Podatek od spadków i darowizn | Interpretacje podatkowe

Podatek od spadków i darowizn | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od spadków i darowizn. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn w przedmiotowej sprawie powstał z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 12 kwietnia 2001 r. W związku z powyższym uznać należy, że skoro obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez Wnioskodawczynię spadku powstał z datą uprawomocnienia się ww. orzeczenia sądu, w myśl powołanych przepisów Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.
Fragment:
Na wstępie należy wyjaśnić, iż stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie powstania zobowiązania do zapłacenia podatku od spadków i darowizn uznano za prawidłowe, jednakże uzasadnienie prawne jest w części odmienne od uzasadnienia przedstawionego przez Wnioskodawczynię. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późń. zm. ) podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem spadku. Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) stanowi, że do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. Zgodnie z art. 6 ust. 4 zd. 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.
2016
12
sie

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Należy podkreślić, że stosownie do art. 22 ust. 6d ustawy, do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku ustawodawca wprost zalicza kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Oznacza to, że jeżeli oprócz nieruchomości w skład masy spadkowej po mężu Zainteresowanej wchodziły również inne przedmioty, to do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku zaliczyć można kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn, jaka przypada na odziedziczoną nieruchomość przyjętą do opodatkowania tym podatkiem. Brzmienie ww. przepisu nie pozostawia zatem wątpliwości, że zapłacony podatek od spadków i darowizn, który może stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości, ma być podatkiem zapłaconym z tytułu nabycia przez zbywcę (tu: Wnioskodawczynię) w drodze spadku nieruchomości, której wartość przyjął wcześniej ów zbywca do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Nie ma to być zatem podatek zapłacony z jakiegokolwiek powodu przez zbywcę nieruchomości, a wyłącznie z tytułu nabycia przez niego sprzedawanej nieruchomości.
2016
19
lip

Istota:
Przyjmując za Wnioskodawcą, że z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości nie nastąpi przyrost wartości nabytej nieruchomości w stosunku do wartości posiadanego uprzednio udziału w tej nieruchomości, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn.
Fragment:
W przypadku uzyskania zgody sądowej na opisane powyżej nieodpłatne zniesienie współwłasności, czy powstaje obowiązek podatkowy, zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn dla Wnioskodawcy ... Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od spadków i darowizn. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, Zdaniem Wnioskodawcy ze względu na zaistniałe fakty, tj. posiadanie udziałów po 1/3 oraz pierwotny zamiar podziału zakupionego gruntu na 3 działki; częściowe zniesienie współwłasności nie powinno w żadnym stopniu skutkować opodatkowaniem od darowizn Wnioskodawcy, gdyż zniesienie współwłasności nie stanowi jakiejkolwiek formy realnej darowizny ze strony pozostałych współwłaścicieli, a jedynie stanowi uporządkowanie formalne posiadanych własności. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r., poz. 205) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności.
2016
15
lip

Istota:
Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzono w trybie art. 14c par. 1 Ordynacji podatkowej.
Fragment:
Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od spadków i darowizn od otrzymanego ze Spółdzielni zwrotu wkładu mieszkaniowego... Czy Wnioskodawczyni powinna wykazać przychód z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego w zeznaniu rocznym PIT i zapłacić od tego przychodu podatek dochodowy... Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od spadków i darowizn, w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawczyni nie powinna od otrzymanego zwrotu wkładu mieszkaniowego płacić podatku od spadku i darowizn. Sprawa spadkowa była przeprowadzona w roku 2000 i obowiązek zapłaty podatku uległ przedawnieniu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Organ zauważa że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego.
2016
12
lip

Istota:
Mając na względzie powyższe oraz przepis art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, stwierdzić należy, iż otrzymane świadczenie od Fundacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. A zatem, na Wnioskodawczyni nie ciąży z tego tytułu obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn.
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że: interpretacja ma być wydana w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie zawierała z Fundacją umowy darowizny i że celem statutowym Fundacji jest działalność z zakresu pomocy społecznej, sprecyzowano pytanie oraz przedstawiono własne stanowisko w sprawie, dokonano dodatkowej opłaty w kwocie 40,00 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy otrzymane świadczenia podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych lub podatkowi od spadków i darowizn... Niniejsza interpretacja dotyczy ustawy o podatku od spadków i darowizn, w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane świadczenia nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych ani podatkowi od spadków i darowizn. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.
2016
12
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnej renty.
Fragment:
Wnioskodawczyni wskazała, że wystąpiła z osobnym wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej skutków podatkowych zawarcia umowy dożywotniej nieodpłatnej renty na gruncie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy nieodpłatna renta ustanowiona na rzecz Wnioskodawczyni będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, nieodpłatna renta ustanowiona na rzecz Wnioskodawczyni nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem (dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Stosownie natomiast do art. 1 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 86; dalej: ustawa o PSiD), podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Jednocześnie, stosownie do art. 5 ustawy o PSiD, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Legalna definicja renty nie została zawarta w ustawie o PDOF ani w ustawie o PSiD.
2016
10
lip

