ILPB3/423-124/13-5/AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy opłaty (raty) leasingu operacyjnego nieruchomości (budynku i gruntu) na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które Wnioskodawca faktycznie zobowiązany będzie uiszczać na rzecz leasingodawcy, stanowią wydatki kwalifikujące do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 2 Rozporządzenia (...) SSE?
2. Czy uzyskanie przez leasingodawcę zwolnienia z podatku od nieruchomości zgodnie z podanym stanem faktycznym będzie wpływało na zmniejszenie dostępnej Spółce puli pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu (...) SSE i tym samym będzie wpływało na zmniejszenie dostępnego Spółce zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Czy w sytuacji, w której Spółka będzie zobowiązana do zwrotu kosztów podatku od nieruchomości poniesionych przez leasingodawcę (za okres, w którym leasingodawca nie uzyska zwolnienia z podatku od nieruchomości) to kwota podatku od nieruchomości będzie stanowić koszt kwalifikowany dla Spółki w rozumieniu § 6 ust. 2 Rozporządzenia (...) SSE?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2013 r. (data wpływu 18 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wpływu na zmniejszenie dostępnej Spółce puli pomocy uzyskanego przez leasingodawcę zwolnienia z podatku od nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony w dniu 06 czerwca 2013 r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zaliczenia do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną opłaty (raty) leasingu operacyjnego nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 • wpływu na zmniejszenie dostępnej Spółce puli pomocy uzyskanego przez leasingodawcę zwolnienia z podatku od nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 2),
 • zaliczenia do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną podatku od nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi działalność na terenie ... Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „(...) SSE”) na podstawie Zezwolenia nr x z dnia 13 listopada 2007 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ... Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: Zezwolenie) oraz Decyzji zmieniającej Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. nr xx.

Zezwolenie obejmuje prowadzenie przez Spółkę działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie wytworzonych wyrobów i świadczonych usług na terenie Strefy (m.in. części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników, nadwozia do pojazdów samochodowych, przyczepy i naczepy). Wnioskodawca ma status dużego przedsiębiorcy na terenie (...) SSE.

Dochody uzyskiwane przez Spółkę z działalności gospodarczej prowadzonej w (...) SSE na podstawie Zezwolenia korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca prowadzi działalność na nieruchomości będącej przedmiotem umowy leasingu operacyjnego (dalej: umowa leasingu) zawartej w dniu 10 grudnia 2007 r. pomiędzy X Sp. z o.o. (dalej: leasingodawca) a Wnioskodawcą. Przedmiotem umowy leasingu są następujące nieruchomości:

 • działki o numerach ewidencyjnych (...) i (...) o powierzchni całkowitej 50,039 m2 położone w (...) na obszarze (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: grunt) oraz
 • hala produkcyjna o powierzchni całkowitej 15.000,00 m2 i budynek biurowy o powierzchni całkowitej 500 m2 razem z wszystkimi dodatkowymi mediami i infrastrukturą znajdującą się na gruncie (dalej: budynek).

Zgodnie z postanowieniami umowy leasingu, przedmiot leasingu został oddany Wnioskodawcy do odpłatnego używania i pobierania pożytków na czas oznaczony wynoszący 180 miesięcy (tj. 15 lat). Zgodnie z postanowieniami umowy leasingu, Spółka zobowiązana jest do zapłaty opłaty manipulacyjnej oraz 180 opłat (rat) leasingowych wyrażonych w EURO. Według harmonogramu spłat rat leasingu, wymagalność pierwszej raty to 02.01.2009 r.

Ponadto, zgodnie z postanowieniami Umowy, Spółka jako leasingobiorca jest zobowiązana do zwrotu kosztów podatku od nieruchomości, do zapłaty którego jest zobowiązany leasingodawca.

W 2010 r. leasingodawca spełnił wymogi § 7 ust. 1 Uchwały Nr xx Rady Miejskiej w (...) z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy (...) - Miasto (dalej: Uchwała) w związku z czym, uzyskał zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres jednego roku. Zgodnie z § 7 ust. 1 Uchwały, zwolnieniem z podatku od nieruchomości objęte były grunty, budynki i budowle będące własnością przedsiębiorcy lub oddane w leasing na prowadzenie działalności, podejmującego po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie Gminy (...) - Miasto, stanowiące nowe inwestycje, zrealizowane ze środków przedsiębiorcy.

Jednocześnie na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta (...) z dnia 21 marca 2011 r. nr x wydanej na podstawie § 10 Uchwały, leasingodawca (podatnik podatku od nieruchomości) uzyskał zwolnienie z podatku od nieruchomości za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie 189.000 zł. Następnie na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta (...) z dnia 24 lipca 2012 r. nr xx, leasingodawca uzyskał zwolnienie z podatku od nieruchomości za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. w kwocie 246.000,00 zł.

