Podatek od spadków i darowizn | Interpretacje podatkowe

Podatek od spadków i darowizn | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od spadków i darowizn. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawca w chwili otrzymania środków pieniężnych od rodziców nie był obywatelem polskim, jak również nie posiadał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stałego pobytu, to nabycie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn
Fragment:
Z powyższych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że nabycie przez osobę fizyczną rzeczy i praw majątkowych tytułem darowizny nie podlega podatkowi od spadków i darowizn, jeżeli: nabywane rzeczy znajdują się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane są za granicą jednakże w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca nie był obywatelem polskim lub nie miał miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, nabywane rzeczy ruchome znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nabywane prawa majątkowe wykonywane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w dniu nabycia zarówno darczyńca jak i obdarowany nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uogólniając powyższe należy stwierdzić, że ustawodawca w ustawie o podatku od spadków i darowizn określił dwa samoistne stany prawne - normujące odmienne zdarzenia – w zakresie przysporzenia majątkowego, z którymi prawo wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Pierwszy, określony w treści art. 1 ww. ustawy, odnosi się do nabycia rzeczy lub praw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od obywatelstwa czy też miejsca zamieszkania uprawnionej osoby fizycznej.
2017
10
sie

Istota:
Czy nabycie nieruchomości na podstawie umowy dożywocia podlega podatkowi od spadków i darowizn?
Fragment:
Z przepisu art. 1 wynika zatem że podatkowi od spadków i darowizn podlegają jedynie umowy wymienione w art. 1, który jest katalogiem zamkniętym. Jako, że umowa dożywocia nie została tam wymieniona, to nie podlega ona opodatkowaniu tym podatkiem. Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji Organ przywołał tylko tę część stanowiska Wnioskodawczyni, która odnosi się do podatku od spadków i darowizn, czyli do pytania oznaczonego we wniosku nr 3. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na wstępie należy wskazać, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni tylko w zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych (...)
2017
4
sie

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania od siostry darowizny prawa majątkowego w postaci zwolnienia z długu
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Ponieważ przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „ darowizna ” należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.
2017
29
lip

Istota:
Skutki podatkowe umowy przeniesienia własności nieruchomości tytułem wykonania zachowku.
Fragment:
W oparciu o powyższe przepisy, Wnioskodawca wskazał, że zachowek jest odrębnym od spadkobrania tytułem nabycia, podlegającym opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Osoby uprawnione do zachowku nie uzyskują własności rzeczy i praw majątkowych wynikających z ww. prawa z chwilą otwarcia spadku. Moment śmierci spadkodawcy nie oznacza zatem równoczesnego przeniesienia własności lub praw majątkowych na inne podmioty tytułem zachowku. Przeniesienie takie następuje z chwilą wykonania tego prawa przez spadkobierców na rzecz osób uprawnionych. Momentem nabycia rzeczy i praw majątkowych tytułem zachowku jest więc chwila jego wykonania. Moment ten decyduje z kolei o możliwości stosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Reasumując Wnioskodawca wskazał, że strony mogą dokonać zastępczego wykonania zobowiązania, tj. uregulowania zachowku poprzez czynność datio in solutum w formie aktu notarialnego, co będzie stanowić spłatę zachowku. Przejście praw majątkowych na wnioskodawcę będzie równoznaczne ze spłatą zachowku. Ponadto Wnioskodawca będzie zwolniony od podatku od spadków i darowizn, zgodnie z art. 4a oraz 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn jeżeli w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego tj. zaspokojenia roszczenia o zachowek, zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dokonanej czynności.
2017
29
lip

Istota:
Skutki podatkowe powstałe z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości.
Fragment:
W zakresie, podatku od spadków i darowizn (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) w części dotyczącej A.W. oraz podatku od czynności cywilnoprawnych a także podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności. W myśl art. 1a cyt. ustawy, przepisy ustawy o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności stosuje się odpowiednio do nieodpłatnego: nabycia własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność; wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli. W związku z tym, że ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera definicji współwłasności, należy w tej kwestii odnieść się do przepisów uregulowanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2017
15
lip

