Podatek od spadków i darowizn | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od spadków i darowizn. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wpłacenia przez rodziców Wnioskodawcy zaliczki na rzecz dewelopera.

Fragment:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 644) – podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizny. Jako, że przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „ darowizna ” należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.) – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków (...)

2018
14
maj

Istota:

Do której grupy podatkowej Wnioskodawczyni się zalicza?

Fragment:

(...) podatku od spadków i darowizn w zakresie kwalifikacji do właściwej grupy podatkowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 marca 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie kwalifikacji do właściwej grupy podatkowej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Zmarł wnuczek siostry mamy Wnioskodawczyni, tj. syn ciotecznej siostry Wnioskodawczyni. W testamencie zostawił dla niej mieszkanie. Spadkodawca był kawalerem i poza Wnioskodawczynią nie miał innych spadkobierców. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Do której grupy podatkowej Wnioskodawczyni się zalicza? Zdaniem Wnioskodawczyni, powinna ona zaliczać się do II grupy podatkowej, ponieważ spadkodawcą jest siostrzeniec, czyli zstępne rodzeństwo. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

2018
30
kwi

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

Fragment:

Oznacza to, że Wnioskodawca nie może skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, ponieważ nie został zachowany termin zgłoszenia określony w tym przepisie. Podkreślić należy, że powoływana przez Wnioskodawcę okoliczność, że precyzyjna wartość odziedziczonego majątku była znana dopiero po wydaniu przez Sąd postanowienia z 19 września 2017 r., w którym ustalił przedmiot i wartość majątku oraz dokonał podziału sumy na rzecz spadkobierców, pozostaje bez wpływu na bieg terminu, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. W takiej sytuacji w zgłoszeniu nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych wartość nabytych składników można określić samodzielnie uwzględniając zasady określone w art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w którym wskazano zasady określania wartości rynkowej nabytych rzeczy i praw. Fakt, że postanowienie z 4 września 2015 r. (prawomocne z dniem 26 września 2015 r.) zawierało oczywistą omyłkę pisarską i zostało sprostowane postanowieniem z 28 marca 2017 r. także pozostaje bez wpływu na bieg terminu, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Oczywistą omyłkę pisarską można sprostować w każdym czasie, a więc i po uprawomocnieniu się danego orzeczenia.

2018
30
kwi

Istota:

Spłata rat kredytu przez rodziców

Fragment:

Dłużnik solidarny spłaca własny dług, a nie cudzy, a spłaty kredytu nie można zakwalifikować jako darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego (nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego określonego w ustawie o podatku od spadków i darowizn u kredytobiorcy, który nie dokonuje spłaty). Dokonując oceny skutków prawnopodatkowych w podatku od spadków i darowizn należy mieć na względzie przedmiot opodatkowania tym podatkiem, którym jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych m.in. tytułem darowizny, w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego. W opisanym stanie faktycznym, źródłem spłaty rat kredytu przez rodziców Wnioskodawcy jest umowa kredytu hipotecznego. Taka natomiast umowa stanowi odrębny od umowy darowizny stosunek zobowiązaniowy. Zatem spłaty kredytu przez współkredytobiorców (rodziców Wnioskodawcy), tj. dłużników solidarnych z umowy kredytu, nie można zakwalifikować jako darowizny. Oznacza to, że powyższe nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego określonego w ustawie o podatku od spadków i darowizn u Wnioskodawcy, który dokonał zakupu lokalu mieszkalnego ze środków uzyskanych ze wspólnie zaciągniętego kredytu hipotecznego. Jak wskazano powyżej przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem wymienionym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Katalog tytułów nabycia wymieniony w tym przepisie ma charakter zamknięty, co oznacza, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych wyłącznie w drodze tych czynności prawnych może podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

2018
21
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca w istniejącym stanie faktycznym i prawnym jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia (ulgi mieszkaniowej) na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w zw. z art. 120 i 121 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

Fragment:

Do upływu okresu dwóch lat, przewidzianego w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, zabrakło zatem 17 dni. W ocenie Wnioskodawcy należy jednak uznać, iż w niniejszym stanie faktycznym została spełniona przesłanka, uprawniająca Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, mówiąca o tym, iż opieka nad spadkodawcą ma być sprawowana co najmniej 2 lata. Otóż Wnioskodawca de facto sprawował opiekę nad M.F. od maja 2011 r. do dnia 1 stycznia 2018 r. czyli przez okres ponad 7 lat. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 644) – podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Jako, że przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „ spadek ” należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wypłaty zachowku

