ILPP3/443-83/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od gier hazardowych w zakresie obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2014 r. (data wpływu 16 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca działając na podstawie uzyskanej koncesji na prowadzenie kasyna gry oraz zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych, organizuje turniej pokera (w formule „a”) pod nazwą: „b”.

Zamierzenie „b” ma formułę intelektualnej rozrywki z elementem edukacyjnym i przede wszystkim charytatywnym celem. W turnieju biorą udział drużyny, które mają prawo zgłosić określoną liczę uczestników. Warunkiem dopuszczenia drużyny do turnieju jest opłacenie wpisowego.

Kwota wygranej w turnieju nie jest z góry ustalona, ale zależy od liczby wniesionych opłat wpisowych zgłoszonych drużyn. Ponadto, zgodnie z podstawowym założeniem „b” wygrana ta zostanie przekazana dla organizacji charytatywnej wskazanej jeszcze przed rozpoczęciem turnieju przez kapitana drużyny, która okazała się zwycięska.

Zainteresowany zamierza także przeprowadzać w trakcie „b” turnieje szkoleniowe. Do gier turniejowych odbywających się w ramach „b” stosowane są żetony turniejowe (bez wartości), które nie są wymienialne w kasie kasyna na PLN. Przy ich pomocy nie można również obstawiać na pozostałych stołach, gdzie używane są żetony gotówkowe.

Wnioskodawca może również organizować kolejne edycje „b”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany jako podmiot urządzający turniej gry pokera pod nazwą „b” lub jego kolejne edycje jest obowiązany jako płatnik do pobrania podatku od gier z tytułu wygranej w tym turnieju w rozumieniu art. 75 ust. 6 pkt 2 w zw. z art. 73 pkt 8 ustawy o grach hazardowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on obowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku od gier z tytułu wypłaty wygranej w turnieju „b” oraz kolejnych edycjach tej gry.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy o grach hazardowych podatnikiem podatku od gier są m.in. uczestnicy turnieju gry pokera. Przedmiotem opodatkowania, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy jest udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, a obowiązek podatkowy, zgodnie z ust. 3 tego artykułu powstaje z chwilą przystąpienia do turnieju.

Obowiązek podatkowy w podatku od gier z tytułu pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera powstaje więc z momentem przystąpienia do turnieju w odniesieniu do każdego uczestnika gry jako podatnika tego podatku.

Natomiast materializacja tego obowiązku w postaci zobowiązania podatkowego następuje w odniesieniu do węższego kręgu podmiotów. Świadczy o tym art. 73 pkt 8 ustawy o grach hazardowych, w myśl którego w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju. Oznacza to, że w braku wygranej nie dochodzi do przekształcenia obowiązku podatkowego w skonkretyzowane zobowiązanie podatkowe.

Zainteresowany, na mocy art. 75 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy o grach hazardowych obowiązany jest pobrać należny podatek od gier. Wypłata wygranej może nastąpić wyłącznie po jego potrąceniu. Realizacja tego obowiązku przez Wnioskodawcę może nastąpić wyłącznie względem zmaterializowanego zobowiązania podatkowego.

Z powyższych regulacji wynika, że aby na Zainteresowanym ciążyły obowiązki płatnika podatku, musi powstać konkretne zobowiązanie podatkowe, to ostatnie zaś powstaje wyłącznie w odniesieniu do tych uczestników, którzy uzyskują korzyść majątkową w postaci wygranej w turnieju gry w pokera. Chodzi przy tym o definitywne, faktycznie uzyskane przysporzenie, nie zaś wyłącznie potencjalną czy też teoretyczną wygraną.

Wnioskując z przeciwieństwa, jeżeli uczestnik turnieju gry pokera nie uzyskuje korzyści majątkowej z tytułu uczestnictwa w turnieju (faktycznej wygranej, którą może dysponować), to Wnioskodawca nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku od gier, gdyż brak jest podstawy opodatkowania, a więc nie dochodzi do zmaterializowania się zobowiązania podatkowego po stronie uczestnika turnieju.

