Podatek od spadków i darowizn | Interpretacje podatkowe

Podatek od spadków i darowizn | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od spadków i darowizn. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych udzielania dofinansowania przez Stowarzyszenie
Fragment:
(...) podatku od spadków i darowizn (pyt. Nr 1), w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (pyt. Nr 2 i 3) w dniu 12 stycznia 2017 r. została wydana interpretacja Nr 1462-IPPB4.4511.1318.2016.1.JM. Zdaniem Wnioskodawcy, udzielane przez Wnioskodawcę dofinansowania w ramach programów opisanych w opisie zdarzenia przyszłego nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PSID, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny. Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 1 pkt 3) ustawy o PSID, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej - 4902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. W celu ustalenia zakresu pojęciowego darowizny użytego w ww. przepisach, zgodnie z powszechnie przyjętym poglądem należy odwołać się do przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 888 § 1 k.c., przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia spadku
Fragment:
(...) podatku od spadków i darowizn). Należy nadmienić, że podatek od spadków i darowizn jest jednym z podatków, którego wysokość ustalana jest przez właściwy organ podatkowy w drodze decyzji, przy zastosowaniu zasad wskazanych w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Dane wynikające z zeznania są podstawą prawidłowego określenia wysokości zobowiązania podatkowego. W związku z tym w zeznaniu należy wykazać, co wynika wprost z jego wzoru, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2011 r., Nr 216, poz. 1276) wartość rynkową udziału w mieszkaniu, który nabędzie Wnioskodawczyni. . Powinna ona zostać ustalona z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który stanowi wprost o sposobie określenia takiej wartości. Wskazać należy, iż przedmiotowa interpretacja – zgodnie ze złożonym wnioskiem została wydana wyłącznie dla Wnioskodawczyni. Stosownie bowiem do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2017
22
lut

Istota:
Czy przekazanie weksla będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn?
Czy obowiązek podatkowy w podatku od spadku i darowizn powstanie w momencie przekazania weksla?
Czy w przypadku jeżeli Wnioskodawca zgłosi fakt otrzymania weksla będzie on zwolniony od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy przekazanie weksla będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn? Czy obowiązek podatkowy w podatku od spadku i darowizn powstanie w momencie przekazania weksla? Czy w przypadku jeżeli Wnioskodawca zgłosi fakt otrzymania weksla będzie on zwolniony od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn? Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie mu weksla będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków jako przekazanie prawa majątkowego (papieru wartościowego). W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy. Według Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy powstanie w momencie przekazania weksla – w tym momencie bowiem Wnioskodawca uzyska przysporzenie (tzn. stanie się właścicielem papieru wartościowego dającego mu prawo wymagania od wystawcy/wystawców środków). Stosownie do treści art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Natomiast w myśl art. 6 (...)
2017
22
lut

Istota:
Nabycie udziału w przedsiębiorstwie przez wspólnika spółki cywilnej od osoby wymienionej w art. 4a ust. 1 ustawy psd. będzie korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy
Fragment:
(...) podatku od spadków i darowizn. Darowizna na rzecz spółki cywilnej nie podlega regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn (gdyż spółka cywilna nie jest osobą fizyczną, o której mowa w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn), z kolei dokonanie darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz m.in. Wnioskodawcy przez jego tatę będzie podlegało regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jednakże, z uwagi na fakt, że przedmiotowa umowa darowizny zostanie zawarta pomiędzy osobami wymienionymi w zamkniętym katalogu określonym w art. 4a ust 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (tj. pomiędzy ojcem a synem), to będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a powołanej ustawy podatku od spadków i darowizn. Z treści złożonego wniosku wynika bowiem, że zostaną spełnione łącznie warunki wymienione w powołanych wyżej przepisach art. 4 ust. 4 i art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. ”; w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2016, znak: IPPB2/4515-144/15-2/MZ , w której za prawidłowe zostało (...)
2017
15
lut

Istota:
Nabycie udziału w przedsiębiorstwie przez wspólnika spółki cywilnej od osoby wymienionej w art. 4a ust. 1 ustawy psd. będzie korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy
Fragment:
(...) podatku od spadków i darowizn. Darowizna na rzecz spółki cywilnej nie podlega regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn (gdyż spółka cywilna nie jest osobą fizyczną, o której mowa w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn), z kolei dokonanie darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz m.in. Wnioskodawcy przez jego tatę będzie podlegało regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jednakże, z uwagi na fakt, że przedmiotowa umowa darowizny zostanie zawarta pomiędzy osobami wymienionymi w zamkniętym katalogu określonym w art. 4a ust 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (tj. pomiędzy ojcem a synem), to będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a powołanej ustawy podatku od spadków i darowizn. Z treści złożonego wniosku wynika bowiem, że zostaną spełnione łącznie warunki wymienione w powołanych wyżej przepisach art. 4 ust. 4 i art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. ”; w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2016, znak: IPPB2/4515-144/15-2/MZ , w której za prawidłowe zostało (...)
2017
15
lut

