Podatek od gier | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od gier. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
cze

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania w zakładach wzajemnych polegających na odgadywaniu zdarzeń wirtualnych

Fragment:

Stawki podatku od gier zostały określone w art. 74 ustawy hazardowej. Z przepisu tego wynika, że stawka podatku od gier dla zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie wynosi 2,5%. Natomiast stawka podatku od gier dla pozostałych zakładów wzajemnych wynosi 12%. W związku z powyższym przepis art. 74 ustawy hazardowej określa dwie stawki podatku od gier przy zakładach wzajemnych tj. 2,5% i 12%. Stawka 2,5% ma zastosowanie jedynie do zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych na ich urządzanie. Zdaniem Spółki do zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych na ich urządzanie należy zaliczyć także zakłady na zdarzenia wirtualne dotyczące sportowego współzawodnictwa zwierząt, co wynika z pojęcia zdarzeń wirtualnych w świetle art. 2 ust. 2a ustawy hazardowej. Dla zakładów na wirtualne zdarzenia także jest konieczne posiadanie zezwolenie na ich urządzanie. Z powołanego przepisu nie wynika, aby jego zakres obejmował tylko rzeczywiste zdarzenia na sportowe współzawodnictwo zwierząt np. urządzanie wyścigów psów na torze dla biegaczy sportowych.

2018
20
maj

Istota:

Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT i udokumentowanie świadczenia z tytułu którego wypłacany jest transfer środków pieniężnych celem pokrycia kosztów podatku od gier oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

(...) podatku od gier stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, i powinien być dokumentowany przez Wnioskodawcę fakturą VAT ze stawką 23%. Ad 2 Zleceniodawca niebędący Stroną ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego ze stawką 23% wynikającego z faktur VAT wystawianych przez Wnioskodawcę dokumentujących koszt podatku od gier uiszczanego przez Wnioskodawcę w ramach świadczonej usługi organizacji Loterii. Uzasadnienie Ad 1 Opodatkowanie podatkiem VAT transferu środków pieniężnych od Zainteresowanego na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów podatku od gier. Jak wskazano w stanie faktycznym, z tytułu usług organizacji Loterii świadczonych przez Wnioskodawcę na zlecenie Zainteresowanego, Zainteresowany uiszcza na rzecz Wnioskodawcy jednorazowe wynagrodzenie oraz comiesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. Dodatkowo, Zainteresowany przekazuje Wnioskodawcy środki pieniężne na pokrycie kosztów, do których poniesienia jest zobowiązana Spółka jako organizator Loterii, w tym kosztów podatku od gier. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2018
14
kwi

Istota:

W loterii audioteksowej opodatkowaniu podatkiem od gier podlega przychód organizatora z tytułu opłat ponoszonych przez uczestników loterii, wygenerowany przez graczy biorących udział w tej loterii poprzez odpłatne połączenia telefoniczne lub SMS. Przychodem organizatora loterii audioteksowej dla celów określenia podstawy opodatkowania podatkiem od gier będzie, stosownie do art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych, kwota stanowiąca iloczyn liczby wysłanych SMS-ów i kosztu pojedynczego SMS.

Fragment:

Urządzanie loterii audioteksowej zostało objęte zakresem opodatkowania podatkiem od gier na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy o grach hazardowych. Natomiast stosownie do art. 71 ust. 1 tejże ustawy podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia (...). W opisanym zdarzeniu przyszłym, podmiotem urządzającym grę hazardową (loterię audioteksową) na podstawie zezwolenia, będzie Wnioskodawca i to on stanie się podatnikiem podatku od gier z tytułu urządzania gry hazardowej (loterii audioteksowej). W celu jednak określenia wysokości podatku od gier, do zapłaty którego zobowiązany będzie Wnioskodawca istotnym jest określenie podstawy opodatkowania, która oprócz podmiotu i przedmiotu opodatkowania oraz stawki podatku, jest elementem konstrukcyjnym podatku od gier. Wykładnia literalna - podstawa opodatkowania podatkiem od gier Zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi w loterii audioteksowej - przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii.

