IPPP2/443-584/14-3/MM | Interpretacja indywidualna

Uznanie działalności polegającej na organizowaniu konkursu promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych za działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier
IPPP2/443-584/14-3/MMinterpretacja indywidualna
  1. konkursy
  2. odpady (śmieci)
  3. podatek od gier
  1. Ustawa o grach hazardowych -> Przepisy ogólne -> Gry losowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 24 czerwca 2014 r. (data wpływu 25 czerwca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie braku uznania działalności polegającej na organizowaniu konkursu promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych za działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie uznania działalności polegającej na organizowaniu konkursu promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych za działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Związek prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). Związek realizuje zadania własne 18 gmin – członków Związku, w tym 13–nastu, polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gmin – członków Związku określone w powszechnie obowiązujących aktach prawnych, w tym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Między innymi prowadzi działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych m.in. poprzez działania edukacyjne i promujące proekologiczne postawy w formie konkursów, imprez kulturalnych, seminariów, konferencji.

Związek podjął inicjatywę udziału w 13 imprezach kulturalnych organizowanych przez gminy członków Związku, podczas których oprócz zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizuje 13 konkursów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Regulaminy konkursów uwzględniają trzy etapy konkursu. W pierwszym z systemu informatycznego doc.pl wyłaniani są właściciele nieruchomości w danej gminie, którzy spełniają następujące kryteria uczestnictwa: systematycznie, co miesiąc oddają odpady segregowane oraz systematycznie uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Drugi etap to publiczne losowanie przez komisję konkursową spośród wyłonionej grupy potencjalnego laureata, który weźmie udział w trzecim etapie, tj. sprawdzianie wiedzy z zakresu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jeśli laureat przejdzie trzeci etap pomyślnie, tj. odpowie na zadane pytania, otrzymuje jednorazowo nagrodę rzeczową nie przekraczającą jednego tysiąca złotych brutto. Nad przejrzystością i prawidłowością konkursu czuwa komisja konkursowa.

Do dnia złożenia wniosku Związek przeprowadził 4 konkursy, w których jednorazowe nagrody nie przekraczały jednego tysiąca złotych brutto i zamierza przeprowadzić jeszcze 9 konkursów wg. określonych wyżej zasad.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Związek będzie podlegał podatkowi od gier z tego powodu, że organizuje konkurs promujący selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, którego laureat otrzyma nagrodę rzeczową o wartości nieprzekraczającej jeden tysiąc złotych brutto...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Prowadzone przez Związek konkursy nie spełniają definicji określonych w art. 2 ust. 1 pkt 9,10 ustawy o grach hazardowych, tj. loterii fantowej lub loterii promocyjnej, ponieważ określone w nich kryteria uczestnictwa nie opierają się na przypadku, ale wyraźnie formułują oczekiwane umiejętności (systematyczną selekcję odpadów komunalnych na odpady opakowaniowe wg określonych w regulaminach utrzymania i czystości zasad) oraz czynności (comiesięczne uiszczanie opłaty). Nie występuje też fakt nabycia losu lub innego dowodu udziału w grze ani też nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze. Nagrody rzeczowe w konkursie otrzymują uczestnicy, którzy wykazują się wiedzą w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi w danej gminie zasadami. Związek nie pobiera opłat za udział w konkursie od uczestników. Uczestnikiem jest każdy właściciel nieruchomości, który spełnia określone w regulaminie kryteria. Związek nie jest podmiotem prowadzącym działalność w zakresie gier i zakładów, o których mowa w art. 2, na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia a co za tym idzie nie jest podatnikiem podatku od gier w rozumieniu art. 71.

W związku z powyższym Związek nie podlega ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą o grach”, grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to m.in. loterie fantowe, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe oraz loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Loterie fantowe, gry bingo fantowe i loterie promocyjne mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (art. 7 ust. 1 ustawy o grach).

W myśl art. 71 ust. 1 ustawy o grach podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy turnieju gry pokera. Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o grach przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest:

  1. urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych i pokera rozgrywanegow formie turnieju gry pokera;
  2. udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca organizuje konkursy promujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Regulaminy konkursów uwzględniają trzy etapy konkursu. W pierwszym z systemu informatycznego doc.pl wyłaniani są właściciele nieruchomości w danej gminie, którzy spełniają następujące kryteria uczestnictwa: systematycznie, co miesiąc oddają odpady segregowane oraz systematycznie uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Drugi etap to publiczne losowanie przez komisję konkursową spośród wyłonionej grupy potencjalnego laureata, który weźmie udział w trzecim etapie, tj. sprawdzianie wiedzy z zakresu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jeśli laureat przejdzie trzeci etap pomyślnie, tj. odpowie na zadane pytania, otrzymuje jednorazowo nagrodę rzeczową nie przekraczającą jednego tysiąca złotych brutto.

Z uwagi na opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że organizowane przez Zainteresowanego konkursy promujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nie spełniają przesłanek do uznania ich za gry losowe, w szczególności za loterie fantowe lub promocyjne, ponieważ wygrana w tych konkursach jest uzależniona od odpowiedniej wiedzy w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi w danej gminie zasadami, a nie od przypadku lub od odgadywania zaistnienia określonych zdarzeń losowych. Ponadto uzyskanie nagrody uzależnione jest od wykonania określonych czynności faktycznych w postaci segregowania odpadów komunalnych, co również wyklucza element losowości.

W związku z tym Zainteresowany z tytułu organizowania tych konkursów nie jest podatnikiem podatku od gier, a sama działalność z uwagi na brak wypełnienia elementu przedmiotowego z art. 2 ustawy o grach nie podlega opodatkowaniu podatkiem od gier.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.