Zgodnie z § 10 ww. Uchwały, na mocy którego leasingodawca uzyskał zwolnienie z podatku od nieruchomości:

„1.Zwalnia się w całości z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części oddane w leasing osobie prawnej, osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej na prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem zwolnienia leasingobiorcy z części opłaty leasingowej odpowiadającej równowartości podatku należnego od będących przedmiotem leasingu gruntów i budowli lub ich części, w wyniku którego utworzono nowe miejsca pracy w wysokości 1.500 zł rocznie za każde nowo utworzone nowe stałe miejsce pracy przez leasingobiorcę na następujące okresy:

 1. na okres 24 miesięcy - w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy przez mikroprzedsiębiorcę, 10 nowych miejsc pracy przez małego przedsiębiorcę albo w przypadku utworzenia 30 nowych miejsc pracy przez średniego przedsiębiorcę lub nie będącego małym i średnim przedsiębiorcą;
 2. w przypadku utworzenia przez mikroprzedsiębiorcę powyżej 2 nowych miejsc pracy lub małego przedsiębiorcę powyżej 10 nowych miejsc pracy - okres zwolnienia, o którym mowa w pkt 1 przedłuża się o jeden miesiąc za każde 1 kolejne nowo utworzone stałe miejsce pracy,
 3. w przypadku utworzenia przez średniego przedsiębiorcę lub niebędącego małym i średnim przedsiębiorcą powyżej 30 nowych miejsc pracy - okres zwolnienia, o którym mowa w pkt 1, przedłuża się o jeden miesiąc za każde 1 kolejne nowo utworzone miejsce pracy.

2.1.Przedsiębiorca nabywa prawo do pomocy z dniem dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji o zamiarze korzystania z pomocy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od dnia powstania obowiązku podatkowego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, z zastrzeżeniem, że łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 60 miesięcy.

3.Pomoc dopuszczalna, jeżeli:

 1. udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją wynosi co najmniej 25%,
 2. zakończenie inwestycji nastąpi w terminie 3 lat od dnia dokonania zgłoszenia,
 3. nowo utworzone miejsca pracy będą utrzymane przez co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy przez okres co najmniej 3 lat od dnia ich utworzenia,
 4. maksymalna intensywność pomocy nie przekracza:
  1. 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
  2. w przypadku przedsiębiorcy będącego mikro przedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, z wyjątkiem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych maksymalną intensywność pomocy określoną w ppkt a),
  3. w przypadku przedsiębiorcy będącego średnim przedsiębiorcą, z wyjątkiem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 10 punktów procentowych maksymalną intensywność pomocy określoną w ppkt a)”.

Z uwagi na fakt spełnienia ww. warunków przez Spółkę, leasingodawca - jako podatnik podatku od nieruchomości - uzyskał zwolnienie z podatku od nieruchomości. W związku z powyższym, leasingodawca nie będzie obciążał Spółki opłatami stanowiącymi równowartość podatku od nieruchomości w związku z uzyskanym w tym zakresie zwolnieniem.

Tym samym, za okres 2009 - 2010 Spółka na podstawie Umowy była zobowiązana do zwrotu kosztów podatku od nieruchomości, do zapłaty którego był zobowiązany leasingodawca. Natomiast za okres 2011 r. oraz 2012 r. leasingodawca był zwolniony z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości (zgodnie z ww. Decyzjami), tym samym Spółka po uzyskanych przez leasingodawcę Decyzjach o zwolnieniu otrzymywała korekty faktur pierwotnego obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości do wysokości uzyskanego zwolnienia przez leasingodawcę, gdyż nie była zobowiązana do zwrotu kosztów podatku od nieruchomości po uzyskaniu zwolnienia przez leasingodawcę. Obecnie leasingodawca planuje również wystąpić do Prezydenta Miasta (...) z wnioskiem o uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2013 r.

W piśmie stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku (data wpływu 06 czerwca 2013 r.) w zakresie zaliczenia do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną opłaty (raty) leasingu operacyjnego nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) odnośnie informacji, czy umowa leasingu zawarta przez Wnioskodawcę w dniu 10 grudnia 2007 r. będzie trwać co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego przez Wnioskodawcę, Spółka wyjaśniła, co następuje.

