Podatek od spadków i darowizn | Interpretacje podatkowe

Podatek od spadków i darowizn | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od spadków i darowizn. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy darowizna przedsiębiorstwa dokonana przez ojca na rzecz syna w formie aktu notarialnego spowoduje u darczyńcy (ojca) powstanie obowiązku podatkowego na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn)?
Fragment:
Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że przekazanie w drodze umowy darowizny firmy na rzecz syna nie skutkuje powstaniem u Wnioskodawcy, jako darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawca we własnym stanowisku stwierdza, że darowizna przedsiębiorstwa będzie po jego stronie zwolniona z zapłaty podatku od spadków i darowizn na postawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nie można jednak podzielić wyżej opisanego stanowiska Wnioskodawcy, ponieważ zgodnie z art. 5 ww. ustawy obowiązek podatkowy w przypadku darowizny ciąży na obdarowanym, w związku z tym Wnioskodawca w ogóle nie podlega opodatkowaniu, o którym mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Skoro tak, to rozważania w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku w oparciu o art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, są bezzasadne i bezprzedmiotowe. Zatem, w analizowanej sytuacji, z tytułu planowanej darowizny po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek w podatku od spadków i darowizn. Jednakże z uwagi na fakt, że zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 4a ust. 1 ww. ustawy przekazanie darowizny przedsiębiorstwa na rzecz syna korzysta ze zwolnienia z opodatkowania po stronie Wnioskodawcy (darczyńcy) stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości
Fragment:
U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)? Czy opisane zdarzenie przyszłe zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych przez C.P. lub I.Ż.? Czy opisane zdarzenie przyszłe podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn przez C.P. lub I.Ż.? Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od spadków i darowizn. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w dniu 12 grudnia 2016 r. została wydana interpretacja Nr 1462-IPPB4.4511.1197.2016.1.JK3. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 w zw. z 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy przy nabyciu tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności (bez dopłat i spłat gotówkowych) powstaje z chwilą zawarcia umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania przy tak dokonanym zniesieniu współwłasności stanowić będzie wartość rzeczy w części przekraczającej wartość udziału jaki przysługiwał nabywcy we współwłasności przed jej zniesieniem, czyli w przypadku planowanego zdarzenia podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość rynkowa 1/2 lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania stanowi tzw. „ czysta wartość ” nabytej rzeczy, czyli po potrąceniu długów i ciężarów, według stanu rzeczy z dnia nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.
2017
4
sty

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania w związku z nabyciem spadku z Niemiec
Fragment:
(...) podatkiem od spadków i darowizn w Polsce, a jeżeli tak to w jakiej wysokości Wnioskodawczyni obowiązana jest uiścić podatek od spadków i darowizn na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Jaka jest podstawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w Polsce w przypadku Wnioskodawczyni? Czy podatek zapłacony zgodnie z przepisami prawa w Niemczech – jako ciężar nabytego spadku – podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w Polsce,a jeżeli tak to w jakiej wysokości Wnioskodawczyni obowiązana jest uiścić podatek od spadków i darowizn na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? Uzasadniając swe stanowisko Wnioskodawczyni powołała się na treść art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych w Niemczech rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Do długów i ciężarów zalicza się również koszty ostatniej choroby spadkodawcy, (...)
2016
31
gru

Istota:
Skutki podatkowe nabycia spadku.
Fragment:
Podsumowując, z uwagi na powołane przepisy, nabycie majątku tytułem dziedziczenia po bratowej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn dla osób zaliczonych do II grupy podatkowej, a nie jak wskazała Wnioskodawczyni do I grupy podatkowej. Zatem w zakresie zaliczenia Wnioskodawczyni do I grupy podatkowej stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe. Odnosząc się do kwestii uwzględnienia poniesionych przez Wnioskodawczynię kosztów pobytu bratowej w prywatnym Domu Opieki Społecznej jako ciężar przy obliczaniu wartości nabytego spadku należy zauważyć, że z powołanych powyżej przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn następuje po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), które pomniejszają wartości nabytych m.in. w drodze dziedziczenia rzeczy i praw majątkowych. Do ciężarów spadku należą obciążenia, nałożone na spadkobierców z mocy odrębnych ustaw. Z kolei pojęcie długów w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z przedmiotem spadku, łącznie z roszczeniami spadkobiercy z tytułu poczynionych przez niego nakładów na przedmiot spadku.
2016
30
gru

Istota:
Czy darowizna przekazana w sposób opisany w ramach zdarzenia przyszłego, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, bez konieczności zgłaszania jej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy darowizna przekazana w sposób opisany w ramach zdarzenia przyszłego, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, bez konieczności zgłaszania jej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego? Zdaniem Wnioskodawcy, opisana we wniosku darowizna będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania bez konieczności zgłaszania jej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: darowizny, polecenia darczyńcy. W myśl art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Natomiast art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.
2016
30
gru

Istota:
Umowa trustu.
Fragment:
W związku z powyższym, nabycie przez Wnioskodawcę składników majątku (rzeczy lub praw majątkowych, w szczególności środków pieniężnych) w drodze przekazania ich Wnioskodawcy przez Trust, zdaniem Wnioskodawcy, będzie podlegać zasadom opodatkowania określonym w ustawie o podatku od spadków i darowizn dla nabycia rzeczy lub praw majątkowych tytułem zapisu zwykłego, a w szczególności: Obowiązek podatkowy będzie ciążył na Wnioskodawcy jako nabywcy rzeczy lub praw majątkowych, zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy powstanie w momencie każdorazowego przekazania rzeczy lub praw majątkowych, w szczególności środków pieniężnych, Wnioskodawcy przez Trust. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego − obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia. Nabycie takie będzie podlegać zwolnieniu od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem spełnienia przez Wnioskodawcę warunków formalnych przewidzianych w tym przepisie Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu (...)
2016
24
gru

