Podatek od spadków i darowizn | Interpretacje podatkowe

Podatek od spadków i darowizn | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od spadków i darowizn. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych zebranych przez komitet społeczny w ramach zbiórki publicznej
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy darowizna w postaci środków pieniężnych przekazana przez komitet społeczny po przeprowadzeniu zbiórki publicznej na konto Wnioskodawczyni będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn z tytułu otrzymania środków pieniężnych na leczenie i rehabilitację? Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 4902 zł jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. Wnioskodawczyni uważa, że pieniądze, które otrzyma nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, gdyż będą pochodziły od różnych osób. Zdaniem Wnioskodawczyni nie da się ustalić konkretnie kto, i jaką kwotę wrzuci do puszki. Jednokrotna pomoc do puszki na pewno nie przekroczy kwoty wolnej wynikającej z ustawy o podatku od spadków i darowizn dla III grupy podatkowej. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r., poz. 833 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.
2018
17
mar

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym zgłoszenie nabycia rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia wywołuje skutek, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w postaci zwolnienia takiego nabycia od podatku od spadków i darowizn pomimo, że sporządzenie i zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia nastąpiło po upływie 6-miesięcznego terminu na złożenie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku, o którym stanowi art. 1015 § 1 ustawy Kodeks cywilny?
Fragment:
(...) podatku od spadków i darowizn odsyła wprost do regulacji zawartej w art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7, 8 oraz ust. 2 ustawy. Konkludując, Wnioskodawczyni jest zdania, że zgłoszenie nabycia rzeczy lub praw w drodze dziedziczenia po Z. R. i po Z. S., dokonane wobec Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. w dniu 2 czerwca 2017 r. doprowadziło do zwolnienia Wnioskodawczyni od podatku od spadków i darowizn, nawet jeżeli akty poświadczenia dziedziczenia z 26 kwietnia 2017 r. po Z. R. i po Z. S. zostały sporządzone i zarejestrowane po upływie 6-miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, liczonego od daty dowiedzenia się przez spadkobiercę o powołaniu do spadku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia (spadku).
2018
17
mar

Istota:
Czy kwoty uzyskane tytułem alimentów zapłaconych za matkę podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn?
Fragment:
Przyjmując za Wnioskodawczynią, że kwoty uzyskane od Ryszarda G. stanowią darowiznę, należy wskazać, że darowizna ta podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, po przekroczeniu kwoty wolnej, tj. w tym przypadku 4.902 zł, dla nabywcy zaliczonego do III grupy podatkowej. Jeżeli darowizna nie przekroczy kwoty 4.902 zł od darczyńcy, w powyższej sprawie nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Ponadto należy nadmienić, że jeżeli w przyszłości w ciągu 5 lat od tej samej osoby Wnioskodawczyni uzyska kolejne darowizny, to wówczas należy je zsumować z poprzednimi zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dodatkowo należy wskazać, że tut. organ nie jest uprawniony do rozstrzygnięcia, czy w analizowanej sprawie przekazane na rzecz Wnioskodawczyni środki pieniężne nastąpiły tytułem darowizny. Organ nie bada stanu faktycznego, przyjmując opis stanu faktycznego wskazany przez Wnioskodawczynię. Należy nadmienić, że postępowanie w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych, z uwagi na przedmiot i charakter wydawanych w jego toku rozstrzygnięć, jest postępowaniem szczególnym, odrębnym, do którego nie mają bezpośredniego zastosowania inne (poza wskazanymi w ustawie) przepisy Ordynacji podatkowej, w szczególności nie jest postępowaniem dowodowym, które może być prowadzone w toku kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających.
2018
13
mar

