Podatek od nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
maj

Istota:

Opodatkowanie przychodów z najmu.

Fragment:

Zapis w umowie (...) na kwotę podatku od nieruchomości składają się podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz podatek od gruntów pod tymi budynkami (...) związany jest z wysokością opodatkowania ustaloną przez Urząd Miasta. Każdorazowo, gdy hala zostaje wynajęta (przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną) Zainteresowany ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Urzędu Miasta w związku z czym Urząd nalicza stosowny podatek od nieruchomości i gruntów, bowiem dla Urzędu Miasta istotny jest sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej na tej nieruchomości. W wypadku Wnioskodawcy fakt prowadzenia przez najemców działalności gospodarczej powoduje kwalifikacje opodatkowania. Stąd w nakazie płatniczym podatku od nieruchomości te hale i grunty pod nimi opodatkowane są jako związane z prowadzeniem działalności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy od refakturowanej kwoty podatku od nieruchomości Wnioskodawca musi odprowadzić zryczałtowany podatek? Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien płacić zryczałtowanego podatku od kwoty refakturowanej dotyczącej podatku od nieruchomości, gdyż nie jest to przysporzeniem majątkowym (kwota nie stanowi dla Wnioskodawcy przychodu, a realny dochód wynosi zero zł).

2018
16
kwi

Istota:

Czy w przypadku korekt podatku od nieruchomości zmniejszających podstawę do opodatkowania należy skorygować wstecz podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu zmniejszenia kosztów?

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu 21 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodu z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodu z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości. W ww. wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Wnioskodawca posiada nieruchomości, dla których planuje dokonać nowych pomiarów architektonicznych. Jeżeli pomiary wskazałyby, że powierzchnie nieruchomości są inne niż deklarowane do tej pory do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, to spółka planuje złożyć korekty deklaracji dla podatku od nieruchomości za lata 2011-2016. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku korekt podatku od nieruchomości zmniejszających podstawę do opodatkowania należy skorygować wstecz podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu zmniejszenia kosztów? Zdaniem Wnioskodawcy, korekta deklaracji podatku od nieruchomości nie spowoduje obowiązku sporządzenia korekty podatku dochodowego wstecz. Niemniej jednak w przypadku stwierdzenia przez organ nadpłaty w podatku od nieruchomości, powstanie z tego tytułu przychód po jego stronie.

2018
29
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania czynności przeniesienia kosztów podatku od nieruchomości oraz trwałego zarządu na użytkownika pomieszczeń.

Fragment:

Należność publicznoprawna jaką jest podatek od nieruchomości, nie może podlegać dalszej odsprzedaży. Podatek ten ma charakter majątkowy i związany jest z posiadanym majątkiem, a nie uzyskiwanym z tytułu posiadania nieruchomości obrotem. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży bowiem na podatniku i to on jest zobowiązany do zapłaty należności z tego tytułu. Z tych względów podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega on refakturowaniu. Należy jednakże wskazać, że strony stosunku cywilnoprawnego mogą w ramach swobody w kształtowaniu łączących je stosunków zobowiązaniowych zawrzeć w umowie postanowienie co do zwrotu (refundacji) należności z tytułu podatku od nieruchomości. Niezależnie jednak od tego, w jaki sposób jest zwracana użyczającemu przez biorącego w użyczenie kwota podatku od nieruchomości zawsze jest ona należnością obciążającą właściciela nieruchomości. Jak stanowi przepis art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.), trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.

2018
27
lut

Istota:

Koszt podatku od nieruchomości jest należnością bezpośrednio związaną z odpłatnym świadczeniem usługi najmu i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach właściwych dla wiążącego strony stosunku cywilnoprawnego – tak jak czynsz za najem. Tym samym zwrot kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości płaconego przez Wynajmującego z tytułu własności budynków i budowli na terenie nieruchomości, którą użytkuje Najemca powinien następować przez wystawienie faktury, zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy.

Fragment:

Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisów, sam podatek od nieruchomości, jako że nie może być przedmiotem odsprzedaży, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie jest zatem dopuszczalne wystawianie przez Wynajmującego faktury, na której jako przedmiot sprzedaży będzie wykazany sam „ podatek od nieruchomości ”. Jeżeli jednak strony umowy najmu postanowią, że Wnioskodawca „ przerzuca ” koszt podatku od nieruchomości na najemcę wówczas koszt ten stanowi element cenotwórczy usługi najmu. W analizowanej sprawie, przedmiotem opodatkowania jest konkretna usługa (najem), a nie zbiór wyodrębnionych w jej ramach kosztów. Podstawę opodatkowania będzie stanowiła nie tylko sama kwota czynszu najmu, ale również pozostałe elementy kalkulacyjne, które umożliwiają korzystanie z nieruchomości. Do podstawy opodatkowania wliczone zostanie wszystko, co Najemca będzie płacił na rzecz Wynajmującego w związku z realizacją przedmiotowej umowy, również koszt podatku od nieruchomości. Zatem koszt tego podatku wraz z czynszem z tytułu najmu stanowi zapłatę będącą podstawą opodatkowania, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy. Reasumując koszt podatku od nieruchomości jest należnością bezpośrednio związaną z odpłatnym świadczeniem usługi najmu i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach właściwych dla wiążącego strony stosunku cywilnoprawnego – tak jak czynsz za najem.

