ITPB2/4514-43/15/MK | Interpretacja indywidualna

Czy na Wnioskodawczyni będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wypadku sprzedaży udziału w nieruchomości?
ITPB2/4514-43/15/MKinterpretacja indywidualna
  1. dekret
  2. nieruchomości
  3. podatek od czynności cywilnoprawnych
  4. przedmiot opodatkowania
  5. sprzedaż
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2015 r. (data wpływu do tutejszego organu – 27 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 20 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania zbycia udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2015 r. wpłynął do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Pismem z dnia 25 marca 2015 r. Nr IPPB2/7005-2/15-2/MZ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku – działając na podstawie art. 170 § 1 Ordynacji podatkowej oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego – przekazał ww. wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu.

Wniosek uzupełniono w dniu 20 maja 2015 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dziadek Wnioskodawczyni XX nabył w dniu 19 października 1945 r. udział wynoszący 1/8 części zabudowanej nieruchomości położonej na terenie objętym działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze .... (Dz. U. Nr 50, poz. 279). Tego samego dnia nabył wraz z małżonką, YX, udział wynoszący 2/8 części tej nieruchomości. Natomiast WX (ojciec Wnioskodawczyni) nabył w dniu 10 lipca 1946 r. od poprzednich właścicieli udział wynoszący 2/8 części tej nieruchomości.

Spadek po zmarłym w dniu 8 marca 1970 r. XX nabyli: YX, WX, DY i XZ, każde po 1/4. Z kolei spadek po YX zmarłej w dniu 7 listopada 1972 r. nabyli: WX, DY i XZ, każde po 1/3. Spadek po WX zmarłym w dniu 11 czerwca 1988 r. nabyli: AX w 1/4 części, zaś Wnioskodawczyni, BX, CX, DX oraz EX – po 3/20 każdy. Spadek po AX zmarłej w dniu 18 września 1995 r. nabyli: EX, Wnioskodawczyni, BX, CX, DX po 1/5 każde. Spadek po BX zmarłej w dniu 1 kwietnia 2003 r. nabyła w całości Wnioskodawczyni. Podatki z tytułu spadkobrania zostały w całości uregulowane.

Obecnie spadkobiercy X i W X odzyskali część ww. nieruchomości, a za część której nie można było zwrócić w naturze dostali odszkodowanie.

Jak Wnioskodawczyni wskazała w uzupełnieniu wniosku, zwrot części budynku (tj. 0,6880) mieszczącego się w ... nastąpił na podstawie decyzji Prezydenta Miasta z dnia 6 lipca 2010 r. oraz w trybie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze ... ustanawiającej na nieruchomości, tj. działce nr 27, użytkowanie wieczyste na 99 lat.

Z ostatecznej decyzji nr ... z dnia 12 marca 2014 r., wydanej z upoważnienia Ministra Administracji i Cyfryzacji, wynika, że stwierdzono nieważność decyzji Wojewody z dnia 30 czerwca 1992 r., dotyczącej nabycia przez Dzielnicę Gminę z mocy prawa w dniu 27 maja 1990 r. nieodpłatnie własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27, z zabudową w postaci budynku mieszkalnego z wyłączeniem 4 lokali sprzedanych – w części dotyczącej budynku mieszkalnego z wyłączeniem lokali nr 4, 5, 11, 15 i 18.

Z kolei decyzja z dnia 26 lutego 2015 r. Prezydenta Miasta orzeka o ustanowieniu na 99 lat prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanego gruntu o pow. 223 m2, położonego w ..., opisanego w ewidencji gruntów jako działka nr 28/1, na rzecz spadkobierców, w tym Wnioskodawczyni. „Na podstawie art. 7 ust. 1, 2 i 3 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.... (Dz. U. Nr 50, poz. 279) art. 1 ust. 1, art. 20 ust.1 i art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju ... (Dz.U. Nr 41, poz.361 ze zm.), art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art. 30 § 4 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) oraz uchwały nr ... Rady Miasta ... z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania zasobem nieruchomości ... w zakresie ustalania wysokości czynszu symbolicznego za grunty oddawane w użytkowanie wieczyste w trybie i zasadach art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.... oraz bonifikaty od opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste w trybie i na zasadach art. 214 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa ... z 2007 r. nr 247, poz. 7174”.

Ponadto wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. wydanym z powództwa spadkobierców (w tym Wnioskodawczyni) przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o odszkodowanie za sprzedanie mieszkań znajdujących się w ww. budynku Wnioskodawczyni i pozostali spadkobiercy otrzymali częściowy zwrot należnych kwot pieniężnych. Wypłacone zostały przez Skarb Państwa w listopadzie lub grudniu 2012 r.

Spadkobiercy XX zamierzają sprzedać swój udział we współwłasności zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości.

W związku z powyższym opisem w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zadano następujące pytanie.

Czy na Wnioskodawczyni będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wypadku sprzedaży udziału w ww. nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawczyni, obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży nieruchomości, o której mowa wyżej, obciąża nabywców lub nabywcę stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, dlatego uważa ona, że jest zwolniona z obowiązku jego ponoszenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 626), podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie zaś do art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Niemniej jednak, jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje – na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy – z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.

Jednocześnie, stosownie do art. 4 pkt 1 ww. ustawy przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży na kupującym.

Mając na względzie przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości.

Jak wskazano wyżej obowiązek podatkowy w takim przypadku ciążył będzie na kupującym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.