Podatek od nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Podatek od nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy jako podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną, Wnioskodawczyni ma prawo do zaliczenia zaległego podatku od nieruchomości w koszty uzyskania przychodów w momencie zapłaty?
Fragment:
Z uwagi na inne zobowiązania, Wnioskodawczyni nie wywiązała się z obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości w wyznaczonych na podstawie decyzji terminach. I tak podatek za rok 2014 Wnioskodawczyni zapłaciła w roku 2015, a podatek za 2015 r. zapłaciła w 2016 r. Tak więc podatek od nieruchomości, jako koszt Wnioskodawczyni ujęła nie w okresie, którego dotyczył, ale w momencie jego rzeczywistego poniesienia, czyli w momencie zapłaty. Podobnie został ujęty w koszty uzyskania przychodów zaległy podatek od nieruchomości rozłożony decyzją burmistrza miasta na comiesięczne raty, czyli w momencie poniesienia wydatku związanego z zapłatą rat podatku od nieruchomości (zaległego za lata poprzednie). Decyzja ta wydana została 24 września 2012 r. i ustalała daty wpłat rat na kolejne 68 miesięcy, aż do 30 maja 2018 r. Wnioskodawczyni ujmowała w koszty uzyskania przychodów, raty podatku przypadające na dany rok podatkowy. Decyzja rozkładała w sumie podatek od nieruchomości o łącznej wartości 33.649 zł 80 gr, bez odsetek, na raty miesięczne po 500 zł, 6000 zł rocznie. W danym roku ujmowane były w kosztach uzyskania przychodu wpłacone raty podatku zaległego za okres od 2007 r. do 2012 r., który w danych latach 2007 – 2012 nie był zapłacony i nie był ujęty w kosztach.
2017
18
maj

Istota:
Gdy kwoty różnic zwiększające podatek od nieruchomości za lata 2011-2016, wynikające z decyzji wydanych w dniu 30 sierpnia 2016 r., ustalających podatek od nieruchomości w prawidłowych wysokościach, stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie wystawienia tych decyzji, tj. na dzień 30 sierpnia 2016 r.?
Fragment:
Wnioskodawczyni dokonywała wpłat na podstawie corocznych decyzji Prezydenta Miasta ustalających wysokość podatku od nieruchomości. Kwoty wynikające z tych decyzji Wnioskodawczyni zaliczyła w koszty uzyskania przychodów. W dniach 2-17 lutego 2016 r. została przeprowadzona kontrola podatkowa w zakresie prawidłowości ustalenia podatku od nieruchomości za lata 2011-2016, która ujawniła, że wystąpiły rozbieżności pomiędzy wymiarem podatku od nieruchomości ustalonym w decyzjach pierwotnych za lata 2011 – 2016, a powierzchnią nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej. W dniu 30 sierpnia 2016 r. Prezydent Miasta wydał decyzje, które uchylały decyzje wcześniejsze w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości za lata 2011-2016 oraz ustalały nową wysokość tego podatku w ww. latach. Mając na względzie przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy, stwierdzić należy, że podatek od nieruchomości, jako koszt inny niż koszt bezpośrednio związany z przychodem, powinien być zgodnie z treścią art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potrącalny w dacie jego poniesienia. Przy czym za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, zgodnie z art. 22 ust. 6b w związku z art. 22 ust. 6 ww. ustawy, bez względu na metodę jej prowadzenia, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.
2017
18
maj

Istota:
Czy podatek od nieruchomości zwrócony przez Spółkę jawną wspólnikowi użyczającemu nieruchomość (stan faktyczny 1), bądź wspólnikowi oraz jego małżonkowi niebędącemu wspólnikiem użyczającym nieruchomość (stan faktyczny 2), stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytułu udziału w dochodach tej Spółki (źródło - pozarolnicza działalność gospodarcza)?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy dochód wyniesie zero, skoro Spółka zwróci Mu dokładnie taką kwotę podatku od nieruchomości, jaką zapłacił. Dotychczas nie rozliczał w zeznaniu podatkowym zwrotu podatku od nieruchomości, ponieważ podatek zwrócony został po raz pierwszy w 2016 r. W związku z powyższym opisem we wniosku i jego uzupełnieniu zadano następujące pytania: Czy podatek od nieruchomości zwrócony przez Spółkę jawną wspólnikowi użyczającemu nieruchomość (stan faktyczny 1), bądź wspólnikowi oraz jego małżonkowi niebędącemu wspólnikiem użyczającym nieruchomość (stan faktyczny 2), stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytułu udziału w dochodach tej Spółki (źródło - pozarolnicza działalność gospodarcza)? Czy zwrócony Wnioskodawcy podatek od nieruchomości podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2016 r., jako przychód z innych źródeł, obok równych temu przychodowi kosztów (w wysokości równej temu podatkowi od nieruchomości, zapłaconemu przez Wnioskodawcę zgodnie z otrzymaną decyzją właściwego organu podatkowego gminy), w związku z czym dochód z tytułu zwrócenia Wnioskodawcy przez Spółkę zapłaconego przez Wnioskodawcę podatku od nieruchomości wyniesie zero? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1.
2017
10
maj

