ITPP3/4512-280/15-3/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Płatnikiem podatku od gier jest podmiot urządzający turniej gry pokera.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków jako płatnika tego podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 12 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od gier w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków jako płatnika tego podatku.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Jej główną formą działalności jest organizacja różnego rodzaju promocji konsumenckich i handlowych. Zgodnie z art. 71 ustawy o grach hazardowych Spółka jest podatnikiem podatku od gier.

W najbliższym czasie Spółka otrzyma zlecenie zorganizowania dwóch imprez promocyjnych na zlecenie marki D.

Impreza pierwsza:

Będzie to impreza targowa zorganizowana w trakcie targów budowlanych. Spółka zamierza nagradzać osoby odwiedzające stanowisko targowe marki D. Nagrodami będą losy loterii fantowej organizowanej przez organizację posiadającą status pożytku publicznego. Losy będą wydawane uczestnikom imprezy targowej przez personel Wnioskodawcy nieodpłatnie, po wypełnieniu formularza oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych przez administratora danych osobowych. Losy przeznaczone do rozdawania w ramach imprez targowych Wnioskodawca nabędzie wcześniej od organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego, która w tym czasie będzie organizować loterię fantową zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych. Spółka zakupi 500 losów w cenie 2 złote za los.

Impreza druga:

Sprzedaż premiowa dla marki D. Uczestnikami sprzedaży premiowej będą konsumenci, którzy dokonają zakupu jednego opakowania marki D. w marketach budowlanych B. Nagrodą w sprzedaży premiowej będzie los loterii fantowej organizowanej przez organizację posiadającą status pożytku publicznego. Losy będą wydawane uczestnikom sprzedaży premiowej nieodpłatnie. Losy przeznaczone do rozdawania w ramach sprzedaży premiowej Wnioskodawca nabędzie wcześniej od organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego, która w tym czasie będzie organizować loterię fantową zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych. Spółka zakupi 10.000 losów w cenie 2 złote za los.

Wnioskodawca nie jest organizatorem wymienionej loterii fantowej, a losy nabyte od organizatora loterii fantowej wydaje uczestnikom imprez nieodpłatnie.

Loteria fantowa będzie urządzana przez organizację pożytku publicznego zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o grach hazardowych z 19 listopada 2009 r. na podstawie art. 7 ust. 1b tj.:

Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe w których wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, oraz nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty, mogą być urządzane przez organizację pożytku publicznego po dokonaniu ich zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej loterii lub gry. Łączna wartość puli wygranych w loteriach fantowych lub w grze bingo fantowe organizowanych przez organizację pożytku publicznego w oparciu o zgłoszenia, nie może przekroczyć w ciągu roku kalendarzowego trzydziestokrotności kwoty bazowej, o której mowa w art. 70”.

Regulamin loterii fantowej organizowanej przez organizację pożytku publicznego będzie umożliwiał posiadaczowi (okazicielowi) losu odbiór fantu. Nagrody w loterii fantowej wydawane będą przez organizatora loterii czyli Organizację Pożytku Publicznego

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca który nabędzie losy od fundacji OPP i przekaże je osobom w czasie tych dwóch imprez, jest płatnikiem podatku od gier (POG-5) jako organizator gry losowej...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki, nie jest organizatorem loterii fantowej zatem nie ciąży na niej obowiązek płatnika podatku od gier POG-5. Płatnikiem tym jest organizator loterii - organizacja pożytku publicznego zgodnie z art. 7 ust. lb ustawy o grach hazardowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Ze wskazanej regulacji wynika, że osoba zainteresowana, to osoba, która chce uzyskać interpretację przepisów prawa podatkowego w celu ułożenia swoich interesów w sferze prawa podatkowego. Zatem z wnioskiem może wystąpić osoba, u której wystąpił lub może wystąpić określony stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), który może rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego (por. B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, M. Masternak, J. Orłowski, Ordynacja Podatkowa. Komentarz, Toruń 2007, s. 78). W związku z powyższym, niniejsza interpretacja ogranicza się wyłącznie do praw i obowiązków podatkowych Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, ww. ustawa określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy, grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to:

(...)

  1. loterie fantowe, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;

(...).

Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w ustawie (art. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 7. ust. 1b ustawy, loterie fantowe oraz gry bingo fantowe w których wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, oraz nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty, mogą być urządzane przez organizację pożytku publicznego po dokonaniu ich zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej loterii lub gry. Łączna wartość puli wygranych w loteriach fantowych lub w grze bingo fantowe organizowanych przez organizację pożytku publicznego w oparciu o zgłoszenia, nie może przekroczyć w ciągu roku kalendarzowego trzydziestokrotności kwoty bazowej, o której mowa w art. 70.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy, podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy uczestnik turnieju gry pokera.

Ponadto, zgodnie z art. 71 ust. 1a ustawy, podatnikiem jest również podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1b, jeśli wartość puli wygranych loterii fantowych lub gry bingo fantowe przekracza wartość kwoty bazowej, o której mowa w art. 70.

W myśl art. 71 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest:

  1. urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych i urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a, oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera;
  2. udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

Z kolei, w myśl art. 71 ust. 3 ustawy, obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania działalności urządzania gier hazardowych. W pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przystąpienia do turnieju.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy, podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi: w loterii pieniężnej, loterii fantowej i grze telebingo - suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze.

W myśl art. 74 pkt 1 ustawy, stawka podatku od gier wynosi dla: loterii fantowej i gry bingo fantowe - 10%.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy, podatnicy, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, są obowiązani, bez wezwania, do:

  1. składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, według ustalonego wzoru
  2. 2) obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej
  • za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

W myśl art. 75 ust. 6 ustawy, podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do:

  1. złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych dla podatku od gier,
  2. obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej
  • dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Z powyższych przepisów wynika, że podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy uczestnik turnieju gry pokera. Ponadto, podatnikiem jest również podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1b, jeśli wartość puli wygranych loterii fantowych lub gry bingo fantowe przekracza wartość kwoty bazowej, o której mowa w art. 70.

Z kolei w uregulowaniach ustawy o grach hazardowych płatnikiem podatku od gier jest podmiot urządzający turniej gry pokera. Podmiot ten jest obowiązany jako płatnik m.in. do obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie oraz treść powołanych przepisów należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w związku z organizacją opisanych imprez i zamiarem przekazywana w ich toku nieodpłatnie nabytych wcześniej od organizatora loterii losów loterii fantowej, że nie będą ciążyły na Spółce obowiązki podatkowe ciążące na płatniku podatku od gier.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.