Podatek od nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Podatek od nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W którym okresie należy uznać za koszt uzyskania przychodu zaległy podatek od nieruchomości za lata ubiegłe (w dacie ujęcia w księgach rachunkowych decyzji określającej zaległość w podatku/deklaracji korygującej)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Podatek od nieruchomości zaliczany jest przez Spółkę, a więc przez PGK Y, do kosztów uzyskania przychodów (w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych), w każdym miesiącu, w którym w księgach rachunkowych ujęta jest rata tego podatku (w wysokości należnej raty). Występują jednak przypadki, że w latach następujących po zakończeniu danego roku podatkowego dokonywane są zmiany wysokości zadeklarowanego podatku od nieruchomości za dany rok, przy czym korekty dokonywane są zarówno na zwiększenie podatku jak i na zmniejszenie podatku (oznacza to, że np. w 2016 r. dokonywana może być korekta podatku od nieruchomości za rok 2014). Zmiana wysokości zadeklarowanego podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy jest następstwem: samokontroli Spółki - w tym przypadku w okresie stwierdzenia zaległości/nadpłaty w podatku od nieruchomości (np. w 2016 r.) składana jest korekta deklaracji na podatek od nieruchomości za lata ubiegłe (np. za 2014 r.). Różnica podatku od nieruchomości wynikająca z deklaracji korekty (w stosunku do deklaracji pierwotnej) ujmowana jest w księgach rachunkowych w okresie złożenia korekty. Zapłata podatku wynikająca (...)
2017
22
lut

Istota:
W którym momencie należy rozpoznać przychód z tytułu powstałej nadpłaty w podatku od nieruchomości w przypadku jej zwrotu w formie gotówkowej - czy z datą ujęcia jej w księgach rachunkowych, czy w momencie otrzymania zwrotu nadpłaty? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Podatek od nieruchomości zaliczany jest przez Spółkę, a więc przez PGK Y, do kosztów uzyskania przychodów (w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych), w każdym miesiącu, w którym w księgach rachunkowych ujęta jest rata tego podatku (w wysokości należnej raty). Występują jednak przypadki, że w latach następujących po zakończeniu danego roku podatkowego dokonywane są zmiany wysokości zadeklarowanego podatku od nieruchomości za dany rok, przy czym korekty dokonywane są zarówno na zwiększenie podatku jak i na zmniejszenie podatku (oznacza to, że np. w 2016 r. dokonywana może być korekta podatku od nieruchomości za rok 2014). Zmiana wysokości zadeklarowanego podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy jest następstwem: samokontroli Spółki - w tym przypadku w okresie stwierdzenia zaległości/nadpłaty w podatku od nieruchomości (np. w 2016 r.) składana jest korekta deklaracji na podatek od nieruchomości za lata ubiegłe (np. za 2014 r.). Różnica podatku od nieruchomości wynikająca z deklaracji korekty (w stosunku do deklaracji pierwotnej) ujmowana jest w księgach rachunkowych w okresie złożenia korekty. Zapłata podatku wynikająca (...)
2017
22
lut

Istota:
Czy zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, z jakim dniem Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 20 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodu z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca – w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – wykorzystuje nieruchomości, od których uiszcza podatek od nieruchomości (dalej: PoN). Zapłacony PoN Spółka rozpoznaje dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych, jako koszt uzyskania przychodów. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy prawidłowości opodatkowania PoN wykorzystywanych nieruchomości, Spółka złożyła do Prezydenta Miasta korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2011-2015 wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Przyczyną złożenia korekt było w szczególności: zawyżenie powierzchni lub wartości nieruchomości stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości; zakwalifikowanie do opodatkowania podatkiem od nieruchomości niektórych obiektów, które nie stanowią przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości; niewykazanie w pierwotnych deklaracjach niektórych nieruchomości podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W związku z otrzymanymi korektami deklaracji, uwzględniając wybrane przyczyny korekty, Prezydent Miasta wydał w sierpniu 2016 r. decyzje: odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w PoN za rok 2011 w całości, stwierdzające nadpłatę w PoN odpowiednio za poszczególne lata 2012-2015 w części wnioskowanych kwot.
2016
23
gru

