0111-KDIB2-1.4010.165.2017.2.AT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia czy zwrot z Urzędu Miasta niesłusznie zapłaconego podatku od nieruchomości skutkuje koniecznością zapłaty podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 lipca 2017 r. (data wpływu 7 sierpnia 2017 r.), uzupełnionym 23 października 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy zwrot z Urzędu Miasta niesłusznie zapłaconego podatku od nieruchomości skutkuje koniecznością zapłaty podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2017 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy zwrot z Urzędu Miasta niesłusznie zapłaconego podatku od nieruchomości skutkuje koniecznością zapłaty podatku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 października 2017 r. Znak: 0111-KDIB2-1.4010.165.2017.1.AT wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 23 października 2017 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa (zwana dalej: Spółdzielnią) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. l ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Jednocześnie ta sama ustawa (art. 1 ust. 6) dopuszcza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. W rezultacie Spółdzielnia prowadzi działalność statutową, niezwiązaną z działalnością gospodarczą oraz działalność gospodarczą polegającą głównie na najmie lokali użytkowych i dzierżawie gruntów. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji celów statutowych oraz celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółdzielnia zarządza:

  • tzw. zasobami mieszkaniowymi, o których mowa w przepisie art. 17 ust. l pkt 44 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz
  • tzw. mieniem Spółdzielni.

W skład obydwu grup zasobów wchodzą m.in. tzw. budowle czyli sieci techniczne (cieplne, wodociągowe, kanalizacyjne), drogi, chodniki, parkingi, ulice, ogrodzenia, place itp.

Zgodnie z art. 3 ust. l pkt l oraz pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Spółdzielnia jest podatnikiem podatku od nieruchomości (w tym od budowli). Zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną z dnia 4 stycznia 2016 r. (Znak:...) Spółdzielnia dokonywała naliczenia i zapłaty podatku od nieruchomości w zakresie dotyczącym budowli. Spółdzielnia otrzymała zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 21 grudnia 2016 r. (Znak:...). Według zmienionej interpretacji Prezydent Miasta X uznał, iż budowle, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (w tym części służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i w części związanej z działalnością gospodarczą) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od budowli. W związku z powyższym Spółdzielnia zamierza dokonać korekty deklaracji podatku od nieruchomości za lata ubiegłe celem otrzymania zwrotu niesłusznie zapłaconego podatku od budowli.

W związku z zaistniałą sytuacją Spółdzielnia powzięła wątpliwość, czy w sytuacji otrzymania zwrotu z Urzędu Miasta X niesłusznie zapłaconego w latach ubiegłych podatku od budowli i dokonania korekty naliczeń wcześniejszych opłat za mieszkania i garaże w związku ze zwrotem ww. podatku będzie powodowało konieczność zapłaty przez Spółdzielnię podatku dochodowego od osób prawnych. Dla osób, które w momencie korekty naliczeń będą posiadały jeszcze tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub garażu powstała nadpłata będzie zaliczona na poczet opłat za mieszkanie. Natomiast osobom, które w momencie dokonywana korekty nie będą już posiadały tytułu prawnego do lokalu Spółdzielnia prawdopodobnie dokona przelewu powstałej nadpłaty na wskazane konto bankowe.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 16 października 2017 r., wskazano, że podatek od nieruchomości o którym mowa we wniosku, jako koszt pośredni Spółdzielnia zaliczała do kosztów podatkowych w dacie poniesienia. Koszt ten, jako koszt gospodarki zasobami mieszkaniowymi kształtował dochód wolny od podatku (zwolnienie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy dokonanie korekty sprzedaży (naliczeń opłat za mieszkania i garaże), w związku z ewentualnie otrzymanym zwrotem z Urzędu Miasta X niesłusznie zapłaconego przez Spółdzielnię podatku od budowli, dla członków oraz nieczłonków Spółdzielni posiadających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych lub/i garaży oraz prawa odrębnej własności, będzie skutkowało koniecznością zapłaty przez Spółdzielnię podatku dochodowego od osób prawnych?
  2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie twierdząca, to czy dla ewentualnego opodatkowania, ma znaczenie rodzaj tytułu prawnego do lokalu oraz fakt, że dana osoba, w stosunku do której dokonywana jest wspomniana korekta sprzedaży posiada jeszcze tytuł prawny do lokalu (mieszkania lub/i garażu; wtedy powstała nadpłata jest zaliczana na poczet opłat za mieszkanie), czy też jest już byłym posiadaczem takiego prawa (w takiej sytuacji powstała po korekcie nadpłata zostanie wypłacona)?