Istota:
Czy przekazana w ten sposób darowizna, pod warunkiem zgłoszenia jej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz udokumentowania otrzymania darowizny na rachunek wskazany przez Obdarowanego, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przekazana w ten sposób darowizna, pod warunkiem zgłoszenia jej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz udokumentowania otrzymania darowizny na rachunek wskazany przez obdarowanego, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na fakt, że przekazanie środków pieniężnych w ramach darowizny pomiędzy matką Wnioskodawcy a Wnioskodawcą nastąpi na podstawie umowy zawartej na piśmie oraz zostanie udokumentowane przekazaniem środków na konto wskazane przez Obdarowanego, a także darowizna zostanie zgłoszona naczelnikowi urzędu skarbowego na odpowiednim formularzu w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, darowizna będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: darowizny, polecenia darczyńcy. W myśl art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.
2016
23
gru

Istota:
Wystąpienie wspólnika ze spółki.
Fragment:
Skoro więc istotnie – jak wskazał Wnioskodawca – zrzeczenie się przez wspólnika praw do majątku spółki nie przyjęło formy darowizny, to wskazana czynność nie będzie podlegała ustawie o podatku od spadków i darowizn, bowiem z opisu stanu faktycznego nie wynika, że przedmiotowa czynność przyjmie którykolwiek tytuł z wymienionych w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Podatkowi od spadków i darowizn podlegają bowiem jedynie czynności enumeratywnie wymienione w art. 1 ust. 1 tej ustawy; wśród nich ustawodawca nie wymienił przedmiotowej czynności. Natomiast odnosząc się do skutków podatkowych objęcia przez Wnioskodawcę dodatkowych wkładów w spółce, należy zauważyć, że – jak wskazano powyżej − opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko takie nabycie, które zostało w nim wymienione w sposób wyraźny. Natomiast z wniosku i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca nabył udziały w spółce odpłatnie, w formie wkładu pieniężnego. Skoro zatem nabycie dodatkowych wkładów również nie przyjęło formy darowizny (czy też innej – wymienionej w ustawie o podatku od spadków i darowizn), to czynność nabycia ww. wkładów nie podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn. Reasumując, wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej i zrzeczenie się praw ww. wspólnika do majątku spółki a także nabycie dodatkowych wkładów nie powoduje po stronie Wnioskodawcy nabycia rzeczy i praw podlegającego podatkowi od spadku i darowizn. W związku z powyższym w przedmiotowym opisie stanu faktycznego nie będzie miało również zastosowania zwolnienie określone w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
2016
21
gru

Istota:
Wystąpienie wspólnika ze spółki.
Fragment:
Skoro więc istotnie – jak wskazał Wnioskodawca – zrzeczenie się przez wspólnika praw do majątku spółki nie przyjęło formy darowizny, to wskazana czynność nie będzie podlegała ustawie o podatku od spadków i darowizn, bowiem z opisu stanu faktycznego nie wynika, że przedmiotowa czynność przyjmie którykolwiek tytuł z wymienionych w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Podatkowi od spadków i darowizn podlegają bowiem jedynie czynności enumeratywnie wymienione w art. 1 ust. 1 tej ustawy; wśród nich ustawodawca nie wymienił przedmiotowej czynności. Natomiast odnosząc się do skutków podatkowych wstąpienia Wnioskodawcy do spółki, należy zauważyć, że – jak wskazano powyżej − opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko takie nabycie, które zostało w nim wymienione w sposób wyraźny. Natomiast z wniosku i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca nabył udziały w spółce odpłatnie, w formie wkładu pieniężnego. Skoro zatem nabycie wkładów również nie przyjęło formy darowizny (czy też innej – wymienionej w ustawie o podatku od spadków i darowizn) to czynność nabycia ww. wkładów nie podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn. Reasumując, wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej i zrzeczenie się praw ww. wspólnika do majątku spółki a także wstąpienie Wnioskodawcy do spółki nie powoduje po stronie Wnioskodawcy nabycia rzeczy i praw podlegającego podatkowi od spadku i darowizn. W związku z powyższym w przedmiotowym opisie stanu faktycznego nie będzie miało również zastosowania zwolnienie określone w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
2016
21
gru

Istota:
Zachowanie prawa do ulgi podatkowej z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Fragment:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 222, poz. 1629, ze zm.) do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Ponieważ w analizowanej sprawie nabycie spadku po wuju Wnioskodawczyni (bracie matki) nastąpiło w dacie jego śmierci (11 grudnia 2004 r.), to do sprawy mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązujące przed 01 stycznia 2007 r. Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 01 stycznia 2007 r. podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. spadku. Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
17
gru

Istota:
Jakie są skutki podatkowe spłaty kredytu hipotecznego i wykreślenia z księgi wieczystej nieruchomości wpisu o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku?
Fragment:
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż skoro zgodnie z art. 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem enumeratywnie wymienionych czynności prawnych, to zakończenie spłaty kredytu hipotecznego i wykreślenie wpisu o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku z księgi wieczystej nieruchomości – jako nie objęte zakresem ustawy – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zatem po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn w związku z dokonaniem spłaty kredytu hipotecznego i wykreśleniem z księgi wieczystej nieruchomości wpisu o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku. Wobec powyższego, odnosząc się jedynie do kwestii spłaty kredytu hipotecznego i wykreślenia z księgi wieczystej nieruchomości wpisu o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku (kwestia skutków podatkowych spłaty przez współkredytobiorców kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup nieruchomości została bowiem oceniona w interpretacji znak: 2461-IBPB-2-1.4515.368.2016.2.MCZ), stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2016
13
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.