W ocenie Wnioskodawcy, taka właśnie sytuacja ma miejsce w sprawie będącej przedmiotem wniosku o interpretację. Mimo że w turnieju „b” istnieje co do zasady wygrana, to przeznaczenie jej puli z góry na cele charytatywne powoduje, że uczestnik turnieju, wygrywając go, de facto nie uzyskuje tej wygranej, nie ma z tego tytułu przysporzenia – „b” jako przedsięwzięcie o celu charytatywnym, z góry zakłada przeznaczenie wygranej na te właśnie cele. Są one wskazane przez poszczególne drużyny, nie zaś konkretnych uczestników, już na etapie przystępowania do turnieju. Uczestnik, który wygra turniej, nie ma więc wpływu na zadysponowanie wygraną.

Ponadto, przekazanie wygranej na cele charytatywne oznacza także, że uczestnik nie otrzymuje fizycznie do rąk sumy opłat wpisowych pobranych od poszczególnych drużyn. Nawet w trakcie gry poszczególni uczestnicy nie operują żetonami o wartości gotówkowej, ale specjalnymi żetonami pozbawionymi tej wartości. W rezultacie, zarówno w toku turnieju „b” jak i w momencie jego zakończenia uczestnik jest niejako oderwany od pieniężnego aspektu turnieju.

Powyższe okoliczności, zdaniem Zainteresowanego, świadczą o tym, że poszczególni uczestnicy nie uzyskują z tytułu udziału w „b” trwałego, rzeczywistego przysporzenia, które mogłoby stanowić w myśl art. 73 pkt 8 ustawy o grach hazardowych podstawę opodatkowania podatkiem od gier. Obowiązek podatkowy z tytułu uczestnictwa w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera „b” nie przekształci się więc w skonkretyzowane zobowiązanie podatkowe.

W konsekwencji, na podstawie art. 75 ust. 6 pkt 2 w związku z art. 73 pkt 8 ustawy o grach hazardowych wobec braku podstawy opodatkowania, prowadzącej do braku materializacji zobowiązania podatkowego, Wnioskodawca nie jest obowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia z tytułu wygranej w turnieju „b” podatku od gier.

Konstatacja ta znajduje też pełne odniesienie do kolejnych edycji tej Ligi, organizowanych w przyszłości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – ustawa określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy – grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to gry w karty: black jack, poker, baccarat.

Stosownie do art. 71 ust. 1 ustawy – podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy turnieju gry pokera.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, ze Wnioskodawca na podstawie uzyskanej koncesji na prowadzenie kasyna gry organizuje turniej pokera pod nazwą: „b”. W turnieju biorą udział drużyny. Warunkiem dopuszczenia drużyny do turnieju jest opłacenie wpisowego. Kwota wygranej w turnieju nie jest z góry ustalona i zależy od liczby wniesionych opłat wpisowych zgłoszonych drużyn. Wygrana ta zostanie przekazana dla organizacji charytatywnej wskazanej przed rozpoczęciem turnieju przez kapitana drużyny, która okazała się zwycięska.

Na mocy art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy – przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

Zgodnie z art. 71 ust. 3 ustawy – obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania działalności. W pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przystąpienia do turnieju.

W myśl art. 73 pkt 8 ustawy – podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera – kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju.

Stosownie do art. 75 ust. 6 pkt 2 ustawy – podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Na mocy art. 75 ust. 7 ustawy – podmiot urządzający turniej gry pokera wypłaca wygrane pomniejszone o kwotę podatku od gier.

Podsumowując, Zainteresowany – na podstawie przepisów dotyczących podatku od gier – jako podmiot urządzający turniej gry pokera pod nazwą „b” i jego kolejne edycje jest obowiązany do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej jako płatnik podatku od gier z tytułu wygranej w tym turnieju.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym zdarzeniu przyszłym, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.