IPTPB2/4514-8/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

Czy umowa cash pooling podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IPTPB2/4514-8/15-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. cash-pooling
 2. czynności cywilnoprawne
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. umowa nienazwana
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy cash poolingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy cash poolingu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Spółka (Wnioskodawca) przystąpiła do w pełni zautomatyzowanego systemu kompleksowego zarządzania płynnością finansową, oferowanego w ramach grupy kapitałowej, do której należy Spółka, a zorganizowanego przez X. z siedzibą w Wielkiej Brytanii. X. Finance, jak wskazuje nazwa tego podmiotu, prowadzi szeroko rozumianą działalność finansową we własnym imieniu i na własny rachunek. Konstrukcja struktury, do jakiej Spółka przystąpiła ma formę zero-balancing cash pooling, która polega na fizycznym transferze środków pomiędzy rachunkami uczestników, a rachunkami głównymi grupy dla poszczególnych walut.

Przystąpienie przez Spółkę do wspomnianego systemu zarządzania płynnością nastąpiło na skutek zawarcia nienazwanej umowy typu cash pooling, której celem jest polepszenie płynności finansowej spółek w prowadzonej działalności gospodarczej, jak również zmniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego.

Zasadniczym elementem przedmiotowej umowy jest wdrożenie procesu zarządzania posiadanymi na rachunkach bankowych środkami pieniężnymi oraz zadłużeniem spółek-uczestników biorących udział w procesie, w taki sposób, aby kwota odsetek płaconych z tytułu istniejącego zadłużenia była jak najmniejsza, a jednocześnie, aby dochody uzyskiwane przez spółki z posiadanych przez nie nadwyżek finansowych były wyższe od standardowego oprocentowania depozytów bankowych i innych standardowych bezpiecznych instrumentów finansowych. Celem umowy o zarządzanie płynnością finansową jest zatem takie wykorzystanie istniejących na rynku finansowym różnic w oprocentowaniu depozytów i pożyczek oraz efektu skali, aby podmioty z zaangażowanej grupy czerpały z tego maksymalne zyski.

W ramach omawianego systemu zarządzania płynnością finansową, wyznaczony został reprezentant podmiotów uczestniczących w tymże systemie - wspomniana powyżej spółka X. z siedzibą w Wielkiej Brytanii (dalej: „Agent”).

Co do zasady, system zarządzania płynnością finansową, w którym uczestniczy Spółka odbywa się w oparciu o rachunki prowadzone dla jego uczestników (w tym również Spółki) w EUR oraz w USD przez wytypowane banki.

Podając przykład systemu zarządzania płynnością w EUR, w celu implementacji tego systemu, każdy z uczestników systemu cash pooling utrzymuje rachunek bankowy w EUR przeznaczony do obsługi wszystkich operacji przychodzących i wychodzących w tejże walucie. Wszystkie rachunki uczestniczące w strukturze cash pooling znajdują się poza Polską. Spółka posiada przedmiotowy rachunek obsługujący wszystkie operacje przychodzące i wychodzące w EUR w Banku. Jednocześnie, na utworzonym na rzecz Agenta specjalnym koncie docelowym w Banku w Londynie, konsolidowane i rozliczane są środki finansowe z rachunku Spółki oraz rachunków pozostałych spółek z grupy kapitałowej X. uczestniczących w systemie cash pooling w EUR.

Rozliczenia w ramach systemu cash pooling dla waluty USD odbywają się podobnie, z tym, że rachunek Spółki dla tej waluty prowadzony jest przez Bank w Londynie i środki w USD przelewane są na rachunek Agenta na koncie docelowym również w Londynie. Współpracę pomiędzy Agentem, a uczestnikami systemu zarządzania płynnością (w tym Spółką, jako uczestnikiem tego systemu) zostały uregulowane w umowie „Treasury Sendee Agreement”. Zgodnie z założeniami wynikającymi z tej umowy, Agent jest odpowiedzialny za zewnętrzne relacje z głównymi bankami grupy, otwarcie kont(a) dla pomiotu zależnego X. w celu przeprowadzenia operacji cashpoolingowych zarządzanych przez Agenta, operacji nettingowych oraz innych transakcji, uzgodnionych pomiędzy stronami umowy w momencie zawarcia transakcji. Agent jest również zobowiązany do dostarczania miesięcznych raportów dotyczących kalkulacji wysokości odsetek.

Rola wspomnianego powyżej Banku w Wiedniu (obsługującego rachunek Spółki w EUR oraz rachunek konsolidacyjny Agenta) oraz Banku w Londynie (obsługującego rachunek Spółki w USD oraz rachunek/rachunki docelowe dla Agenta), jak również pozostałych banków obsługujących rachunki uczestników systemu zarządzania płynnością w funkcjonowaniu przedmiotowego systemu, jest ograniczona do założenia i utrzymywania rachunków oraz wykonywania przelewów pieniężnych związanych z tym systemem. Banki wynagradzane są jedynie za przedmiotowe usługi, w szczególności w oparciu o zryczałtowaną miesięczną opłatę, niezależną od liczby i wartości transferów pomiędzy rachunkami uczestników systemu cash pooling.