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie korekty wcześniejszego naliczenia opłat z tytułu podatku od budowli członków oraz nieczłonków Spółdzielni posiadających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych lub/i garaży oraz prawa odrębnej własności nie będzie skutkowało koniecznością zapłaty przez Spółdzielnię podatku dochodowego od osób prawnych bez względu na członkostwo w Spółdzielni oraz rodzaj prawa własności. W opisanym zdarzeniu przyszłym nie może być mowy o przeznaczeniu dochodu na cel niezgodny z art. 17 ust. l pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż dokonywana jest tylko korekta wcześniejszej sprzedaży.

Ad. 2

Rodzaj tytułu własności do lokalu mieszkalnego, czy garażu nie ma znaczenia w kontekście ewentualnego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Nie ma też znaczenia fakt, czy w momencie dokonania korekty sprzedaży, dana osoba posiada jeszcze tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub/i garażu, czy też jest już byłym posiadaczem takiego prawa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej także: „updop”) w związku z art. 11 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1560) spółdzielnie mieszkaniowe – są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie do art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj przychodów, z jakich ten dochód został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Należy zauważyć, że ustawodawca nie wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ogólnej definicji przychodu podatkowego.

Treść art. 12 ust. 1 updop wskazuje, że zostały wskazane jedynie przykładowe przysporzenia zaliczane do tej kategorii. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast art. 12 ust. 4 updop określa w sposób enumeratywny, które zdarzenia nie stanowią przychodu. Generalnie należy wskazać, że przychód powstaje w każdym przypadku, w którym podatnik uzyskuje realną korzyść. Ponadto, przychodem jest takie przysporzenie majątkowe, które ma charakter trwały (definitywny).

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca - Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność statutową, niezwiązaną z działalnością gospodarczą oraz działalność gospodarczą polegającą głównie na najmie lokali użytkowych i dzierżawie gruntów. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji celów statutowych oraz celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółdzielnia zarządza tzw. zasobami mieszkaniowymi, o których mowa w przepisie art. 17 ust. l pkt 44 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz tzw. mieniem Spółdzielni. W skład obydwu grup zasobów wchodzą m.in. tzw. budowle czyli sieci techniczne (cieplne, wodociągowe, kanalizacyjne), drogi, chodniki, parkingi, ulice, ogrodzenia, place itp. Zgodnie z art. 3 ust. l pkt l oraz pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Spółdzielnia jest podatnikiem podatku od nieruchomości (w tym od budowli). Zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną Spółdzielnia dokonywała naliczenia i zapłaty podatku od nieruchomości w zakresie dotyczącym budowli. W dniu 21 grudnia 2016 r. Spółdzielnia otrzymała indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, zmieniającą uprzednio wydaną interpretację. Według zmienionej interpretacji Prezydent Miasta X uznał, iż budowle, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (w tym części służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i w części związanej z działalnością gospodarczą) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od budowli. W związku z powyższym Spółdzielnia zamierza dokonać korekty deklaracji podatku od nieruchomości za lata ubiegłe celem otrzymania zwrotu niesłusznie zapłaconego podatku od budowli. W związku z zaistniałą sytuacją Spółdzielnia powzięła wątpliwość, czy w sytuacji otrzymania zwrotu z Urzędu Miasta X niesłusznie zapłaconego w latach ubiegłych podatku od budowli i dokonania korekty naliczeń wcześniejszych opłat za mieszkania i garaże w związku ze zwrotem ww. podatku będzie powodowało konieczność zapłaty przez Spółdzielnię podatku dochodowego od osób prawnych. Dla osób, które w momencie korekty naliczeń będą posiadały jeszcze tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub garażu powstała nadpłata będzie zaliczona na poczet opłat za mieszkanie. Natomiast osobom, które w momencie dokonywana korekty nie będą już posiadały tytułu prawnego do lokalu Spółdzielnia prawdopodobnie dokona przelewu powstałej nadpłaty na wskazane konto bankowe. Podatek od nieruchomości o którym mowa we wniosku, jako koszt pośredni Spółdzielnia zaliczała do kosztów podatkowych w dacie poniesienia. Koszt ten, jako koszt gospodarki zasobami mieszkaniowymi kształtował dochód wolny od podatku.

Mając powyższe na względzie, zauważyć należy, że skoro Spółdzielnia otrzyma zwrot niesłusznie uiszczonego podatku od nieruchomości, to uwzględnienie tego zdarzenia gospodarczego winno znaleźć odzwierciedlenie poprzez korektę przychodu podatkowego, jak również kosztów uzyskania przychodów, zważywszy że wydatek z tytułu podatku od nieruchomości został uprzednio zaliczony do kosztów podatkowych.

Z powyższych względów sytuacja powyższa nie będzie skutkowała obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Bezprzedmiotowa jest tym samym odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, z uwagi na jego warunkowy charakter.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a,
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.