Istota:
Czy darowizna dokonana przez Wnioskodawcę, której przedmiotem będzie nieodpłatna cesja/przelew wierzytelności przysługującej Wnioskodawcy na rzecz Fundacji nie stanowi czynności skutkującej powstaniem u Wnioskodawcy obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
Jak wynika z treści art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawodawca opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn ograniczył do nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizny wyłącznie przez osoby fizyczne, a nie spółkę kapitałową. Na podstawie art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, tj. na obdarowanym a nie na darczyńcy. Tym samym, u Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał interpretacje indywidualne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn(Dz. U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in tytułem darowizny.
2017
15
lut

Istota:
Skutki podatkowe przekazania na rzecz Fundacji w drodze darowizny – poprzez – cesję/przelew wierzytelności przysługującej Wnioskodawcy
Fragment:
Jak wynika z treści art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawodawca opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn ograniczył do nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizny wyłącznie przez osoby fizyczne, a nie spółkę kapitałową. Na podstawie art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, tj. na obdarowanym a nie na darczyńcy. Tym samym, u Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał interpretacje indywidualne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn(Dz. U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in tytułem darowizny.
2017
15
lut

Istota:
Czy nabycie (otrzymanie) przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku na podstawie umowy dokonującej tzw. przesunięcia majątkowego (bez spłat i dopłat) w formie aktu notarialnego będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn?
Fragment:
Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że dokonana w formie aktu notarialnego darowizna prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynku na rzecz męża (Wnioskodawcy), tj. osoby wymienionej w zamkniętym katalogu określonym w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a ust. 1 w związku z ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, iż – przy spełnieniu wszystkich warunków wymaganych do zwolnienia z opodatkowania wskazanych w art. 4a ustawy o podatków od spadków i darowizn – umowa przesunięcia majątkowego, która przybierze formę umowy darowizny udziału w majątku wspólnym jednego z małżonków na rzecz drugiego małżonka będzie podlegała zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2017
14
lut

Istota:
Możliwość skorzystać ze zwolnienia z art. 4a psd, w sytuacji udokumentowania przekazania pieniędzy potwierdzeniem przelewu środków pieniężnych pochodzących z darowizny od żony, dokonanego przez bank bezpośrednio na rachunek sprzedającego nieruchomość.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Wnioskodawca uważa, że otrzymana przez niego darowizna środków pieniężnych może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli spełnione zostaną wszystkie przesłanki warunkujące skorzystanie z tej ulgi, a więc dokonane zostanie zgłoszenie ww. nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli daty przekazania przez darczyńcę środków pieniężnych na rachunek bankowy sprzedającego nieruchomość. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m. in. darowizny. Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, dlatego w tym zakresie odwołać się należy do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.).
2017
11
lut

Istota:
Zachowanie prawa do zwolnienia podatkowego
Fragment:
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia uregulowanego w treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest spełnienie warunków określonych w tym przepisie, w tym warunku prowadzenia przez nabywcę nabytego w spadku gospodarstwa rolnego przez okres 5 lat od dnia jego nabycia. Skoro Wnioskodawca nabył w spadku gospodarstwo rolne w dniu 27 października 2011 r. (data śmierci spadkodawczyni), to planowana przez Wnioskodawcę darowizna na rzecz rodzeństwa, dokonana po 4 stycznia 2017 r. nie spowodują u Wnioskodawcy utraty przedmiotowego zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, gdyż Wnioskodawca dotrzyma warunków zwolnienia uregulowanego w treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Darowizna będzie bowiem dokonana po upływie 5 lat, przez które Wnioskodawca był zobowiązany prowadzić nabyte gospodarstwo rolne. Jeżeli istotnie gospodarstwo rolne było przez ten okres prowadzone, to jego zbycie po upływie 5 lat od dnia nabycie nie spowoduje utraty warunku do zwolnienia. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Jednocześnie wskazuje się, iż organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach zdarzenia przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę. Organ podatkowy nie ocenia zgodności opisu zdarzenia sformułowanego we wniosku z rzeczywistością.
2017
8
lut

Istota:
Cesji „wierzytelności” o wypłatę ekwiwalentu wartości udziału w majątku spółki na rzecz pozostałych wspólników spółki cywilnej (darowizna w formie cesji wierzytelności) zawarta pomiędzy ojcem (darczyńca) a pozostałymi wspólnikami spółki cywilnej (syn i córka) zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn – w myśl art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – pod warunkiem dokonania terminowego zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
Umowa jako zawarta pod tytułem danym jako umowa darowizny podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn, a jej przedmiotem jest prawo majątkowe – wierzytelność. Jeżeli umowa taka jest zawierana pomiędzy ojcem a dziećmi, to znajduje w tej sytuacji zastosowanie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Na potwierdzenie swego stanowiska Wnioskodawczyni przytoczyła interpretację indywidualną. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni dotycząca podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania tytułem darowizny od ojca prawa majątkowego w postaci wierzytelności o wypłatę ekwiwalentu wartości udziału w majątku spółki. W pozostałym zakresie wniosku, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie – dokonane zgodnie z właściwością – przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.
2017
7
lut

