Podatek od gier | Interpretacje podatkowe

Podatek od gier | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od gier. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Płatnikiem podatku od gier jest podmiot urządzający turniej gry pokera.
Fragment:
W myśl art. 74 pkt 1 ustawy, stawka podatku od gier wynosi dla: loterii fantowej i gry bingo fantowe - 10%. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy, podatnicy, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, są obowiązani, bez wezwania, do: składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, według ustalonego wzoru 2) obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. W myśl art. 75 ust. 6 ustawy, podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do: złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Z powyższych przepisów wynika, że podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy uczestnik turnieju gry pokera.
2016
28
sty

Istota:
Podatek od gier hazardowych w zakresie obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku.
Fragment:
W myśl art. 73 pkt 8 ustawy – podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera – kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju. Stosownie do art. 75 ust. 6 pkt 2 ustawy – podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Na mocy art. 75 ust. 7 ustawy – podmiot urządzający turniej gry pokera wypłaca wygrane pomniejszone o kwotę podatku od gier. Podsumowując, Zainteresowany – na podstawie przepisów dotyczących podatku od gier – jako podmiot urządzający turniej gry pokera pod nazwą „ b ” i jego kolejne edycje jest obowiązany do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej jako płatnik podatku od gier z tytułu wygranej w tym turnieju. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego.
2015
15
sty

Istota:
1. Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera w przedstawionym w stanie faktycznym przykładzie?
2. Czy opłata za wstęp na turniej gry pokera opisana w przykładzie przedstawionym w stanie faktycznym jest opodatkowana podatkiem od gier?
Fragment:
Art. 73 pkt 8 Ustawy normuje podstawę opodatkowania podatkiem od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera. Przepis ten stanowi, że podstawą opodatkowania podatkiem od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry w pokera jest kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że Ustawa nie reguluje innych, dodatkowych opłat związanych z udziałem w turnieju gry pokera. Dlatego też opłata za wstęp obejmująca udostępnienie stołów, kart i żetonów nie jest objęta podatkiem od gier. W art. 73 ust. 2 Ustawy regulującym przedmiot opodatkowania podatkiem od gier brak jest opłaty za wstęp. Opłata ta jest należnością dodatkową, związaną z miejscem, w którym organizowana jest gra. Opłata ta jest niezależna od wpisowego podobnie jak sprzedaż drinków, napojów, posiłków. Podsumowując, zdaniem Spółki z istoty wskazanych w treści wniosku regulacji Ustawy wynika, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju. Natomiast opłata za wstęp na turniej gry pokera nie jest opodatkowana podatkiem od gier. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2014
16
lis

Istota:
Uznanie działalności polegającej na organizowaniu konkursu promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych za działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 24 czerwca 2014 r. (data wpływu 25 czerwca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie braku uznania działalności polegającej na organizowaniu konkursu promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych za działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 25 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie uznania działalności polegającej na organizowaniu konkursu promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych za działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe: Związek prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). Związek realizuje zadania własne 18 gmin – członków Związku, w tym 13–nastu, polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gmin – członków Związku określone w powszechnie obowiązujących aktach prawnych, w tym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Między innymi prowadzi działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych m.in. poprzez działania edukacyjne i promujące proekologiczne postawy w formie konkursów, imprez kulturalnych, seminariów, konferencji.
2014
18
wrz

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od gier przychodu uzyskanego z tytułu organizacji loterii audioteksowej, opodatkowania podatkiem od gier hazardowych przychodu uzyskanego z tytułu produkcji audycji oraz przenoszonych praw do niej, opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności w zakresie organizacji loterii audioteksowej, opodatkowania podatkiem od towarów i usług produkcji audycji oraz przenoszenia praw do niej oraz zasad odliczania podatku naliczonego związanego z organizowaniem loterii audioteksowej oraz produkcji audycji i przenoszenia praw do niej
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 9 maja 2014 r. (data wpływu 12 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku od gier hazardowych w zakresie opodatkowania podatkiem od gier przychodu uzyskanego z tytułu organizacji loterii audioteksowej, braku opodatkowania podatkiem od gier hazardowych przychodu uzyskanego z tytułu produkcji audycji oraz przenoszonych praw do niej, braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności w zakresie organizacji loterii audioteksowej, opodatkowania podatkiem od towarów i usług produkcji audycji oraz przenoszenia praw do niej oraz zasad odliczania podatku naliczonego związanego z organizowaniem loterii audioteksowej oraz produkcji audycji i przenoszenia praw do niej (pyt. nr 1-5) – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 12 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku od gier hazardowych w zakresie opodatkowania podatkiem od gier przychodu uzyskanego z tytułu organizacji loterii audioteksowej, opodatkowania podatkiem od gier hazardowych przychodu uzyskanego z tytułu produkcji audycji oraz przenoszonych praw do niej, opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności w zakresie organizacji loterii audioteksowej, opodatkowania podatkiem od towarów i usług produkcji audycji oraz przenoszenia praw do niej oraz zasad odliczania podatku naliczonego związanego z organizowaniem loterii audioteksowej oraz produkcji audycji i przenoszenia praw do niej.
2014
14
wrz