Istota:
Czy przy darowiźnie nieruchomości mieszkalnej i nieruchomości rolnej obciążonych kredytem hipotecznym, przy ustalaniu wartości nieruchomości, a co za tym idzie wartości podstawy opodatkowania za ciężar należy uznać wartość hipoteki kaucyjnej wpisanej w IV dziale księgi wieczystej?
Fragment:
Jak wynika z brzmienia ww. przepisu podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn stanowi czysta wartość. Ustawodawca nie podaje definicji długów i ciężarów. Jednocześnie rozszerza to pojęcie w art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, przykładowo wyliczając przypadki, które stanowią długi i ciężary. Oznacza to, iż długi i ciężary w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowią katalog otwarty. Pojęcie „ długów ” w rozumieniu tego artykułu obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z przedmiotem nabycia. Równowartość tych roszczeń podlega potrąceniu od jego wartości. „ Ciężarem ” natomiast jest inne niż dług obciążenie nabytej rzeczy lub prawa, które w chwili nabycia zmniejsza jego wartość rynkową, np. hipoteka. Odliczenie długów i ciężarów jest wyrazem istoty podatku od spadków i darowizn, polegającej na opodatkowaniu przyrostu czystej wartości majątku podatnika. Zgodnie z art. 244 § 1 ustawy Kodeks cywilny hipoteka stanowi ograniczone prawo rzeczowe. Hipotekę regulują odrębne przepisy, a mianowicie ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2017 r., poz. 1007, ze zm.). W myśl art. 65 ust. 1 ww. ustawy, w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).
2018
10
mar

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku
Fragment:
W świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego należy wskazać, że sprzedaż lokalu mieszkalnego, nawet jeżeli udział w nim został nabyty w drodze dziedziczenia, stanowi czynność niewymienioną w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i nie powoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (który to podatek Wnioskodawca wskazał jako przedmiot interpretacji) podlega nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych, m.in. tytułem dziedziczenia. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie podatek od spadków i darowizn nie wystąpi z uwagi na fakt, że sprzedaż mieszkania jest czynnością niewymienioną w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn a nie dlatego, że Wnioskodawca nabył lokal mieszkalny wspólnie z żoną w 1992 r. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe, aczkolwiek z innych przyczyn niż wskazał Wnioskodawca. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2018
9
mar

Istota:
Czy wycofanie Udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z majątku Spółki Jawnej i przekazanie ich do majątków wspólników, w tym Wnioskodawcy, w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy, podatkowi od spadków i darowizn podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci. Z analizy powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku od spadków i darowizn ściśle określa granice przedmiotu opodatkowania, tj. nabycie według określonych tytułów, wyczerpująco wymieniając tytuły, na podstawie których nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Powyższy katalog czynności ujęty w art. 1 ww. ustawy ma charakter zamknięty. Zatem opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko takie nabycie, które zostało w nim wymienione w sposób wyraźny. Z powołanego powyżej przepisu art. 1 ust. 1 ww. ustawy wynika, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych, m.in. tytułem darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Jako, że przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „darowizna’ należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.
2018
9
mar

Istota:
1. Czy przy ustaleniu podstawy opodatkowania wartość nieruchomości może być pomniejszona o obciążenie, jakim jest hipoteka?
2. Czy w tym konkretnym przypadku, gdzie hipoteka przewyższa wartość nieruchomości podatek od spadków i darowizn będzie równy zero?
3. Czy w przypadku kiedy podatek od spadków i darowizn będzie równy zero powinno się złożyć deklarację? Jeśli tak, to jaką oraz w jakim terminie?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 7 tejże ustawy w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru.
2018
3
mar

Istota:
Zwolnienie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycia przez zstępnego (syna) w spadku po matce roszczenia o zwrot nakładów na nieruchomość
Fragment:
(...) podatku od spadków i darowizn. Na tle powyższego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca, jako zstępny (syn) spadkodawczyni, jest osobą należącą względem spadkodawczyni do I grupy podatkowej, a także osobą wymienioną w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, normującym zwolnienie podmiotowe z tegoż podatku. Jeżeli zatem Wnioskodawca dokona, w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, zgłoszenia nabycia przedmiotowego spadku, w skład którego wchodzi roszczenie spadkobierczyni o zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość, właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, to Wnioskodawca będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn na mocy art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie pokrywał się z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2018
1
mar

Istota:
Czy opisana sytuacja pozwala Wnioskodawczyni na skorzystanie ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9.637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.
2018
28
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zwrotu 1/6 cz. równowartości wkładu mieszkaniowego (zwaloryzowanego) odziedziczonego po rodzicach.
Fragment:
Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629, ze zm.) do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem spadku. W przedmiotowej sprawie – z uwagi na fakt nabycia spadku przed wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2007 r. znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn - będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy.
2018
23
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.