Tak, umowa leasingu zawarta przez Wnioskodawcę w dniu 10 grudnia 2007 r. będzie trwać co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego przez Wnioskodawcę. Jak wskazano we wniosku, zgodnie z postanowieniami umowy leasingu, przedmiot leasingu został oddany Wnioskodawcy do odpłatnego używania i pobierania pożytków na czas oznaczony wynoszący 180 miesięcy (tj. 15 lat). Oznacza to, iż okres 180 miesięczny upływa dopiero w 2023 r., natomiast przewidywany termin zakończenia inwestycji nastąpi 31 grudnia 2014 r. Spółka doprecyzowuje, iż zgodnie z Zezwoleniem nr x z dnia 13 listopada 2007 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pkt II ustala następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej: ppkt 3 „Zakończenie inwestycji w terminie 31 grudnia 2014 r.”.

W konsekwencji, przy powyższym założeniu, wymóg trwania leasingu przez co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji został spełniony.

Odnośnie informacji, co oznacza stwierdzenie zawarte w opisie zaistniałego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, że cyt.: „leasingodawca nie będzie obciążał Spółki opłatami stanowiącymi równowartość podatku od nieruchomości w związku z uzyskanym w tym zakresie zwolnieniem”, w szczególności, czy oznacza to, że w związku z § 10 Uchwały Rady Miejskiej w (...) leasingodawca, który uzyskał / uzyska zwolnienie z podatku od nieruchomości zwolni Wnioskodawcę (leasingobiorcę) z części opłat leasingowych, Spółka wyjaśniła, co następuje.

Tak, zacytowane stwierdzenie odnosi się do § 10 Uchwały Nr xx Rady Miejskiej w (...) z dnia 28 września 2007 r. Przy czym należy zaznaczyć, iż fakt nieobciążania Wnioskodawcy przez leasingodawcę opłatami stanowiącymi równowartość podatku od nieruchomości wynika również z samej umowy leasingu. Zgodnie bowiem z „Warunkami Ogólnymi Leasingu Operacyjnego” stanowiących załącznik nr 1 przedmiotowej umowy leasingu, w punkcie 14.1 lit. b) leasingobiorca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich podatków, opłat oraz kosztów należnych od leasingodawcy lub przez niego poniesionych w związku z zobowiązaniami do budżetu centralnego i lokalnego oraz podatkami lub karami poniesionymi przez leasingodawcę lub nałożonymi na niego w związku z Przedmiotem Leasingu lub wszelkimi Dokumentami Leasingu, co m.in. dotyczy podatku od nieruchomości.

Oznacza to, iż leasingobiorca jest zobowiązany do pokrycia tylko tych podatków związanych z przedmiotem leasingu czy dokumentami leasingu, do poniesienia których leasingodawca jest zobowiązany (podatki te są należne). Jeżeli leasingodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku (np. z tytułu uzyskanego zwolnienia), to odpowiednio leasingobiorca nie będzie zobowiązany do zwrotu takiej należności (tu: podatku od nieruchomości).

W piśmie stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku (data wpływu 06 czerwca 2013 r.) w zakresie zaliczenia do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną podatku od nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) odnośnie informacji na podstawie jakiej umowy Spółka będzie zobowiązana do zwrotu kosztów podatku od nieruchomości poniesionych przez leasingodawcę... Wnioskodawca bowiem wskazał m.in., że cyt.: „zgodnie z postanowieniami Umowy Spółka, jako leasingobiorca jest zobowiązana do zwrotu kosztów podatku od nieruchomości do zapłaty którego jest zobowiązany leasingodawca”, ale nie wyjaśnił, co oznacza zawarte w tym opisie określenie „Umowa”, Spółka wyjaśniła, co następuje.

Spółka doprecyzowuje, iż do zwrotu kosztów podatku od nieruchomości poniesionych przez leasingodawcę jest zobowiązana na podstawie „Warunków Ogólnych Leasingu Operacyjnego” stanowiących załącznik nr 1 umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 10 grudnia 2007 r., do której to umowy Wnioskodawca odnosi się w przedmiotowym wniosku (przyjęty we wniosku skrót: umowa leasingu). W punkcie 14.1 lit. b) tych warunków wskazuje się, iż leasingobiorca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich podatków, opłat oraz kosztów należnych od leasingodawcy lub przez niego poniesionych w związku z zobowiązaniami do budżetu centralnego i lokalnego oraz podatkami lub karami poniesionymi przez leasingodawcę lub nałożonymi na niego w związku z przedmiotem leasingu lub wszelkimi dokumentami leasingu, co m.in. dotyczy podatku od nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy opłaty (raty) leasingu operacyjnego nieruchomości (budynku i gruntu) na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które Wnioskodawca faktycznie zobowiązany będzie uiszczać na rzecz leasingodawcy, stanowią wydatki kwalifikujące do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 2 Rozporządzenia (...) SSE...
 2. Czy uzyskanie przez leasingodawcę zwolnienia z podatku od nieruchomości zgodnie z podanym stanem faktycznym będzie wpływało na zmniejszenie dostępnej Spółce puli pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu (...) SSE i tym samym będzie wpływało na zmniejszenie dostępnego Spółce zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy w sytuacji, w której Spółka będzie zobowiązana do zwrotu kosztów podatku od nieruchomości poniesionych przez leasingodawcę (za okres, w którym leasingodawca nie uzyska zwolnienia z podatku od nieruchomości) to kwota podatku od nieruchomości będzie stanowić koszt kwalifikowany dla Spółki w rozumieniu § 6 ust. 2 Rozporządzenia (...) SSE...