Istota:
Czy od zwróconej przez Dzierżawcę kwoty podatku od nieruchomości, Wnioskodawca musi płacić zryczałtowany podatek od najmu?
Fragment:
Jako właściciel nieruchomości Wnioskodawca musi również płacić podatek od nieruchomości. Po zapłacie podatku od nieruchomości, zgodnie z umową dzierżawy, będzie on corocznie zwracany Wnioskodawcy przez Dzierżawcę. W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie. Czy od zwróconej przez Dzierżawcę kwoty podatku od nieruchomości, Wnioskodawca musi płacić zryczałtowany podatek od najmu... Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien płacić zryczałtowanego podatku od najmu (od kwoty zwróconego mu przez Dzierżawcę podatku od nieruchomości), gdyż nie stanowi to jego przysporzenia majątkowego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Przychodami - w myśl art. 11 ust. 1 powołanej ustawy - z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
2016
27
lip

Istota:
Uprawnienie do uwzględnienia w swoim rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych wydatku z tytułu podatku od nieruchomości należnego za miesiąc podziału od składników majątkowych wchodzących w skład wydzielonego ZCP
Fragment:
W skład wydzielonego ZCP wchodzą składniki majątkowe będące przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.; dalej jako: „ UPOL ”). Spółka Dzielona wskazuje, że stosownie do art. 6 ust. 9 pkt 3 UPOL, uiści podatek od nieruchomości należny za miesiąc podziału - także w części należnej od składników majątkowych wchodzących w skład wydzielonego ZCP. Przedmiotem niniejszego wniosku jest prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych uiszczonego podatku od nieruchomości od aktywów należnego za miesiąc podziału oraz ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli, które zostaną wydzielone w ramach ZCP do Spółki Przejmującej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Który z podmiotów, Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca, jest uprawniona do uwzględnienia w swoim rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych wydatku z tytułu podatku od nieruchomości należnego za miesiąc podziału od składników majątkowych wchodzących w skład wydzielonego ZCP... Czy, z uwagi na kontynuację zasad amortyzacji przez Spółkę Przejmującą, podstawą opodatkowania podatkiem (...)
2016
27
lip

Istota:
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku w postaci zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości uiszczanej na podstawie złożonej korekty deklaracji moment uznania za przychód wartości należnej nadpłaty wynikającej z korekty deklaracji na podatek od nieruchomości
Fragment:
Powodem takich nieścisłości są np. niewłaściwe obliczenie powierzchni nieruchomości (budynku, budowli), czy pierwotne mylne zakwalifikowanie obiektów, w stosunku do których istniał obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości. W konsekwencji, Wnioskodawca dokonuje korekty deklaracji na podatek od nieruchomości i uiszcza zaległy podatek, lub składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości. Wnioskodawca przewiduje, że opisane powyżej sytuacje mogą występować także w przyszłości. Powstałą różnicę pomiędzy podatkiem od nieruchomości wykazanym w korekcie deklaracji, a podatkiem od nieruchomości wykazanym i zapłaconym pierwotnie, Wnioskodawca ujmuje w księgach rachunkowych roku, w którym dokonano korekty. Jeżeli na podstawie korekty deklaracji, Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia zaległości podatkowej, to wartość dopłacanego podatku Wnioskodawca ujmuje w kalkulacji podatku dochodowego, jako koszt niestanowiący kosztu uzyskania przychodów roku, w którym dokonano korekty. Jeżeli z korekty deklaracji wynika, że Wnioskodawca nadpłacił podatek od nieruchomości, to o otrzymany zwrot nadpłaty Wnioskodawca zwiększa dochód do opodatkowania w roku, w którym otrzymał ten zwrot. Jeżeli z dopłatą podatku od nieruchomości wiąże się obowiązek uiszczenia odsetek od zaległości podatkowych, Bank kwalifikuje je jako koszt niestanowiący kosztów uzyskania przychodów (na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o PDOP).
2016
17
lip