Istota:
Czy od stycznia 2009 r. podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku gier cylindrycznych, grach w kości i grach w karty, z wyjątkiem gry na automatach – będzie kwota stanowiąca różnicę pomiędzy sumą wpłat gotówkowych z tytułu wymiany żetonów w kasie i na stole gry a sumą wypłaconych z kasy kwot za zwrócone żetony oraz należnym podatkiem od gier?
Fragment:
W wydanej interpretacji Organ podatkowy za obrót na potrzeby VAT z działalności opodatkowanej podatkiem od gier uznał kwoty wpłacone przez graczy pomniejszone o wypłacane wygrane oraz o zryczałtowany podatek od gier. Zdaniem Spółki, warto również podkreślić fakt, iż w wyroku NSA z dnia 14 grudnia 2011 r., sygn. akt I FSK 465/11, w podobnym stanie faktycznym i analogicznym pytaniu podatnika, NSA uchylił wyrok sądu pierwszej instancji wskazując, że sąd pierwszej instancji analizując sprawę nie wziął pod uwagę argumentacji skarżącej dotyczącej pomniejszenia podstawy opodatkowania VAT o należny podatek od gier. Zdaniem Spółki, dodatkowym argumentem przemawiającym za słusznością jej stanowiska przedstawionego we wniosku jest fakt określenia definicji podstawy opodatkowania w Ustawie o VAT. Zdaniem Spółki, Ustawa o VAT nie przewiduje możliwości wliczania do podstawy opodatkowania należnego podatku od gier. Należy podkreślić, iż o ile celem ustawodawcy byłoby określenie, że podstawa opodatkowania VAT obejmuje również wartość należnego podatku od gier – określiłby to wprost tak jak w przypadku podatku akcyzowego (art. 29 ust. 20 Ustawy o VAT) lub cła i podatku akcyzowego przy imporcie towarów (art. 29 ust. 13-15 Ustawy o VAT). Zgodnie z art. 29 ust. 20 Ustawy o VAT, w przypadku dostawy przez podatnika towaru podlegającego opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podstawą opodatkowania objęta jest również kwota tego podatku.
2013
16
lut

Istota:
Czy od stycznia 2009 r. podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku gier na automatach będzie kwota stanowiąca różnicę między kwotą uzyskaną z wymiany żetonów do gry lub wpłaconą do kasy salonu i zakredytowaną w pamięci automatu lub wpłaconą do automatu a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier oraz należnym podatkiem od gier?
Fragment:
W wydanej interpretacji Organ podatkowy za obrót na potrzeby VAT z działalności opodatkowanej podatkiem od gier uznał kwoty wpłacone przez graczy pomniejszone o wypłacane wygrane oraz o zryczałtowany podatek od gier. Zdaniem Spółki, warto również podkreślić fakt, iż w wyroku NSA z dnia 14 grudnia 2011 r., sygn. akt I FSK 465/11, w podobnym stanie faktycznym i analogicznym pytaniu podatnika, NSA uchylił wyrok sądu pierwszej instancji wskazując, że sąd pierwszej instancji analizując sprawę nie wziął pod uwagę argumentacji skarżącej dotyczącej pomniejszenia podstawy opodatkowania VAT o należny podatek od gier. Zdaniem Spółki, dodatkowym argumentem przemawiającym za słusznością jej stanowiska przedstawionego we wniosku jest fakt określenia definicji podstawy opodatkowania w Ustawie o VAT. Zdaniem Spółki, Ustawa o VAT nie przewiduje możliwości wliczania do podstawy opodatkowania należnego podatku od gier. Należy podkreślić, iż o ile celem ustawodawcy byłoby określenie, że podstawa opodatkowania VAT obejmuje również wartość należnego podatku od gier – określiłby to wprost tak jak w przypadku podatku akcyzowego (art. 29 ust. 20 Ustawy o VAT) lub cła i podatku akcyzowego przy imporcie towarów (art. 29 ust. 13-15 Ustawy o VAT). Zgodnie z art. 29 ust. 20 Ustawy o VAT, w przypadku dostawy przez podatnika towaru podlegającego opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podstawą opodatkowania objęta jest również kwota tego podatku.
2013
16
lut