Istota:
Czy podatek od nieruchomości zwrócony przez Spółkę jawną wspólnikowi użyczającemu nieruchomość (stan faktyczny 1), bądź wspólnikowi oraz jego małżonkowi niebędącemu wspólnikiem użyczającym nieruchomość (stan faktyczny 2), stanowi dla Wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodu z tytułu udziału w dochodach tej Spółki (źródło - pozarolnicza działalność gospodarcza)?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni dochód wyniesie zero, skoro Spółka zwróci Jej dokładnie taką kwotę podatku od nieruchomości, jaką zapłaciła. Dotychczas nie rozliczała w zeznaniu podatkowym zwrotu podatku od nieruchomości, ponieważ podatek zwrócony został po raz pierwszy w 2016 r. W związku z powyższym opisem we wniosku i jego uzupełnieniu zadano następujące pytania: Czy podatek od nieruchomości zwrócony przez Spółkę jawną wspólnikowi użyczającemu nieruchomość (stan faktyczny 1), bądź wspólnikowi oraz jego małżonkowi niebędącemu wspólnikiem użyczającym nieruchomość (stan faktyczny 2), stanowi dla Wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodu z tytułu udziału w dochodach tej Spółki (źródło - pozarolnicza działalność gospodarcza)? Czy zwrócony Wnioskodawczyni podatek od nieruchomości podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2016 r., jako przychód z innych źródeł, obok równych temu przychodowi kosztów (w wysokości równej temu podatkowi od nieruchomości, zapłaconemu przez Wnioskodawczynię zgodnie z otrzymaną decyzją właściwego organu podatkowego gminy), w związku z czym dochód z tytułu zwrócenia Wnioskodawczyni przez Spółkę zapłaconego przez Wnioskodawczynię podatku od nieruchomości wyniesie zero? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1.
2017
10
maj

Istota:
W którym okresie należy uznać za koszt uzyskania przychodu zaległy podatek od nieruchomości za lata ubiegłe (w dacie ujęcia w księgach rachunkowych decyzji określającej zaległość w podatku/deklaracji korygującej)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Podatek od nieruchomości zaliczany jest przez Spółkę, a więc przez PGK Y, do kosztów uzyskania przychodów (w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych), w każdym miesiącu, w którym w księgach rachunkowych ujęta jest rata tego podatku (w wysokości należnej raty). Występują jednak przypadki, że w latach następujących po zakończeniu danego roku podatkowego dokonywane są zmiany wysokości zadeklarowanego podatku od nieruchomości za dany rok, przy czym korekty dokonywane są zarówno na zwiększenie podatku jak i na zmniejszenie podatku (oznacza to, że np. w 2016 r. dokonywana może być korekta podatku od nieruchomości za rok 2014). Zmiana wysokości zadeklarowanego podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy jest następstwem: samokontroli Spółki - w tym przypadku w okresie stwierdzenia zaległości/nadpłaty w podatku od nieruchomości (np. w 2016 r.) składana jest korekta deklaracji na podatek od nieruchomości za lata ubiegłe (np. za 2014 r.). Różnica podatku od nieruchomości wynikająca z deklaracji korekty (w stosunku do deklaracji pierwotnej) ujmowana jest w księgach rachunkowych w okresie złożenia korekty. Zapłata podatku wynikająca (...)
2017
22
lut

Istota:
W którym momencie należy rozpoznać przychód z tytułu powstałej nadpłaty w podatku od nieruchomości w przypadku jej zwrotu w formie gotówkowej - czy z datą ujęcia jej w księgach rachunkowych, czy w momencie otrzymania zwrotu nadpłaty? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Podatek od nieruchomości zaliczany jest przez Spółkę, a więc przez PGK Y, do kosztów uzyskania przychodów (w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych), w każdym miesiącu, w którym w księgach rachunkowych ujęta jest rata tego podatku (w wysokości należnej raty). Występują jednak przypadki, że w latach następujących po zakończeniu danego roku podatkowego dokonywane są zmiany wysokości zadeklarowanego podatku od nieruchomości za dany rok, przy czym korekty dokonywane są zarówno na zwiększenie podatku jak i na zmniejszenie podatku (oznacza to, że np. w 2016 r. dokonywana może być korekta podatku od nieruchomości za rok 2014). Zmiana wysokości zadeklarowanego podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy jest następstwem: samokontroli Spółki - w tym przypadku w okresie stwierdzenia zaległości/nadpłaty w podatku od nieruchomości (np. w 2016 r.) składana jest korekta deklaracji na podatek od nieruchomości za lata ubiegłe (np. za 2014 r.). Różnica podatku od nieruchomości wynikająca z deklaracji korekty (w stosunku do deklaracji pierwotnej) ujmowana jest w księgach rachunkowych w okresie złożenia korekty. Zapłata podatku wynikająca (...)
2017
22
lut