2018
26
sty

Istota:

Dot. refakturowania podatku od nieruchomości i opłat za wywóz nieczystości na podmioty korzystające z użyczonych pomieszczeń;

Fragment:

Należność publicznoprawna jaką jest podatek od nieruchomości nie może podlegać dalszej odsprzedaży. Podatek ten ma charakter majątkowy i związany jest z posiadanym majątkiem, a nie uzyskiwanym z tytułu posiadania nieruchomości obrotem. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży bowiem na podatniku i to on jest zobowiązany do zapłaty należności z tego tytułu. Z tych względów podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega on refakturowaniu. Należy wskazać, że strony stosunku cywilnoprawnego mogą w ramach swobody w kształtowaniu łączących je stosunków zobowiązaniowych zawrzeć w umowie postanowienie co do zwrotu (refundacji) należności z tytułu podatku od nieruchomości. Niezależnie jednak od tego, w jaki sposób jest zwracana użyczającemu przez biorącego w użyczenie kwota podatku od nieruchomości zawsze jest ona należnością obciążającą właściciela nieruchomości. W odniesieniu do opisu sprawy przedstawionego przez Wnioskodawcę stwierdzić należy, że podatek od nieruchomości jest należnością wynikającą z odpłatnego świadczenia usługi użyczenia części pomieszczeń i stanowi element kwoty należnej z tytułu świadczenia ww. usługi.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy zwrot z Urzędu Miasta niesłusznie zapłaconego podatku od nieruchomości skutkuje koniecznością zapłaty podatku

Fragment:

Podatek od nieruchomości o którym mowa we wniosku, jako koszt pośredni Spółdzielnia zaliczała do kosztów podatkowych w dacie poniesienia. Koszt ten, jako koszt gospodarki zasobami mieszkaniowymi kształtował dochód wolny od podatku. Mając powyższe na względzie, zauważyć należy, że skoro Spółdzielnia otrzyma zwrot niesłusznie uiszczonego podatku od nieruchomości, to uwzględnienie tego zdarzenia gospodarczego winno znaleźć odzwierciedlenie poprzez korektę przychodu podatkowego, jak również kosztów uzyskania przychodów, zważywszy że wydatek z tytułu podatku od nieruchomości został uprzednio zaliczony do kosztów podatkowych. Z powyższych względów sytuacja powyższa nie będzie skutkowała obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Bezprzedmiotowa jest tym samym odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, z uwagi na jego warunkowy charakter. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2017
18
maj

Istota:

Czy jako podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną, Wnioskodawczyni ma prawo do zaliczenia zaległego podatku od nieruchomości w koszty uzyskania przychodów w momencie zapłaty?

Fragment:

Z uwagi na inne zobowiązania, Wnioskodawczyni nie wywiązała się z obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości w wyznaczonych na podstawie decyzji terminach. I tak podatek za rok 2014 Wnioskodawczyni zapłaciła w roku 2015, a podatek za 2015 r. zapłaciła w 2016 r. Tak więc podatek od nieruchomości, jako koszt Wnioskodawczyni ujęła nie w okresie, którego dotyczył, ale w momencie jego rzeczywistego poniesienia, czyli w momencie zapłaty. Podobnie został ujęty w koszty uzyskania przychodów zaległy podatek od nieruchomości rozłożony decyzją burmistrza miasta na comiesięczne raty, czyli w momencie poniesienia wydatku związanego z zapłatą rat podatku od nieruchomości (zaległego za lata poprzednie). Decyzja ta wydana została 24 września 2012 r. i ustalała daty wpłat rat na kolejne 68 miesięcy, aż do 30 maja 2018 r. Wnioskodawczyni ujmowała w koszty uzyskania przychodów, raty podatku przypadające na dany rok podatkowy. Decyzja rozkładała w sumie podatek od nieruchomości o łącznej wartości 33.649 zł 80 gr, bez odsetek, na raty miesięczne po 500 zł, 6000 zł rocznie. W danym roku ujmowane były w kosztach uzyskania przychodu wpłacone raty podatku zaległego za okres od 2007 r. do 2012 r., który w danych latach 2007 – 2012 nie był zapłacony i nie był ujęty w kosztach.

2017
18
maj

Istota:

Gdy kwoty różnic zwiększające podatek od nieruchomości za lata 2011-2016, wynikające z decyzji wydanych w dniu 30 sierpnia 2016 r., ustalających podatek od nieruchomości w prawidłowych wysokościach, stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie wystawienia tych decyzji, tj. na dzień 30 sierpnia 2016 r.?