Wszelkie pozostałe obowiązki, tj. obowiązki związane z monitorowaniem sald na rachunkach uczestników systemu zarządzania płynnością, kalkulacją wysokości transferów dokonywanych pomiędzy rachunkami, kalkulacją należnego wynagrodzenia, jak również wszelkie obowiązki dokumentacyjno-informacyjne, spoczywają na Agencie. Przy czym, wszelkie przedmiotowe czynności wykonywane przez Agenta są, co do zasady, w pełni zautomatyzowane i wykonywane elektronicznie.

Praktyczne funkcjonowanie systemu zarządzania płynnością, do którego przystąpiła Spółka, polega na tym, że na koniec każdego dnia roboczego, wszystkie salda dodatnie na rachunkach uczestników (w tym również Spółki) systemu zarządzania płynnością, prowadzone przez Bank w Wiedniu oraz w Londynie, są przenoszone na rachunki konsolidacyjne Agenta (w Wiedniu i w Londynie). Następnie, na bazie stałego zlecenia Agenta, bank dokonuje przelewu określonej kwoty środków pieniężnych niezbędnych do uregulowania sald ujemnych posiadaczy rachunków uczestniczących w systemie zarządzania płynnością finansową. W rezultacie, na koniec każdego dnia rachunki uczestników, prowadzone w Banku w Wiedniu oraz w Londynie zostają wyzerowane.

W przypadku systemu rozliczeń w EUR, kolejnym krokiem jest transfer środków znajdujących się na rachunku konsolidacyjnym Agenta prowadzonym przez Bank w Wiedniu na rachunek bankowy Agenta, prowadzony przez Bank w Londynie. Jeżeli wiedeński rachunek Agenta wykazuje saldo ujemne, wówczas odpowiednie środki zostaną automatycznie przelane z rachunku londyńskiego.

W konsekwencji, na koniec dnia następuje również „wyzerowanie” rachunku konsolidacyjnego Agenta prowadzonego przez Bank w Wiedniu.

Z uwagi na fakt, że środki są przelewane pomiędzy uczestnikami (w tym Spółką) a Agentem, powstają wzajemne zobowiązania lub należności pomiędzy uczestnikami a Agentem (tzn. również między Spółką a Agentem). Spółki, które wykazują saldo ujemne, zostają obciążone odsetkami płatnymi na rzecz Agenta. Uczestnikom, którzy wykazali saldo dodatnie, Agent płaci odsetki. Saldo pozostałe na rachunku konsolidacyjnym Agenta, po dokonaniu przelewu środków pieniężnych na pokrycie ujemnych sald uczestników systemu cash pooling, stanowi podstawę do wyliczenia i zapłaty odsetek należnych poszczególnym uczestnikom systemu. Wysokość odsetek jest kalkulowana przez Agenta na koniec każdego miesiąca, na podstawie wysokości sald dodatnich/ujemnych występujących każdego dnia na rachunku Spółki oraz na rachunkach pozostałych uczestników systemu zarządzania płynnością, a także w oparciu o określoną stawkę bazową (dla EUR to EONIA - Euro Overnight Index Average, dla USD - to BBA LIBOR O/N). Odsetki są księgowane jako należne lub do zapłaty na koniec miesiąca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy czynności wykonywane w ramach systemu zarządzania płynnością w relacji Spółka (jako uczestnik) - Agent, podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie w zakresie zdarzenia przyszłego, natomiast w zakresie stanu faktycznego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, umowa o zarządzanie płynnością finansową jest umową nienazwaną typu cash pooling i jako taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawych, bowiem nie została wymieniona w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.), stanowiącym zamknięty katalog czynności objętych zakresem opodatkowania tym podatkiem. Cash pooling (zarządzanie płynnością finansową) to umowa o świadczenie usługi finansowej oferowana i organizowana w szczególności przez banki oraz inne instytucje finansowe. Usługa ta jest przeznaczona do efektywnego zarządzania środkami finansowymi podmiotów gospodarczych. Głównym celem umowy o zarządzanie płynnością finansową jest optymalizacja zarządzania stanem finansów na wielu rachunkach bankowych, należących do danego podmiotu gospodarczego o złożonej strukturze, np. holdingu lub grupy kapitałowej, bądź wielu podmiotów. Ogólnie, usługa cash pooling świadczona na rzecz Spółki i innych podmiotów z grupy kapitałowej X., do której należy Spółka i polega na koncentrowaniu środków z salda poszczególnych uczestników systemu zarządzania płynnością finansową, w tym również Spółki, na rachunku Agenta i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą, przy wykorzystaniu korzyści skali oraz różnicy pomiędzy oprocentowaniem kredytów i depozytów na rynku finansowym.

