IPPB3/423-648/11-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy podatek od nieruchomości za 2011 stanowi koszt uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych proporcjonalnie do okresu którego dotyczy, czyli od 01.01.2011 do 04.05.2011 (tj. od początku roku do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych) i od 05.05.2011 do 31.12.2011 (tj. od dnia ogłoszenia upadłości likwidacyjnej spółki do końca roku)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02.08.2011 r. (data wpływu 04.08.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od nieruchomości – jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 04.08.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 5 maja 2011 roku, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku spółki Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Zgodnie z art. 12 ust 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) spółka ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień poprzedzający dzień ogłoszenia upadłości. Zgodnie z art. 8 ust 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka zobowiązana jest do złożenia deklaracji CIT-8 za okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych czyli do 04.05.2011 roku. Przedmiotem działalności spółki jest wynajem lokali użytkowych w nieruchomości, która położona jest w miejscowości L. Nieruchomość wynajmowana jest podmiotom zewnętrznym. W związku z posiadaną nieruchomością spółka ponosi koszty związane z podatkiem od nieruchomości. Osoby prawne zobowiązane są do składania deklaracji na podatek od nieruchomości na cały rok z góry w terminie do 15 dnia stycznia roku podatkowego. Z przepisów ustawy o podatkach lokalnych nie wynika konieczność złożenia korekty deklaracji w związku z ogłoszoną upadłością.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy podatek od nieruchomości za 2011 stanowi koszt uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych proporcjonalnie do okresu którego dotyczy, czyli od 01.01.2011 do 04.05.2011 (tj. od początku roku do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych) i od 05.05.2011 do 31.12.2011 (tj. od dnia ogłoszenia upadłości likwidacyjnej spółki do końca roku)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1. Podatek od nieruchomości jest kosztem pozostającym w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami uzyskiwanymi z najmu lokali użytkowych mieszczących się w przedmiotowej nieruchomości. Wydatek ten wynika z faktu posiadania nieruchomości przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą i należy klasyfikować go jako element kosztów stałych, które podatnik jest obowiązany uiszczać w związku z posiadanym majątkiem, w związku z samym faktem posiadania nieruchomości przez Spółkę. W myśl art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Podatek od nieruchomości w przypadku ogłoszenia upadłości należałoby przyporządkować proporcjonalnie do okresu od 01.01.2011 do 04.05.2011 oraz od dnia ogłoszenia upadłości, tj. 05.05.2011 do 31.12.2011.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm. – dalej: pdop), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 pdop, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów i to zarówno w zakresie kosztów bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami.

Z wniosku wynika, że z dniem 04.05.2011r. zamknięto księgi rachunkowe sp. z o.o. Natomiast od 05.05.2011 powstała sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Spółka miała zapłacić do dnia 15 stycznia roku podatkowego podatek od nieruchomości. Wnioskodawca planuje podatek uwzględnić w kosztach podatkowych proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy część w kosztach Spółki a cześć w kosztach Spółki w upadłości likwidacyjnej.

Jak słusznie zauważa Wnioskodawca podatek od nieruchomości stanowi koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami. W celu właściwego ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów jednostka winna prawidłowo rozpoznać sposób powiązania kosztów z przychodami. Podatek od nieruchomości jest kosztem, którego związek z uzyskiwanymi przychodami jest pośredni. Wydatek ten ponoszony jest w związku z samym faktem posiadania prawa do korzystania z gruntu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym stanowi on więc inny niż bezpośrednio związany z przychodem koszt uzyskania przychodów.

Moment potrącania kosztów podatkowych uznanych za inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, wskazany został w art. 15 ust. 4d pdop, w myśl którego koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 4e ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f - 4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Z brzmienia art. 15 ust. 4d pdop wynika, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać proporcjonalnie wydatki, które dotyczą okresu dłuższego niż rok podatkowy a nie jest możliwe ustalenia jaka ich cześć dotyczy danego roku podatkowego. Ze stanu faktycznego wynika, że koszt zapłaty podatku od nieruchomości w związku z posiadaną przez siebie nieruchomością poniosła Spółka. Wysokość podatku jest określana w jednej kwocie i płatna „z góry” za cały rok. Zatem nie ma podstaw by proporcjonalnie zaliczać do kosztów uzyskania przychodów Spółki i Spółki w upadłości likwidacyjnej zapłacony podatek od nieruchomości. W związku z powyższym prawo do zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości ma podmiot, który ten wydatek poniósł. Jeśli Spółka zapłaciła ten podatek to ma prawo zaliczyć sobie, w momencie poniesienia, do kosztów uzyskania przychodu całą kwotę zapłaconego podatku za dany rok.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.