Treść pytania oznaczonego nr 1 wynika z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło w dniu 06 czerwca 2013 r.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie pytania nr 2.

Natomiast wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 oraz nr 3 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną w dniu 18 czerwca 2013 r. nr ILPB3/423-124/13-4/AO.

Zdaniem Wnioskodawcy, pomoc udzielona z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości firmy leasingowej w zakresie nieruchomości będącej przedmiotem umowy leasingu zawartej ze Spółką nie powinna wpływać na zmniejszenie puli pomocy publicznej, o której mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia (...)SSE, przysługującej Spółce na podstawie uzyskanego Zezwolenia. Tym samym, nie będzie wpływało na zmniejszenie przysługującego Spółce zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dopuszczalna pula pomocy określana jest na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia (...) SSE. Zgodnie z tym przepisem, maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, wynosi dla województwa lubuskiego 50%.

Tak określona pomoc publiczna udzielona Spółce w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych może być co do zasady łączona z inną pomocą regionalną, jednakże skumulowana wartość pomocy nie może przekroczyć dopuszczalnej puli określonej w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia tym wsparciem.

Zgodnie bowiem z § 3 ust. 8 Rozporządzenia (...) SSE, pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łącznie wartość pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy określonej w § 4.

W ocenie Spółki, nie powinno budzić wątpliwości, iż pomoc udzielona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości jest co do zasady formą pomocy, o której mowa w ww. przepisie, tj. pomocą która zmniejsza pulę pomocy „strefowej”.

Należy jednak podkreślić, iż pomoc w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości może być udzielona podatnikowi, gdyż to on jest zobowiązany - jako podatnik - do uiszczenia podatku od nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podstawowe znaczenie z punktu widzenia konstrukcji prawnej podatku ma jego podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, stawka podatkowa, a także ulgi i zwolnienia podatkowe. To one decydują o prawnopodatkowym stanie faktycznym w poszczególnych ustawach podatkowych. Istotą zwolnień podatkowych jest wyłączenie z opodatkowania niektórych podmiotów bądź zawężenie zakresu przedmiotowego. Należy jednak podkreślić, iż zwolnienie podatkowe - nawet w ujęciu przedmiotowym - może być kierowane jedynie do podmiotu będącego zobowiązanym do zapłaty podatku, gdyż w sytuacji gdy takiego obowiązku nie ma, to udzielenie zwolnienia byłoby bezprzedmiotowe. Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. Zobowiązanym do zapłaty podatku od nieruchomości jest podatnik, tj. leasingodawca i to on na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta otrzymał pomoc regionalną w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Dodatkowo Spółka zwróciła uwagę na fakt, iż zgodnie z art. 6 Ordynacji podatkowej, podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Również w art. 127 Konstytucji RP wyrażona jest zasada, zgodnie z którą nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Podatek (na który konstrukcyjnie składa się również zwolnienie podatkowe) jest więc świadczeniem pieniężnym wynikającym z ustaw podatkowych. Dodatkowo, zgodnie z art. 168 Konstytucji RP, jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. W niniejszej sprawie zakres ten został określony w przepisie art. 7 ust. 3 uPLok, zgodnie z którym rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Należy zatem podkreślić, iż rada gminy nie może wykraczać poza zakres przedmiotowy zwolnienia podatkowego, nie może ona zatem wprowadzać zwolnienia podmiotowego, tym bardziej w stosunku do podmiotów niebędących podatnikami.