Istota:
Uznanie organizowanej loterii za loterię promocyjną oraz opodatkowanie podatkiem od gier organizowanej loterii
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2012 r. (data wpływu 26 października 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie uznania organizowanej loterii za loterię promocyjną oraz opodatkowania podatkiem od gier organizowanej loterii – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 października 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie uznania organizowanej loterii za loterię promocyjną oraz opodatkowania podatkiem od gier organizowanej loterii. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (Bank) zamierza przeprowadzić loterię dla posiadaczy i użytkowników kart kredytowych, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (dalej: klient). Uczestnikiem loterii może być klient Banku, który w wyznaczonym okresie spełni warunki wynikające z regulaminu loterii tj. dokona transakcji posiadaną/użytkowaną kartą kredytową wydaną przez Bank a wartość transakcji przekroczy 20 zł. Celem loterii jest rozpropagowanie pośród klientów oferowanej przez Bank usługi umożliwiającej dokonywanie płatności bezgotówkowych kartą kredytową. Szczegółowe zasady losowania nagród wynikają z regulaminu loterii.
2013
24
sty

Istota:
Wnioskodawca świadczy usługi pośrednictwa w zakresie zawierania zakładów wzajemnych (zgodnie z terminologią ustawową - usługi o podobnym charakterze). Zatem podstawę opodatkowania stanowią kwoty uiszczone przez nabywców (wpłacone stawki przy zawieraniu zakładów) pomniejszone o kwoty pobranego podatku od gier oraz kwoty wypłaconych wygranych: w przypadku zakładów bukmacherskich o kwoty faktycznie wypłaconych wygranych, wyliczonych wg ustalonych kursów, a w przypadku totalizatorów o kwoty przeznaczone na wypłatę wygranych tzw. pulę, którą dzieli się między graczy w zależności od stopnia wygranej.
Fragment:
Przychodem Spółki jest wysokość kwot uzyskanych za zawarcie zakładów pomniejszona o podatek od gier oraz wielkość wygranych, które zgodnie z regulaminem są wypłacane grającym w określonym terminie. Ustawa o VAT nie rozstrzyga w sposób wyraźny jak w świetle prawa ustalany jest obrót z tytułu świadczonych w takim przypadku usług. Na wysokość kwot, które Spółka może zatrzymać dla siebie z tytułu wpłaconych przez graczy stawek bezpośrednio wpływa obowiązek odprowadzenia podatku od gier oraz wypłaty wygranych. Wielkość obrotu ma wpływ na ustalenie proporcji mającej zastosowanie w odliczaniu częściowym, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT. Z uwagi na to, że wyliczenie wskaźnika następuje przy uwzględnieniu udziału obrotu ze sprzedaży opodatkowanej w obrocie ogółem (gdzie uwzględniana jest sprzedaż zwolniona) istotnym postaje ustalenie jak obliczyć obrót ze sprzedaży usług, w którym wielkość rocznego obrotu jest pomniejszana o wypłacone nabywcom usług wygrane. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy do wyliczenia obrotu z tytułu działalności dotyczącej prowadzenia zakładów wzajemnych kwoty uiszczone przez nabywców (wpłacone stawki przy zawieraniu zakładów) pomniejsza się o kwoty pobranego podatku od gier oraz kwoty wypłaconych wygranych, przy czym: - w przypadku zakładów bukmacherskich o kwoty faktycznie wypłaconych wygranych, wyliczonych wg ustalonych kursów, a w przypadku totalizatorów o kwoty przeznaczone na wypłatę wygranych tzw. pulę, którą dzieli się między graczy w zależności od stopnia wygranej...
2012
31
paź

Istota:
Organizowane przez Wnioskodawcę loterie audioteksowe od dnia 1 stycznia 2010r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier. Bez znaczenia na gruncie niniejszej sprawy jest fakt, że niektóre z zezwoleń na organizowanie i prowadzenie loterii Spółka uzyskała przed dniem wejścia w życie ustawy o grach hazardowych, bowiem opodatkowaniu tym podatkiem podlegają czynności objęte zakresem przedmiotowym niniejszej ustawy wykonywane w czasie jej obowiązywania.
Fragment:
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest: urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera; udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera. W świetle powyższych przepisów należy uznać, że podatnikiem podatku od gier jest m.in. podmiot urządzający loterie audioteksowe na podstawie stosownego zezwolenia, a przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzenie loterii audioteksowej. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizatorem loterii audioteksowych od kilku lat, także w okresie poprzedzającym wejście w życie ustawy o grach hazardowych, Spółka organizowała loterie na podstawie zezwolenia wydawanego przez odpowiednie organy. W okresie do dnia 31 grudnia 2009 r. w związku z tym, że loterie audioteksowe nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od gier Spółka nie uiszczała tego podatku. Sytuację zmieniła ustawa o grach hazardowych, która nałożyła podatek od gier w wysokości 25% na organizowane przez Spółkę loterie. Usługi świadczone przez Spółkę stanowią usługi społeczeństwa informatycznego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.
2012
11
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.