ITPB2/436-234/14/MK | Interpretacja indywidualna

Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w spółce słowackiej – SloCo, dających w niej większość praw głosów, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
ITPB2/436-234/14/MKinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. kapitał zakładowy
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. podwyższenie kapitału zakładowego
 5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 6. udział
 7. wymiana udziałów
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu – 25 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z siedzibą na Słowacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z siedzibą na Słowacji.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: PolCo). Planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy i wyemitowanie nowych udziałów w zamian za wkład niepieniężny, którego przedmiotem będą udziały spółki z siedzibą na Słowacji o formie prawnej: spoločnost’ s ručením obmedzeným (dalej: SloCo). Wnoszącym wkład do Wnioskodawcy będzie osoba fizyczna posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku wniesienia udziałów SloCo do Wnioskodawcy, uzyska on większość praw głosów w SloCo. Forma prawna spółki SloCo (spoločnost’ s ručením obmedzeným) została wymieniona w pkt 25 Załącznika nr 1 do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w spółce słowackiej – SloCo, dających w niej większość praw głosów, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału zakładowego w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce słowackiej – SloCo, dających w niej większość praw głosów, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. k) i pkt 2) ustawy o podatku do czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 ustawy.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 przytoczonej ustawy za zmianę umowy spółki, w przypadku spółki kapitałowej uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Jednocześnie, na mocy art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane m.in. z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Powyższy przepis jest wyrazem implementacji postanowień Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 46 str. 11; dalej: Dyrektywa 2008/7/WE). W myśl art. 4 lit. b) Dyrektywy 2008/7/WE za wkłady kapitałowe nie uważa się działań restrukturyzacyjnych przejęcia przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub już istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej pierwszej spółki. W przypadku gdy większość praw głosu uzyskuje się za pomocą co najmniej dwóch operacji, za działania restrukturyzacyjne uznaje się wyłącznie operację, w której uzyskano większość praw głosu, i wszelkie kolejne operacje. Tego typu transakcje są więc wyłączone spod opodatkowania.

Powyższe przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz Dyrektywy 2008/7/WE należy interpretować w ten sposób, że z opodatkowania analizowanym podatkiem wyłączono czynności określane jako tzw. „wymiana udziałów” obejmujące wniesienie do spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce w formie wkładu niepieniężnego udziałów innej spółki kapitałowej dających w niej większość praw głosu, a także wniesienie udziałów do spółki z siedzibą w Polsce, która posiada już większość głosów w spółce, której udziały są wnoszone.

Zwolnienie, z opodatkowania, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy zmiany umów spółek kapitałowych związanych z wniesieniem do nich w formie wkładów udziałów innych spółek kapitałowych. Omawiana ustawa wprowadza w art. 1a pkt 2 definicję spółki kapitałowej. Zgodnie z tym przepisem spółką kapitałową jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub spółka europejska.

Powołany wyżej przepis nie ogranicza pojęcia spółki kapitałowej wyłącznie do spółek kapitałowych utworzonych zgodnie z polskimi przepisami. Wobec tego, zdaniem Wnioskodawcy, należy przyjąć racjonalność ustawodawcy i uznać, że przy braku jakichkolwiek zastrzeżeń zakresem definicji objęte zostały zarówno spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego, jak również spółki z siedzibą poza terytorium Polski.

Ponadto mając na uwadze, że art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika z implementacji Dyrektywy 2008/7/WE należy uznać, że podatnik ma prawo odnieść się do wszystkich analogicznych form prawnych przewidzianych w przepisach innych państw Unii Europejskiej.

Mając na uwadze prawo podatnika do posłużenia się wykładnią prowspólnotową przepisów podatkowych prawa krajowego, w tym kontekście można również odnieść się do art. 2 ust. 1 lit. a) Dyrektywy 2008/7/WE, zgodnie z którym przez spółkę kapitałową w znaczeniu Dyrektywy należy rozumieć każdą spółkę, która przyjmuje jedną z form wyszczególnionych w załączniku nr 1. Spółka prawa słowackiego, działająca w formie prawnej spoločnost’ s ručením obmedzeným została wymieniona pod pozycją 25 załącznika nr 1 Dyrektywy 2008/7/WE.

Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca uważa, że SloCo działająca w formie prawnej spoločnost’ s ručením obmedzeným będzie spełniać warunki uznania jej za spółkę kapitałową w rozumieniu Dyrektywy i w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji zmiana umowy Wnioskodawcy z uwagi na to, że związana będzie z nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów kapitałowej spółki SloCo dających w niej większość głosów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że nawet uznając, że przepisy ww. ustawy przewidują wyłączenie z opodatkowania wyłącznie wkładów, których przedmiotem są udziały wyłącznie polskich spółek kapitałowych, skutki planowanej czynności obejmującej zmianę umowy spółki Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych należałoby ustalić z bezpośrednim zastosowaniem przepisów Dyrektywy 2008/7/WE zakładających brak opodatkowania takiego rodzaju transakcji. Podstawą takiego podejścia będzie stanowiło uznanie niewłaściwego zaimplementowania przepisów Dyrektywy 2008/7/WE.

Na wyłączenie z opodatkowania czynności restrukturyzacyjnych będących przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego wskazują również wydane w podobnych stanach faktycznych interpretacje indywidualne, m.in.:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 maja 2014 r. nr IPPB2/436-145/14-5/MZ, w której potwierdzono stanowisko wnioskodawcy, że: podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w związku z wniesieniem akcji CypCo w procedurze wymiany udziałów nie będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych i odstąpiono od uzasadnienia prawnego,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 lipca 2013 r. nr IPTPB2/436-35/13-5/KK,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r. nr IPPB2/436-549/12-2/AF.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów SloCo dających większość praw głosów nie będzie polegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także, co wynika z pkt 2 powołanego przepisu, ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jak stanowi art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w przypadku umowy spółki przy spółce kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie natomiast z jej art. 1a pkt 2 określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

W przypadku zmiany umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną, a stosownie do art. 4 pkt 9 ciąży on na spółce. W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, a czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Jednocześnie wskazać należy, że na podstawie art. 2 pkt 6 ww. ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i jej zmiany związane z:

 1. łączeniem spółek kapitałowych,
 2. przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
 3. wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Przepis ten, wprowadzony do ustawy z dniem 1 stycznia 2009 r., stanowi efekt dostosowania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych do obowiązującego prawa Unii Europejskiej, poprzez wdrożenie postanowień Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z dnia 21 lutego 2008 r., s. 11), która uprościła i uporządkowała prawo Unii Europejskiej w materii opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych oraz wprowadziła korzystne regulacje dla spółek kapitałowych, przez ograniczenie katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu.

Skutkiem implementowania ww. Dyrektywy jest wyłączenie z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 Dyrektywy Nr 2008/7/WE uznaje się:

 1. przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.
 2. przejęcie przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub już istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej pierwszej spółki. W przypadku gdy większość praw głosu uzyskuje się za pomocą co najmniej dwóch operacji, za działania restrukturyzacyjne uznaje się wyłącznie operację, w której uzyskano większość praw głosu, i wszelkie kolejne operacje.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: PolCo). Planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy i wyemitowanie nowych udziałów w zamian za wkład niepieniężny, którego przedmiotem będą udziały spółki z siedzibą na Słowacji o formie prawnej: spoločnost’ s ručením obmedzeným (dalej: SloCo). Wnoszącym wkład do Wnioskodawcy będzie osoba fizyczna posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku wniesienia udziałów SloCo do Wnioskodawcy, uzyska on większość praw głosów w SloCo. Forma prawna spółki SloCo (spoločnost’ s ručením obmedzeným) została wymieniona w pkt 25 Załącznika nr 1 do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.

Z uwagi na tak przedstawione okoliczności stwierdzić należy, dla zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, bez znaczenia pozostaje fakt, że spółka słowacka, której udziały zostaną wniesione do Wnioskodawcy, nie jest jedną ze spółek kapitałowych wymienionych w art. 1a pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dla skorzystania z wyłączenia konieczne jest bowiem aby wszystkie spółki biorące udział w czynności restrukturyzacyjnej miały status spółek kapitałowych, a wnoszone udziały muszą reprezentować większość głosów w spółce, której udziały są wnoszone albo stanowić udziały spółki, w której pierwsza spółka posiada już większość głosów. Analizując status spółki, jako spółki kapitałowej, należy bowiem uwzględniać prawo Unii Europejskiej, w tym Załącznik 1 Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r., dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, gdzie w pkt 25 (ii) wskazano spółkę prawa słowackiego określaną jako spoločnost’ s ručením obmedzeným.

Zatem opisane we wniosku planowane podwyższenie kapitału zakładowego w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce prawa słowackiego określanej jako spoločnost’ s ručením obmedzeným (SloCo), dających w niej większość praw głosów, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.