Istota:
Obowiązki podatkowe właściciela nieruchomości z tytułu ponoszenia wszystkich kosztów utrzymania tej nieruchomości przez służebnika.
Fragment:
(...) podatku od spadków i darowizn. Służebnik nie płaci Wnioskodawcy jako ich właścicielowi żadnych dodatkowych opłat za prawo mieszkania w całym tym lokalu i za prawo korzystania z garażu, które to prawa wywodzą się z ustanowionej dożywotniej i nieodpłatnej służebności osobistej. Ponoszone przez służebnika wyżej wymienione koszty w wysokości 100% tych kosztów są tylko kosztami związanymi ze zwykłym korzystaniem z tych lokali, mediów i usług związanych z tymi lokalami, a ich wysokość jest generowana przez służebnika. Podsumowując, Wnioskodawca stwierdził, że wyżej przedstawiony stan rzeczy nie rodzi żadnych skutków podatkowych (jak na przykład konieczność zgłaszania tych stanów rzeczy czy płacenia podatku od tych stanów rzeczy) wynikających dla Wnioskodawcy jako właściciela tych lokali na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu (...)
2017
15
lip

Istota:
Czy w związku z odwołaniem darowizny powstają po stronie Wnioskodawczyni obowiązki podatkowe w podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż skoro zgodnie z art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem enumeratywnie wymienionym w tym przepisie, to odwołanie darowizny – jako nieobjęte zakresem ustawy – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zatem po stronie Wnioskodawczyni nie powstał obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn w związku ze zwrotem przedmiotu darowizny. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.
2017
7
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanego odszkodowania jako podlegającego opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, czy też Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku od spadków i darowizn z tytułu odszkodowania ponieważ doszło do upływu terminu przedawnienia?
Fragment:
W rezultacie wskazać należy, że wypłacone odszkodowanie, jako że nie zostało nabyte w drodze spadku, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i w związku z jego otrzymaniem Wnioskodawca nie podlega obowiązkowi podatkowemu w podatku od spadków i darowizn. Zatem to nie z uwagi na upływ terminu przedawnienia Wnioskodawca, z tytułu wypłaconego odszkodowania, nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od spadków i darowizn, lecz z uwagi na fakt, że otrzymane przez niego odszkodowanie w ogóle nie podlega regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Należy nadmienić, że Wnioskodawca, w złożonych zeznaniach z tytułu nabycia praw do spadku po zmarłym ojcu, jak również i po zmarłej matce, był zobowiązany do wykazania roszczeń wynikających ze znacjonalizowania na podstawie ustawy o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej z dnia 3 stycznia 1946 r. nieruchomości wraz z położoną na nich fabryką pradziadka Wnioskodawcy. Końcowo należy wskazać, że zgodnie ze złożonym wnioskiem przedmiot interpretacji dotyczy podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymanego odszkodowania. W niniejszej interpretacji Organ nie rozstrzyga zatem o ewentualnych skutkach podatkowych jakie w związku z otrzymanym odszkodowaniem mogą wystąpić na gruncie innych ustaw podatkowych.
2017
7
lip

Istota:
Skutki podatkowe umownego podziału majątku
Fragment:
Podział majątku małżeńskiego jest instytucją prawa rodzinnego, a nabycie w ramach jego rzeczy i praw majątkowych nie zostało wymienione w enumeratywnym katalogu zawartym w przepisie art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jako podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. W szczególności należy podkreślić, że wykazuje on cechy odrębne od umowy zniesienia współwłasności uregulowanego w Kodeksie cywilnym i w konsekwencji nie należy go utożsamiać ze zniesieniem współwłasności w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 pkt 4 tejże ustaw, na który to przepis powołuje się Wnioskodawczyni. Zatem, skoro w przepisie art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie zostało wymienione nabycie w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeństwa, jako podlegające podatkowi od spadków i darowizn, to oznacza, że nabycie tytułem podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeństwa nie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. W rezultacie, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn z ww. tytułu. Ponadto należy zauważyć, że nawet, gdyby opisane spłaty otrzymane były na podstawie zniesienia współwłasności czy też innego rodzaju czynności (innym tytułem), to opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn następuje tylko w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnego nabycia.
2017
5
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dokonania zniesienia współwłasności.
Fragment:
Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że co do zasady nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości a tym samym i wyodrębnienie własności lokali podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn (art. 1 pkt 4 w związku z art. 1a ustawy o podatku od spadków i darowizn). A zatem, jeżeli w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności wartość majątku nabytego przez nabywcę lokalu, jak i pozostałych następców prawnych będzie taka sama jak przed zniesieniem współwłasności, to w takiej sytuacji nie powstanie obowiązek podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jak już bowiem wyżej podkreślono, obowiązek podatkowy powstaje wówczas, gdy w wyniku zniesienia współwłasności następuje nabycie rzeczy lub prawa o wartości wyższej niż wartość udziału przysługująca przed zniesieniem współwłasności. Jeżeli w wyniku opisanych działań nie nastąpi przyrost wartości nabytej nieruchomości w stosunku do wartości posiadanego uprzednio udziału w tej nieruchomości, wówczas na nabywcy/na nabywcach nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
30
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.