Fragment:

Wnioskodawczyni dokonywała wpłat na podstawie corocznych decyzji Prezydenta Miasta ustalających wysokość podatku od nieruchomości. Kwoty wynikające z tych decyzji Wnioskodawczyni zaliczyła w koszty uzyskania przychodów. W dniach 2-17 lutego 2016 r. została przeprowadzona kontrola podatkowa w zakresie prawidłowości ustalenia podatku od nieruchomości za lata 2011-2016, która ujawniła, że wystąpiły rozbieżności pomiędzy wymiarem podatku od nieruchomości ustalonym w decyzjach pierwotnych za lata 2011 – 2016, a powierzchnią nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej. W dniu 30 sierpnia 2016 r. Prezydent Miasta wydał decyzje, które uchylały decyzje wcześniejsze w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości za lata 2011-2016 oraz ustalały nową wysokość tego podatku w ww. latach. Mając na względzie przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy, stwierdzić należy, że podatek od nieruchomości, jako koszt inny niż koszt bezpośrednio związany z przychodem, powinien być zgodnie z treścią art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potrącalny w dacie jego poniesienia. Przy czym za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, zgodnie z art. 22 ust. 6b w związku z art. 22 ust. 6 ww. ustawy, bez względu na metodę jej prowadzenia, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

2017
10
maj

Istota:

Czy podatek od nieruchomości zwrócony przez Spółkę jawną wspólnikowi użyczającemu nieruchomość (stan faktyczny 1), bądź wspólnikowi oraz jego małżonkowi niebędącemu wspólnikiem użyczającym nieruchomość (stan faktyczny 2), stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytułu udziału w dochodach tej Spółki (źródło - pozarolnicza działalność gospodarcza)?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy dochód wyniesie zero, skoro Spółka zwróci Mu dokładnie taką kwotę podatku od nieruchomości, jaką zapłacił. Dotychczas nie rozliczał w zeznaniu podatkowym zwrotu podatku od nieruchomości, ponieważ podatek zwrócony został po raz pierwszy w 2016 r. W związku z powyższym opisem we wniosku i jego uzupełnieniu zadano następujące pytania: Czy podatek od nieruchomości zwrócony przez Spółkę jawną wspólnikowi użyczającemu nieruchomość (stan faktyczny 1), bądź wspólnikowi oraz jego małżonkowi niebędącemu wspólnikiem użyczającym nieruchomość (stan faktyczny 2), stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytułu udziału w dochodach tej Spółki (źródło - pozarolnicza działalność gospodarcza)? Czy zwrócony Wnioskodawcy podatek od nieruchomości podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2016 r., jako przychód z innych źródeł, obok równych temu przychodowi kosztów (w wysokości równej temu podatkowi od nieruchomości, zapłaconemu przez Wnioskodawcę zgodnie z otrzymaną decyzją właściwego organu podatkowego gminy), w związku z czym dochód z tytułu zwrócenia Wnioskodawcy przez Spółkę zapłaconego przez Wnioskodawcę podatku od nieruchomości wyniesie zero? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1.

2017
10
maj

Istota:

Czy podatek od nieruchomości zwrócony przez Spółkę jawną wspólnikowi użyczającemu nieruchomość (stan faktyczny 1), bądź wspólnikowi oraz jego małżonkowi niebędącemu wspólnikiem użyczającym nieruchomość (stan faktyczny 2), stanowi dla Wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodu z tytułu udziału w dochodach tej Spółki (źródło - pozarolnicza działalność gospodarcza)?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawczyni dochód wyniesie zero, skoro Spółka zwróci Jej dokładnie taką kwotę podatku od nieruchomości, jaką zapłaciła. Dotychczas nie rozliczała w zeznaniu podatkowym zwrotu podatku od nieruchomości, ponieważ podatek zwrócony został po raz pierwszy w 2016 r. W związku z powyższym opisem we wniosku i jego uzupełnieniu zadano następujące pytania: Czy podatek od nieruchomości zwrócony przez Spółkę jawną wspólnikowi użyczającemu nieruchomość (stan faktyczny 1), bądź wspólnikowi oraz jego małżonkowi niebędącemu wspólnikiem użyczającym nieruchomość (stan faktyczny 2), stanowi dla Wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodu z tytułu udziału w dochodach tej Spółki (źródło - pozarolnicza działalność gospodarcza)? Czy zwrócony Wnioskodawczyni podatek od nieruchomości podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2016 r., jako przychód z innych źródeł, obok równych temu przychodowi kosztów (w wysokości równej temu podatkowi od nieruchomości, zapłaconemu przez Wnioskodawczynię zgodnie z otrzymaną decyzją właściwego organu podatkowego gminy), w związku z czym dochód z tytułu zwrócenia Wnioskodawczyni przez Spółkę zapłaconego przez Wnioskodawczynię podatku od nieruchomości wyniesie zero? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1.