Z powyższego wynika, iż fakt ewentualnego obciążenia użytkownika nieruchomości (tu leasingobiorcy, tj. Spółki) podatkiem od nieruchomości jest kwestią wewnętrznych ustaleń pomiędzy podmiotami oraz jednym z warunków udzielenia przedmiotowego zwolnienia przez radę gminy w drodze uchwały. Nie zmienia to jednak istoty konstrukcji podatku, a co za tym idzie samego zwolnienia podatkowego, tj. tego, iż zwolnienie podatkowe może być adresowane jedynie do podatnika, którym w niniejszej sprawie pozostaje leasingodawca.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż zwolnienie z podatku od nieruchomości leasingodawcy, w zakresie nieruchomości będącej przedmiotem umowy leasingu zawartej ze Spółką, nie może być uznane jako pomoc regionalna udzielana leasingobiorcy (Spółce) i tym samym nie powinno wpływać na zmniejszenie puli pomocy publicznej, o której mowa w Rozporządzeniu (...) SSE.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie wpływu na zmniejszenie dostępnej Spółce puli pomocy uzyskanego przez leasingodawcę zwolnienia z podatku od nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) uznaje się za prawidłowe.

Specjalne strefy ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w cytowanym powyżej przepisie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Podkreślenia wymaga fakt, iż prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „(...)SSE”) na podstawie Zezwolenia z dnia 13 listopada 2007 r. Wnioskodawca ma status dużego przedsiębiorcy na terenie (...) SSE. Spółka prowadzi działalność na nieruchomości będącej przedmiotem umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 10 grudnia 2007 r. Przedmiotem umowy leasingu są nieruchomości. Zgodnie z postanowieniami umowy leasingu, przedmiot leasingu został oddany Wnioskodawcy do odpłatnego używania i pobierania pożytków na czas oznaczony wynoszący 180 miesięcy (tj. 15 lat). Oznacza to, iż okres 180 miesięczny upływa w 2023 r., natomiast przewidywany termin zakończenia inwestycji przez Spółki nastąpi 31 grudnia 2014 r.

Zgodnie z postanowieniami umowy leasingu, Spółka zobowiązana jest do zapłaty opłaty manipulacyjnej oraz 180 opłat (rat) leasingowych. Według harmonogramu spłat rat leasingu, wymagalność pierwszej raty to 02.01.2009 r. Ponadto, Spółka jako leasingobiorca jest zobowiązana do zwrotu kosztów podatku od nieruchomości poniesionych przez leasingodawcę na podstawie „Warunków Ogólnych Leasingu Operacyjnego” stanowiących załącznik nr 1 umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 10 grudnia 2007 r. Spółka wskazała, że za okres 2011 r. oraz 2012 r. leasingodawca był zwolniony z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości (zgodnie z Decyzjami Prezydenta Miasta), tym samym Spółka po uzyskanych przez leasingodawcę Decyzjach o zwolnieniu, otrzymywała korekty faktur pierwotnego obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości do wysokości uzyskanego zwolnienia przez leasingodawcę, gdyż nie była zobowiązana do zwrotu kosztów podatku od nieruchomości po uzyskaniu zwolnienia przez leasingodawcę. Obecnie leasingodawca planuje również wystąpić do Prezydenta Miasta z wnioskiem o uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2013 r.

W tym miejscu należy wskazać, że z dniem 30 grudnia 2008 r. weszło w życie:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie w sprawie (...) specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1551 ze zm.) oraz
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.).

Jednakże w myśl § 8 ww. rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2008 r., do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej.

Uwzględniając powyższe, z uwagi na termin otrzymania przez Spółkę zezwolenia, tj. 13 listopada 2007 r., w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1704 ze zm.), tj. obowiązujące na dzień wydania zezwolenia.

Jak stanowi § 3 ust. 1 tego rozporządzenia, pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) stanowi pomoc regionalną z tytułu:

 1. kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6, lub
 2. tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Na podstawie § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia, przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora.

W myśl natomiast § 3 ust. 8 cyt. rozporządzenia, pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łącznie wartość pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy określonej w § 4.

Zgodnie natomiast z treścią § 4 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia, maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wynosi:

 1. 50 % - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;
 2. 40 % - na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;
 3. 30 % - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

W przedmiotowej sprawie, pomoc z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntu i budynku, będących przedmiotem umowy leasingu zawartej ze Spółką, otrzymał leasingodawca, który był, jak wskazała Spółka, zobowiązany jako podatnik tego podatku do jego zapłaty i to on na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta otrzymał pomoc regionalną w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zatem, pomoc którą otrzymał leasingodawca nie powinna wpływać na zmniejszenie puli pomocy publicznej, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przysługującej Spółce na podstawie uzyskanego przez Nią zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Tym samym, nie będzie wpływała na zmniejszenie przysługującego Spółce zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Reasumując, uzyskanie przez leasingodawcę zwolnienia z podatku od nieruchomości nie będzie wpływało na zmniejszenie dostępnej Spółce puli pomocy, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej i tym samym nie będzie wpływało na zmniejszenie dostępnego Spółce zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.