System zarządzania płynnością finansową, jako system cashpoolingowy, pozwala podmiotom uczestniczącym w tym systemie na równoczesne ograniczenie kosztów odsetkowych (z tytułu zaciągania zobowiązań) i zwiększenie przychodów odsetkowych przy wykorzystaniu środków dostępnych w systemie zarządzania płynnością finansową.

Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają wyłącznie wymienione w tym przepisie czynności cywilnoprawne, takie jak:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki,
 3. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 4. umowy dożywocia,
 5. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 6. ustanowienie hipoteki,
 7. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 8. umowy depozytu nieprawidłowego,
 9. umowy spółki.

Umowa o zarządzanie płynnością finansową, jako umowa typu cash pooling, nie została wymieniona w powyższym katalogu.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: „NSA”), katalog czynności cywilnoprawnych wskazanych w art. 1 ww. ustawy jest katalogiem zamkniętym. Stanowisko to zostało wyrażone m.in. w następujących wyrokach NSA: z dnia 27 kwietnia 1993 r., sygn. akt SA/Wr 73/93, z dnia 7 lutego 1997 r., sygn. akt Gd 916/96, z dnia 10 maja 1994 r., sygn. akt SA/Ka 1736/93, z dnia 16 lipca 1997 r., sygn. akt III SA 508/96.

Jak wynika z powyższych orzeczeń, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) podlegają wyłącznie umowy bądź czynności enumeratywnie wymienione w przytoczonym powyżej art. 1 ustawy o PCC.

Spółka zwraca uwagę, że brak konieczności opodatkowania umowy nienazwanej typu cash pooling z powodu jej pominięcia przez ustawodawcę w katalogu czynności opodatkowanych tym podatkiem, znajduje powszechną akceptację wśród organów podatkowych.

W szczególności, w piśmie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 8 listopada 2006 r., sygn. 1471/DC/436/127/06/HB, z dnia 17 lutego 2006 r., sygn. 1471/DC/436/59/05/HB oraz w piśmie z dnia 12 kwietnia 2005 r., sygn. 1471/DC/436/5/05/HB, wydanych w odniesieniu do umowy typu cash pooling wskazano, że: „Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 ze zm.) podatkowi temu podlegają taksatywnie wymienione w tym przepisie czynności cywilnoprawne. Ponieważ umowa o utworzeniu i funkcjonalnym obowiązaniu subrachunków nie została wymieniona w tym przepisie, nie będzie ona z tego względu podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Podobne interpretacje zostały wydane przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 22 czerwca 2009 r., sygn. IPPB2/436-98/09-2/AK, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 4 lutego 2009 r., sygn. IBPBII/1/436-21/08/MZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2008 r., sygn. ITPB2/436-64/08/BK, Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w piśmie z dnia 29 maja 2006 r., sygn. RO/436-2/06, w piśmie Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w piśmie z dnia 7 października 2004 r., sygn. I-3/436/8/EP/04, Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu w piśmie z dnia 22 marca 2004 r., sygn. ZP/443-34/04, Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego z dnia 17 września 2004 r., sygn. ZD/436-3/04 oraz wielu innych, a analogiczne stanowisko prezentowała również wydana dla Spółki interpretacja o sygn. ITPB2/436-219/12/TJ.

W konsekwencji, Wnioskodawca stwierdza, że umowa cash poolingu nie podlega opodatkowaniu podatkiem PCC, na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o PCC. Jednocześnie, Spółka podkreśla, że powyższemu stanowisku nie sprzeciwiają się zasady prawa cywilnego, zgodnie z którymi to nie nazwa, a treść czynności prawnej decyduje o jej kwalifikacji. Ponadto, dla celów podatku PCC, umowy należy klasyfikować ściśle, a fakt wystąpienia w umowie nienazwanej przedmiotowo istotnych elementów umów nazwanych, nie skutkuje kwalifikacją tej że umowy nienazwanej jako umowy nazwanej, której elementy wystąpiły. Jak wskazał na gruncie ustawy o opłacie skarbowej NSA w Łodzi w wyroku z dnia 30 listopada 2001 r., sygn. akt SA/Łd 251/00: „Nie ma przy tym podstaw do tego, by pojęcia cywilnoprawne użyte w ustawie o opłacie skarbowej należało rozumieć inaczej aniżeli w prawie cywilnym. Opłacie skarbowej podlegały tylko te czynności cywilnoprawne, które zostały wymienione w odpowiednim przepisie prawa publicznego, nie było natomiast zamiarem ustawodawcy objęcie opłatą innych czynności, nawet jeśli mogły wywołać podobne następstwa ekonomiczne. Na gruncie prawa podatkowego posłużono się bowiem w istocie rzeczy terminami prawa cywilnego bez nadawania im autonomicznej treści. (...) Nieuregulowanie przez ustawodawcę adekwatnego podatkowego stanu faktycznego, niezależnie od jego przyczyn, oznacza powstanie obszaru wolnego od opodatkowania i nie może być rozumiane jako luka prawna, podlegająca wypełnieniu w drodze analogii. (...) Pogląd Izby Skarbowej, że jeżeli w treści umów mieszanych występuje składnik choćby jednej z czynności wyszczególnionych w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej, jest - zdaniem Sądu - nietrafny.