Istota:
Cesji „wierzytelności” o wypłatę ekwiwalentu wartości udziału w majątku spółki na rzecz pozostałych wspólników spółki cywilnej (darowizna w formie cesji wierzytelności) zawarta pomiędzy ojcem (darczyńca) a pozostałymi wspólnikami spółki cywilnej (syn i córka) zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn – w myśl art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – pod warunkiem dokonania terminowego zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
Umowa jako zawarta pod tytułem danym jako umowa darowizny podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn, a jej przedmiotem jest prawo majątkowe – wierzytelność. Jeżeli umowa taka jest zawierana pomiędzy ojcem a dziećmi, to znajduje w tej sytuacji zastosowanie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Na potwierdzenie swego stanowiska Wnioskodawca przytoczył interpretację indywidualną. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania tytułem darowizny od ojca prawa majątkowego w postaci wierzytelności o wypłatę ekwiwalentu wartości udziału w majątku spółki. W pozostałym zakresie wniosku, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie – dokonane zgodnie z właściwością – przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.
2017
4
lut

Istota:
Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn w przedmiotowej sprawie powstał z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 12 marca 1993r. W związku z powyższym uznać należy, że skoro obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez Wnioskodawcę spadku powstał z datą uprawomocnienia się ww. orzeczenia sądu, w myśl powołanych wyżej przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.
Fragment:
Na wstępie należy wyjaśnić, iż stanowisko Wnioskodawcy w zakresie powstania obowiązku podatkowego w podatku od podatku od spadków i darowizn uznano za prawidłowe, jednakże uzasadnienie prawne jest w części odmienne od uzasadnienia przedstawionego przez Wnioskodawcę. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późń. zm. ) podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem spadku. Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) stanowi, że do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. Zgodnie z art. 6 ust. 4 zd. 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.
2017
2
lut

Istota:
Zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia. Przy czym obie przesłanki muszą wystąpić łącznie. Wnioskodawca spełnił drugi warunek, t. j. uzyskał pozwolenie na budowę innego lokalu, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia, nie spełnił natomiast pierwszego warunku tj. konieczności zmiany warunków mieszkaniowych. Tym samym Wnioskodawca utracił prawo do ulgi z tytułu zamieszkiwania. Powyższy fakt wynika z tego, że przesłanki do zachowania powyższej ulgi muszą wystąpić łącznie.
Fragment:
Inna interpretacja art. 16 ust, 1 i ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn (w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.) w odczuciu Wnioskodawcy byłaby sprzeczna z celami tej ulgi, określonymi przez ustawodawcę, któremu chodziło przecież o to, by środki uzyskane ze zbycia darowanego bądź odziedziczonego budynku bądź lokalu zostały wydatkowane nie na dowolny cel, lecz również na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych spadkobiercy bądź obdarowanego. A tak właśnie będzie w przypadku Wnioskodawcy - zarówno w razie przeznaczenia środków ze sprzedaży bezpośrednio na budowę domu, jak i w razie przeznaczenia ich na spłatę kredytu zaciągniętego na ten cel. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje. Zgodnie z zapisem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 142, poz.1415 ze zm.) nabycie tytułem darowizny przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na tym terytorium, podlega podatkowi od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ww, ustawy w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego (...)
2017
2
lut

Istota:
Czy po zaciągnięciu kredytu wraz z narzeczonym i po przeniesieniu własności na niego, Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy po zaciągnięciu kredytu wraz z narzeczonym i po przeniesieniu własności na niego, Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn? Wnioskodawczyni uważa, że nie jest zobowiązana do odprowadzenia podatku od spadków i darowizn. Biorąc pod uwagę, że oboje są dłużnikami (zaciągnięty wspólnie kredyt) – każdy z nich reguluje własny dług. Wnioskodawczyni nie przekazała narzeczonemu żadnej kwoty pieniężnej. Wnioskodawczyni chciałaby również wiedzieć czy w związku z tym spłata kredytu z jej strony będzie traktowana jako darowizna czy jako zwolnienie z długu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca z 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego; darowizny, polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.
2017
1
lut

Istota:
Nieodpłatne zniesienie współwłasności.
Fragment:
(...) podatku od spadków i darowizn? Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z treścią art. 1a ustawy o podatku od spadków i darowizn przepisy ustawy o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności stosuje się odpowiednio do nieodpłatnego wyodrębnienia własności lokalu na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli. Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał małżonkom. Zdaniem Wnioskodawczyni, wartość nowo wyodrębnionego lokalu mieszkalnego X po jego wyodrębnieniu oraz udziału w częściach wspólnych pozostaje bez zmian i wynosi 200.000, 00 zł a więc nie nabędzie rzeczy przekraczających wartość udziału we współwłasności, który im przysługiwał przed zniesieniem i nie będzie podatku od spadków i darowizn. Według Wnioskodawczyni, w wyniku dokonania niniejszej czynności nieodpłatnego zniesienia współużytkowania wieczystego gruntu wartość lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość przed przebudową jak i po przebudowie jest taka sama a więc w wyniku wyodrębnienia przedmiotowego lokalu małżonkowie nabędą na własność część nieruchomości wspólnej o takiej samej wartości, jak wartość udziału, który przysługiwał im przed planowanym wyodrębnieniem lokalu.
2017
31
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.