Istota:
Czy zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, z jakim dniem Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 20 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodu z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca – w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – wykorzystuje nieruchomości, od których uiszcza podatek od nieruchomości (dalej: PoN). Zapłacony PoN Spółka rozpoznaje dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych, jako koszt uzyskania przychodów. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy prawidłowości opodatkowania PoN wykorzystywanych nieruchomości, Spółka złożyła do Prezydenta Miasta korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2011-2015 wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Przyczyną złożenia korekt było w szczególności: zawyżenie powierzchni lub wartości nieruchomości stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości; zakwalifikowanie do opodatkowania podatkiem od nieruchomości niektórych obiektów, które nie stanowią przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości; niewykazanie w pierwotnych deklaracjach niektórych nieruchomości podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W związku z otrzymanymi korektami deklaracji, uwzględniając wybrane przyczyny korekty, Prezydent Miasta wydał w sierpniu 2016 r. decyzje: odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w PoN za rok 2011 w całości, stwierdzające nadpłatę w PoN odpowiednio za poszczególne lata 2012-2015 w części wnioskowanych kwot.
2016
23
gru

Istota:
Czy od zwróconej przez Dzierżawcę kwoty podatku od nieruchomości, Wnioskodawca musi płacić zryczałtowany podatek od najmu?
Fragment:
Jako właściciel nieruchomości Wnioskodawca musi również płacić podatek od nieruchomości. Po zapłacie podatku od nieruchomości, zgodnie z umową dzierżawy, będzie on corocznie zwracany Wnioskodawcy przez Dzierżawcę. W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie. Czy od zwróconej przez Dzierżawcę kwoty podatku od nieruchomości, Wnioskodawca musi płacić zryczałtowany podatek od najmu... Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien płacić zryczałtowanego podatku od najmu (od kwoty zwróconego mu przez Dzierżawcę podatku od nieruchomości), gdyż nie stanowi to jego przysporzenia majątkowego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Przychodami - w myśl art. 11 ust. 1 powołanej ustawy - z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
2016
27
lip

Istota:
Uprawnienie do uwzględnienia w swoim rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych wydatku z tytułu podatku od nieruchomości należnego za miesiąc podziału od składników majątkowych wchodzących w skład wydzielonego ZCP
Fragment:
W skład wydzielonego ZCP wchodzą składniki majątkowe będące przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.; dalej jako: „ UPOL ”). Spółka Dzielona wskazuje, że stosownie do art. 6 ust. 9 pkt 3 UPOL, uiści podatek od nieruchomości należny za miesiąc podziału - także w części należnej od składników majątkowych wchodzących w skład wydzielonego ZCP. Przedmiotem niniejszego wniosku jest prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych uiszczonego podatku od nieruchomości od aktywów należnego za miesiąc podziału oraz ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli, które zostaną wydzielone w ramach ZCP do Spółki Przejmującej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Który z podmiotów, Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca, jest uprawniona do uwzględnienia w swoim rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych wydatku z tytułu podatku od nieruchomości należnego za miesiąc podziału od składników majątkowych wchodzących w skład wydzielonego ZCP... Czy, z uwagi na kontynuację zasad amortyzacji przez Spółkę Przejmującą, podstawą opodatkowania podatkiem (...)
2016
27
lip

Istota:
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku w postaci zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości uiszczanej na podstawie złożonej korekty deklaracji moment uznania za przychód wartości należnej nadpłaty wynikającej z korekty deklaracji na podatek od nieruchomości
Fragment:
Powodem takich nieścisłości są np. niewłaściwe obliczenie powierzchni nieruchomości (budynku, budowli), czy pierwotne mylne zakwalifikowanie obiektów, w stosunku do których istniał obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości. W konsekwencji, Wnioskodawca dokonuje korekty deklaracji na podatek od nieruchomości i uiszcza zaległy podatek, lub składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości. Wnioskodawca przewiduje, że opisane powyżej sytuacje mogą występować także w przyszłości. Powstałą różnicę pomiędzy podatkiem od nieruchomości wykazanym w korekcie deklaracji, a podatkiem od nieruchomości wykazanym i zapłaconym pierwotnie, Wnioskodawca ujmuje w księgach rachunkowych roku, w którym dokonano korekty. Jeżeli na podstawie korekty deklaracji, Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia zaległości podatkowej, to wartość dopłacanego podatku Wnioskodawca ujmuje w kalkulacji podatku dochodowego, jako koszt niestanowiący kosztu uzyskania przychodów roku, w którym dokonano korekty. Jeżeli z korekty deklaracji wynika, że Wnioskodawca nadpłacił podatek od nieruchomości, to o otrzymany zwrot nadpłaty Wnioskodawca zwiększa dochód do opodatkowania w roku, w którym otrzymał ten zwrot. Jeżeli z dopłatą podatku od nieruchomości wiąże się obowiązek uiszczenia odsetek od zaległości podatkowych, Bank kwalifikuje je jako koszt niestanowiący kosztów uzyskania przychodów (na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o PDOP).
2016
17
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.