Patrząc z powyższej perspektywy na umowę typu cash pooling, zdaniem Spółki, niemożliwe jest stwierdzenie, że umowa ta odpowiada jakiejkolwiek umowie nazwanej określonej w ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., Nr 121, z późn. zm., dalej: „K.c.”), nawet pomimo jej podobieństwa do niektórych z nich. W szczególności, czynności wykonywane przez Agenta w systemie zarządzania, w ramach umowy o zarządzanie płynnością finansową, w opinii Spółki, nie spełniają definicji pożyczki uregulowanej w art. 720 K.c. W myśl art. 720 K.c., dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Konstrukcja umowy o zarządzanie płynnością finansową, jako sposobu gospodarowania wolnymi środkami finansowymi uczestniczących w tym systemie podmiotów, nie wyczerpuje istotnych znamion pożyczki. W oferowanym Spółce oraz innym podmiotom z grupy kapitałowej Spółki systemie zarządzania płynnością występują podmioty, wśród których pewne z nich będą posiadać wolne środki finansowe, a pewne posiadają niedobór tych środków oraz Agent. Uczestnik systemu zarządzania płynnością (Spółka), który posiada wolne środki, nie wie, czy środki te zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości, a także przez którego z pozostałych uczestników. Tym samym, nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, ponieważ źródłem, z którego zostaje zasilony rachunek o saldzie debetowym, jest rachunek konsolidacyjny prowadzony dla Agenta reprezentującego interesy wszystkich uczestników omawianego systemu zarządzania płynnością finansową, a nie bezpośrednio rachunki uczestników systemu, którzy osiągnęli nadwyżki finansowe. Również uczestnik systemu zarządzania płynnością, który otrzymuje dane środki finansowe, w przypadku uzyskania ujemnego salda, nie wie od jakiego podmiotu środki te de facto pochodzą, mimo że przelew środków następuje za pośrednictwem konta Agenta.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, pomimo że transakcje typu cash pooling zawierają elementy finansowania jednych podmiotów przez inne, to brak jest podstaw do zakwalifikowania tych transakcji, jako umów pożyczek, a tym samym objęcie ich obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku PCC.

Dodatkowo, Spółka wskazuje, że niezależnie od faktu wyłączenia przez ustawodawcę umów typu cash pooling z katalogu czynności opodatkowanych podatkiem PCC, usługi polegające na zarządzaniu płynnością finansową Spółki uczestniczącej w strukturze cash poolingu, można zakwalifikować do usług finansowych. W konsekwencji, w przypadku umowy o zarządzanie płynnością finansową typu cash pooling, zastosowanie znajdzie art. 2 ust. 4 ustawy PCC wskazujący, iż czynności cywilnoprawne wchodzące w zakres opodatkowania podatkiem VAT, lecz zwolnione z tego opodatkowania (z wyjątkami, które jednak nie dotyczą omawianej sprawy) nie podlegają podatkowi PCC. Wnioskodawca wskazuje, że stanowisko powyższe znalazło potwierdzenie w stanowisku Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 28 lutego 2006 r., sygn. 1472/SPC/436-50/05/AW oraz z dnia 6 lipca 2004 r., sygn. US72/SPC/436/16/2004.

Podsumowując, w opinii Spółki, umowa o zarządzanie płynnością, jako niewymieniona w art. 1 ustawy o PCC, nie podlega PCC. Ponadto, umowa o zarządzanie płynnością finansową typu cash pooling, nie może być utożsamiana z żadną umową nazwaną, w szczególności pożyczką w znaczeniu K.c. i w konsekwencji nie może być opodatkowana PCC. Uzupełniająco, brak możliwości opodatkowania PCC umowy cash pooling jest konsekwencją faktu, że jej wykonywanie wiąże się z czynnościami pośrednictwa finansowego, które, jako zwolnione od podatku VAT, ustawowo wyłączone są z opodatkowania PCC.

W związku z powyższym, Spółka zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że zaprezentowane powyżej stanowisko i rozumienie treści przepisów ustawy o PCC są prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy, nie zaś pozostałych stron umowy cash poolingu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.