Fragment:

Moment ten decyduje z kolei o możliwości stosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, wprowadzonego ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629) i mającego zastosowanie, stosownie do art. 3 ust. 1 ww. ustawy, do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po 1 stycznia 2007 r. W rozpatrywanej sprawie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstał w momencie otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych tytułem zachowku. Skoro zatem nabycie środków pieniężnych nastąpiło w 2016 r. zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2007 r. Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że Wnioskodawca z tytułu otrzymania zachowku po babci, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, po spełnieniu warunków zawartych w tym przepisie. Organ zauważa że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego.

2018
16
kwi

Istota:

Czy zwolnienie z długu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Fragment:

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że skoro planowane przez matkę Wnioskodawcy zwolnienie z długu (związane z przysługującą jej wierzytelnością) Wnioskodawcy nie przybierze postaci umowy darowizny – w rozumieniu Kodeksu cywilnego, to czynność ta nie będzie objęta zakresem art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w tej sytuacji zwolnienie go (jako wspólnika spółki cywilnej) z długu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn. Końcowo zauważyć należy, że – skoro wskazana we wniosku czynność prawna nie podlega regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn – bezprzedmiotowym jest rozważanie ewentualnego zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (wskazanego w pytaniu Wnioskodawcy). Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Jednocześnie wskazać należy, iż przedmiotowa interpretacja – zgodnie ze złożonym wnioskiem została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy. Stosownie bowiem do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

2018
16
kwi

Istota:

Skutki podatkowe spłaty rat kredytu mieszkaniowego przez współkredytobiorców solidarnie zobowiązanych do jego spłaty.

Fragment:

Zatem, skoro nie występuje obowiązek podatkowy określony w ustawie o podatku od spadków i darowizn, Wnioskodawca uznaje, iż zgłoszenie nabycia majątku w drodze darowizny na formularzu SD-Z2 jest bezprzedmiotowe i bezzasadne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem wymienionym w art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.), w tym tytułem darowizny. Katalog tytułów opodatkowania wymieniony w powyższym przepisie ma charakter zamknięty, co oznacza, że nabycie jedynie w drodze tych czynności prawnych może podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

2018
15
kwi

Istota:

Czy w wyniku otrzymanej spłaty Wnioskodawca jest zobowiązany do odprowadzenia podatku z tego tytułu?

Fragment:

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do odprowadzenia z tego tytułu podatku od spadków i darowizn. W niniejszej sprawie nie ma znaczenia, że spłata w wyniku działu spadku nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego. Otrzymana bowiem w wyniku działu spadku kwota w ogóle nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Skoro Wnioskodawca nie jest zobowiązany do odprowadzenia podatku od spadków i darowizn, pozostałe zadane we wniosku pytania są bezprzedmiotowe. Brak powstania obowiązku w podatku od spadków i darowizn powoduje, że Wnioskodawca nie ma także obowiązku składania w Urzędzie Skarbowym jakichkolwiek deklaracji w zakresie tegoż podatku jak również określania wartości jego udziału spadkowego. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Jednocześnie Organ zaznacza, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od spadków i darowizn – zgodnie z wolą Wnioskodawcy określoną w części A.1 druku ORD-IN, gdzie w poz. 9 jako „ rodzaj sprawy ” zakreślony został „ podatek od spadków i darowizn ”.

2018
15
kwi

Istota:

Skutki podatkowe dokonania darowizny na rzecz matki

Fragment:

Art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Z treści wniosku wynika, że w 2014 r. Wnioskodawczyni darowała swojej matce udział (1/8 część) w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność. Wobec powyższego, skoro Wnioskodawczyni dokonała darowizny udziału w nieruchomości (lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość) na rzecz swojej wstępnej (matki) to czynność ta nie wywoła dla niej skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn. Co prawda umowa darowizny – co do zasady – podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jednak obowiązek podatkowy – w przypadku darowizny – ciąży na obdarowanym (nabywcy). Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że przekazanie w drodze umowy darowizny udziału w nieruchomości na rzecz matki nie skutkuje powstaniem u Wnioskodawczyni, jako darczyńcy, obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. W tym przypadku nie ma znaczenia, że darowizna nastąpiła na rzecz osoby najbliższej bowiem zgodnie z przepisami na darczyńcy, w związku z uczynioną darowizną, nie ciąży obowiązek podatkowy.