Istota:
Koszty związane z podatkiem od nieruchomości, do których zobowiązany jest zgodnie z zawartą umową dzierżawy, dzierżawca - nie stanowią przysporzenia majątkowego dla Wnioskodawcy. W związku z tym, zwrot od dzierżawcy kwoty podatku od nieruchomości nie powoduje dla Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Fragment:
Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (np. podatek od nieruchomości), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu nie mieszczą się w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że zgodnie z zawartą umową dzierżawy podatek od nieruchomości będzie zwrócony Wnioskodawcy przez firmę dzierżawiącą. Mając na uwadze powyższe, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa podatkowego uznać należy, że - koszty związane z podatkiem od nieruchomości, do których zobowiązany jest zgodnie z zawartą umową dzierżawy, dzierżawca - nie stanowią przysporzenia majątkowego dla Wnioskodawcy. W związku z tym, zwrot od dzierżawcy kwoty podatku od nieruchomości nie powoduje dla Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. A zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
22
cze

Istota:
W zakresie dokumentowania kwot zwracanych dotyczących podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste w związku ze świadczoną usługą najmu
Fragment:
Równocześnie, podatek od nieruchomości jako należność publicznoprawna nie podlega odsprzedaży, ponieważ zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie są objęte należności podatkowe, lecz odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług . Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na podatniku i to on jest zobowiązany do zapłaty należności z tego tytułu. W konsekwencji niedopuszczalnym jest więc wystawienie odrębnej faktury VAT obejmującej „ refakturę ” podatku od nieruchomości. Odnosząc powyższe rozważania to planowanej sytuacji przyszłej opisanej w niniejszym wniosku, należy wskazać iż zwrot kwot podatku od nieruchomości nie może zostać potraktowany jak zapłata za wyświadczoną lub refakturowaną usługę pomocniczą względem usługi najmu. Uznanie, że najemca zwraca kwoty uiszczonego podatku od nieruchomości jako wynagrodzenie lub w ramach refakturowania za wyświadczoną usługę pomocniczą wymagałoby przyjęcia tezy, że podatek od nieruchomości ma charakter ekwiwalentny. Podatek od nieruchomości nie posiada jednak elementu ekwiwalentności, wiązanego zwykle z opłatami, jako klasyczny podatek majątkowy. W konsekwencji jego zapłata nie oznacza, iż jego beneficjent wyświadczył jakiekolwiek świadczenie na rzecz podatnika, podlegające ewentualnie przeniesieniu na rzecz najemcy.
2016
10
cze

Istota:
Refakturowanie podatku od nieruchomości i wpływ rodzaju leasingu na koszt podatku od nieruchomości.
Fragment:
Niezależnie od tego, czy Wnioskodawca zawiera umowę leasingu operacyjnego czy leasingu finansowego winien zastosować zasady opodatkowania właściwe dla przedmiotu umowy, bowiem podatek od nieruchomości pozostaje w bezpośrednim związku z główną czynnością, w związku z tym powinien być opodatkowany w taki sam sposób, jako jej element składowy. Jak już wskazano, refaktura kosztu podatku od nieruchomości w analizowanym przypadku nie może być zastosowana. Nie jest dopuszczalne wystawienie przez Wnioskodawcę faktury, na której zostanie wykazany jedynie podatek od nieruchomości, bowiem stanowi on element cenotwórczy czynności leasingu. Podatek powinien zostać wykazany na fakturze za usługę leasingu bądź dostawę przedmiotu leasingu, jako element kalkulacyjny czynności głównej. Wnioskodawca nie może wystawić refaktury podatku od nieruchomości, w związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie refakturowania podatku od nieruchomości i wpływu rodzaju leasingu na koszt podatku od nieruchomości należy uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
26
maj

Istota:
Czy od zwróconej przez dzierżawcę kwoty podatku od nieruchomości Wnioskodawca musi płacić zryczałtowany podatek od najmu jeżeli z umowy dzierżawy wynika, że zobowiązanym do jego ponoszenia jest dzierżawca?
Fragment:
Wnioskodawca jako właściciel nieruchomości płaci podatek od nieruchomości. Jednakże zgodnie z umową dzierżawy zapłacony przez Wnioskodawcę podatek od nieruchomości jest mu zwracany przez dzierżawcę. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz przywołanych przepisów prawa podatkowego należy uznać, że koszty związane z podatkiem od nieruchomości, do których ponoszenia zobowiązany jest – zgodnie z zawartą umową dzierżawy – dzierżawca, nie stanowią przysporzenia majątkowego dla Wnioskodawcy. W związku z tym, otrzymanie od dzierżawcy kwoty zapłaconego przez Wnioskodawcę podatku od nieruchomości, nie powoduje dla Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
24
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.