2018
14
kwi

Istota:

W loterii audioteksowej opodatkowaniu podatkiem od gier podlega przychód organizatora z tytułu opłat ponoszonych przez uczestników loterii, wygenerowany przez graczy biorących udział w tej loterii poprzez odpłatne połączenia telefoniczne lub SMS. Przychodem organizatora loterii audioteksowej dla celów określenia podstawy opodatkowania podatkiem od gier będzie, stosownie do art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych, kwota stanowiąca iloczyn liczby wysłanych SMS-ów i kosztu pojedynczego SMS. Przyjęcie zasady proponowanej przez Wnioskodawcę, aby podstawą opodatkowania była kwota, którą stanowi kwota wygenerowana przez graczy, uzyskiwana przez operatorów, pomniejszona o ich wynagrodzenie oraz o wynagrodzenie agregatora z tytułu pełnienia całości funkcji określonych w umowie o współpracy, doprowadziłoby do sytuacji, gdzie wbrew woli ustawodawcy sposób rozliczeń wpływałby na sposób ustalania podstawy opodatkowania, a podstawą opodatkowania stałby się dochód.

Fragment:

(...) podatku od gier hazardowych w zakresie obowiązku rozliczenia przychodu w podatku od gier oraz określenia właściwej podstawy opodatkowania z tytułu organizowanych loterii audioteksowych, zmienia ww. interpretację z urzędu, stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 3 września 2012 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wpłynął wniosek Sp. z o.o., działającej obecnie pod nazwą U. Sp. z o.o., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od gier w zakresie obowiązku rozliczania przychodu w podatku od gier i ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania z tytułu organizowanych loterii audioteksowych. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie: Sp. z o.o. zamierzała urządzić loterie audioteksowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.), dalej zwaną ugh. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ugh, loterie audioteksowe są jednym z rodzajów gier losowych, uczestniczy się w nich przez odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

2016
28
sty

Istota:

Płatnikiem podatku od gier jest podmiot urządzający turniej gry pokera.

Fragment:

W myśl art. 74 pkt 1 ustawy, stawka podatku od gier wynosi dla: loterii fantowej i gry bingo fantowe - 10%. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy, podatnicy, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, są obowiązani, bez wezwania, do: składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, według ustalonego wzoru 2) obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. W myśl art. 75 ust. 6 ustawy, podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do: złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Z powyższych przepisów wynika, że podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy uczestnik turnieju gry pokera.

2015
15
sty

Istota:

Podatek od gier hazardowych w zakresie obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku.

Fragment:

W myśl art. 73 pkt 8 ustawy – podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera – kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju. Stosownie do art. 75 ust. 6 pkt 2 ustawy – podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Na mocy art. 75 ust. 7 ustawy – podmiot urządzający turniej gry pokera wypłaca wygrane pomniejszone o kwotę podatku od gier. Podsumowując, Zainteresowany – na podstawie przepisów dotyczących podatku od gier – jako podmiot urządzający turniej gry pokera pod nazwą „ b ” i jego kolejne edycje jest obowiązany do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej jako płatnik podatku od gier z tytułu wygranej w tym turnieju. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego.

2014
16
lis

Istota:

1. Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera w przedstawionym w stanie faktycznym przykładzie?
2. Czy opłata za wstęp na turniej gry pokera opisana w przykładzie przedstawionym w stanie faktycznym jest opodatkowana podatkiem od gier?

Fragment:

Art. 73 pkt 8 Ustawy normuje podstawę opodatkowania podatkiem od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera. Przepis ten stanowi, że podstawą opodatkowania podatkiem od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry w pokera jest kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że Ustawa nie reguluje innych, dodatkowych opłat związanych z udziałem w turnieju gry pokera. Dlatego też opłata za wstęp obejmująca udostępnienie stołów, kart i żetonów nie jest objęta podatkiem od gier. W art. 73 ust. 2 Ustawy regulującym przedmiot opodatkowania podatkiem od gier brak jest opłaty za wstęp. Opłata ta jest należnością dodatkową, związaną z miejscem, w którym organizowana jest gra. Opłata ta jest niezależna od wpisowego podobnie jak sprzedaż drinków, napojów, posiłków. Podsumowując, zdaniem Spółki z istoty wskazanych w treści wniosku regulacji Ustawy wynika, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju. Natomiast opłata za wstęp na turniej gry pokera nie jest opodatkowana podatkiem od gier. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2014
18
wrz

Istota:

Uznanie działalności polegającej na organizowaniu konkursu promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych za działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier

Fragment:

Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 24 czerwca 2014 r. (data wpływu 25 czerwca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie braku uznania działalności polegającej na organizowaniu konkursu promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych za działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 25 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie uznania działalności polegającej na organizowaniu konkursu promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych za działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe: Związek prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). Związek realizuje zadania własne 18 gmin – członków Związku, w tym 13–nastu, polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gmin – członków Związku określone w powszechnie obowiązujących aktach prawnych, w tym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Między innymi prowadzi działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych m.in. poprzez działania edukacyjne i promujące proekologiczne postawy w formie konkursów, imprez kulturalnych, seminariów, konferencji.

