lokalu mieszkalnego w wyniku dziedziczenia po babci nie spowoduje utraty prawa do ulgi, o ile zostaną spełnione warunki określone w art. 16 ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni nie utraci prawa do ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, z której zamierza skorzystać w związku z odziedziczeniem Lokalu nr 1? Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi określonej w art. 16 ust. 1 ustawy. Na prawo Wnioskodawczyni do skorzystania z ulgi mieszkaniowej w związku z odziedziczeniem Lokalu nr 1, nie będzie miało wpływu odziedziczenie Lokalu nr 2. Wynika to z tego, że Wnioskodawczyni nie zamierza być zameldowaną, jak również zamieszkiwać w Lokalu nr 2. Powyższe stanowisko wynika z treści regulacji ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia. Przywołując treść art. 16 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, Wnioskodawczyni stwierdziła, że ze wskazanych zapisów ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że przedstawione warunki zastosowania ulgi z art. 16 ustawy odnoszą się wyłącznie do osób, które są właścicielami lokalu lub budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
2017
30
maj

Istota:
Zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej w związku z wywłaszczeniem na cel budowy chodnika
Fragment:
W związku z ww. nabyciem Wnioskodawczyni skorzystała z ulgi mieszkaniowej przewidzianej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Powiat P. prowadzi inwestycje na drodze, przy której położona jest ww. nieruchomość. W sytuacji, gdy Powiat P. uzyska decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dokona wywłaszczenia ok. 40 m 2 ww. gruntu, którego Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem z przeznaczeniem pod chodnik. Wnioskodawczyni zostanie wypłacone odszkodowanie. Poza przejęciem przez Powiat P. ww. gruntowej części działki pozostała część nieruchomości, w tym zamieszkiwany przez Wnioskodawczynię budynek, będzie przysługiwał jej na dotychczasowych zasadach, a Wnioskodawczyni będzie dalej tam zamieszkiwać. Mając na uwadze treść wniosku i powołanie wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że ulga mieszkaniowa, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczy nabycia m.in. własności (współwłasności) budynku co oznacza, że dotyczy nieruchomości budynkowej, w której realizowana jest ta ulga. Wywłaszczenie części działki gruntowej, na której stoi budynek mieszkalny, pod budowę chodnika nie będzie miało wpływu na zastosowanie ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ulgą objęty został bowiem budynek a nie grunt pod budynkiem i wokół niego.
2017
27
maj

Istota:
Zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej w związku z wywłaszczeniem na cel budowy chodnika
Fragment:
W związku z ww. nabyciem Wnioskodawczyni skorzystała z ulgi mieszkaniowej przewidzianej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Powiat P. prowadzi inwestycje na drodze, przy której położona jest ww. nieruchomość. W sytuacji, gdy Powiat P. uzyska decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dokona wywłaszczenia ok. 40 m 2 ww. gruntu, którego Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem, z przeznaczeniem pod chodnik. Wnioskodawczyni zostanie wypłacone odszkodowanie. Poza przejęciem przez Powiat P. ww. gruntowej części działki pozostała część nieruchomości, w tym zamieszkiwany przez zamieszkiwać. Mając na uwadze treść wniosku i powołanie wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że ulga mieszkaniowa, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczy nabycia m.in. własności (współwłasności) budynku co oznacza, że dotyczy nieruchomości budynkowej, w której realizowana jest ta ulga. Wywłaszczenie części działki gruntowej, na której stoi budynek mieszkalny, pod budowę chodnika nie będzie miało wpływu na zastosowanie ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ulgą objęty został bowiem budynek a nie grunt pod budynkiem i wokół niego. Jeżeli zatem, jak wskazuje Wnioskodawczyni, budynek będzie jej przysługiwał na dotychczasowych zasadach i Wnioskodawczyni będzie tam zamieszkiwać to zachowa prawo do nabytej ulgi z art. 16 ww. ustawy.
2017
27
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny
Fragment:
W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205 z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny. Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, dlatego w tym zakresie odwołać się należy do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
2017
18
maj

Istota:
Skutki podatkowe nabycia środków pieniężnych tytułem zapisu zwykłego
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy z tytułu otrzymywania poszczególnych rat renty (wykonywania przez zapisobiercę windykacyjnego nałożonego na niego obowiązku) każdorazowy przychód Wnioskodawczyni z tego tytułu będzie podlegał zwolnieniu na podstawie przepisu art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Czy deklarację podatkową z tytułu otrzymania przez Wnioskodawczynię renty na podstawie zapisu zwykłego Wnioskodawczyni będzie zobowiązana składać po każdorazowym otrzymaniu raty renty? Ad.1 Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż otrzymanie przez nią każdorazowej raty renty ustanowionej na jej rzecz przez dziadka (przyszłego spadkodawcę) – to jest każdorazowe otrzymanie przez nią środków pieniężnych z tytułu ustanowionego na jej rzecz zapisu zwykłego od osoby zobowiązanej na podstawie zapisu windykacyjnego będzie każdorazowo zwolnione z podatku od spadków i darowizn na podstawie przepisu art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem wykonania przez Wnioskodawczynię obowiązków związanych ze złożeniem deklaracji podatkowej oraz złożeniem dowodu na otrzymanie kwoty renty. Dochód z tytułu zapisu zwykłego, na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Wnioskodawczyni i przyszły spadkodawca, który planuje ustanowić na jej rzecz zapis zwykły, to wnuczka i dziadek (Wnioskodawczyni jest zstępną przyszłego spadkodawcy), co wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 4a ust 1 ustawy.
2017
18
maj

Istota:
Czy przypadające na Wnioskodawcę (proporcjonalnie do jego udziału z zyskach spółki cywilnej) dobrowolne wpłaty dokonywane przez internautów na konto spółki cywilnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, powinny podlegać podatkowi od spadków i darowizn?
Fragment:
Organ zaznacza, że powyżej przywołał tylko tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnienia w podatku od spadków i darowizn. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Na wstępie wskazać należy, iż niniejsze rozstrzygnięcie dotyczy wyłącznie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy w podatku od spadków i darowizn. W zakresie podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie, natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – tytułem m.in. darowizny. Z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie definiują pojęcia „ darowizna ” należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
2017
17
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych spłaty rat kredytu przez rodziców.
Fragment:
Czy spłata rat kredytu przez rodziców (współkredytobiorców) wiąże się z powstaniem u Wnioskodawczyni obowiązku podatkowego określonego w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Zdaniem Wnioskodawcy, spłata rat kredytu przez rodziców dokonana na rzecz banku nie stanowi darowizny na Wnioskodawczyni rzecz, ponieważ kredyt zaciągnięty został przez trzy osoby i rodzice spłacając kredyt realizują zapisy umowy kredytowej. Rodzice spłacają kredyt w celu zwolnienia się z długu, nie zaś w celu obdarowania Wnioskodawczyni. Zatem nie ma potrzeby (po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku) składania po każdej racie zgłoszenia na druku SD-Z2 w celu skorzystania z całkowitego zwolnienia podatkowego. Przedmiotowe stanowisko znajduje oparcie w wydanej interpretacji o nr ILPB2/436-204/11 -2/MK z 29.12.2011 oraz o nr IPTPB2/436-170/14-2/KK z 23.02.2015 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r., poz. 205 z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m. in. tytułem darowizny.
2017
16
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.