Istota:
Dokonanie darowizny na rzecz Spółki, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie będzie skutkowało powstaniem dla niego obowiązku podatkowego. Skoro bowiem, to nie Wnioskodawca jest obdarowanym, to na gruncie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie powstaną dla niego skutki podatkowe.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym otrzymanie przez Spółkę opisanej darowizny nie spowoduje u Wnioskodawczyni jako wspólnika Spółki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn... Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, zgodnie z którym otrzymanie przez Spółkę opisanej w stanie faktycznym darowizny nie spowoduje u Wnioskodawczyni jako wspólnika Spółki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega m.in. nabycie przez osoby fizyczne w drodze darowizny własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie, zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy w takiej sytuacji ciąży na obdarowanym. W przedstawionym opisie stanu przyszłego obdarowanym będzie nie osoba fizyczna, lecz spółka osobowa (Spółka) jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Tym samym, przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie znajdą w ogóle zastosowania. Bez znaczenia dla skutków w podatku od spadków i darowizn pozostaje status darczyńcy. W konsekwencji, na gruncie podatku od spadków i darowizn dokonanie darowizny przez Wnioskodawczynię, na rzecz Spółki, w której Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem, nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego dla Wnioskodawczyni.
2016
6
lip

Istota:
Dokonanie darowizny na rzecz Spółki, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie będzie skutkowało powstaniem dla niego obowiązku podatkowego. Skoro bowiem, to nie Wnioskodawca jest obdarowanym, to na gruncie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie powstaną dla niego skutki podatkowe.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Spółkę opisanej darowizny nie spowoduje u Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn... Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym otrzymanie przez Spółkę opisanej darowizny nie spowoduje u Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega m.in. nabycie przez osoby fizyczne w drodze darowizny własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie, zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy w takiej sytuacji ciąży na obdarowanym. W przedstawionym opisie stanu przyszłego obdarowanym będzie nie osoba fizyczna, lecz spółka osobowa (Spółka) jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Tym samym, przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie znajdą w ogóle zastosowania. Bez znaczenia dla skutków w podatku od spadków i darowizn pozostaje status darczyńcy. W konsekwencji, na gruncie podatku od spadków i darowizn dokonanie darowizny przez Wnioskodawcę, na rzecz Spółki, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego dla Wnioskodawcy.
2016
6
lip

Istota:
Dokonanie darowizny na rzecz Spółki, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie będzie skutkowało powstaniem dla niego obowiązku podatkowego. Skoro bowiem, to nie Wnioskodawca jest obdarowanym, to na gruncie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie powstaną dla niego skutki podatkowe.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Spółkę opisanej darowizny nie spowoduje u Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn... Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym otrzymanie przez Spółkę opisanej darowizny nie spowoduje u Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega m.in. nabycie przez osoby fizyczne w drodze darowizny własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie, zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy w takiej sytuacji ciąży na obdarowanym. W przedstawionym opisie stanu przyszłego obdarowanym będzie nie osoba fizyczna, lecz spółka osobowa (Spółka) jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Tym samym, przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie znajdą w ogóle zastosowania. Bez znaczenia dla skutków w podatku od spadków i darowizn pozostaje status darczyńcy. W konsekwencji, na gruncie podatku od spadków i darowizn dokonanie darowizny przez Wnioskodawcę, na rzecz Spółki, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego dla Wnioskodawcy.
2016
5
lip

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Spółkę opisanej w stanie faktycznym darowizny nie spowoduje u Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Spółkę opisanej darowizny nie spowoduje u Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn... Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym otrzymanie przez Spółkę opisanej darowizny nie spowoduje u Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega m.in. nabycie przez osoby fizyczne w drodze darowizny własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie, zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy w takiej sytuacji ciąży na obdarowanym. W przedstawionym opisie stanu przyszłego obdarowanym będzie nie osoba fizyczna, lecz spółka osobowa (Spółka) jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Tym samym, przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie znajdą w ogóle zastosowania. Bez znaczenia dla skutków w podatku od spadków i darowizn pozostaje status darczyńcy. W konsekwencji, na gruncie podatku od spadków i darowizn dokonanie darowizny przez Wnioskodawcę, na rzecz Spółki, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego dla Wnioskodawcy.
2016
3
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.