2014
14
wrz

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od gier przychodu uzyskanego z tytułu organizacji loterii audioteksowej, opodatkowania podatkiem od gier hazardowych przychodu uzyskanego z tytułu produkcji audycji oraz przenoszonych praw do niej, opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności w zakresie organizacji loterii audioteksowej, opodatkowania podatkiem od towarów i usług produkcji audycji oraz przenoszenia praw do niej oraz zasad odliczania podatku naliczonego związanego z organizowaniem loterii audioteksowej oraz produkcji audycji i przenoszenia praw do niej

Fragment:

Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 9 maja 2014 r. (data wpływu 12 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku od gier hazardowych w zakresie opodatkowania podatkiem od gier przychodu uzyskanego z tytułu organizacji loterii audioteksowej, braku opodatkowania podatkiem od gier hazardowych przychodu uzyskanego z tytułu produkcji audycji oraz przenoszonych praw do niej, braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności w zakresie organizacji loterii audioteksowej, opodatkowania podatkiem od towarów i usług produkcji audycji oraz przenoszenia praw do niej oraz zasad odliczania podatku naliczonego związanego z organizowaniem loterii audioteksowej oraz produkcji audycji i przenoszenia praw do niej (pyt. nr 1-5) – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 12 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku od gier hazardowych w zakresie opodatkowania podatkiem od gier przychodu uzyskanego z tytułu organizacji loterii audioteksowej, opodatkowania podatkiem od gier hazardowych przychodu uzyskanego z tytułu produkcji audycji oraz przenoszonych praw do niej, opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności w zakresie organizacji loterii audioteksowej, opodatkowania podatkiem od towarów i usług produkcji audycji oraz przenoszenia praw do niej oraz zasad odliczania podatku naliczonego związanego z organizowaniem loterii audioteksowej oraz produkcji audycji i przenoszenia praw do niej.

2013
16
lut

Istota:

Czy od stycznia 2009 r. podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku gier cylindrycznych, grach w kości i grach w karty, z wyjątkiem gry na automatach – będzie kwota stanowiąca różnicę pomiędzy sumą wpłat gotówkowych z tytułu wymiany żetonów w kasie i na stole gry a sumą wypłaconych z kasy kwot za zwrócone żetony oraz należnym podatkiem od gier?

Fragment:

W wydanej interpretacji Organ podatkowy za obrót na potrzeby VAT z działalności opodatkowanej podatkiem od gier uznał kwoty wpłacone przez graczy pomniejszone o wypłacane wygrane oraz o zryczałtowany podatek od gier. Zdaniem Spółki, warto również podkreślić fakt, iż w wyroku NSA z dnia 14 grudnia 2011 r., sygn. akt I FSK 465/11, w podobnym stanie faktycznym i analogicznym pytaniu podatnika, NSA uchylił wyrok sądu pierwszej instancji wskazując, że sąd pierwszej instancji analizując sprawę nie wziął pod uwagę argumentacji skarżącej dotyczącej pomniejszenia podstawy opodatkowania VAT o należny podatek od gier. Zdaniem Spółki, dodatkowym argumentem przemawiającym za słusznością jej stanowiska przedstawionego we wniosku jest fakt określenia definicji podstawy opodatkowania w Ustawie o VAT. Zdaniem Spółki, Ustawa o VAT nie przewiduje możliwości wliczania do podstawy opodatkowania należnego podatku od gier. Należy podkreślić, iż o ile celem ustawodawcy byłoby określenie, że podstawa opodatkowania VAT obejmuje również wartość należnego podatku od gier – określiłby to wprost tak jak w przypadku podatku akcyzowego (art. 29 ust. 20 Ustawy o VAT) lub cła i podatku akcyzowego przy imporcie towarów (art. 29 ust. 13-15 Ustawy o VAT). Zgodnie z art. 29 ust. 20 Ustawy o VAT, w przypadku dostawy przez podatnika towaru podlegającego opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podstawą opodatkowania objęta jest również kwota tego podatku.